Què és la Física?

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: lmcml (66 month(s) ago)

No he donat el perm�s per descarregar-les, si ets alumne/a meu/va t'ho explicar� a classe.

By: osasuna1 (66 month(s) ago)

Hola Carme, me la pots enviar?. No �s possible baixar-la??

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Què és la Física?

PowerPoint Presentation:

La Física és una Ciència Experimental Ciència és l’adquisició de coneixement fent ús del Mètode Científic Mètode Cièntific: Fer observacions i establir fets Fer-se preguntes Trobar lleis Formular hipòtesis i teories Comprovar les hipòtesis i les teories Objectiu de la Física: Estudiar i explicar científicament fenòmens de la natura com: forces, electricitat, so, llum, estructura dels àtoms...

PowerPoint Presentation:

Observació: Quan s’observa, sovint cal fer mesures Magnitud és qualsevol cosa que es pot mesurar. Mesurar és comparar una magnitud amb una altre de la seva mateixa espècie.

PowerPoint Presentation:

Tipus de magnituds

PowerPoint Presentation:

FONAMENTALS DERIVADES Són aquelles que per la seva definició no es fa servir cap altre tipus de magnitud. Són aquelles que en la seva definició es fan servir altres magnituds. No tot el món ha fet servir ni fa servir les mateixes unitats, però és lluita per establir un sistema internacional d’unitats SI. Magnituds i unitats fonamentals del SI Magnitud Longitud Massa Temps Unitat Metre Quilogram Segon Magnituds i unitats derivades del SI Magnitud Velocitat = distància Temps Unitat metre segon

PowerPoint Presentation:

Definició de les unitats fonamentals

PowerPoint Presentation:

El metre El metre és la deu milionèsima part del quadrant del meridià terrestre. Malgrat que avui dia se sap que aquesta definició no és exacta i n’hi ha una altra, encara és massa complicada per entendre-la. El quilogram El quilogram és la massa d’aigua destil·lada (pura) a 4ºC que cap en un dm 3 Recorda massa és la quantitat de matèria d’un cos i que és una propietat que té que no varia arreu de l’univers. El segon El segon és la 86 400 part del dia

PowerPoint Presentation:

Múltiples i submúltiples de les unitats del SI

PowerPoint Presentation:

Factor Prefi x Símbol 10 12 1 000 000 000 000 tera T 10 9 1 000 000 000 giga G 10 6 1 000 000 mega M 10 3 1 000 kilo k 10 2 100 hecto h 10 1 10 deca da Múltiples 1 Mm = 1 megàmetre = 10 6 =1 000 000 m

PowerPoint Presentation:

Factor Prefi x Símbol 10 -1 0,1 deci d 10 -2 0,01 centi c 10 -3 0,001 mili m 10 -6 0,000001 micro μ 10 -9 0,000000001 nano n 10 -12 0,00000000001 pico p Submúltiples 1µg = 1 microgram= 10 -6 = 0,000001

PowerPoint Presentation:

Factors de conversió

PowerPoint Presentation:

El  factor de conversió  és una fracció en la qual el numerador i el denominador són la mateixa mesura expressada en unitats diferents (equival a multiplicar per 1). És un mètode per fer ràpidament canvis d'unitats sense utilitzar la regla de tres. Exemple: passar una velocitat de 72 km/h a m/s Factor de conversió Per passar de km a m Factor de conversió Per passar de h a s

PowerPoint Presentation:

RECORDA: 1 m 3 = 1 000 dm 3 1 dm 3 = 1000 cm 3 1 dm 3 = 1000mm 3 1 dm 3 = 1 L 1 cm 3 = 1 mL Tota mesura té un número i al costat una unitat: La longitud del corredor és de 10 m

authorStream Live Help