Tiet 24 Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 9B

PowerPoint Presentation:

KIEÅM TRA BAØI CUÕ Phaùt bieåu ñònh lí so saùnh ñoä daøi cuûa ñöôøng kính vaø daây Traû lôøi : Trong caùc daây cuûa ñöôøng troøn , ñöôøng kính laø daây lôùn nhaát

Bµi to¸n : Cho AB vµ CD lµ hai d©y ( kh¸c ®­êng kÝnh) cña ®­êng trßn ( O; R). Gäi OH, OK theo thø tù lµ c¸c kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn AB, CD. Chøng minh r»ng OH2 + HB2 = OK2 + KD2:

Bµi to¸n : Cho AB vµ CD lµ hai d©y ( kh¸c ®­ êng kÝnh ) cña ®­ êng trßn ( O; R). Gäi OH, OK theo thø tù lµ c¸c kho¶ng c¸ch tõ O ® Õn AB, CD. Chøng minh r»ng OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 O D C K H B A R

PowerPoint Presentation:

* Tr­êng hîp c¶ 2 d©y AB, CD ® Òu lµ ®. kÝnh O D C K H B A R A B C D H K - Khi ®ã ta cã:H vµ K ® Òu trïng víi O; OH = OK = 0; HB = KD = R => OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2

Chó ý: KÕt luËn cña bµi to¸n trªn vÉn ®óng nÕu mét d©y lµ ®­êng kÝnh hoÆc hai d©y lµ ®­êng kÝnh.:

Chó ý: KÕt luËn cña bµi to¸n trªn vÉn ® óng nÕu mét d©y lµ ®­ êng kÝnh hoÆc hai d©y lµ ®­ êng kÝnh .

?1 H·y sö dông kÕt qu¶ cña bµi to¸n ë môc 1 ®Ó chøng minh r»ng: a) NÕu AB = CD th× OH = OK. b) NÕu OH = OK th× AB = CD. :

? 1 H·y sö dông kÕt qu ¶ cña bµi to¸n ë môc 1 ®Ó chøng minh r»ng : a) NÕu AB = CD th × OH = OK. b) NÕu OH = OK th × AB = CD.

PowerPoint Presentation:

§ Þnh lý 1 Trong mét ®­ êng trßn : a) Hai d©y b»ng nhau th × c¸ch ® Òu t©m . b) Hai d©y c¸ch ® Òu t©m th × b»ng nhau .

PowerPoint Presentation:

D B O B D A C K O y H K H C A x 6 5 a) BiÕt OH = OK b) BiÕt AB = CD T×m x, y trong c¸c h×nh vÏ sau . Bµi tËp 1

PowerPoint Presentation:

?2 H·y sö dông kÕt qu ¶ cña bµi to¸n ë môc 1 ®Ó so s¸nh c¸c ®é dµi : a) OH vµ OK nÕu biÕt AB > CD. b) AB vµ CD nÕu biÕt OH < OK.

PowerPoint Presentation:

§Þnh lý 2: Trong hai d©y cña mét ®­êng trßn a) D©y nµo lín h¬n d©y ®ã gÇn t©m h¬n. b) D©y nµo gÇn t©m h¬n th× d©y ®ã lín h¬ n .

PowerPoint Presentation:

5 4 o f e q p 8 6 o n m Cho h×mh vÏ . § iÒn dÊu ( >;< ; =) vµo chç ... Bµi tËp:2 a) EF …. PQ b) ON …. OM > <

Bµi to¸n: Cho tam gi¸c ABC, O lµ giao ®iÓm cña c¸c ®­êng trung trùc cña tam gi¸c ; D, E, F theo thø tù lµ trung ®iÓm cña c¸c c¹nh AB, BC, AC. Cho biÕt OD > OE, OE = OF.( h×nh 69 SGK). H·y so s¸nh c¸c ®é dµi: a) BC vµ AC b) AB vµ AC:

Bµi to¸n : Cho tam gi¸c ABC, O lµ giao ® iÓm cña c¸c ®­ êng trung trùc cña tam gi¸c ; D, E, F theo thø tù lµ trung ® iÓm cña c¸c c¹nh AB, BC, AC. Cho biÕt OD > OE , OE = OF.( h×nh 69 SGK ). H·y so s¸nh c¸c ®é dµi : a) BC vµ AC b) AB vµ AC A E C B D F O

PowerPoint Presentation:

GT KL Bµi 12 (SGK) Cho (O; 5cm), AB = 8cm. I AB, AI = 1cm I CD, CD AB a, TÝnh kho¶ng c¸ch tõ O ® Õn AB b , CMR : CD = AB o 5 B A C D I H K Giải: a) Kẻ tại H, ta có: Xét vuông tại H có: b) Kẻ tại K, xét tứ giácOHIKcó: K = I = H = 90 O => OHIK là HCN OK = HI = AH – AI = 4 – 1 = 3 (cm) => OH = OK => AB = CD ^ ^ ^

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 9B

authorStream Live Help