Πτώος Απόλλωνας & Σπηλιά του Ηρακλή

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Γεωπεριβαλλοντικά – Γεωμυθολογικά μονοπάτια της Βοιωτίας: Ναός και Μαντείο του Πτώου Απόλλωνα στο Ακραίφνιο - Μεγάλη Καταβόθρα ή Σπηλιά του Ηρακλή στο Νέο Κόκκινο. Από τα παιδιά της περιβαλλοντικής ομάδας των Δ2 και Ε1 τάξεων του 4ου Δημ. Σχ. Λιβαδειάς 2008-2009.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

?ad????ta? sta Ge?pe??ßa????t??? – Ge?µ????????? µ???p?t?a t?? ????t?a?: ?a?? ?a? ?a?te?? t?? ?t??? ?p?????a st? ???a?f??? ?e???? ?ataß???a ? Sp???? t?? ??a??? st? ??? ??????? ?µe??, ta pa?d?? t?? pe??ßa????t???? ?µ?da? t?? ?2 ?a? ?1 t??e?? t?? 4?? ??µ. S?. ??ßade???,

Slide 2: 

µe ?d??? t?? ?pe????? t?? pe??ßa????t???? p?????µµat?? ?. ??aß? ?as????? ft?saµe st? ???a?f???, st? ?a? ?a? µa?te?? t?? ?t??? ?p?????a. ?a?? µa? ?ta? ?a? ta pa?d?? t?? ?1, ?1 t?? s???e??? µa? ?a??? ?a? ta pa?d?? t?? ? t???? t?? 10?? ?. S?. ??ßade??? µe s???d??? t?? ?. ??????? ?????, ?a?a?s??? S???a, ?a?t??a??? ?ate???a. ?a? t?? ?. ??????? Sp???.

Slide 3: 

?et? ap? µ?a ??a ta??d? ft?saµe st? ???? ?t??. ?f?saµe t?? asfa?t?d??µ? ?a? p??????saµe st? ??µat?d??µ? p?? µa? ?d????se st?? a??a???????? ???? t?? ?t??? ?p?????a.

Slide 4: 

?ta? p??? ?a? t? d??se?? ae???? µ?? ?fe??e µ???d??? a???sµ???? de?t????ßa??? p?? ?p???e ?f???? a??ste?? ?a? de??? t?? d??µ??.

Slide 5: 

???? ?t???

Slide 6: 

?a p??????µa a??????????da ?ta? µ?a ?e????st? p??e??? st? p??s??? ?a?? t?? f?s??. ?f???? ?ta? ?a? t? ??µ??? p?? µ???? e??e ß???e? ta ße????e?d? t?? f???a. Se ???e µa? ß?µa s??a?t??saµe a???sµ????? ??µ???? ?a? d??t?a. ?a p????? µa? ?a??s????a? µe t? ?e???d?sµ? t???.

Slide 7: 

Se ???? ft?saµe e?e? p?? ß??s??ta? t? ?t???a?? s?????t?µa t?? ?e?? ?p?????a. ????ta? t? s?ed????aµµa t?? a??a????????? ?????, p?? µa? p??µ??e?se ? ?. G?????? F?ppa?, a??a??????? t?? ???a????????? ?p??es?a? t?? T?ßa?, a?a??t?saµe t? ?a? t?? ?p?????a p?? ß??s??ta? st? ?????te?? s?µe??.

Slide 8: 

? ?a?? a?t?? st?? a???, ?at? p?sa p??a??t?ta, ?ta? ???????, a??? ?ta? p???de?t??? ta tµ?µata t?? ?a?? p??a??a? ??µ??, ta a?t??a??st??sa? µe t?????? ap? p??????? ??????, ?ste ?at? ta ?????a 550-500 p.?. e??e ???e? ???? ? ?a?? p??????.

Slide 10: 

?? d?ast?se?? t?? ?at? t?? a?ad?µa??? ?????d? ?ta? 24,72 ?11,65. ?ta? d?????? ???µ?? ?a? e??e 13 ????e? se ???e µa??? p?e??? ?a? 6 se ???e ste?? p?e???.

Slide 11: 

St? ??t?a p?e??? t?? ?a?? ?p???e µ?a ????t? ?atas?e?? se ß???? 5-6 µ. p?? ?ta? t? sp??a?? – t? ?d?t?, ?p?? p??a??e ? p?st?? ?a ??t?se? ???sµ? ap? t? ?e?.

Slide 12: 

???e?a t?? ?a?? t?p??ete?ta? t? ??at?? p?? e??e ?????a ?a??sµata ?a? µ?a ??????? ????st?a, t? ??µ???. St? ??at?? ???a?????ta? ta ?t??a, p?e?µat???? a???e? p?? te????ta? ???e p??te ?????a ?a? pe????µßa?a? ta a????sµata t?? Sa?p???t?, ???????, ?a??d??, ????t? ?p??, ????t? ?a? ???a??d??.

Slide 13: 

???? p?? ??t? ap? t? ?a? t?? ?p?????a ?p???e µ????? ?a?? t?? ????a?a? ??????, e??atast?se?? ??a t??? ?e?e??, d?µ?s???? ?e?t??????? ?a? ep?s??pte?, de?aµe?? ?e??? p?? ?ta? ????sµ??? se ept? d?aµe??sµata ?a? ???t??.

Slide 14: 

???a?a ?????

Slide 15: 

St?? ???a???????? ???? µa? ep?s??ft??e ? ?. ??µ?t?a ?a?aµ??a, p??ed??? t?? ????t?st???? S??????? ???a?f????, ? ?. ? ??d??ts??, p??ed??? t?? S??????? t?? ?pa?ta??? ???af???t??, ?a? ? p??ed??? t?? ??µ?t???? S?µß?????? ?. ??????? ?. ?a???d?µ??.

Slide 16: 

???? ?t???

Slide 17: 

?a? µ???sa? ??a t?? p??sp??e?? t??? ?a a?aß??s??? ta ?t??a. ? ?. ??d??ts?? µa? ?d?se ?a? ??a ß?ß??? s?et??? µe t?? ?st???a t?? ???a?f????, a??? ?a? t?? ???? pe??????. St?? ?. ?a???d?µ?, ?? e?p??s?p? t?? ??µ??, t?? ??t?saµe ?a t?p??et????? taµp??e? ??a ?a µp??e? ??p???? e????a ?a ep?s?efte? t?? a??a???????? ????.

Slide 18: 

?f?? t?aß??aµe t?? apa?a?t?te? a?aµ??st???? f?t???af?e? ?a? ?a??et?saµe t?? ?. ?a?aµ??a, t?? ?. ??d??ts? ?a? t?? ?. ?a???d?µ?, p??aµe t? d??µ? ??a t? ??? ???????.

Slide 19: 

St? ??? ??????? ep?s?eft??aµe t? ?e???? ?ataß???a ? Sp???? t?? ??a???. St? ?e???? ?ataß???a ?fta?a? ta ?e?? ap? t? ?e???? ??????a t?? ?????? ?a? ?p??e??? d???ete???ta? st?? ??ß???? ???p?, st?? pe????? S???p?????, d?a????ta? µ?a ap?stas? 4000 µ.

Slide 20: 

??? ep??? t?? ßas???? ??????? t?? ????µe???, ?? T?ßa??? ?ta? ?p???e?µ???? ?a p???????? f??? st??? ????µ?????? ??a 20 ?????a, e?at? ß?d?a ???e ?????.

Slide 21: 

? ??a???? ??a ?a e?d????e? t??? ????µ??????, ?? µe????? µ??a????? ?d?a?????? p?? ?ta?, p??e st?? ?e???? ?ataß???a ?a? ?f?a?e t?? e?s?d?, µe ap?t??esµa ?a p??µµ???se? ? ped??da t?? ??pa?da? ?a? ?a d?µ???????e? ?a?? ??µ?? ?a? ?a µ?? µp??e? ?a ?a???e????e?.

Slide 22: 

? ????????a a?af??e? ?t? ? ??a???? d????ta? µ?a ?????? st?? ???f?, ?pese ??a? ß????? p?? ???e?se t?? e?s?d? t?? ?ataß???a?.

Slide 23: 

????µat?, e?daµe st?? e?s?d? t?? ?ataß???a? ??a µe???? ß???? p?? ??e? p?se? ap? t?? ???f?. ??µ??e???ta? t? µ??? a?t? µp????µe ?a p??µe ?t? e?e??? t?? ep??? p????????e ??p???? se?sµ?? ?a? ?p?????se ??a ??µµ?t? t?? ???f??.

Slide 24: 

??aµf?ß??a e?t?p?s?ast??aµe ap? t? µ??e??? t?? sp?????, ?a? ap? ta p??state?t??? t????µata p?? e??a? ?atas?e??se? ?? ????e? st? es?te???? t?? ??a ?a d?af??????? ap? t? d??ß??s? t?? ?e??? ta t????µat? t??.

Slide 25: 

?p??a?at?saµe t?? e????e? µe t? f?t???af??? µa? µ??a?? ?a? af?? pa??aµe st?? pa?d??? ?a?? p??aµe t? d??µ? t?? ep?st??f?? pe????ta? ap? t?? a???p??? t?? G?a.

Slide 26: 

??? ep??? p?? ? ??pa?da ?ta? ??µ??, ? ????p??? t?? G?a ?ta? ??s???. ??????? t?? pe??st?????eta? ap? ?????pe?a te??? µ????? t???? ?????µ?t???. ??? a???p??? t?? G?a ?? ????e? t?? e??a? ?? pa?at???t???? ??a ?a e??????? ta ap?st?a???st??? ?a? a?de?t??? t??? ???a.

Slide 28: 

?a? a?t? t? ta??d? µa? sta Ge?pe??ßa????t??? – Ge?µ????????? µ???p?t?a t?? ????t?a? ?ftase st? t????. ?ta? ??a µ??ad??? ?a? µa???? ta??d?, ??at? ?a???aµe t?? ?µ??f??? t?? f?s?? st?? p?? ??a?a t?? ep??? ?a? ??at? ?????saµe «?e?asµ?????» t?p??? t?? ?d?a?te??? pat??da? µa? µe µe???? ?st???a.

Slide 29: 

St? blog µa? http://elikonio.blogspot.com ?a ß?e?te pe??ss?te?a st???e?a ??a t? ?a? t?? ?t??? ?p?????a ?a? t? Sp???? t?? ??a???.

authorStream Live Help