NGÀY XƯA HOÀNG THỊ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Thơ: PHẠM THIÊN THƯ Nhạc: PHẠM DUY Tiếng hát: THÁI THANH

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tho: PH?M THIÊN THU Nh?c: PH?M DUY Ti?ng hát: THÁI THANH NGÀY XUA HOÀNG TH?

Slide 2: 

Em tan tru?ng v?. Ðu?ng mua nho nh?.Em tan tru?ng v?. Ðu?ng mua nho nh?.Ôm nghiêng t?p v?. Tóc dài tà áo v?n bay.

Slide 3: 

Em di d?u dàng. B? vai em nh?. Chim non l? du?ng. N?m im gi?u m?.Anh theo Ng? v?. Gót giày l?ng l? du?ng quê.

Slide 4: 

Em tan tru?ng v?. Anh theo Ng? v?.Chân anh n?ng n?. Lòng anh n?c n?. Mai vào l?p h?c. Anh còn ng?n ngo, ng?n ngo.

Slide 5: 

Em tan tru?ng v?. Mua bay m? m?.Anh trao v?i vàng. Chùm hoa m?i n?.Ép vào cu?i v?. Muôn thu? còn thuong, còn thuong.

Slide 6: 

Em tan tru?ng v?. Anh theo Ng? v?.Em tan tru?ng v?. Anh theo Ng? v?.Môi em m?m cu?i. Mang mang s?u d?i tình oi!

Slide 7: 

Bao nhiêu là ngày. Theo nhau du?ng dài. Trua trua, chi?u chi?u. Thu dông ch?ng nhi?u. Xuân qua r?i thì. Chia tay phu?ng n? sang hè.

Slide 8: 

R?i ngày qua di, qua di, qua di…

Slide 9: 

Nhu phai nh?t m?. Ðu?ng xanh nho nh?. Nhu phai nh?t m?. Ðu?ng xanh nho nh?.Hôm nay tình c?. Ði l?i du?ng xua, du?ng xua.

Slide 10: 

Cây xua còn g?y. N?m phoi dáng d?.Áo em ngày n?. Phai nh?t m?y màu.Âm vang thu? nào. Bu?c nh? tìm nhau, tìm nhau.

Slide 11: 

Xua tan tru?ng v?. Anh theo Ng? v?.Nay trên du?ng này. Ð?i nhu sóng n?i.Xóa b? v?t ngu?i. Chân ngu?i tìm nhau, tìm nhau.

Slide 12: 

Ôi con du?ng v?. Ôi con du?ng v?. Bông hoa còn d?p. Lòng sao th?m m?t.Ng?t v?i hoa này. Nh? ngu?i thu? xua, thu? xua.

Slide 13: 

Xua tan tru?ng v?. Anh theo Ng? v?.Xua tan tru?ng v?. Anh theo Ng? v?.Ðôi chân m?t mù. Theo nhau b?i d? du?ng mo.

Slide 14: 

Xua theo Ng? v?. Mái tóc Ng? dài. Hôm nay du?ng này. Cây cao hàng g?y.Ði quanh tìm hoài.

Slide 15: 

Ai mang b?i d? di r?i. Ai mang b?i d? di r?i. Ai mang b?i d? di r?i.

Slide 16: 

Tho: PH?M THIÊN THU Nh?c: PH?M DUY Ti?ng hát: THÁI THANH Th?c hi?n PPS: VÂN Ð?NH AUSTRALIA tháng 6/2007 Hi?u dính và chuy?n sang video: Lê T? Do ngày xua hoàng th?

authorStream Live Help