Tinh chat cua phi kim

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

MÔN DẠY: HÓA HỌC 9 GIÁO VIÊN: Huỳnh Thị Phương Thảo

Slide 2: 

Kim loại có những tính chất vật lý: Có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. Có tính dẻo và có ánh kim. Kim loại có những tính chất vật lý và tính chất hoá học chung nào? Kim loại có những tính chất hóa học: Tác dụng với phi kim. Tác dụng với dung dịch axit. Tác dụng với dung dịch muối.

Slide 3: 

Chương III : PHI KIM SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Slide 4: 

Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào?  Quan sát phi kim : Brom,oxi, lưu huỳnh, Cacbon, Clo, phot pho. Em có nhận xét gì về trạng thái tồn tại các phi kim ở điều kiện thường? Ngoài những tính chất vật lí nêu trên phi kim còn có những tính chất vật lí nào khác?

Slide 5: 

Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào? Phi kim có những tính chất vật lí nào? -Ở điều kiện thường phi kim tồn tại ở cả 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí. - Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp. - Một số phi kim độc:Cl2, Br2, I2 II/ Phi kim có những tính chất hoá học nào? 1/ Tác dụng với kim loại: * Nhiều phi kim tác dụng với kim loại Tạo thành muối Na + Cl2 Viết PTHH natri tác dụng với Clo và sắt tác dụng với lưu huỳnh? Viết PTHH Oxi tác dụng với Cu ? NaCl Fe + S FeS * Oxi tác dụng với kim loại Tạo thành oxit Cu + O2 CuO 2 2 2 2 to to to

Slide 6: 

Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào? II/ Phi kim có những tính chất hoá học nào? 1/ Tác dụng với kim loại: * Nhiều phi kim tác dụng với kim loại Tạo thành muối Na + Cl2 NaCl Fe + S FeS * Oxi tác dụng với kim loại Tạo thành oxit Cu + O2 CuO 2 2 2 2 to to to Qua các phương trình trên em nào có nhận xét gì về tính chất của phi kim tác dụng với kim loại? Nhận xét: Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit. * Oxi tác dụng với hiđro 2/ Tác dụng với hiđro: Hơi nước Oxi tác dụng với hiđro tạo thành sản phẩm là chất nào? Viết phương trình phản ứng xảy ra? * Clo tác dụng với hiđro

Slide 7: 

Quan sát thí nghiệm và nêu hiện tượng khí hidro cháy trong khí Clo? I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào? II/ Phi kim có những tính chất hoá học nào? 1/ Tác dụng với kim loại: 2/ Tác dụng với hiđro: * Oxi tác dụng với hiđro Nước * Clo tác dụng với hiđro Nhận xét: Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit. * Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối. * Oxi tác dụng với kim loại tạo thành Oxit. (SGK) Hiện tượng: Hiđro cháy trong khí Clo tạo thành khí không màu. Màu vàng lục của khí Clo biến mất, giấy quỳ tím hóa đỏ. Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

Slide 8: 

* Vì khí hiđro clorua tan trong nước tạo thành dd axit clohidric làm quì tím hoá đỏ. I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào? II/ Phi kim có những tính chất hoá học nào? * Phi kim phản ứng với hiđro tạo thành hợp chất khí. 3/ Tác dụng với oxi: 1/ Tác dụng với kim loại: 2/ Tác dụng với hiđro: * Oxi tác dụng với hiđro * Clo tác dụng với hiđro Nhận xét: Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit. * Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối. * Oxi tác dụng với kim loại tạo thành Oxit. Vì sao quì tím chuyển sang màu đỏ? khí hiđro clorua Vậy Clo tác dụng với hiđro tạo thành chất gì? Hơi nước Viết PTHH của Hiđro với Clo ? Qua các phương trình trên em nào rút ra nhận xét gì về phi kim tác dụng với Hiđro ? Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

Slide 9: 

Lưu huỳnh cháy trong Oxi Quan sát hieän töôïng viết phương trình phaûn öùng ñoát löu huyønh trong oxi? Quan sát hiện tượng viết phương trình phản ứng Phoát pho chaùy trong oxi? KHÓI TRẮNG KHÔNG MÀU Phot pho cháy trong Oxi 4P(r) + 5O2(k) 2P2O5(r) S (r) + O2(k) SO2(k) t0 t0 Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

Slide 10: 

I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào? II/ Phi kim có những tính chất hoá học nào? * Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit. 4/ Mức độ hoạt động hoá học của phi kim: * Phi kim phản ứng với hiđro tạo thành hợp chất khí. 3/ Tác dụng với oxi: 1/ Tác dụng với kim loại: 2/ Tác dụng với hiđro: * Oxi tác dụng với hiđro * Clo tác dụng với hiđro Nhận xét: Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit. * Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối. * Oxi tác dụng với kim loại tạo thành Oxit. Qua 2 phương trình trên em nào có nhận xét gì về phi kim tác dụng với khí oxi ? Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

Slide 11: 

Xét một số phản ứng: Fe + Cl2 → 2FeCl3 to Fe + S → FeS to F2 + H2 → 2HF ↗ Ngay bóng tối Cl2 + H2 → 2HCl ↗ ás S + H2 → H2S ↗ 300o C + H2 → 1000oc CH4 ↗ Dựa vào hoá trị của Fe và điều kiện của các phản ứng trên, em hãy sắp xếp các phi kim thành một dãy theo thứ tự mức độ hoạt động hoá học giảm dần 2 3 III 2 II THẢO LUẬN NHÓM

Slide 12: 

Fe + Cl2 → 2FeCl3 to Fe + S → FeS to F2 + H2 → 2HF ↗ Ngay bóng tối Cl2 + H2 → 2HCl ↗ ás S + H2 → H2S ↗ 300o C + H2 → 1000oc CH4 ↗ 2 3 III 2 II Cl, S F, Cl, S, C Suy ra thứ tự là F, Cl, S,C Bằng nhiều thực nghiệm chứng minh F , O , Cl ….là những phi kim hoạt động mạnh, F là phi kim mạnh nhất .S, P ,C , Si…. là những phi kim hoạt động yếu hơn Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

Slide 13: 

I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào? II/ Phi kim có những tính chất hoá học nào? * Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit. 4/ Mức độ hoạt động hoá học của phi kim: * Phi kim phản ứng với hiđro tạo thành hợp chất khí. 3/ Tác dụng với oxi: 1/ Tác dụng với kim loại: 2/ Tác dụng với hiđro: * Oxi tác dụng với Hiđro * Clo tác dụng với hiđro Nhận xét: Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit. * Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối. * Oxi tác dụng với kim loại tạo thành Oxit. (SGK/75) Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

Slide 14: 

BÀI TẬP: TRÒ CHƠI Ô CHỮ Câu 1: Là tên chất tham gia còn khuyết trong PTHH sau: .......+ 02 (k)  P205 (r) Câu 2: Là loại hợp chất vô cơ tạo ra trong phản ứng phi kim tác dụng với oxi Câu 3: Là công thức hóa học của chất sản phẩm trong PTHHsau: H2 (k) + I2 (k) ........ Câu 4: Là các trạng thái tồn tại của phi kim ở nhiệt độ thường? Câu 5: Là trạng thái chất sản phẩm của phản ứng giữa phi kim với khí hidro? Câu 6: Là loại hợp chất vô cơ tạo ra trong phản ứng giữa nhiều phi kim với kim loại? 1 2 3 4 5 6 P H O T P H O O X I T H I R N, L Ỏ N G, K H Í Ắ K H Í M U Ố Í Từ hàng dọc:Là loại chất khi tác dụng với khí hiđro tạo thành hợp chất khí với hiđro H P K I M I A KẾT QUẢ Trò chơi ô chữ hôm nay gồm 6 hàng ngang.Từ chìa khóa nằm ở hàng dọc có màu đỏ Thể lệ của trò chơi- Mỗi đội lần lượt chọn một hàng ngang để trả lời ,nếu không trả lời đúng nhường quyền trả lời cho đội bạn.Sau 4 hàng ngang mở ra mới được đoán từ chìa khóa ( Nếu đội nào đoán sai từ chìa khóa bị dừng cuộc chơi) Cách tính điểm: - Mở được một hàng ngang : 10đ - Mở được từ chìa khóa : 40đ TL

Slide 15: 

I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào? II/ Phi kim có những tính chất hoá học nào? * Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit. 4/ Mức độ hoạt động hoá học của phi kim: * Phi kim phản ứng với hiđro tạo thành hợp chất khí. 3/ Tác dụng với oxi: 1/ Tác dụng với kim loại: 2/ Tác dụng với hiđro: * Oxi tác dụng với Hiđro * Clo tác dụng với hiđro Nhận xét: Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit. * Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối. * Oxi tác dụng với kim loại tạo thành Oxit. (SGK) Bài tập: Viết các phương trình của các cặp chát sau đây(ghi rỏ điệu kiện nếu có) a/ Khí flo và hiđro b/ lưu huỳnh và oxi c/ Bột sắt và lưuhuỳnh d/ Cac bon và oxi e/ Khí hiđro và lưuhuỳnh a/ F2 + H2 2HF b/ S + O2 SO2 c/ Fe + S FeS d/ C + O2 CO2 e/ H2 + S H2S Ngay bóng tối t0 t0 t0 t0 Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

Slide 16: 

I/ Phi kim có những tính chất vật lí nào? II/ Phi kim có những tính chất hoá học nào? 1/ Tác dụng với kim loại: 2/ Tác dụng với hiđro: 3/ Tác dụng với oxi: 4/ Mức độ hoạt động hoá học của phi kim: III/ Luyện tập: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1/ HỌC: - HỌC KỸ TÍNH CHẤT LÝ, HOÁ HỌC CỦA PHI KIM, MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA PHI KIM. 3/ Bài mới: Xem trước bài CLO + Clo có những tính chất vật lí nào? + Tìm hiểu xem ngoài những tính chất hóa học chung của phi kim, Clo còn có những tính chất hóa học nào khác? Tiết 30 – Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

Slide 17: 

Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ - Hạnh phúc, các em đạt kết quả cao trong học tập

Slide 19: 

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cụ và các em !

authorStream Live Help