tinh chat cua oxi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chúc mừng các thầy cô về dự giờ mụn HểA HỌC lớp 8

Slide 2: 

KIỂM TRA MIỆNG Ghi lại công thức hóa học và phân tử khối của khí oxi? Nêu tính chất vật lí của khí oxi? Vì sao cá sống được ở dưới nước? Nêu tính chất hóa học thứ I của khí oxi? Viết lại phương trình phản ứng minh họa?

Slide 3: 

Tiết 38 Bài 24 TÍNH CHẤT CỦA OXI (tt)

Slide 4: 

TÍNH CHẤT CỦA OXI II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC Taùc duïng vôùi phi kim Taùc duïng vôùi kim loại Thí nghiệm: + Duøng daây saét ñaõ uoán saün theo hình loø xo moät ñaàu daây caém saün maãu than goã + Ñoát maãu daây saét + Khi dây sắt chaùy hoàng ñöa nhanh vaøo loï chöùa oxi. - Quan sát, nhận xét hiện tượng, ghi lại phương trình của phản ứng. 3Fe + 2O2 Fe3O4 saét II, III oxit Hay oxit saét töø Cách thực hiện thí nghiệm Cho biết Fe cháy ngoài không khí và trong lọ khí oxi khác nhau chỗ nào? Vì sao? Cho biết chất tham gia và sản phẩm? Viết PTPU (tt)

Slide 5: 

TÍNH CHẤT CỦA OXI II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC Taùc duïng vôùi phi kim Taùc duïng vôùi kim loại Phiếu học tập: Cho biết Al, Zn, Mg, Ca tác dụng với oxi tạo ra những hợp chất oxit Al2O3 ZnO, MgO, CaO, hãy viết PTHH. Nhiều KL + O2 oxit KL (Trừ Au,Pt) 3Fe + 2O2 Fe3O4 (tt)

Slide 6: 

Nước vôi trong Nước vôi trong đục GAS (C4H10) Oxi Đốt hợp chất C4H10 trong oxi tạo ra khí CO2 và nước. Viết PTPU xảy ra.

Slide 7: 

TÍNH CHẤT CỦA OXI II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC Taùc duïng vôùi phi kim Taùc duïng vôùi kim loại Nhiều KL + O2 KL oxit 3. Taùc duïng vôùi hôïp chaát 2C4H10 + 13O2 8CO2 + 10H2O Hợp chất + O2 CO2 + H2O Oxi là một đơn chất phi kim hoạt động hóa học như thế nào? Trong các hợp chất hoá học, nguyên tố oxi có hoá trị mấy?. Khí oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ dàng tham gia phản ứng hoá học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất. Trong các hợp chất hoá học, nguyên tố oxi có hoá trị II. Phiếu học tập: Giống như khí gas C4H10 các hợp chất khí C2H4, C2H2 cũng cháy trong oxi. Hãy viết các PTHH xảy ra (tt)

Slide 8: 

Khí oxi là một đơn chất...................................... Oxi có thể phản ứng với nhiều .................................... Bài tập phi kim rất hoạt động phi kim, kimloại, hợp chất.

Slide 9: 

Cho 1 luồng không khí khô đi qua bột đồng dư nung nóng. sản phẩm là CuO. Khí thu được sau phản ứng là: A- CO2 Giải thích vì sao khơng khí phản ứng với bột đồng, chỉ còn lại khí N2?. ? B - N2 C- O2 D- Hôi nöôùc

Slide 10: 

Để đốt cháy hoàn toàn 1 kg than đá có chứa 96% cacbon và 4% tạp chất không cháy. Tính thể tích khí oxi cần dùng ở đktc? ? Gợi ý: tìm khối lượng cacbon chiếm 96% của 1 kg than. 1kg = ? g => mC = ?g . 96% =>nC viết PTPU đốt cháy C => nO => VO

Slide 11: 

ĐÁP ÁN 1kg = 1000g mC = 1000 . 96% = 960g => nC = 960 : 12 = 80 mol PTPU: C + O2 CO2 1mol 1mol 80mol 80mol Thể tích oxi cần dùng: VO = 80 . 22,4 = 1792 lít

Slide 12: 

- Luyeän vieát caùc phöông trình phaûn öùng chaùy các chất vôùi oxi. - Bài tập: Đốt cháy hoàn toàn 9,6g Mg thu được MgO. Tính: a/ Thể tích không khí cần dùng? Biết V(O2) = 1/5VKK ở đktc. b/ Khối lượng sản phẩm thu được? - HS gioûi laøm baøi taäp 5* saùch hoùa 8/84. - Ñoïc tröôùc thoâng tin baøi 25 SGK / 85. Tìm hieåu: + Theá naøo laø söï oxi hoùa ? + Theá naøo laø phaûn öùng hoùa hôïp? + Tìm hiểu ứng dụng của oxi đối với môi trường sống? ( Söu taàm tranh chöùng minh phaûn öùng xaûy ra hoaëc tranh öùng duïng cuûa oxi trong ñôøi soáng saûn xuaát) Hướng dẫn học sinh tự học

Slide 13: 

Trân trọng kính chào

authorStream Live Help