chuyen doi giua khoi luong the tich va luong chat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào mừng Quý thầy cô ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC

Slide 2: 

Tiết CT: 27 Bài 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT I. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT NHƯ THẾ NÀO? Thí dụ: Tính khối lượng của 0,25 mol CO2, Biết khối lượng mol của CO2= 44(g) Bài giải: Khối lượng của 0,25mol CO2 là: Vậy muốn tính khối lượng ta làm như thế nào? Ta lấy số mol nhân với khối lượng mol. Nếu ta đặt: * n : là số mol * M: là khối lượng mol. *m : là khối lượng

Slide 3: 

Tiết CT: 27 Bài 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT I. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT NHƯ THẾ NÀO? Bài tâp1: 32 gam Cu có số mol là bao nhiêu? Bài giải: Tóm tắt: Aùp dụng CT:

Slide 4: 

Tiết CT: 27 Bài 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT I. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT NHƯ THẾ NÀO? Bài tâp2: Biết rằng 0,25 mol hợp chất A có khối lượng 14g. Tính khối lượng mol và cho biết A là nguyên tố nào? Bài giải: Tóm tắt: Aùp dụng CT: Khối lượng mol của hợp chất A là: Vậy nguyên tố A là sắt, KH: Fe

Slide 5: 

Tiết CT: 27 Bài 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT I. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT NHƯ THẾ NÀO? II. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ THỂ TÍCH CHẤT KHÍ NHƯ THẾ NÀO? Thí du: Em hãy cho biết 0,25 mol CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn (ở đktc) có thể tích là bao nhiêu? Bài giải: Thể tích của 0,25 mol khí CO2 ởđktc là : Ø VCO2 =22,4x0,25=5,6(lít) Nếu ta đặt: * V: là thể tích chất khí(đktc) * n: là số mol Muốn tính thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn ta làm như thế nào? Ta lấy số mol nhân với 22,4

Slide 6: 

Tiết CT: 27 Bài 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT I. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT NHƯ THẾ NÀO? II. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ THỂ TÍCH CHẤT KHÍ NHƯ THẾ NÀO? Bài tập1: 0,2 mol O2 (ở đktc) có thể tích là bao nhiêu? Aùp dụng CT: Bài tập2: 1,12 lít khí A ở điều kiện tiêu chuẩn có số mol là bao nhiêu? Tóm tắt: Aùp dụng CT:

Slide 7: 

Tiết CT: 27 Bài 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT CỦNG CỐ Em hãy chọn Ý đúng nhất trong các câu trả lời sau đây: Câu1: 28 gam Fe có số mol là: A 0,5(mol) 0,2(mol) 0,3(mol) 0,4(mol) D C B Đ S S S Câu2::0,05 mol khí SO2 (ở đktc) có thể tích là: A 4,48(l) 1,12(l) 3,36(l) 5,6(l) D C B S S S Đ Câu3: Có 0,01 mol chất A có khối lượng 0,64 g. Vậy chất A là nguyên tố Nào trong các nguyên tố sau: A Fe Al Zn Cu D C B S Đ S S

Slide 8: 

Tiết CT: 27 Bài 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT I. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT NHƯ THẾ NÀO? II. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ THỂ TÍCH CHẤT KHÍ NHƯ THẾ NÀO? III.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1) BVH: -Học thuộc các công thức tính khối lượng, số mol.Thể tích chất khí ở đktc. -Làm bài tập1, 2, 3,4,5,6 sgk/tr 67. HD BT 5 SGK: -Tính số mol của O2 và CO2. 2)BSH: Luyện tập -Oân lại các CT tính khối lượng, số mol và thể tích. -Làm lại các bài tập đã học.

Slide 9: 

Kính chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công. CÙNG CÁC EM HỌC SINH

authorStream Live Help