SInh San huu tinh o thuc vat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT : 

BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT Dương Duy Hiển

Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật : 

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN HỮU TÍNH 1. Khái niệm sinh sản hữu tính ♂ + ♀ -----> Hợp tử ------> Cơ thể mới. Tại sao gọi là sinh sản hữu tính? Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật : 

2. Đặc trưng của sinh sản hữu tính Luôn có quá trình hình thành và kết hợp của các giao tử đực, cái. Luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của 2 bộ gen. Luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử. Sinh sản hữu tính có đặc điểm gì? Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Slide 4: 

Phân biệt giữa sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính Nguyên phân Không Có Duy trì kiểu gen của loài một cách bền vững Có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen của cơ thể bố và mẹ Giảm phân và thụ tinh Thích nghi cao với môi trường ổn định Thích nghi cao với môi trường thay đổi Lưu giữ những kiểu gen quý hiếm Nguồn nhiên liệu phong phú cho tiến hóa và CLTN Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật : 

Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối với môi trường sống luôn biến đổi. Tạo sự đa dạng về mặt di truyền -> cung cấp nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá. Tính ưu việt của sinh sản hữu tính Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA. : 

II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA. 1. Cấu tạo của hoa Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật : 

2. Sự hình thành hạt phấn và túi phôi a. Sự hình thành hạt phấn Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật : 

Quá trình hình thành hạt phấn Nhị Bao phấn cắt ngang Tế bào trong bao phấn Giảm phân Hạt phấn (thể giao tử đực) Nguyên phân 1 lần Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật : 

Mỗi TB (n) TÓM TẮT Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật TB mẹ hạt phấn (2n)

Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật : 

SỰ HÌNH THÀNH TÚI PHÔI b. Sự hình thành túi phôi Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật : 

TÓM TẮT Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Slide 12: 

* Khái niệm: Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến nhụy của hoa. 3. Thụ phấn và thụ tinh a. Thụ phấn Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật : 

Hoa cây B Hoa cây A Hình thức Thụ phấn Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật H1 H2 Tự thụ phấn Thụ phấn chéo 2 hình thức:

Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật : 

Hình thức thụ phấn chéo thực hiện được nhờ các tác nhân nào? * Tác nhân - Tác nhân tự nhiên. - Tác nhân nhân tạo. Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật : 

Sự nảy mầm của hạt phấn Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật -Hạt phấn rơi vào đầu nhụy gặp điều kiện thuận lợi nảy mầm mọc ra ống phấn. -Ống phấn theo vòi nhụy vào bầu nhụy, 2 giao tử đực nằm trong ống phấn được đưa tới noãn

Slide 16: 

Giao tử đực Giao tử cái Hợp tử b. Thụ tinh Thụ tinh là gì? * Khái niệm: Thụ tinh là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái tạo hợp tử. Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Slide 17: 

Hợp tử(2n) Nội nhũ(3n) Thụ tinh kép Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật : 

* Quá trình thụ tinh kép - Nhân sinh sản nguyên phân thành hai giao tử đực Một giao tử đực × tế bào trứng → Hợp tử → Phôi Một giao tử đực × nhân lưỡng bội → Phôi nhũ (n) (2n) (n) (2n) (n) (2n) (3n) } Thụ tinh kép Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật : 

Trong hiện tượng thụ tinh kép nội nhũ (3n) nuôi phôi được đổi mới về vật chất di truyền. - Chất dinh dưỡng cung cấp nhiều cho phôi phát triển. Đặc điểm của thụ tinh kép Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật : 

Noãn biến đổi thành hạt. Phôi hạt phát triển đầy đủ thành cây mầm gồm: rễ mầm, thân mầm, chồi mầm và lá mầm 4.Sự tạo quả và kết hạt Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật Hình thành hạt

Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật : 

Bầu nhụy thành quả: bảo vệ hạt Sự tạo quả Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật Hình thành quả

5.Sự chín của quả, hạt : 

5.Sự chín của quả, hạt Khi quả chín có những biến đổi gì về hình thái và sinh lí? Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Slide 23: 

Khi đạt kích thước cực đại, những biến đổi sinh hoá trong quả diễn ra mạnh mẽ +màu sắc: diệp lục giảm, carotenôit( gồm carôten và xantôphyl) được tổng hợp thêm + mùi vị: do biến đổi nên tạo các chất thơm có bản chất este, anđêhit, xêtôn ancalôit và axit hữu cơ giảm đi, còn fructôzơ, saccarôzơ tăng lên, êtilen hình thành Khi quả chín, pectat canxi có ở tế bào quả xanh bị phân huỷ, các tế bào rời nhau, xenlulôzơ ở thành tế bào bị thuỷ phân làm tế bào của vỏ và ruột quả mềm ra a/ Sự biến đổi sinh lí khi quả chín Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Slide 24: 

b/Các điều kiện ảnh hưởng đến sự chín ở quả Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Slide 25: 

Êtilen: kích thích hô hấp mạnh, làm tăng tính thấm của màng, giải phóng các enzim, làm quả chín nhanh. Trong điều kiện hàm lượng CO2 tăng lên 10% sẽ làm quả chậm chín vì hô hấp bị ức chế Nhiệt độ: cao  kích thích sự chín thấp  làm chậm sự chín Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Slide 26: 

III/ Ứng dụng trong nông nghiệp +Dùng đất đèn sản sinh khí êtilen làm quả chín nhanh +Auxin + nhiệt độ thấp: bảo quản quả được lâu +Tạo quả không hạt: dùng auxin và gibêrêlin với: cà chua, bầu bi, cam, chanh, nho, táo…. Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Slide 27: 

Củng cố 1/ nêu những biến đổi khi quả chín 2/ chất nào làm quả chín nhanh: A. êtilen B. auxin C. xitôkinin D. axit abxixic A

Slide 28: 

3/ trứng được thụ tinh ở: A. Bao phấn B. Đầu nhụy C. Ống phấn D. Túi phôi D

Slide 29: 

Quan sát hình sau, hãy mô tả quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi ở thực vật có hoa

Slide 30: 

Bao phấn 1 tế bào mẹ hạt phấn (2n) Bốn tiểu bào tử (n) Hạt phấn Noãn 1 tế bào mẹ(2n) nằm gần lỗ thông của noãn Túi phôi TB sinh sản TB sinh dưỡng TB đối cực TB cực TB kèm TB trứng G.Phân G.Phân N.Phân 3 lần N.Phân 1 lần Bốn đại bào tử (n) Hình thành hạt phấn Hình thành túi phôi

Slide 31: 

Thụ phấn nhờ động vật

Slide 33: 

Cây bắp thụ phấn nhờ gió

Slide 34: 

Thụ phấn nhân tạo Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Slide 35: 

Dưa hấu không hạt

authorStream Live Help