Reu va cay reu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bài 38: RÊU - CÂY RÊU PHÒNG GD & ĐT ĐAKRÔNG TRƯỜNG THCS BA LÒNG

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ

Slide 3: 

Kiểm tra bài cũ: Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất trong các câu sau: Cơ thể của tảo có cấu tạo a. Đơn bào b. Đa bào c. Đơn bào và đa bào 2. Tảo là thực vật bậc thấp vì: a.Chưa có rễ, thân, lá thực sự b.Sống ở nước c. Cơ thể có cấu tạo đơn bào o o

Slide 4: 

Bài 38: RÊU - CÂY RÊU

Slide 5: 

Quan sát các hình sau cho biết môi trường sống của rêu ? Sống trên đất ẩm RÊU TƯỜNG

Slide 6: 

Bài 38: RÊU – CÂY RÊU I. Môi trường sống của rêu: - Sống thành từng đám trên cạn, nơi ẩm ướt. II. Quan sát cây rêu:

Slide 7: 

THẢO LUẬN NHÓM CÂY RÊU Cơ quan sinh dưỡng của rêu có đặc điểm gì?

Slide 8: 

Rễ: Lá: Nhỏ, mỏng Chưa có mạch dẫn Thâân: Ngắn, không phân nhánh Chưa có mạch dẫn giả, chưa có mạch dẫn, có khả năng hút nước 2. Quan sát cây rêu:

Slide 9: 

 Cơ quan sinh dưỡng của rêu: - Rễ: giả, có khả năng hút nước - Thân: ngắn, không phân nhánh - Lá: nhỏ, mỏng, có 1 lớp tế bào Chưa có mạch dẫn Bài 38: RÊU – CÂY RÊU I. Môi trường sống của rêu: II. Quan sát cây rêu:

Slide 10: 

Cây rêu Cây có hoa (cây cải) Điểm khác nhau về rễ, thân, lá giữa rong mơ, cây rêu và cây có hoa? Rong mơ

Slide 11: 

Cây có hoa (cây cải) Chưa có: Thân, lá, rễ thật sự Có: Rễ: giả Thân: chưa phân nhánh Lá: nhỏ, mỏng Có : -Rễ -Thân Lá Rong mơ (tảo) Cây rêu Cây có hoa chưa có mạch dẫn  Chưa hoàn chỉnh Thực vật bậc cao Thực vật bậc thấp  Hoàn chỉnh Có mạch dẫn (mạch rây và mạch gỗ)

Slide 12: 

III. Túi bào tử và sự phát triển của rêu : Bài 38: RÊU – CÂY RÊU I. Môi trường sống của rêu: II. Quan sát cây rêu:

Slide 13: 

1. Cơ quan sinh sản của rêu là bộ phận nào? 2.Rêu sinh sản bằng gì? 3.Trình bày sự phát triển của rêu?

Slide 14: 

Túi bào tử chứa các bào tử Nắp Cơ quan sinh sản của rêu là bào tử Rêu sinh sản bằng bào tử

Slide 15: 

....... Bào tử Cây rêu mang túi bào tử Túi bào tử mở nắp Túi bào tử có nắp Cây rêu cái Cây rêu đực Thụ tinh - Sự phát triển của rêu :

Slide 16: 

 - Cơ quan sinh sản của rêu là túi bào tử - Rêu sinh sản bằng bào tử + Sự phát triển của rêu: IV.Vai trò của rêu: III. Túi bào tử và sự phát triển của rêu :

Slide 17: 

? Sống trên đất nghèo chất dinh dưỡng ? Sống trên đá ? Sống ở đầm lầy Rêu có những vai trò gì ? Tạo chất mùn Tạo chất mùn Tạo than bùn, làm phân bón, làm chất đốt

Slide 18: 

IV. Vai trò của rêu : - Hình thành chất mùn. - Tạo than bùn, làm phân bón, làm chất đốt. III. Túi bào tử và sự phát triển của rêu : Bài 38: RÊU – CÂY RÊU I. Môi trường sống của rêu: II. Quan sát cây rêu:

Slide 19: 

Cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm có ...........,.............và ..................... Trong thân, rễ và lá chưa có ....................... . Rêu sinh sản bằng ................... được chứa trong túi bào tử, cơ quan này nằm ở.............. cây rêu cái Kiểm tra đánh giá: Hãy điền từ gợi ý thích hợp vào chỗ trống: ngọn mạch dẫn Bào tử thân rễ giả lá Bậc cao

Slide 20: 

TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 2 3 4 5

Slide 21: 

TRÒ CHƠI Ô CHỮ Câu 1: Gồm 8 chữ cái . Cây rêu thực hiện quá trình gì để tạo ra chất dinh dưỡng nuôi cây ?

Slide 22: 

TRÒ CHƠI Ô CHỮ Câu 2: Gồm 4 chữ cái Bộ phận nào của rêu không phân nhánh?

Slide 23: 

Rễ của rêu có đặc điểm gì? TRÒ CHƠI Ô CHỮ Câu 3: Gồm 5 chữ cái

Slide 24: 

TRÒ CHƠI Ô CHỮ Câu 4: Gồm 6 chữ cái Rêu được xếp vào nhóm thực vật nào?

Slide 25: 

TRÒ CHƠI Ô CHỮ Câu 5: Gồm 10 chữ cái Túi bào tử của rêu nằm ở đâu ?

Slide 26: 

TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 2 3 4 5

Slide 27: 

Dặn dò: 1. Học và trả lời câu hỏi cuối bài 38/ SGK 2. Xem trước bài 39. 3. Mỗi nhóm chuẩn bị mẫu vật: cây dương xỉ có túi bào tử ở mặt dưới lá.

authorStream Live Help