dot bien cau truc nst

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: huutam246 (80 month(s) ago)

Giup minh lay bai giang ! Cam on!

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Slide 2: 

Đột biến gen là gì?Kể tên các dạng đột biến gen? Trả lời: Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nucleotit. Các dạng đột biến gen: + mất một cặp nucleotit + thêm một cặp nucleotit. + thay thế một cặp nucleotit.

___________________________________________ : 

___________________________________________ I.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? TIẾT 23: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

___________________________________________ : 

___________________________________________ I.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? TIẾT 23: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Thảo luận nhóm Hoàn thành bảng sau: Gồm các đoạn ABCDEFGH Mất đoạn H Mất đoạn Gồm các đoạn ABCDEFGH Lặp lại đoạn BC Lặp đoạn Gồm các đoạn ABCDEFGH Trình tự đoạn BCD đổi lại thành đoạn DCB Đảo đoạn

___________________________________________ : 

___________________________________________ I.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? TIẾT 23: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Mất đoạn NST Lặp đoạn NST Đảo đoạn NST

___________________________________________ : 

___________________________________________ I.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? TIẾT 23: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Đột biến cấu trúc NST là gì? . Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST. Các dạng đột biến cấu trúc NST? Các dạng đột biến cấu trúc NST: +mất đoạn NST. +lặp đoạn NST. +đảo đoạn NST.

___________________________________________ : 

___________________________________________ I.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? TIẾT 23: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Vì sao đột biến cấu trúc NST có khả năng di truyền? - NST gồm 2 crômait . Mỗi cromatit gồm một phân tử AND và protein loại histon. -Ph©n tö ADN lµ n¬i l­u gi÷ th«ng tin di truyÒn & còng Lµ b¶n m· gèc truyÒn ®¹t th«ng tin di truyÒn. - khi NST bÞ biÕn ®æi cÊu tróc =>ADN (b¶n m· gèc) còng bÞ biÕn ®æi theo .V× vËy ®ét biÕn cÊu tróc nhiÔm s¾c thÓ cã kh¶ n¨ng di truyÒn

___________________________________________ : 

___________________________________________ I.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? TIẾT 23: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Mất đoạn Lặp đoạn Đảo đoạn

___________________________________________ : 

___________________________________________ I.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? TIẾT 23: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

___________________________________________ : 

___________________________________________ I.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? II.Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. 1.Nguyên nhân phát sinh: TIẾT 23: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Có những nguyên nhân nào gây đột biến cấu trúc NST? .Đột biến cấu trúc NST có thể xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người. .Nguyên nhân: do các tác nhân vật lí,hóa học phá vỡ cấu trúc NST.

Slide 11: 

Chúng ta phải làm gì để hạn chế phát sinh đột biến cấu trúc NST ở người? -Hạn chế: + Sử dụng hợp lí thuốc trừ sâu , diệt cỏ +Có ý thức chống sản xuất , sử dụng vũ khí hoá học … +Vệ sinh môi trường….

___________________________________________ : 

___________________________________________ I.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? II.Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. 1.Nguyên nhân phát sinh: 2.Tính chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: TIẾT 23: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

Slide 14: 

-VD1: Lặp đoạn 16A ở ruồi giấm làm mắt hình cầu trở thành mắt dẹt =>nếu lặp nhiều lần mất hẳn mắt -VD2: Lặp đoạn ở cây lỳa mạch làm tăng hoạt tính enzim amilaza ứng dụng trong sản xuất bia. -VD3: Mất một đoạn cặp NST 21 ở người gây ung thư máu -VD4:chuyển đoạn NST số 4 sang NST 14 ở lợn lanđrát làm giảm 56% khả năng sinh sản Em hãy cho biết VD nào có lợi?VD nào có hại cho sinh vật và con người? VD1,VD3,VD4 có hại; VD2 có lợi

___________________________________________ : 

___________________________________________ I.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? II.Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. 1.Nguyên nhân phát sinh: 2.Tính chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: TIẾT 23: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Tính chất của đột biến cấu trúc NST ? -Đột biến cấu trúc NST thường có hại cho bản thân sinh vật. -Một số đột biến có lợi có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hóa.

Slide 16: 

Tại sao đột biến cấu trúc NST thường gây hại cho sinh vật? Trả lời: Trên NST các gen được phân bố theo 1 trật tự xác định biến đổi cấu trúc NST làm thay đổỉ tổ hợp gen biến đổi kiểu gen với kiểu hình.

Slide 17: 

1.Dạng đột biến cấu trúc NST nào gây hậu quả lớn nhất? a. Lặp đoạn nhiễm sắc thể. b. Đảo đoạn nhiễm sắc thể. c. Mất đoạn nhiễm sắc thể. d. cả a, b và c. 2.Nguyên nhân gây đột biến cấu trúc NST là gì? a. Do các tác nhân vật lý, hóa học làm phá vỡ cấu trúc NST b. Do con người chủ động sử dụng các tác nhân vật lý, hóa học tác động vào cơ thể sinh vật c. Do quá trình giao phối ở các sinh vật sinh sản hữu tính d. Cả a và b BÀI TẬP c.Mất đoạn nhiễm sắc thể. d.Cả a và b.

Slide 18: 

CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI

Slide 19: 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : Học và trả lời các câu hỏi SGK. Chuẩn bị bài 23.

Slide 20: 

1. Đột biến gen và đột biến cấu trúc NST giống nhau ở điểm nào ? + Giống nhau : - Đều là những biến đổi xảy ra trên cấu trúc vật chất di truyền ( ADN hoặc NST ) - . Đều phát sinh từ tác động của môi trường ngoài và trong cơ thể - Đều di truyền cho thế hệ sau. - Phần lớn gây hại cho sinh vật 2 . Phân biệt đột biến gen và đột biến cấu trúc NST ? + Khác nhau : ĐỘT BIẾN GEN ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST -Làm biến đổi cấu trúc của gen - Làm biến đổi cấu trúc của NST - Gồm các dạng: mất cặp, thêm cặp, thay cặp nucleotit - Gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn NST

Slide 21: 

2 . Phân biệt đột biến gen và đột biến cấu trúc NST ? + Khác nhau : ĐỘT BIẾN GEN ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST -Làm biến đổi cấu trúc của gen - Làm biến đổi cấu trúc của NST - Gồm các dạng: mất cặp, thêm cặp, thay cặp nucleotit - Gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn NST

authorStream Live Help