Tinh chat hoa hoc cua phi kim

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GV: Phan Thị Mai. Trường THCS nguyễn Đức Cảnh. MÔN HÓA HỌC 9

Slide 2: 

TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM Môn Hóa Học 9

Slide 3: 

Kim loại có những tính chất vật lý: Có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. Có tính dẻo và có ánh kim. Kim loại có những tính chất hóa học: Tác dụng với phi kim. Tác dụng với dung dịch axit. Tác dụng với dung dịch muối. Kim loại có những tính chất vật lý và tính chất hoá học chung nào? KIỂM TRA BÀI CŨ:

Slide 4: 

CHƯƠNG 3. PHI KIM – SƠ LƯỢC VEÀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM TIẾT 30

Slide 5: 

Ở nhiệt độ thường, phi kim tồn tại ở trạng thái nào? Cho ví dụ? TÍNH CHẤT VẬT LÝ: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM Học sinh quan sát các mẫu chất sau, và cho biết:

Slide 6: 

Oxi Lưu huỳnh Cacbon Phot pho đỏ Brom Clo

Slide 7: 

Ở nhiệt độ thường, phi kim tồn tại ở ba trạng thái: Raén, loûng, khí TÍNH CHẤT VẬT LÝ: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM Phần lớn các phi kim không dẫn điện, không dẫn nhiệt . II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:

Slide 9: 

TÍNH CHẤT HÓA HỌC: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM . Tác dụng với kim loại: Nhận xét: Phi kim + Kim loại Muối ( Oxit)

Slide 10: 

TÍNH CHẤT HÓA HỌC: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM . Tác dụng với hiđro: Nêu hiện tượng xảy ra khi đốt cháy khí hiđro trong khí oxi ? Cho biết sản phẩm tạo thành sau phản ứng? Viết PTHH?

Slide 12: 

TÍNH CHẤT HÓA HỌC: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM . Tác dụng với hiđro: * Clo tác dụng với hiđro O2 + 2 H2 → 2 H2O (k) (h) to (k) * Oxi tác dụng với hiđro tạo thành nước

Slide 13: 

Khí HCl Giấy quỳ tím Biến thành màu đỏ Dung dịch HCl H2 Cl2

Slide 14: 

C + H2 → 1000oc CH4 ↗ * Ngoài ra, nhiều phi kim khác như C, S, Br2, F2, . . . Tác dụng với H2 S + H2 → 3000 C H2S ↗ Br2 + H2 → 2HBr ↗ F2 + H2 → 2HF ↗ 2 Đun nóng Bóng tối cũng tạo ra hợp chất khí

Slide 15: 

TÍNH CHẤT HÓA HỌC: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM . Tác dụng với hiđro: O2 + 2H2 → 2 H2O (k) (h) to (k) - Oxi tác dụng với Hiñro tạo thành nước - Clo tác dụng với Hiñro H2 + Cl2 → 2 HCl (k) (k) to (k) (Không màu) (Vàng lục) Nhận xét: Phi kim + H2 → Hợp chất khí

Slide 16: 

TÍNH CHẤT HÓA HỌC: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM . Tác dụng với oxi: Nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra khi cho lưu huỳnh, phot pho tác dụng với khí oxi ?

Slide 17: 

Khí không maứu Khí oxi

Slide 18: 

TÍNH CHẤT HÓA HỌC: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM . Tác dụng với oxi: S + O2 (k) → SO2 (k) to P + O2 → 2P2O5 to Nhận xét: Phi kim + Oxi → Oxit axit 4 5

Slide 19: 

TÍNH CHẤT HÓA HỌC: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM . Mức độ hoạt động hóa học của phi kim:

Slide 20: 

Xét một số phản ứng: Fe + Cl2 → 2FeCl3 to Fe + S → FeS to F2 + H2 → 2HF ↗ Ngay bóng tối Cl2 + H2 → 2HCl ↗ ás S + H2 → H2S ↗ 300o C + H2 → 1000oc CH4 ↗ Dựa vào hoá trị của Fe và điều kiện của các phản ứng trên, em hãy sắp xếp các phi kim thành một dãy theo thứ tự mức độ hoạt động hoá học giảm dần 2 3 III 2 II

Slide 21: 

Fe + Cl2 → 2FeCl3 to Fe + S → FeS to F2 + H2 → 2HF ↗ Ngay bóng tối Cl2 + H2 → 2HCl ↗ ás S + H2 → H2S ↗ 300o C + H2 → 1000oc CH4 ↗ 2 3 III 2 II Cl, S F, Cl, S, C Suy ra thứ tự là F, Cl, S,C

Slide 22: 

TÍNH CHẤT HÓA HỌC: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM . Mức độ hoạt động hóa học của phi kim: . Tác dụng với Oxi: . Tác dụng với Hiñro: . Tác dụng với kim loại: TÍNH CHẤT VẬT LÝ: (SGK trang 75)

Slide 23: 

CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng: Câu1. Hãy chọn câu đúng: Phi kim dẫn điện tốt. Phi kim dẫn nhiệt tốt. Phi kim chỉ tồn tại hai trạng thái rắn, khí. Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém.

Slide 24: 

Câu 2. Thí nghiệm nào sau đây sinh ra khí hidro clorua: Dẫn khí clo đi qua nước. Đốt cháy khí hidro trong khí clo. Điện phân dung dịch Natri clorua có màng ngăn. Phản ứng của Natri clorua với dung dịch H2SO4 loãng.

Slide 25: 

Câu 3: Đốt cháy 16,8 gam bột sắt trong oxi, sau phản ứng thu được chất rắn A. Khối lượng chất rắn A thu được sau phản ứng: 69,6 g C. 23,2 g B. 46,4 g D. 11,6 g

Slide 26: 

HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ: Bài cũ: Về học bài,nắm được tính chất vật lí và tính chất hóa học của phi kim. Làm bài: 2, 3, 4, 5, 6 trang 76 (SGK) Bài mới: Xem trước bài CLO. + Clo có những tính chất vật lí nào? + Tìm hiểu xem ngoài những tính chất hóa học chung của phi kim, Clo còn có những tính chất hóa học nào khác?

BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC CHÚC CÁC THÀY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM MẠNH KHỎE. : 

BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC CHÚC CÁC THÀY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM MẠNH KHỎE.

authorStream Live Help