nong do dung dich

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa:

Slide 2: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: Em hiểu như thế nào về dung dịch CuSO4 có nồng độ 0,5mol/lit VD 1: Dung dịch CuSO4 có nồng độ 0,5 mol/lit Cho biết trong 1 lit dung dịch CuSO4 có 0,5 mol CuSO4

Slide 3: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: Dung dịch đường có nồng độ 2M cho biết điều gì? VD 1: Dung dịch CuSO4 có nồng độ 0,5 mol/lit Cho biết trong 1 lit dung dịch CuSO4 có 0,5 mol CuSO4 VD 2: Dung dịch đường có nồng độ 2M. Cho biết trong 1 lit dung dịch đường có 2 mol đường.

Slide 4: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16 g CuSO4. Tính nồng độ mol của dung dịch? * Bài tập áp dụng: - Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16 g CuSO4. Tính nồng độ mol của dung dịch?

Slide 5: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: * Bài tập áp dụng: Bài tập cho biết gì? Yêu cầu làm gì? Cho biết: Tính : CM =? - Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16 g CuSO4. Tính nồng độ mol của dung dịch?

Slide 6: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: * Bài tập áp dụng: - Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16 g CuSO4. Tính nồng độ mol của dung dịch? Vậy nồng độ mol của dung dịch là 0,5M

Slide 7: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: CÔNG THỨC TÍNH NỒNG MOL CỦA DUNG DỊCH b. Công thức:

Slide 8: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: b. Công thức: Hãy cho biết ý nghĩa các đại lượng trong công thức. ?

Slide 9: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: b. Công thức:

Slide 10: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: b. Công thức: Dựa vào công thức CM. Hãy viết công thức tính: ?

Slide 11: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: b. Công thức:

Slide 12: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: b. Công thức:

Slide 13: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: b. Công thức: Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được? Bài tập cho biết các đại lượng nào? Yêu cầu tìm đại lượng nào?

Slide 14: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: b. Công thức: Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được? ĐÁP ÁN - Số mol NaOH có trong 400 ml dung dịch - Nồng độ mol của dung dịch thu được:

Slide 15: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: b. Công thức: Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được? ĐÁP ÁN (Cách 2) - Số mol NaOH có trong 400 ml dung dịch Trong 0,4l dung dịch có chứa 0,5 mol NaOH Trong 1l dung dịch có chứa 1,25 mol NaOH Vậy dung dịch có nồng độ 1,25M

Slide 16: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: b. Công thức: Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được?

Slide 17: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: b. Công thức: Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được? Ví dụ cho biết các đại lượng nào? Yêu cầu tìm đại lượng nào? Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có trong 250 ml dung dịch HCl 0,5M

Slide 18: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: b. Công thức: Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được? Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có trong 250 ml dung dịch HCl 0,5M ĐÁP ÁN - Số mol chất tan có trong 250 ml dung dịch HCl 0,5M:

Slide 19: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: b. Công thức: Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được? Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có trong 250 ml dung dịch HCl 0,5M ĐÁP ÁN (Cách 2) - Theo đề bài ra có: Trong 1l dung dịch HCl có chứa 0,5 mol HCl Trong 0,25l dung dịch HCl có chứa 0,125 mol HCl Vậy dung dịch có nồng độ 0,125M

Slide 20: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: b. Công thức: Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được? Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có trong 250 ml dung dịch HCl 0,5M Ví dụ 3: Trộn 3 lit dung dịch muối ăn 0,2M với 4 lít dung dịch muối ăn 0,3M. Tính nồng độ mol của dung dịch muối ăn sau khi trộn

Slide 21: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: b. Công thức: Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được? Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có trong 250 ml dung dịch HCl 0,5M Ví dụ 3: Trộn 3 lit dung dịch muối ăn 0,2M với 4 lít dung dịch muối ăn 0,3M. Tính nồng độ mol của dung dịch muối ăn sau khi trộn Ví dụ cho biết các đại lượng nào? Yêu cầu tìm đại lượng nào? Tính:

Slide 22: 

Tiết:66 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt) I. Nồng độ phần trăm của dung dịch II. Nồng độ mol của dung dịch 1. Định nghĩa: VD 1: b. Công thức: Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được? Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có trong 250 ml dung dịch HCl 0,5M Ví dụ 3: Trộn 3 lit dung dịch muối ăn 0,2M với 4 lít dung dịch muối ăn 0,3M. Tính nồng độ mol của dung dịch muối ăn sau khi trộn ĐÁP ÁN - Ta có: - Số mol của dung dịch sau khi trộn: - Thể tích của dung dịch sau khi trộn: - Nồng độ của dung dịch sau khi trộn:

Slide 23: 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC - Bài vừa học: + Học vở ghi kết hợp SGK. + Làm bài tập 2 trang 145; 3, 4, 6 trang 146 SGK. - Bài sắp học: PHA CHẾ DUNG DỊCH (T1) 1/ Công thức tính nồng độ mol, nồng độ phần trăm của dung dịch là gì? 2/ Các bước để giải bài tập pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước

authorStream Live Help