Nguyen tu phan tu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Giáo viên: Phan Kim Hội Tổ: Lý – Công nghệ HỘI THI NHÀ GIÁO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Gói câu hỏi số 1 Gói câu hỏi số 2 ?

Slide 3: 

NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN Tiết 23 – Bài 20

Slide 4: 

Hãy tưởng tượng giữa sân bóng đá có một quả bóng khổng lồ và rất nhiều học sinh từ mọi phía chạy tới xô đẩy quả bóng. Vì những xô đẩy này không cân bằng nên quả bóng lúc bay lên, khi rơi xuống, lúc bật sang trái, khi lăn qua phải. Trò chơi này tưởng như chẳng có liên quan gì tới nguyên tử, phân tử, thế mà lại có thể giúp ta hiểu được một trong những tính chất quan trọng của nguyên tử, phân tử. Tiết 23: NGUYấN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YấN?

Slide 5: 

Tiết 23: NGUYấN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YấN? KQ: Các hạt phấn hoa trong nước chuyển động không ngừng vÒ mäi phÝa I. THÍ NGHIỆM BƠ–RAO: Quan s¸t c¸c h¹t phÊn hoa trong n­íc

Slide 6: 

C1: Quả bóng tương tự với hạt nào trong thí nghiệm Bơ- rao? C2: Các học sinh tương tự với những hạt nào trong thí nghiệm của Bơ-rao? Phân tử nước Hạt phấn hoa C3: Tại sao các phân tử nước có thể làm cho các hạt phấn hoa chuyển động? Tiết 23: NGUYấN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YấN? I. THÍ NGHIỆM BƠ–RAO: II. CÁC NGUYÊN TỬ PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY §øng yªn?

Slide 7: 

Sự va chạm của các phân tử nước vào hạt phấn hoa An-be Anh-xtanh (1879 -1955) Tiết 23: NGUYấN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YấN? I. THÍ NGHIỆM BƠ–RAO: II. CÁC NGUYÊN TỬ PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY §øng yªn? C3: Tại sao các phân tử nước có thể làm cho các hạt phấn hoa chuyển động?

Slide 8: 

Các phân tử nước chuyển động hỗn độn không ngừng, va chạm vào hạt phấn hoa làm hạt phấn hoa cũng chyển động không ngừng KL: Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng Tiết 23: NGUYấN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YấN? I. THÍ NGHIỆM BƠ–RAO: II. CÁC NGUYÊN TỬ PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY §øng yªn?

Slide 9: 

KL: Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng III. CHUYỂN ĐỘNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ: Nhiệt độ thấp Tiết 23: NGUYấN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YấN? I. THÍ NGHIỆM BƠ–RAO: II. CÁC NGUYÊN TỬ PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY §øng yªn? Nhiệt độ cao KL: Nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh

Slide 10: 

§iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng * Các nguyên tử, phân tử ....................... không ngừng Tiết 23: NGUYấN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YấN? * Nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử................................ chuyển động chuyển động càng nhanh

Slide 11: 

C4 Đổ nhẹ nước vào bình đựng dung dịch đồng sunfat màu xanh Hiện tượng phân tử các chất tự hoà lẫn vào nhau gọi là hiện tượng khuếch tán I II III IV V Các phân tử nước và CuSO4 đều chuyển động không ngừng về mọi phía. Nên các phân tử CuSO4 có thể chuyển động lên phía trên và các phân tử nước có thể chuyển động xuống phía dưới. Đến lúc nào đó thì chúng hoà lẫn vào nhau. IV. Vận dụng

Slide 12: 

Vận dụng C5 Tại sao trong nước hồ, ao, sông, biển lại có không khí mặc dù không khí nhẹ hơn nước rất nhiều? Trong nước có không khí là do các phân tử không khí chuyển động không ngừng về mọi phía và xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước

Slide 13: 

20.1: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra? Hãy chọn câu trả lời đúng. A. Sù khuÕch t¸n cña ®ång sunfat vµo nước C. Sù t¹o thµnh giã. B. Qu¶ bãng bay dï ®­îc buéc thËt chÆt vÉn bÞ xÑp dÇn theo thêi gian. D. §­êng tan vµo n­íc. ?

Slide 14: 

Vận dụng C6 Hiện tượng khuếch tán có xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ không? Tại sao? Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn khi nhiệt độ tăng vì khi nhiệt độ tăng các phân tử chuyển động nhanh hơn -> các chất tự hoà lẫn vào nhau nhanh hơn

Slide 15: 

GHI NHỚ 1. Các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng 2. Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh

Slide 16: 

* Học thuộc phần ghi nhớ * Làm các bài tập 20.(15) trong sách bài tập trang 27 * Đọc phần “ Có thể em chưa biết” HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

Có thể em chưa biết : 

ở nhiệt độ 0oC các phân tử hiđrô chuyển động với vận tốc trung bình khoảng 1700m/s, nghĩa là khoảng 6120km/h, nhanh gấp hơn 5 lần các máy bay phản lực hiện đại Các phân tử khí chuyển động trong phòng với vận tốc trung bình từ 100m/s đến 200m/s. Tại sao khi mở lọ nước hoa ở đầu lớp thì phải vài giây sau ở cuối lớp mới ngửi thấy mùi nước hoa? Có thể em chưa biết

Slide 18: 

Tiết học đến đây là kết thúc Chúc các em học tốt

authorStream Live Help