Anh cua mot vat tao boi guong phang

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tiết 5: Bài 5 ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG GIÁO VIÊN : TỪ TÂM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÀ CÚ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HIỆP BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÍ 7

Slide 2: 

1/ Thế nào là ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng? 2/ Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. Cho hình vẽ, hãy xác định tia tới. 1/ Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương. 2/ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới.  Góc phản xạ bằng góc tới. 600 N S 600

Slide 4: 

Bài 5 ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

Slide 5: 

I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng : Thí nghiệm: Bài 5:ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG Quan sát ảnh của cục pin trong gương  Haõy döï ñoaùn: 1/Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn chắn không? - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn. Kết luận: THÍ NGHIỆM KIỂM TRA DỰ ĐOÁN

Slide 6: 

I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng : Thí nghiệm: Bài 5:ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG Quan sát ảnh của cục pin trong gương  Haõy döï ñoaùn: - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn. Kết luận: THÍ NGHIỆM KIỂM TRA DỰ ĐOÁN 2. Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật không? - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.

Slide 7: 

I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng : Thí nghiệm: Bài 5:ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn. Kết luận: THÍ NGHIỆM KIỂM TRA - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật. 3. So sánh khoảng cách từ một điểm trên vật đến gương với khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. - Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. II. Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng:

Slide 8: 

I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng : Thí nghiệm: Bài 5:ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn. Kết luận: - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật. - Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. II. Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng: C4: Trên hình 5.4 vẽ một điểm sáng S (nguồn sáng nhỏ) đặt trước gương phẳng và hai tia sáng xuất phát từ S đến gương. a. Hãy vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng bằng cách vận dụng tính chất ảnh. b. Từ đó vẽ tia phản xạ ứng với hai hai tia tới SI và SK. I K

Slide 9: 

I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng : Thí nghiệm: Bài 5:ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn. Kết luận: - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật. - Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. II. Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng: c. Đánh dấu vị trí để đặt mắt nhìn thấy S’. C4: Trên hình 5.4 vẽ một điểm sáng S (nguồn sáng nhỏ) đặt trước gương phẳng và hai tia sáng xuất phát từ S đến gương. I K d. Giải thích tại sao ta nhìn thấy ảnh S’mà không hứng được trên màn.

Slide 10: 

I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng : Thí nghiệm: Bài 5:ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn. Kết luận: - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật. - Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. II. Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng: I K d. Giải thích tại sao ta nhìn thấy ảnh S’mà không hứng được trên màn. - Mắt ta nhìn thấy S’ vì các tia phản xa lọt vào mắt ta coi như đi thẳng từ S’ đến mắt. - Không hứng được S’ trên màn chắn vì chỉ có đường kéo dài của các tia phản xạ gặp nhau ở S’ chứ không có ánh sáng thật từ S’ đến. Ta nhìn thấy ảnh ảo S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt có …………………. đi qua ảnh S’. Ảnh của một vật là tập hợp của tất cả các điểm sáng. đường kéo dài

Slide 11: 

I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng : Thí nghiệm: Bài 5:ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn. Kết luận: - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật. - Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. II. Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng: H K Ta nhìn thấy ảnh ảo S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt có …………………. đi qua ảnh S’. Ảnh của một vật là tập hợp của tất cả các điểm sáng. đường kéo dài A’ III. Vận dụng: C5: Hãy vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước một gương phẳng như hình vẽ.  Cách vẽ: - Kẻ AA’ vuông góc với mặt gương tại H sao cho AH bằng HA’. - Kẻ BB’ vuông góc với mặt gương tại K sao cho BK bằng BK’. - Nối A’ và B’ ta được A’B’ là ảnh của vật AB.

Slide 12: 

I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng : Thí nghiệm: Bài 5:ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn. Kết luận: - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật. - Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. II. Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng: Ta nhìn thấy ảnh ảo S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt có …………………. đi qua ảnh S’. Ảnh của một vật là tập hợp của tất cả các điểm sáng. đường kéo dài III. Vận dụng: C5: C6: Hãy giải đáp thắc mắc của bạn Lan trong câu chuyện kể ở đầu bài Mặt nước hồ phẳng có tác dụng như một gương phẳng. Chân tháp ở sát mặt đất, nghĩa là gần mặt nước nên ảnh của nó cũng ở gần mặt nước. Đỉnh tháp ở xa mặt nước nên ảnh của nó cũng ở xa mặt nước tức là ở phía dưới mặt nước, nên ta thấy ảnh của nó bị lộn ngược dưới nước.

Slide 13: 

Bài tập 1: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau A. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh . . . . . , . . . . . . . hứng được trên màn . B. Khoảng cách từ một điểm trên vật đến gương phẳng . . . . . . . khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương. C. Ảnh ảo của một vật qua gương phẳng có . . . . . . . . . . bằng vật . D. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh . . . . . , có độ lớn . . . . . . . vật, và . . . . . . . . . . . . . . . được trên màn . ảo không bằng độ lớn ảo bằng không hứng Bài 5:ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

Slide 14: 

Hướng dẫn về nhà - Học thuộc phần ghi nhớ ở SGK tr 17. - Làm các bài tập từ 5.1 đến 5.4 tr7 SBT. - Tiết sau thực hành mỗi em chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành như ở SGK tr 19.(Lưu ý: mẫu báo cáo viết vào tờ giấy đôi)

Slide 15: 

Xin cảm ơn các thầy cô cùng các em học sinh đến dự giờ tiết thao giảng hôm nay.

Slide 16: 

Xin cảm ơn các thầy cô cùng các em học sinh đến dự giờ tiết thao giảng hôm nay.

authorStream Live Help