khi con tu hu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ

Khi con tu hú -Tố Hữu- : 

Khi con tu hú -Tố Hữu-

Dùa vµo chó thÝch trong SGK, h·y giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ t¸c gi¶? : 

Dùa vµo chó thÝch trong SGK, h·y giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ t¸c gi¶? 1 Tác giả -Tè H÷u(1920-2002)quª Thõa Thiªn-HuÕ -Ông gi¸c ngé lÝ t­ëng c¸ch m¹ng tõ rÊt sím,ho¹t ®éng c¸ch m¹ng bÞ ®Þch b¾t giam. -Sau c¸ch m¹ng,ông đảm nhiệm nhiÒu chøc vô trong §¶ng. -¤ng ®­îc nhµ n­íc trao tÆng gi¶I th­ëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n häc nghÖ thuËt (1996).

Slide 4: 

Khi con tu hú gọi bầy Lúa chiêm đang chín, tráI cây ngọt dần Vườn râm dậy tiếng ve ngân Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào Trời xanh càng rộng càng cao Đụi con diều sáo lộn nhào từng không... Ta nghe hè dậy bên lòng Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi! Ngột làm sao, chết uất thôi Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!

Trình bày những hiểu biết của con về bài thơ? : 

Trình bày những hiểu biết của con về bài thơ? Hoàn cảnh sáng tác: + Bài thơ sáng tác 1939. Thể thơ: lục bỏt Phương thức biểu đạt chính : Biểu cảm kết hợp với miêu tả. Hoàn cảnh sáng tác: Thể thơ: Phương thức biểu đạt chính:

- Bµi th¬ cã thÓ chia lµm mÊy ®o¹n?- Néi dung cña mçi ®o¹n lµ g×? : 

- Bµi th¬ cã thÓ chia lµm mÊy ®o¹n?- Néi dung cña mçi ®o¹n lµ g×? BỐ CỤC BÀI THƠ 2 ĐOẠN ĐOẠN 1 (KHỔ 1): BỨC TRANH MỰA HỐ TRONG TÕM TƯỞNG CỦA NGƯỜI TỰ ĐOẠN 2 (KHỔ 2): TÕM TRẠNG CỦA NGƯỜI CHIẾN SĨ TRONG NHÀ TỰ

Tìm hiểu bài thơ. : 

Tìm hiểu bài thơ. 1. Tiêu đề bài thơ: -Khi con tu hú gọi bầy là khi mùa hè đến. - Người tù thấy ngột ngạt trong phòng giam khao khát tự do.  Tên bài thơ gợi mở mạch cảm xúc của toàn bài.

Slide 8: 

Khi con tu hú gọi bầy Lúa chiªm đang chín, trái cây ngọt dÇn Vườn râm dậy tiếng ve ngân Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào Trời xanh càng rộng càng cao Đôi con diều sáo lộn nhào tõng không...

2. Bøc tranh mïa hÌ sèng ®éng trong t©m t­ëng cña ng­êi tï(6 c©u ®Çu) : 

2. Bøc tranh mïa hÌ sèng ®éng trong t©m t­ëng cña ng­êi tï(6 c©u ®Çu) Khi con tu hú gọi bầy Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần Vườn râm dậy tiếng ve ngân Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào Trời xanh càng rộng càng cao Đôi con diều sáo lộn nhào từng không

3. Tâm trạng của người chiến sĩ trong nhà tù(4 câu cuối). : 

3. Tâm trạng của người chiến sĩ trong nhà tù(4 câu cuối). Ta nghe hè dậy bên lòng. Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi! Ngột làm sao, chết uất thôi Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!

Slide 11: 

Mở đầu và kết thúc bài thơ đều có tiếng tu hú kêu, nhưng tâm trạng của người tù khi nghe tiếng tu hú thể hiện ở đoạn thơ đầu và đoạn cuối rất khác nhau, vì sao? Chỉ ra sự khác nhau đó?

Slide 12: 

Câu đầu: Tiếng chim tu hú kêu gợi ra cảnh tượng trời đất bao la tưng bừng sức sống vào hè. Câu kết: Tiếng chim tu hú kêu lại khiến cho người chiến sĩ đang bị giam cảm thấy hết sức đau khổ, bực bội. Nhưng ở cả 2 câu: Tiếng chim tu hú đều giống như tiếng gọi tha thiết của tự do, của thế giới sự sống đầy quyến rũ đối với nhân vật trữ tình – người tù cách mạng trẻ tuổi.

GHI NHÚ: (SGK_20) : 

GHI NHÚ: (SGK_20) Khi con tu hú của Tố hữu là bài thơ lục bát giản dị, thiết tha, thể hiện sâu sắc lòng yêu cuộc sống và niềm khát khao tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đầy.

IV. Tổng kết: : 

IV. Tổng kết: Nghệ thuật : - Ngôn ngữ thơ giản dị mà tha thiết. - Hình ảnh thơ gợi cảm. - Sự liên tưởng nhạy cảm, từ ngữ miêu tả đặc sắc. 2. Nội dung: Bài thơ giúp người đọc cảm nhận được lòng yêu sự sống, niềm khát khao tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi đang bị giam cầm trong tù ngục.

V. Luyện tập. : 

V. Luyện tập. Bài tập 1: Hoạt động nhóm: Nhóm 1: Viết những từ chỉ màu sắc, âm thanh đặc trưng của mùa hè Nhóm 2: Viết những từ thể hiện rõ tâm trạng của người tù trong 4 câu thơ cuối. Bài tập2: Viết một đoạn văn trong khoảng 7-8 câu làm nổi bật bức tranh mùa hè sống động trong 6 câu thơ đầu.

Slide 16: 

VỀ NHÀ SƯU TẦM NHỮNG BÀI THƠ, NHỮNG CÕU THƠ ĐƯỢC CỎC CHIẾN SĨ CỎCH MẠNG SỎNG TỎC TRONG CẢNH TỰ ĐẦY (GIAI ĐOẠN ĐẦU THẾ KỈ XX)

Slide 17: 

CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH!

authorStream Live Help