Con cho bac

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào mừng quý thầy cô giáo cùng các em hoc sinh!

Slide 2: 

Tiết 157: Con chó Bấc

Tiết 157: Con chó Bấc : 

Tiết 157: Con chó Bấc I, Tìm hiểu về tác giả, đoạn trích 1. Nhà văn - Giắc-lân-đơn(1876-1916). Ông trải quathời kì thơ ấu rất vất vả, - Tiếng gọi nơi hoang dã (1903) - Sói biển (1904), Gót sắt (1907), Mác-tin I-đơn(1909) là những tác phẩm nổi tiếng khác của Lân-đơn.

Slide 4: 

2. Đoạn trích Văn bản “Con chó Bấc” trích tiểu thuyết “Tiếng gọi nơi hoang dã”. Tác phẩm kể về Bấc, một con chó bị bắt cóc đưa lên vùng cực Bắc

Slide 5: 

II. §äc –T×m hiÓu chung v¨n b¶n: A. §äc v¨n b¶n : sgk. B. T×m hiÓu chung v¨n b¶n 1. Tõ khã : sgk. 2. CÊu tróc v¨n b¶n (?) H·y x¸c ®Þnh kiÓu v¨n b¶n? - V¨n b¶n tù sù. (?) x¸c ®Þnh ng«i kÓ? - KÓ theo ng«i thø ba. (?) PTB§? - Tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m. (?) Nh©n vËt chÝnh ? - Con chã BÊc.

Slide 6: 

II. Đọc –Tìm hiểu chung văn bản: (?) Tóm tắt nội dung văn bản? * Nội dung: Kể về lai lịch và tình cảm của Bấc trong quan hệ với chủ là Thoóc-Tơn. (?) Thảo luận nhóm : Xác định bố cục của văn bản?

Slide 8: 

III. Phân tích : 1, Lai lịch của Bấc: Trong đoạn mở đầu lại lịch chú Bấc được giới thiệu ở những thời điểm nào? Lai lịch của Bấc được giới thiệu trước và sau khi gặp Thoóc-Tơn.

Slide 9: 

III. Phân tích : 1, Lai lịch của Bấc: a,Trước khi gặp Thoóc-Tơn : ? Trước khi gặp Thoóc-Tơn Cuộc sống của Bấc diễn ra ntn? Chỉ ra những chi tiết Nói về cuộc sống đó của Bấc? - Bấc ở nhà thẩm phán Mi- Lơ ? Bấc đã cảm nhận thế nào về Quãng đời khi sống ở nhà thẩm Phán Mi-Lơ? =>Cuộc sống nhàn hạ nhưng nhạt nhẽo.

Slide 10: 

III. Ph©n tÝch: 1,Lai lÞch cña BÊc: a,Tr­íc khi gÆp Thoãc-T¬n: =>Cuéc sèng nhµn h¹ nh­ng nh¹t nhÏo. b, Sau khi gÆp Thoãc-T¬n: ? §iÒu g× ®·ph¸t sinh Bªn trong BÊc khi gÆp ®­îc chñ míi lµ Thoãc- T¬n? -Ph¸t sinh t×nh c¶m: yªu th­¬ng s«i næi ,nång ch¸y, cuång nhiÖt=> yªu th­¬ng ®Õn møc t«n thê ®ã lµ lßng quÝ träng,c¶m phôc vµ ng­ìng väng Thoãc- T¬n.

Slide 11: 

III. Ph©n tÝch : 1,Lai lÞch cña BÊc: a,Tr­íc khi gÆp Thoãc-T¬n: b,Sau khi gÆp Thoãc-T¬n: Em có nhận xét gì về nghệ thuật kể chuyện ở đoạn này? * Nghệ thuật: -So sánh bằng những nhận xết tinh tế Sử dụng lặp lại các từ ngữ thuộc trường từ vựng tình cảm yêu thương cho thấy sự biến đổi của Bấc trong tình cảm.

Bài tập trắc nghiệm : 

Bài tập trắc nghiệm Thảo luận nhóm lựa chọn phương án đúng: ?Tại sao khi gặp Thoóc –Tơn Bấc mới phát sinh tình cảm sôi nổi ,nồng cháy ,cuồng nhiệt … Bấc được sống một cuộc sống sung sướng. Bấc cảm nhận được một tình cảm chân thành từ ông chủ mới của mình. C.Vì Thoóc –Tơn coi Bấc như một người bạn. D.Vì Thoóc –Tơn coi Bấc như là một đứa con . E. Cả ba ý B, C, D đều đúng. Đáp án đúng B , C, D.

Hướng dẫn học bài ở nhà : 

Hướng dẫn học bài ở nhà -§äc l¹i v¨n b¶n ,so¹n tiÕp phÇn cßn l¹i . 1,T×nh c¶m cña Thoãc-T¬n ®èi víi BÊc. 2, T×nh c¶m cña BÊc ®èi víi Thoãc-T¬n. 3, Néi dung ý nghÜa vµ nghÖ thuËt cña truyÖn.

2. Tình cảm của Thoóc -Tơn đối với chú Bấc:? Cách cư xử của Thoóc –Tơn có gì đặc biệt tìm những chi tiết biểu hiện điều đó? =>Xem Bấc như là con người .Biểu hiện qua cách cư xử ( chào hỏi thân mật, trò chuyện tầm phào … : 

2. Tình cảm của Thoóc -Tơn đối với chú Bấc:? Cách cư xử của Thoóc –Tơn có gì đặc biệt tìm những chi tiết biểu hiện điều đó? =>Xem Bấc như là con người .Biểu hiện qua cách cư xử ( chào hỏi thân mật, trò chuyện tầm phào …

Slide 15: 

=>Lµ «ng chñ lý t­ëng . C¸c «ng chñ kh¸c ch¨m sãc chã chØ lµ nghÜa vô cßn Thoãc-T¬n ®èi ®èi víi BÊc nãi riªng vµ víi nh÷ng chó chã kh¸c nãi chung lµ mét thø t×nh c¶m gièng nh­ víi b¹n bÌ ®ång lo¹i cña anh . Nhà văn đã nhậnxét Thoóc –Tơn là ông chủ ntn? Nhà văn đã nhận Giải thích vì sao?

Slide 16: 

3, Những biểu hiện tình cảm của Bấc dành cho chủ. Những biểu hiện tình cảm của Bấc dành cho người chủ mà nó tôn thờ ntn? Vì sao Bấc lại tôn thờ chủ như vậy? Nằm phục dưới chân chủ hằng giờ , hoặc Nằm xa hơn dõi theo từng động tác của Chủ , cắn vờ…Tình cảm của Bấc diễn đạt bằng sự tôn thờ, ngưỡng vọng. Đặc biệt không đòi hỏi gì ở chủ.

Em có nhận xét gì về cách quan sát của tác giả khi miêu tả loài chó? Ngòi bút miêu tả và khả năng quan sát loài vật thật tài tình và sinh động ,mỗi chú chó lại có cách biểu hiện tình cảm khác nhau làm nổi bật nét riêng của chú Bấc.

Slide 18: 

3, “ Tâm hồn ”của con Bấc Tâm hồn của Bấc được nhà văn miêu tả ntn? -Bấc dường như biết suy nghĩ , biết tưởng tượng, biết vui mừng ,biết lo sợ, cũng nằm mơ và bị nỗi lo sợ ám ảnh… Em có nhận xét gì về cách khắc họa và nhận xét của nhà văn về loài vật? =>Từ những nhận xét tinh tế về những chú chó thể hiện trí tưởng tượng tuyệt vời của tác giả đồng thời bộc lô tình yêu thương đối với loài vật của tác giả.

Slide 19: 

Qua lời người kể chuyện, con chó Bấc dường như biết suy nghĩ, biết tưởng tượng. Nó không chỉ vui mừng khi được ở bên chủ mà ngay cả những lúc như thế nó còn biết lo sợ. Nó nằm mơ và bị nỗi lo sợ ám ảnh…Tất cả đều nói lên “tâm hồn” phong phú của Bấc cũng như trí tưởng tượng tuyệt vời của nhà văn

Slide 20: 

Kết luận chung: Văn bản con chó Bấc cho ta thấy tình cảm đặc biệt giữa con người và một chú chó . Ngòi bút miêu tả và trí tưởng tượng của nhà văn về chú chó Bấc cũng thật hấp dẫn, lôi cuốn .Ông đã chỉ ra rằng loài vật sẽ là người bạn thân thiết nếu chúng ta coi chúng là bạn.

Slide 21: 

Hướng dẫn học bài ở nhà Đọc lại văn bản , nắm chắc nội dung ýnghĩa của văn bản. Ôn tập kỹ phần tiếng việt chuẩn bị cho giờ sau làm bài kiểm tra một tiết.

Slide 22: 

The end ! chúc các em có một giờ học tốt

authorStream Live Help