V6 Ech ngoi day gieng

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

(Truyện ngụ ngôn) ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG Tiết 39

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Kể tên các truyện dân gian thuộc thể loại cổ tích đã học? Kể tên các truyện dân gian thuộc thể loại truyền thuyết đã học? TRUYỆN DÂN GIAN TRUYỀN THUYẾT CỔ TÍCH 1. Con rồng cháu tiên 2. Bánh chưng, bánh giầy 3. Thánh Gióng 4. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh 5. Sự tích Hồ Gươm 1. Thạch Sanh 2. Sọ Dừa 3. Em bé thông minh 4. Cây bút thần 5. Ông lão đánh cá và con cá vàng

Slide 3: 

 Tiết 39 Văn bản : ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG ( Truyện ngụ ngơn) Thứ 4 ngày 10 tháng 11 năm 2010

Slide 4: 

Tiết 39 Văn bản : ếch ngồi đáy giếng ( Truyện ngụ ngôn ) I. TÌM HIỂU CHUNG 1. Khái niệm truyện ngụ ngôn +Hình thức: +Nhân vật : +Nội dung phản ánh : +Mục đích : Là loại truyện kể bằng văn xuôi hay văn vần. Là con vật đồ vật hay chính con người. Bóng gió kín đáo truyện con người. Răn dạy người ta một bài học nào đó trong cuộc sống.  TruyÖn ngô ng«n lµ lo¹i truyÖn kÓ, b»ng v¨n xu«i hay v¨n vÇn, m­în chuyÖn loµi vËt, ®å vËt hoÆc vÒ chÝnh con ng­êi ®Ó nãi bãng giã, kÝn ®¸o chuyÖn con ng­êi nh»m khuyªn nhñ, r¨n d¹y ng­êi ta mét bµi häc nµo ®ã trong cuéc sèng .

Slide 5: 

Hai phần: Phần 1 :Từ đầu đến “Oai như một vị chúa tể ” ếch khi ở trong giếng Phần 2 : Còn lại ếch khi ra khỏi giếng Tiết 39 Văn bản : ếch ngồi đáy giếng ( Truyện ngụ ngôn ) I. TÌM HIỂU CHUNG 1. Khái niệm truyện ngụ ngôn 2. Từ khó - Dềnh lên: Nước dâng lên cao - Nhâng nháo: Ngông nghênh, không coi ai ra gì. 3. Bố cục

Slide 6: 

II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN Môi trường sống : - Sống lâu ngày trong một cái giếng - Xung quanh chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ Tiết 39 Văn bản : ếch ngồi đáy giếng ( Truyện ngụ ngôn ) I. TÌM HIỂU CHUNG a. ếch khi ở trong giếng  M«i tr­êng sèng chËt hÑp, kh«ng thay ®æi TẦM NHÌN HẠN HẸP ÍT HIỂU BIẾT.  Oai nh­ mét vÞ chóa tÓ, bÇu trêi chØ b»ng c¸i vung. HIỂU BIẾT NÔNG CẠN NHƯNG LẠI HUÊNH HOANG. MÔI TRƯỜNG HẠN HẸP DỄ KHIẾN NGƯỜI TA KIÊU NGẠO, KHÔNG BIẾT THỰC CHẤT VỀ MÌNH. 2. Phân tích 1. Đọc, kể

Slide 7: 

 Nguyên nhân nào đưa ếch ta ra ngoài? II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN Tiết 39 Văn bản : ếch ngồi đáy giếng ( Truyện ngụ ngôn ) I. TÌM HIỂU CHUNG b. ếch khi ra khỏi giếng a. ếch khi ở trong giếng 2. Phân tích 1. Đọc, kể

Slide 8: 

 Nhaâng nhaùo nhìn leân baàu trôøi.  Ngheânh ngang ñi laïi. II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN Tiết 39 Văn bản : ếch ngồi đáy giếng ( Truyện ngụ ngôn ) I. TÌM HIỂU CHUNG  Khoâng gian môû roäng b. ếch khi ra khỏi giếng a. ếch khi ở trong giếng 2. Phân tích 1. Đọc, kể

Slide 9: 

II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN Tiết 39 Văn bản : ếch ngồi đáy giếng ( Truyện ngụ ngôn ) I. TÌM HIỂU CHUNG a. ếch khi ở trong giếng b. ếch khi ra khỏi giếng  Bò con traâu giaãm beïp Kết cục bi thảm  Nguyeân nhaân: chuû quan, kieâu ngaïo. - Cần học hỏi để nâng cao kiến thức chống trọi với hoàn cảnh. - Không nhận thức rõ giới hạn của mình sẽ bị thất bại thảm hại. 2. Phân tích 1. Đọc, kể

Slide 10: 

Trong giếng Ngoài giếng Không gian sống chật hẹp Mối quan hệ hạn chế Thái độ kiêu ngạo, huênh hoang Kết quả: hiểu biết cạn hẹp Không gian sống rộng lớn Mối quan hệ mở rộng Thái độ kiêu ngạo, huênh hoang Kết quả: bị dẫm bẹp Môi trường sống của ếch

Slide 11: 

II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN Tiết 39 Văn bản : ếch ngồi đáy giếng ( Truyện ngụ ngôn ) I. TÌM HIỂU CHUNG 1. ếch khi ở trong giếng 2. ếch khi ra khỏi giếng 3. ý nghĩa văn bản Truyện ngụ ý phê phán điều gì? Khuyên răn con người điều gì? THẢO LUẬN  Phª ph¸n nh÷ng kÎ hiÓu biÕt h¹n hÑp mµ l¹i huªnh hoang.  Khuyªn ng­êi ta ph¶i më réng tÇm hiÓu biÕt, kh«ng ®­îc chñ quan kiªu ng¹o. III. TỔNG KẾT  Ghi nhớ (SGK tr.) IV. LUYỆN TẬP 2. Phân tích 1. Đọc, kể

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng cho các câu sau: : 

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng cho các câu sau: 1. Mục đích chủ yếu của truyện ngụ ngôn là: A. Kể chuyện B. Thể hiện cảm xúc C. Gửi gắm ý tưởng bài học 2. Tính chất nổi bật của truyện ngụ ngôn là: A. ẩn dụ và kịch tính B. Lãng mạn C. Gắn với hiện thực 3. Truyện “ếch ngồi đáy giếng” ngụ ý phê phán: A. Những kẻ tự cao tự đại B. Những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huênh hoang C. Những kẻ sống ích kỷ 4. Người xưa mượn truyện của chú ếch để khuyên nhủ con người. A. Không nên ra ngoài vì rất nguy hiểm B. Chịu khó học hỏi không chủ quan kiêu ngạo C. Phải liên tục thay đổi môi trường sống

Slide 13: 

C O I T R Ơ I B Ă N G V U N G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đây là một thành ngữ gồm 15 chữ cái, chỉ những kẻ tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Bài tập 2

Slide 14: 

Kể lại truyện

Slide 15: 

V. DAẬN DOỈ: - Học thuộc định nghĩa truyện ngụ ngôn - Học ghi nhớ SGK trang 101 - Soạn bài “Thầy bói xem voi” trang 103

authorStream Live Help