V6 cau tran thuat don

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào mừng các thầy cô giáo đến dự giờ thăm lớp

Slide 2: 

Câu trần thuật đơn là loại câu do một cụm C - V tạo thành, dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến. Câu trần thuật đơn là gì? Cho ví dụ. KIỂM TRA BÀI CŨ

Slide 3: 

Tiết 112. Câu trần thuật đơn có từ là I.Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là 1.Tìm hiểu ví dụ: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau: a. Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. (Vũ Trinh) b. Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. (Theo Ngữ văn 6, tập một) c.Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. (Nguyễn Tuân) d. Dế Mèn trêu chị Cốc là dại.

Slide 4: 

Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. (Vũ Trinh) / C V b. Truyền thuyết là loại truyện dâ n gian kể về các nhâ n vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng, kì ảo. (Theo Ngữ văn 6, tập hai) / C V c.Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. (Nguyễn Tuân) / C V d. Dế Mèn trêu chị C ốc là dại. (Tô Hoài) / C V Vị ngữ của các câu trên có cấu tạo như thế nào? là+CDT là+CDT là+CDT là+TT Qua việc tìm hiểu và phân tích cấu trúc ngữ pháp của những ví dụ trên , con thấy chúng có đặc điểm cuả loại câu nào mà chúng ta vừa học?

Slide 5: 

là + Danh từ (Cụm danh từ) là + Động từ (Cụm động từ) là + Tính từ (Cụm tính từ) I.ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ 1. TÌM HIỂU VÍ DỤ: 2. KẾT LUẬN: - TRONG CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ: + VỊ NGỮ THƯỜNG ĐƯỢC TẠO THÀNH BỞI: Bài tập nhanh: Các câu sau , vị ngữ có cấu tạo : là + từ loại nào? 1. Xem là nhìn 2. Bố tôi là bác sĩ 3.Cậu ấy là ngoan nhất lớp tôi là+ Đ là + D là + cụm T

Slide 6: 

a, Bà đỡ Trần // ………………là người huyện Đông Triều. b,Truyền thuyết// ………………………...là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo. c, Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô//……………. là một ngày trong trẻo, sáng sủa. d,Dế Mèn trêu chị Cốc //………………………. là dại. không phải chưa ( chưa phải ) không phải chưa ( chưa phải) Vị ngữ biểu thị ý phủ định, ? CHỌN NHỮNG TỪ HOẶC CỤM TỪ PHỦ ĐỊNH THÍCH HỢP CHO SAU ĐÂY ĐIỀN VÀO TRƯỚC VỊ NGỮ CỦA CÁC CÂU TRÊN: KHÔNG, KHÔNG PHẢI, CHƯA, CHƯA PHẢI nó kết hợp với các cụm từ kh«ng ph¶i, ch­a ph¶i

Slide 7: 

Lưu ý: Không phải bất kỳ câu nào có từ là đều gọi là câu trần thuật đơn có từ là VD: Ng­êi ta gäi chµng lµ S¬n Tinh Vua nhí c«ng ¬n phong lµ Phï §æng Thiªn V­¬ng vµ lËp ®Òn thê ngay ë quª nhµ. Câu trần thuật đơn có từ là phải là câu có VN do từ là kết hợp với các từ ngữ khác tạo thành. C N V N C N V N

Slide 8: 

II.Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là 1.Ví dụ: a.Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều -> VN cú tỏc dụng giới thiệu sự vật núi ở CN. b.Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của … gợi cảm cho sự diễn đạt. ->VN trỡnh bày cỏch hiểu về sự vật, hiện tượng, khỏi niệm núi ở CN. c.Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. -> VN miờu tả đặc điểm của sự vật, hiện tượng, khỏi niệm núi ở CN. d. Dế Mèn trêu chị Cốc là dại. -> VN thể hiện sự đánh giỏ đối với sự vật núi ở CN. Câu đánh giá Câu miêu tả Câu định nghĩa Câu giới thiệu Vị ngữ của câu nào trình bày cách hiểu về sự vật, hiện tượng, khái niệm nói ở chủ ngữ? Vị ngữ của câu nào thể hiện sự đánh giá đối với sự vật, hiện tượng, khái niệm nói ở chủ ngữ? Vị ngữ của câu nào có tác dụng giới thiệu sự vật, hiện tượng, khái niệm nói ở chủ ngữ?

Slide 9: 

1, Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. => Câu định nghĩa c) - Tre là cánh tay của người nông dân [...]. - Tre còn là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ. - [... ] Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê. => Câu miêu tả CN VN CN VN CN VN CN1 CN2 VN

Slide 10: 

d) Bồ các là bác chim ri Chim ri là dì sáo sậu Sáo sậu là cậu sáo đen Sáo đen là em tu hú Tu hú là chú bồ các. CN VN CN VN CN VN CN VN CN VN -> Câu giới thiệu

Slide 11: 

e) Khóc là nhục. Rên, hèn. Van, yếu đuối Và dại khờ là những lũ người câm Trên đường đi như những bóng âm thầm Nhận đau khổ mà gởi vào im lặng. => Câu đánh giá (câu 2, 3 lược từ “là”) CN VN CN VN CN VN CN VN

Slide 12: 

Bài tập 3: Viết một đoạn văn ngắn từ năm đến bảy câu tả một người bạn của em, trong đoạn văn có ít nhất một câu trần thuật đơn có từ là. Nêu tác dụng của câu trần thuật đơn có từ là trong đoạn văn. Nam là bạn thân của em. Bạn Nam học rất giỏi. Năm nào, bạn ấy cũng là học sinh xuất sắc, là “Cháu ngoan Bác Hồ”. Em rất thán phục bạn và hứa sẽ phấn đấu học giỏi như bạn Nam.

Slide 13: 

CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI Có vị ngữ thường do từ là kết hợp với D (cụm D). Ngoài ra, tổ hợp giữa từ là với T (cụm T), Đ(cụmĐ) cũng có thể làm vị ngữ Khi vị ngữ của câu biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các cụm từ “không phải” “chưa phải” Câu đánh giá Câu giới thiệu Câu miêu tả Câu định nghĩa

Slide 14: 

Bài tập củng cố: 1. Câu sau đây có phải là câu trần thuật đơn có từ là không? “Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam, của nhân dân Việt Nam.” A. Đúng B. Sai 2. Câu trên có mục đích gì? A Định nghĩa B. Giới thiệu C. Miêu tả D. Đánh giá 3. Câu đó có thể đổi vị trí chủ ngữ, vị ngữ cho nhau được không? A. Không B. Được

Slide 15: 

Bài 2.ẹieàn chửừ ủuựng (ẹ) hoaởc sai (S) vaứo caực caõu sau: a. Trong c©u:“T«i lµ häc sinh”, vÞ ng÷ lµ mét ®éng tõ ? b. C©u:“Ng­êi ta gäi chµng lµ S¬n Tinh”, lµ c©u trÇn thuËt ®¬n cã tõ lµ? c. C¸c c©u sau ®©y lµ c©u ®¸nh gi¸? - Khãc lµ nhơc. - Hà Nội là thủ đô của nước ta. d. C©u:“Sè tõ lµ nh÷ng tõ chØ sè l­ỵng vµ thø tù cđa sù vËt”, lµ c©u ®Þnh nghÜa? e. Khi muèn biĨu thÞ ý phđ ®Þnh cÇn cã c¸c cơm tõ “kh«ng ph¶i” “ ch­a ph¶i’ ®øng tr­íc tõ lµ? S S Đ S Đ Đ

Slide 16: 

- Các phép tu từ: + So sánh (nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ) là gì? Cho ví dụ. + Các kiểu so sánh (nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ) - Về câu: + Các thành phần chính của câu (chủ ngữ, vị ngữ). + Thế nào là câu trần thuật đơn? + Thế nào là câu trần thuật đơn có từ là? Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là. - Bài tập: Xem lại các bài tập trong SGK, tìm, viết một số đoạn văn (thơ) có sử dụng các phép tu từ hoặc kiểu câu ở trên. DẶN DÒ * Về nhà học ghi nhớ 1,2 trang 114,115 và làm hết bài tập vào vở. * Ôn tập theo các nội dung sau để chuẩn bị kiểm tra:

Slide 17: 

Chúc các thầy cô giáo và các em mạnh khoẻ !

Slide 18: 

Hà Nội Truyện cười là truyện dân gian kể về những thói hư tật xấu trong xã hội để gây cười hoặc phê phán . Hà Nội là thủ đô của nước ta Vịnh Hạ Long là nơi núi non trùng điệp ,nước biển xanh trong Các bạn là những người con ngoan trò giỏi Bài2:Đặt câu trần thuật đơn có từ là tương ứng với nội dung từng bức tranh Câu định nghĩa Câu đánh giá Câu miêu tả Câu giới thiệu

Slide 19: 

a) Bè em lµ c«ng nh©n b, Bµ đỡ Trần lµ người huyện Đ«ng Triều. c) Truyền thuyết lµ lo¹i truyÖn d©n gian kÓ vÒ c¸c nh©n vËt vµ sù kiÖn cã liªn quan ®Õn lÞch sö qóa khø, th­êng cã yÕu tè t­ëng t­îng k× ¶o. d ) Ngµy thø n¨m trªn ®¶o C« T« lµ mét ngµy trong trÎo, s¸ng sña e) DÕ MÌn trªu chÞ Cèc lµ d¹i. h ) Thi ®ua lµ yªu n­íc ? Xác định BPCN- BPVN của các câu sau đây và cho biết chúng có phải là câu trần thuật đơn không?

Slide 20: 

a) Bà đỡ Trần... là người huyện Đông Triều. b)Truyền thuyết... là loại truyện dân gian kể ... c) Ngày thứ... là một ngày trong trẻo sáng sủa. d)Dế Mèn ... là dại. Vị ngữ có cấu trúc phủ định: ...không phải (chưa phải) + là + danh từ (cụm danh từ, cụm tính từ) không phải không phải chưa phải không phải

Slide 21: 

a) Bè em lµ c«ng nh©n. b, Bà đỡ Trần // lµ người huyện Đ«ng Triều. c) Truyền thuyết // lµ lo¹i truyÖn d©n gian kÓ vÒ c¸c nh©n vËt vµ sù kiÖn cã liªn quan ®Õn lÞch sö qóa khø, th­êng cã yÕu tè t­ëng t­îng k× ¶o. d ) Ngµy thø n¨m trªn ®¶o C« T«// lµ mét ngµy trong trÎo, s¸ng sña. e) DÕ MÌn trªu chÞ Cèc // lµ d¹i . h ) Thi ®ua // lµ yªu n­íc. Xác định BPCN- BPVN của các câu sau đây: => Là +danh từ .=> Là +Cụm danh từ .=> Là +Cụm danh tõ .=>Là +Cụm danh từ .=> Là +Tính từ .=> Là +Cụm động từ

Slide 22: 

a) Bà đỡ Trần... là người huyện Đông Triều. b)Truyền thuyết... là loại truyện dân gian kể ... c) Ngày thứ... là một ngày trong trẻo sáng sủa. d)Dế Mèn ... là dại. Vị ngữ có cấu trúc phủ định: ...không phải (chưa phải) + là + danh từ (cụm danh từ, cụm tính từ) không phải không phải chưa phải không phải

Bài tập 1:Tìm câu trần thuật đơn có từ “là” trong những câu dưới đây? Phân tích CN, VN ? : 

Bài tập 1:Tìm câu trần thuật đơn có từ “là” trong những câu dưới đây? Phân tích CN, VN ? Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật , hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. (Ngữ Văn 6 tập II). b. Người ta gọi chàng là Thuỷ Tinh. (Sơn Tinh, Thuỷ Tinh). c. Tre là cánh tay của người nông dân {…}. Tre còn là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ. {…} Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc đồng quê. (Thép Mới). CN CN CN CN CN VN VN VN VN VN (là + cụm ĐT) Là câu TTĐ có từ “là” (ĐT) Không phải là câu TTĐ có từ “là” (là + CDT) Là câu TTĐ có từ “là” (là + CĐT) Là câu TTĐ có từ “là” Là câu TTĐ có từ “là” (là + CDT)

Slide 24: 

a: Hoán dụ // là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. c: Tre // là cánh tay của người nông dân. Tre // còn là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ. Nhạc của trúc, nạc của tre // là khúc nhạc của đồng quê, d: Bồ các// là bác chim ri Chim ri // là dì sáo sậu Sáo sậu // là cậu sáo đen Sáo đen// là em tu hú Tu hú // là chú bồ các. e: Khóc // là nhục. Rên //(,) hèn. Van //(,) yếuđuối Và dại khờ// là những lũ người câm B, C©u ®Þnh nghÜa D, C©u giíi thiÖu A, C©u miªu t¶ C, C©u ®¸nh gi¸

Slide 25: 

a) Bà đỡ Trần// là người huyện Đông Triều. b) Truyền thuyết// và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo. là loại truyện dân gian kể về các nhân vật Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô// là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Dế Mèn trêu chị Cốc// là dại . c) d) 1, Khái niệm 2, Giới thiệu sự vật 3, Miêu tả đặc điểm 4, Đánh giá đối với sự vật

Slide 26: 

Bà đỡ Trần là người ở đâu? (Đông Triều)  giới thiệu quê quán. b) Truyền thuyết là loại truyện gì? (truyện DG...)  trình bày cách hiểu (định nghĩa). c) Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày như thế nào? (trong trẻo, sáng sủa)  miêu tả đặc điểm. d) Dế Mèn trêu chị Cốc là làm sao? (dại)  đánh giá

authorStream Live Help