V6 Chan Tay Tai Mat Mieng

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NGỮ VĂN

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ ? Từ câu chuyện “ Thầy bói xem voi “ em rút ra được bài học kinh nghiệm gì ? * Đáp án : Bài học : Muốn hiểu biết sự vật, sự việc phải xem xét chúng một cách toàn diện

Slide 3: 

CHÂN , TAY, TAI, MẮT, MIỆNG Hướng dẫn đọc thêm Tuần 12 – Tiết 45

Slide 4: 

Tiết 45 CHÂN , TAY, TAI, MẮT, MIỆNG Hướng dẫn đọc thêm I- Đọc – Tìm hiểu chung : 1-Thể loại : 2- Nhân vật : Truyện ngụ ngôn

Slide 5: 

So với các truyện ngụ ngôn đã học thì truyện này có gì đặc biệt ? Quan sát tranh và trả lời câu hỏi ?

Slide 6: 

Cô Mắt Cậu Tay Bác Tai Lão Miệng Nhân vật trong truyện Dùng bộ phận cơ thể người để nói về chuyện con người Cậu Chân

Slide 7: 

CHÂN , TAY, TAI, MẮT, MIỆNG Tiết 45 Hướng dẫn đọc thêm I- Đọc – Tìm hiểu chung : 1-Thể loại : 2- Nhân vật : 3- Ngôi kể : 4-Từ khó Truyện ngụ ngôn Ngôi thứ ba 5-Tóm tắt truyện :

Tóm tắt truyện : 

Tóm tắt truyện -C« M¾t, cËu Ch©n, cËu Tay, b¸c Tai, l·o MiÖng sèng víi nhau vui vÎ hoµ thuËn. - Råi mét ngµy c« M¾t ph¸t hiÖn ra c¶ nhãm ph¶i lµm viÖc vÊt v¶ cßn l·o MiÖng ®­îc ¨n nªn ®· cïng víi cËu Ch©n, cËu Tay, b¸c Tai kh«ng lµm lông, kh«ng chung sèng víi l·o MiÖng. - §Õn ngµy thø b¶y c¶ nhãm mÖt mái r· rêi kh«ng chÞu næi. - B¸c Tai nhËn ra sai lÇm tr­íc b¶o c¶ bän ®Õn ch¨m sãc l·o MiÖng. - TÊt c¶ thÊy m×nh khoan kho¸i. Tõ ®ã hä sèng th©n mËt kh«ng ai tÞ ai.

Tiết 45 : 

Tiết 45 CHÂN , TAY, TAI, MẮT, MIỆNG Hướng dẫn đọc thêm I- Đọc – Tìm hiểu chung : 1-Thể loại : Truyện ngụ ngôn 2-Nhân vật : 3-Ngôi kể : Ngôi thứ ba 4-Tóm tắt truyện : 5-Từ khó : 6- Đại ý : Truyện kể vê mối quan hệ giữa các nhân vật : Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng . sgk

Slide 10: 

Tiết 45 CHÂN , TAY, TAI, MẮT, MIỆNG Hướng dẫn đọc thêm I- Đọc- Tìm hiểu chung : II- Tìm hiểu văn bản : 1-Các sự việc chính : a- Cô Mắt , cậu Chân, cậu Tay, bác Tai chống lại lão Miệng +Thái độ : hăm hở, không chào hỏi, nói thẳng.. +Hậu quả : lừ đừ, mệt mỏi, rã rời, tê liệt. b- Cả bọn nhận ra sai lầm . c- Cô Mắt , cậu Chân, cậu Tay, bác Tai đến chăm sóc lão Miệng và sống vui vẻ. *Thảo luận : Câu nói của bác Tai có ý nghĩa gì?

Slide 11: 

Tiết 45 CHÂN , TAY, TAI, MẮT, MIỆNG Hướng dẫn đọc thêm I- Đọc- Tìm hiểu chung : II- Tìm hiểu văn bản : 1-Các sự việc chính : 2-Bài học : a- Đóng góp của mỗi cá nhân với cộng đồng b- Hành động , ứng xử của mỗi người sẽ tác động đến chính họ và tập thể . III-Tổng kết : 1- Nghệ thuật : -Biện pháp : Ẩn dụ , nhân hóa . -Cách kể sinh động, tình tiết sinh động, hấp dẫn. 2-Ý nghĩa văn bản : * Ghi nhớ : sgk / 116

Slide 12: 

Tiết 45 CHÂN , TAY, TAI, MẮT, MIỆNG Hướng dẫn đọc thêm I - Đọc- Tìm hiểu chung : II - Tìm hiểu văn bản : III -Tổng kết : IV- Luyện tập : - Đọc diễn cảm

Slide 13: 

Hướng dẫn về nhà -Đọc kĩ truyện, tập kể diễn cảm câu chuyện theo đúng trình tự các sự việc -Nhắc lại định nghĩa truyện ngụ ngôn và kể tên các truyện ngụ ngôn đã học . -Đọc và soạn bài mới : bài “ Lợn cưới áo mới- Treo biển “

Slide 14: 

Chân,Tay chẳng được nghỉ ngơi Cả ngày làm việc Miệng xơi một mình Cô Mắt thấy chuyện bất bình Rủ nhau gặp Miệng biểu tình đình công Tay rỗi việc, Chân ngồi không Mắt đờ nặng trĩu còn trông thấy gì? Tai ù nghe chẳng được chi Cả bọn mệt lả chỉ vì thiếu ăn Hiểu ra lo lắng băn khoăn Cùng nhau đến Miệng băn khoăn giãy bày Chúng mình sống chết có nhau Mỗi người mỗi việc cùng nhau kết đoàn Chớ ganh ghét, chớ phàn nàn Miệng ăn nuôi cả họ hàng nhà ta.

authorStream Live Help