T8 Phuong trinh dua duoc ve dang ax b=0

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Kiểm tra bài cũ : Giải phương trình : a. 7x + 21 = 0 b. 12 – 6x = 0 Giải phương trình : 2x – (3 – 5x) = 4(x+3)

Slide 2: 

TIẾT 43 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG AX + B = 0 ***********************************************

Slide 3: 

Tiết 43 – Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 1. Cách giải. VD1 Giải phương trình : 2x – (3 – 5x) = 4(x+3) VD2 Giải phương trình : LG: <=> (x – 3).3 = 6.15 – 5.(1 – 2x) <=> 3x – 9 = 90 – 5 + 10x <=> 3x – 10x = 90 – 5 + 9 <=> -7x = 94

Slide 4: 

Bạn Hoà giải phương trình x(x + 2) = x(x + 3) như sau, đúng hay sai ? LG: x(x + 2) = x(x + 3) <=> x + 2 = x + 3 <=> x - x = 3 - 2 <=> 0x = 1 ( vô nghiệm) Sai LG: x(x + 2) = x(x + 3) Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = 0.

Slide 5: 

2. áp dụng. VD 3 Giải phương trình : LG:

Slide 6: 

VD 4 Giải phương trình : VD 5 Giải phương trình : LG:

Slide 7: 

Tìm chỗ sai và sửa lại bài giải sau cho đúng : a. 3x – 6 + x = 9 - x <=> 3x + x – x = 9 - 6 <=> 3x = 3 <=> x = 1 b. 2t – 3 +5t = 4t +12 <=> 2t +5t – 4t = 12 - 3 <=> 3t = 9 <=> t = 3 a. 3x – 6 + x = 9 - x <=> 3x + x – x = 9 + 6 <=> 3x = 15 <=> x = 5 b. 2t – 3 +5t = 4t +12 <=> 2t +5t – 4t = 12 -+3 <=> 3t = 15 <=> t = 5

Slide 8: 

HDVN : Nhớ các bước làm để giải phương trình bậc nhất một ẩn; quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân hay chia cả hai vế của một phương trình với một số khác 0. Biết cách trình bày một bài giải phương trình. - Làm bài 10; 11; 12; 14 ( SGK). Bài 19; 20 ( SBT)

authorStream Live Help