T8 Nhan don thuc voi da thuc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHÂN ĐƠN THỨC CHO ĐA THỨC Tiết 1: CÓ THỂ HIỆU ỨNG THEO QUI TẮC PHÉP NHÂN...

Slide 2: 

Hãy phát biểu luỹ thừa của một tích? b/ Viết biểu thức sau dưới dạng luỹ thừa của một tích a/ Áp dụng tính: 5x2 .7x = 8x3y3 = 5.7x2x = Kiểm tra bài cũ và tích của hai luỹ thừa cùng cơ số ? (x.y)n = x n . yn xm . xn = x m + n 35x2+1 = 35x3 = 23x3y3 = (2xy)3 5x3y3 + 3x3y3 = Qui ước: x = x1

Cho đơn thức 5x.+ Em nào viết được một đa thức gồm ba hạng tử.+ Thực hiện được phép nhân + Hãy cộng các tích tìm được : 

Cho đơn thức 5x.+ Em nào viết được một đa thức gồm ba hạng tử.+ Thực hiện được phép nhân + Hãy cộng các tích tìm được 1?

1/Qui tắc: : 

( 5x. 5x. 5x 5x - 20x2 + 5x +1 . 3x2 1/Qui tắc: 3x2 - 4x ( ) - 4x ) 15x1+2 - 20x1+1 + 5x 15x3 = = * Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với này từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau. Tổng quát : A.(B+C) = A.B + A.C Ví dụ: + + 1

2/Áp dụng: : 

(- 2x3). (- 2x3). (- 2x3) (- 2x3) ( ( - 10x4 + x3 x2 2/Áp dụng: x2 + 5x ) 5x ) - 2x3+2 - 10x3+1 + x3 - 2x5 = = Tổng quát : A.(B+C) = A.B + A.C + +

Slide 6: 

1) 3x(2x + 1) = 6x2 + 3x 2) (x – 2x3 )x2 = x2 – 2x6 3) 3x2(x – 4) = – 12x2 + 3x3 4) xy(5x2 – 3y2) = 5x3y – 3y2 Mỗi bài giải sau đúng hay sai ? ĐÚNG SAI ĐÚNG SAI HOẠT ĐỘNG NHÓM Mỗi nhóm 4 em ghi kết quả vào bảng của nhóm, câu nào sai thì sửa lại cho đúng

Slide 7: 

Làm tính nhân ?2

Bài tập 2/5 (SGK) Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi giá trị của biểu thức. : 

Bài tập 2/5 (SGK) Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi giá trị của biểu thức. b) x(x2 - y) - x2(x + y) + y(x2- x) =? tại x = và y = -100 b) x(x2 – y) – x2(x + y) + y(x2 – x) = x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy = – 2xy Thay x = và y = -100 vào biểu thức ta được : -2.(-100) . = 100.

Slide 9: 

Bài 3: Tìm x, biết: 36x2 – 12x – 36x2 +27x = 30 15x = 30 x = 2 a) 3x.(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30 b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15 5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15 3x = 15 x = 5

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Muốn nhân đơn thức với một đa thức ta làm như thế nào? Tích của ( x + y)( x – y) có thực hiện được hay không ? Nếu tính được ta làm như thế nào? Đọc trước bài Nhân đa thức cho đa thức Làm bài tập 1 đến 5 p 5 & 6

Slide 11: 

Theo đề bài hai đáy bằng (5x + 3) và bằng (3x + y) và chiều cao 2y nên: Nếu x = 3 và y = 2 thì sao? ?3 Một mãnh vườn hình thang có hai đáy bằng (5x + 3) mét và (3x + y) mét , chiều cao 2y mét. Hãy viết biểu thức tính diện tích mãnh vườn nói trên theo x và y

Slide 12: 

Bài tập bổ sung: 1/ Cho các biểu thức A = 15x – 23y ; B = 2x + 3y Chứng minh rằng nếu x , y là các số nguyên thoả mãn A 13 =>B 13 và ngược lại B 13 =>A 13 Giải : Với A = 15x – 23y ;B =2x + 3y(x,y Z) A – B = 15x – 23y - 2x - 3y = 13x – 26y = 13(x-2)

authorStream Live Help