T8 luyen tap chia da thuc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tiết 18 LUYỆN TẬP

HỌC SINH LÊN BẢNG LÀM BÀI 68a,b : 

HỌC SINH LÊN BẢNG LÀM BÀI 68a,b Học sinh 1 làm bài 68a Học sinh 2 làm bài 68b

Slide 3: 

68a) (x2+2xy+y2):(x+y) = (x+y)2:(x+y) = x+y 68b) (125x3+1):(5x+1) =(5x+1)(25x2-5x+1):(5x+1) = 25x2-5x+1 =[(5x)3+13]:(5x+1)

Slide 4: 

Hoạt động 2 LUYỆN TẬP

HỌC SINH HOẠT ĐỘNG NHÓM(THỰC HIỆN TRÊN BẢNG PHỤ) : 

HỌC SINH HOẠT ĐỘNG NHÓM(THỰC HIỆN TRÊN BẢNG PHỤ) Tổ 1-3 làm bài 70a Tổ 2-4 làm bài 70b

Slide 6: 

70a) (25x5-5x4+10x2):5x2 25x5 5x2 =5x3 -5x4 -x2 +10x2 +2 70b) (15x3y2-6x2y-3x2y2 ):6x2y

Bài 71a:Chọn câu trả lời đúng : 

Bài 71a:Chọn câu trả lời đúng Cho A= 15x4-8x3+x2 B=1/2x2 a) A không chia hết cho B b) A chia hết cho B Đ Mỗi hạng tử của A chia hết cho B

Bài 71b:Chọn câu trả lời đúng : 

Bài 71b:Chọn câu trả lời đúng Cho A= x2-2x+1 B=1-x a) A chia hết cho B b) A Không chia hết cho B Đ x2-2x+1=(1-x)2

Một học sinh lên bảng làm bài 72 : 

Một học sinh lên bảng làm bài 72 Các học sinh khác làm vào vở và mang vở lên kiểm tra khi nghe gọi tên

Bài giải 72 : 

Bài giải 72 2x4+x3-3x2+5x-2 x2-x+1 2x2 2x4-2x3+2x2 - 3x3-5x2+5x-2 +3x 3x3-3x2+3x - -2x2+2x-2 -2 -2x2+2x-2 - 0

Học sinh hoạt động nhóm (Điền vào ô trống) : 

Học sinh hoạt động nhóm (Điền vào ô trống) Tổ 1-2 Bài 73a,c Tổ 3-4 Bài 73d,b

Slide 12: 

a)(4x2-9y2):(2x-3y) =…………….. b)(27x3-1):(3x-1) =…………….. c)(8x3+1):(4x2-2x+1) =…………….. d)(x2-3x+xy-3y):(x+y) =…………….. 2x+3y (2x+3y)(2x-3y):(2x-3y) (9x2+3x+1) (3x-1)(9x2+3x+1):(3x-1) (2x+1) (2x+1)(4x2-2x+1):(4x2-2x+1) (x-3) (x+y)(x-3):(x+y)

Hướng dẫn bài 74 : 

Hướng dẫn bài 74 Học sinh thực hiện phép chia đa thức 2x3-3x2+x+a cho đa thức x+2 Tìm dư thức của phép chia Tìm a để dư thức bằng 0

Slide 14: 

Bài 74 2x3-3x2+x+a x+2 2x2 2x3+4x2 - -7x2+x+a -7x -7x2-14x - 15x+a +15 15x+30 - a-30 Để có phép chia hết thì R=0 => a-30=0 => a=30 R

Slide 15: 

Hoạt động 3 CÔNG VIỆC Ở NHÀ

Slide 16: 

CHUẨN BỊ CÁC CÂU HỎI PHẦN ÔN TẬP CHƯƠNG I SOẠN CÁC BÀI TẬP PHẦN ÔN TẬP CHƯƠNG I TIẾT SAU LÀ TIẾT ÔN TẬP CHƯƠNG

authorStream Live Help