T8 lien he giua thu tu va phep nhan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CAM LÂM TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM VỀ THAM DỰ HỘI GIẢNG GIÁO ÁN:ĐẠI SỐ 8 TIẾT 58 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ + Phaùt bieåu tính chaát lieân heä giöõa thöù töï vaø pheùp coäng ? + Bài tập: Đặt dấu vào ô vuông thích hợp: a/ -5+7 -8+7 b/ 13+(-19) 15+(-19) c/ -7 + (-4)2 15 - 7 < >

Slide 3: 

Tiết 58:LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN Cho hai số -2 và 3, hãy nêu bất đẳng thức biểu diễn mối quan hệ giữa (-2) và 3? Ta có: (-2).2 < 3.2 -2 < 3 (-2).2 ? 3.2 (-2).c < 3.c (-2).2010 < 3.2010 (-2).2010 ? 3.2010 (c > 0) a b a.c < b.c (c > 0)

Slide 4: 

Tiết 58: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN Nếu a < b thì ac < bc Nếu a > b thì ac > bc Nếu a b thì ac bc Nếu a b thì ac bc Với ba số a, b, c mà c > 0, ta có: Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương:

Slide 5: 

Đặt dấu thích hợp (<, >) vào ô vuông: a) (-15,2) . 3,5 (-18,08) . 3,5 b) (-5,3) . 2,2 4,15 . 2,2 c) 3,14 . 3 (-3,15) . (-3) > < < Tiết 58:LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN -15,2 > -18,08 và 3,5 > 0

Slide 6: 

Tiết 58:LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm: Ta có: -2 < 3 (-2).(-2) > 3.(-2) (-2) (-2).(-1000) > 3.(-1000)

Slide 7: 

Tiết 58:LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN Với ba số a, b, c mà c < 0, ta có: Nếu a < b thì ac bc Nếu a b thì ac bc Nếu a b thì ac bc < > Nếu a > b thì ac bc ? ? ? ? Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho

Slide 8: 

Đặt dấu thích hợp (<,>) vào ô vuông: a) (-15,2) . (-3,5 ) (-18,08) . (-3,5 ) b) (-5,3) . (-2,2 ) 4,15. (-2,2) c) 3,14 . (-3 ) (-3,15) . 3 > < Tiết 58:LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN >

Slide 9: 

Tiết 58:LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN (-15,2).(-3,5) < (-18,08).(-3,5 ) (-5,3) . 2,2 < 4,15. 2,2 (-15,2). 3,5 > (-18,08). 3,5 (-5,3) . (-2,2) > 4,15. (-2,2) a) -15,2 > -18,08 b) -5,3 < 4,15

Slide 10: 

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng , khẳng định nào sai? Vì sao? a/ (- 6) . 5 < (-5) . 5 b/ (- 6) . (-3) < (-5) . (-3) c/ (- 2008) . (- 2010)  (- 2010) . 2009 d/ - 3x2  0 e/ 4a < 3a  a < 0 Đ S Đ S Đ Đ Đ S S S Em chọn sai rồi Em chọn sai rồi Em chọn sai rồi Em chọn sai rồi Em chọn sai rồi

Slide 11: 

Tiết 58:LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 3. Tính chất bắc cầu của thứ tự: Với ba số a, b và c Nếu a < b và b < c thì a c < ? Ví dụ: Cho a > b. Chứng minh a + 2 > b - 1 Giải Ta có: a > b  a -1 > b -1 (cộng 2 vế a > b với -1) Mà a + 2 > a -1 (cộng 2 vế 2 > -1 với a) Suy ra a + 2 > b - 1

Slide 12: 

Bài tập: Cho a < b, chứng tỏ: 2a – 3 < 2b + 5 ( Hoạt động nhóm) Giải Ta có: a < b 2a < 2b ( nhân hai vế a < b với 2)  2a – 3 < 2b – 3 (cộng hai vế 2a < 2b với -3) Mà 2b – 3 < 2b + 5 (cộng hai vế -3 < 5 với 2b) Suy ra 2a – 3 < 2b + 5

Slide 13: 

C Ô S I Ô chữ bí mật > < ≤ ≥ > ≤ ≥ < 1 2 3 4

Slide 14: 

Cauchy (1789-1857) Cô-si (Cauchy) là nhà toán học Pháp. Bất đẳng thức Cô-si cho 2 số là: (Với a ≥ 0, b ≥ 0) a+b 2 ≥ ab Bất đẳng thức này còn được gọi là bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân

Slide 15: 

- Nắm vững các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Nắm vững tính chất bắc cầu của thứ tự. Làm các bài tập 6, 7, 8a, 13 trang 40 SGK Tiết sau luyện tập. DẶN DÒ

Slide 16: 

the end

authorStream Live Help