S6_13 On tap phan hinh hoc 6

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

a A B O x A B A B M Điểm Đường thẳng Tia Đoạn thẳng Trung điểm đoạn thẳng A I. CÁC HÌNH x y

Slide 2: 

Mỗi hình vẽ sau cho các em biết kiến thức gì?

Slide 3: 

1. Trong 3 điểm ......................... có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại 2. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua ........................................... 3. Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của ........................................... 4. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì ......................................... 5. Trên tia Ox có hai đoạn thẳng OM và ON,nếu OM < ONthì .............................................................................. II. CÁC TÍNH CHẤT: điểm M nằm giữa hai điểm O và N AM + MB = AB hai tia đối nhau thẳng hàng hai điểm phân biệt

Slide 4: 

Điền ký hiệu , , thích hợp vào ô trống a) B xy c) C đường thẳng AB b) O xy Xem hình vẽ để trả lời từ câu 1 đến câu 7 III. BÀI TẬP: A. Phần trắc nghiệm: Câu 1:

Slide 5: 

a. Ba điểm không thẳng hàng là ...................... ....................... ....................... b. Ba điểm .......................... thẳng hàng. c. Hai điểm A và C nằm ...................... đối với điểm B. d. Hai điểm A và B nằm ........................ đối với điểm C. Điền vào chỗ trống (.....) trong các phát biểu sau: khác phía cùng phía A, B, C O, A, B O, B, C O, A, C Câu 2:

Slide 6: 

a. Các tia trùng nhau gốc A là ................... Điền vào chỗ trống (.......): Trên đường thẳng xy: AB, AC, Ay Ax và Ay; Bx và By; Cx và Cy b. Các tia đối nhau là: ...................... ............................ .......................... Câu 3:

Slide 7: 

Trên hình vẽ có tất cả là : a. 4 đường thẳng b. 5 đường thẳng c. 6 đường thẳng d. 8 đường thẳng Hãy chọn câu trả lời đúng nhất Câu 4:

Slide 8: 

Trên hình vẽ có tất cả là : a. 5 đoạn thẳng b. 6 đoạn thẳng c. 3 đoạn thẳng d. 8 đoạn thẳng Hãy chọn câu trả lời đúng nhất Câu 5:

Slide 9: 

a. Hai tia phân biệt có gốc chung là hai tia đối nhau Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông trước mỗi câu: b. Hai tia có một điểm gốc chung và một điểm chung khác nữa là hai tia trùng nhau Ví dụ S Đ Câu 6:

Slide 10: 

c. Hai tia cùng nằm trên một đường thẳng thì trùng nhau d. Nếu IM = IN thì I là trung điểm của MN S S Chẳng hạn Chẳng hạn Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông trước mỗi câu: Câu 7:

Slide 11: 

Vẽ hình theo diễn đạt sau Cho 3 điểm M, N, P không thẳng hàng a. Vẽ đường thẳng MN b. Vẽ tia MP c. Vẽ đoạn thẳng NP d. Vẽ tia Mx cắt đoạn thẳng NP tại điểm A B. Tự luận Bài1:

Slide 12: 

- Ôn kỹ lý thuyết - Làm bài 3, 5,6, 7, 8 trang 127 sgk IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Slide 13: 

CHÀO TẠM BIỆT Xin chân thành cảm ơn

authorStream Live Help