Місцеві податки і збори

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ТА НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Презентация PowerPoint:

Вступ Удосконалення системи формування місцевих бюджетів в Украї - ні неможливо здійснити без використання зарубіжного досвіду формування власних доходів місцевих бюджетів . Місцеві податки та збори у деяких європейських державах є основою дохідної частини місцевих бюджетів . У зв’язку з цим на сьогодні є надзвичайно важли вим вивчення досвіду зарубіжних країн з цього питання та його впрова - дження у сфері використання місцевих податків в Україні . Зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування повністю залежить від формування механізму забезпечення влас - ними фінансовими ресурсами регіонів . На сьогоднішній день місцеві бюджети залишаються незабезпеченими достатнім обсягом фінансів , що є перешкодою для ефективного функціонування місцевих органів влади . Основними джерелами доходів місцевих бюджетів повинні стати місцеві податки та збори , тому що саме вони можуть забезпечити фінансову спроможність місцевих бюджетів .

Презентация PowerPoint:

Досвід формування місцевих бюджетів у зарубіжних країнах свідчить про те, що роль влас них джерел наповнення місцевих бюджетів неодмінно повинна зростати . Доходи місцевих бюджетів у різних країнах формуються по-різному . Про те можна констатувати , що джерела напов нення дохідної частини місцевих бюджетів скла даються із податкових та неподаткових надходжень , субсидій та дотацій з центрального бюджету та позик ( кредитів ). Але одним із найважливіших джерел доходів місцевих бюджетів є податки . Необхідно зазначити , що у різних країнах існує різна кількість податків та зборів .

Презентация PowerPoint:

Цікавим є досвід Великої Британії у сфері місцевого оподаткування : тут функціонує лише один місцевий податок , він справляється з нерухомого майна. В інших країнах кількість місцевих податків значно більша : 01 02 0 3 0 4 в Італії — понад 70 Франції — понад 50 у Німеччині — близько 45 у Бельгії — понад 100 податків і зборів

Презентация PowerPoint:

У розвинених країнах , за даними О.А. Івашко , множинність місцевих податків розподіляється за такими групами : 01 02 04 03 02 • прямі податки на доходи: фізичних і юри - дичних осіб , спадщини , дарування ; 01 • прямі реальні податки : на рухоме і нерухоме майно , землю, з власників транспортних засобів , промисловий , екологічний тощо ; 03 • непрямі податки на продаж: акцизи на бензин, тютюн, спиртні напої , на роздрібний продаж тощо : 04 • збори і мита : на прибирання та вивіз сміття , за паркування автотранспорту, за полюван - ня і риболовлю , з власників собак, за видачу ліцензій і посвідчень , послуги цвинтарів тощо

Презентация PowerPoint:

Франція Від земельного податку звільнено об’єкти державної власності . Він не стягується із фізичних осіб віком від 75-ти років , а також з осіб , які одержують спеціальну допомогу із громадських фондів або допомогу у зв’язку з інвалідністю . Що стосується повноважень місцевих органів уп равління у Франції , то вони мають право вводити й інші податки та збори на установку електроосвітлення , податок на прибирання територій ; місцеві збори на освоєння копалень ; мито на автотранспортні засоби ; на освоєння родовищ тощо . Ставки місцевих податків , які знаходяться в їх компетенції , органами влади визначають самостійно під час формування бюджету на майбутній рік , однак у межах, встановлених Актом Національних зборів ( парла - менту Франції ) максимального рівня Цікавим є досвід місцевого оподаткування у Франції . У податковій системі цієї країни місцеві податки відіграють значну роль. Із системи місцевих податків виділяють чотири , які мають найбільшу питому вагу. Серед них: земельний податок на забудовані ділянки ; земельний податок на незабудовані ділянки ; податок на житло ; професійний податок .

Презентация PowerPoint:

Японія У законодавстві Японії існує Закон «Про міс цеві податки », де прописано види податків , які можуть стягувати місцеві органи вла - ди . Згідно з цим Законом місцевим органам влади надано право за необхідності застосовувати ставки оподаткування , які перебільшують стандартні . Перелік цих податків обмежується списком, який наведено у цьому Законі . Крім того, вони можуть запроваджувати і податки , не передбачені цим Законом, але тільки за умови , що міністр внутрішніх справ дає на це свою згоду . Це відбувається лише у випадку , коли нові обов’язкові платежі не перешкоджають торгівлі між ад мініст ративно-територіальними одиницями та не дублюють інших місцевих і національних податків . Якщо говорити про кількісні показники , то у Японії вони складають понад 20 податків , се- ред яких 12 — на рівні префектур та більше десяти — муніципальні . Серед муніципальних найбільшим від загальної суми податків , які отримали муніципалітети , є податок на мешканців — 50,6 %, 37 % складає податок на май- но, 3,6 % — тютюновий акциз .

Презентация PowerPoint:

Норвегія У Норвегії — країни , яка перша серед країн Європи прийняла Закон про місцеве врядування («Акт про ольдерменів », 1837), відповідно до законодавства діє дворівнева система місцевого самоврядування . Вона складається з 19 графств та 431 муніципалітету . Столиці Норвегії ( місту Осло) надано особливий ста тус , вона є водночас і графством, і муніци палітетом . Графства й муніципалітети ви конують різні функції та мають незалежні один від одного бюджети . У країні діє кілька систем збирання податків , у тому числі муніципалітети самостійно збирають « муніципальну » частину податків міста . Вагому частину доходів бю-джетів муніципалітетів Норвегії становлять саме надходження від місцевих податків , збо-рів та платежів — близько 50 %.

Презентация PowerPoint:

Швец ія Стосовно формування у Швеції місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів можна відмітити , що в Конституції цієї країни прописано гарантії , згідно з якими держава надає муніципальній владі достатньо високу політичну та фінансову автономію . Однак , вико - ристовуючи принцип рівномірності надання суспільних послуг у межах всієї держави , стан- дарти встановлює центральний уряд

Презентация PowerPoint:

В Італії місцеві органи влади мають право вводити та скасовувати місцеві податки , які дозволені законом. Але максимальну ставку цих податків встановлюють центральні органи влади . Тут місцеві бюджети складаються з прибуткового податку , податку на рекламу.

Презентация PowerPoint:

податки , що роз- поділяються між центральними органами вла - ди та місцевими органами влади Наявні податки у деяких країнах , досвід яких розглядається у цій статті , можна поді - лити за такими критеріями : податки , що відносяться до місцевих .

Презентация PowerPoint:

бюджет Японії містить загальнонаціональний корпоративний податок , який перероз поділяється через центральний бюджет та част- ково надходить у міста ; найвагомішими прямими податками у Шве ції є загальнодержавні : прибутковий по- даток та податок на власність ; комуни Норвегії одержують із центрального бюджету частину коштів зібраного податку на додану вартість , податку на майно та прибуткового податку ; прибутковий податок в Італії цілком пе - рераховується до фінансових установ цен- трального рівня , але потім ці установи повніс - тю його перераховують місцевій влади . Плат- никами цього податку є як приватні особи, так і корпорації . в Естонії до основ- них джерел доходів МБ належать: загальнодержавних податків і зборів , дотації-трансферти з держбюджету ; За першим критерієм :

Презентация PowerPoint:

За другим критерієм : У Франції до місцевих податків віднося - ться : туристичний збір , податок на сім’ю ( податок на житло , земельний податок на будівлі і споруди ), на землю, на професію , на прибирання території , на використання комунікацій , на продаж будівель ; в Естонії до основних джерел доходів місцевих бюджетів відносяться : місцеві ( або муніципальні ) податки , кредити , орендна плата за використання муніципальної власності , доходи від продажу муніципальної власності ; основу системи місцевих бюд жетів у Японії складають три види місцевих по датків , що збираються муніципалітетами : підприємницький , корпоративний муніци-пальний , зрівнювальний . система місцевих бюджетів Швеції фі - нансується , в основному, за рахунок місцевого прибуткового податку , ставки цього податку варіюють від 28,9 до 34,2 %; в Італії прибутковий податок повністю по- вертається з центральних фінансових установ до місцевих влад ; податком на рекламу обкладаються рекламні оголошення та інші види реклами , які розміщено у громадських місцях . Розмір цього податку не однаковий , він зале- жить від фінансового стану муніципалітету , від виду та типу рекламної діяльності ; в Норвегії податок на нерухомість є міс - цевим — місцева влада має право самостійно встановлювати ставки податку на нерухоме май- но в межах 0,2—0,7 % від вартос ті майна.

Презентация PowerPoint:

Зростання власних доходів місцевих бюджетів має підвищити рівень фінансової спро-можності органів місцевого самоврядування . Досв i д деяких зарубіжних країн міг би стати дуже корисним для України , він свідчить про те, що в цих країнах відбулась податкова реформа та є вагомі результати у цій сфері . З метою розробки напрямів щодо удоскона - лення формування місцевих бюджетів в Україні виконано розгляд та узагальнено досвід зарубіжних країн . Висновок

Презентация PowerPoint:

Ґрунтуючись на ньому , можна запропонувати такі дії щодо реформування інституту місцевих податків і зборів в Україні : 1. Під час проведення бюджетної політики держава повинна оптимально поєднувати інтереси суспільства , окремих територій , під - приємств і громадян . 3. Дозволити регулювати органам місцевої влади ставки місцевих податків і зборів . 4. Під час формування доходної бази місцевих бюджетів маємо врахувати в Україні досвід зарубіжних країн : у більшості з них податки на нерухомість надходять у місцеві бюджети і мають високу питому вагу у їх формуванні . 2. Посилити вплив місцевих податків і збо - рів у частині формування дохідної бази місцевих бюджетів .

Презентация PowerPoint:

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

authorStream Live Help