Презентация_Тема 10 (Лекція 10)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

« Фінансова безпека фондового ринку » Лекція № 10 з дисципліни «Фінансова безпека» на тему:

Презентация PowerPoint:

МЕТА: оволодіти знаннями щодо теоретичних засад фінансової безпеки фондового ринку в системі економічної безпеки, ознайомитись щодо стану фондового ринку на сьогодні та дослідити загрози фондовому ринку України . ПЛАН: Теоретичні основи фінансової безпеки фондового ринку в системі економічної безпеки; Стан фондового ринку сьогодні; Загрози фондовому ринку.

Презентация PowerPoint:

Теоретичні основи фінансової безпеки фондового ринку в системі економічної безпеки

Презентация PowerPoint:

Фінансова безпека фондового ринку - це оптимальний обсяг його капіталізації (з огляду на представлені на ньому цінні папери , їх структуру та рівень ліквідності ), здатний забезпечити стійкий фінансовий стан емітентів , власників , покупців , організаторів торгівлі , торговців , інститутів спільного інвестування , посередників ( брокерів ), консультантів , реєстраторів , депозитаріїв , зберігачів і держави в цілому . Оцінюючи безпеку фондового ринку в цілому , треба вести мову про безпеку ринку державних цінних паперів і ринку корпоративних цінних паперів , а також решти його сегментів : ринків акцій , облігацій , векселів , казначейських зобов'язань , ощадних сертифікатів , біржового та позабіржового ринків .

Презентация PowerPoint:

Фондовий ринок є відкритою підсистемою , інтегральна функція якої полягає у перетворенні заощаджень фізичних і юридичних осіб в інвестиції за допомогою випуску та обігу фондових інструментів . Через механізми обігу цінних паперів фондовий ринок обслуговує різноспрямовані гро-шові потоки: надходження заощаджень резидентів і нерезидентів в національну економіку ; відтік заощаджень в економіки інших країн

Презентация PowerPoint:

Фондовий ринок необхідно визначити не як джерело інвестиційних ресурсів , а як сектор національного фінансового ринку, що обслуговує рух певної частини цих ресурсів і є своєрідним індикатором економічної активності , у тому числі попиту на інвестиції і їхні пропозиції . Фондовий ринок як індикатор інвестиційної активності , безумовно , відображає привабливість національної економіки для інвестора – як вітчизняного , так і іноземного . Проте вплив фондового ринку обмежений , оскільки формування інвестиційної привабливості економіки країни перебуває за межами її фондового ринку – в інвестиційному середовищі .

Презентация PowerPoint:

2. Стан фондового ринку сьогодні

Презентация PowerPoint:

На сьогодні національний фондовий ринок має велику нормативну базу, практично всі необхідні професійні інститути для обслуговування інвестиційного процесу й, загалом , наближається до стану джерела позитивних складових інвестиційної привабливості України . Разом з тим фондовий ринок на даному етапі , виходячи з головної задачі його функціонування , замкнутий сам на собі . Він є полем діяльності його професійних учасників ; об’єктом державного регулювання ; визначеним джерелом офіційних доходів держави ( ліцензування , податки , штрафи тощо ) і бізнесу , також джерелом тіньових доходів , що супроводжують проведення ззовні легальних фондових операцій .

Презентация PowerPoint:

Головна роль, що не виконує діючий фондовий ринок , це фінансове забезпечення розвитку недержавного реального сектора економіки . Роль національного фондового ринку закономірно вписується в основні напрями державної політики національної безпеки в економічній сфері і має безпосереднє ставлення до рішення трьох найважливіших соціально - економічних завдань , пов’язаних із підвищенням : інвестиційного клімату ; ефективності інвестиційних процесів ; конкурентоспроможності і темпів зростання національної економіки .

Презентация PowerPoint:

Актуальність цих задач випливає із об’єктивних і загальновизнаних загроз національним інтересам і безпеці України у сфері економіки , у числі яких : - критичний стан основних виробничих фондів ; - недостатні темпи відтворювальних процесів ; - низька інвестиційна й інноваційна активність

Презентация PowerPoint:

  Н аразі фондовий ринок залишається важливим джерелом залучення інвестиційних ресурсів у виробництво , а його роль у контексті національних інтересів є значною , незважаючи на очевидні ознаки нерозвиненості ринку і досі його слабкого впливу на інвестиційний процес у реальному секторі економіки . Національний фондовий ринок доцільно розглядати в двох головних аспектах: як безпосереднє джерело загрози фінансовій безпеці та відповідним національним інтересам ; як особливий об’єкт захисту національних інтересів у фінансовій сфері .

Презентация PowerPoint:

3. Загрози фондовому ринку

Презентация PowerPoint:

З погляду загроз національним інтересам у сфері фондового ринку варто виділити фактори , що знижують (прямо або опосередковано ) і обмежують інвестування в економіку . Уряд має формувати політику досягнення стратегічних цілей держави таким чином, щоб усі фактори були збалансовані та надходження іноземного капіталу забезпечувало ефективний розвиток економіки країни і ніяким чином не ставило під загрозу економічну безпеку країни .

Презентация PowerPoint:

Для вирішення зазначеного питання перед державними органами стоїть цілий ряд завдань : • удосконалення законодавчої бази . Зволікання з урегулюванням законодавчої бази – це затримка розвитку нормальних корпоративних відносин у країні зокрема та фондового ринку загалом . Неодноразово науковці та практики фондового ринку підкреслювали важливість залучення коштів індивідуальних та інституційних інвесторів на ринок цінних паперів . Проте інвестиції в цінні папери на практиці виявляються абсолютно незахищеними . Тому передусім необхідно на законодавчому рівні захистити приватні інвестиції та вжити заходів щодо запобігання маніпулюванням на ринку цінних паперів ; • підвищення ролі держави на фондовому ринку. Одним з основних елементів державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів , професійних учасників ринку, фондових бірж , спрямованих на виявлення та своєчасне попередження порушень законодавства на ринку цінних паперів ;

Презентация PowerPoint:

• створення сприятливих умов для реалізації прав інвесторів на придбання цінних паперів на міжнародних фондових ринках; • розгляд питань щодо зміцнення системи державного регулювання та нагляду ; • запровадження багаторічної програми двосторонньої співпраці з регуляторами фондового ринку європейських країн ; • забезпечення захисту прав інвесторів та споживачів фінансових послуг , використовуючи розкриття інформації учасниками фінансового ринку на основі загальноприйнятих принципів , міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і аудиту, недопущення зловживань з боку фінансових посередників і професійних учасників ринку; • особливо важливим є розвиток політично незалежних і фінансово самостійних регуляторів фондового ринку і ринку небанківських фінансових послуг з дотриманням міжнародних стандартів . Лише за таких умов вони можуть здобути взаємне визнання регу - ляторів країн-членів ЄС, яке є необхідним для вступу України до Європейського Союзу

Презентация PowerPoint:

Ґрунтуючись на проведених дослідженнях , зробимо ряд висновків . Фінансової безпеки можна досягнути , проводячи виважену фінансову політику відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій , стратегій і програм у політичній , економічній , соціальній , інформаційній і власне фінансовій сферах. Концепція фінансової безпеки має містити пріоритетні цілі і завдання досягнення безпеки , способи та методи їх досягнення , які б адекватно відображали роль фінансів у соціально-економічному розвитку держави . Щоб задіяти механізм створення фінансової безпеки , необхідно створити інноваційні технології управління процесами .

Презентация PowerPoint:

Розвиток фондового ринку неможливий без реформування більшості складових ринку та усунення перешкод , що заважають розвитку . Має бути переосмислена та суттєво підвищена роль фондового ринку у залученні інвестиційних ресурсів і спрямуванні їх на оновлення виробничого потенціалу , створення умов для становлення потужних інституційних інвесторів . Україні , яка декларує свій намір про інтеграцію до ЄС, варто прискорити процес реформ і сформувати захищений , інвестиційно привабливий та ефективний фондовий ринок , що діє за правилами, максимально наближеними до європейських стандартів .

Презентация PowerPoint:

Дякую за увагу!

authorStream Live Help