Тема 1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Слайд 18:

ТЕМА : Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів. Фінансові категорії План: 1. Предмет науки про фінанси. 2. Сутність фінансів як історичної та економічної категорії. 3. Суспільне призначення фінансів і їх об’єктивна необхідність в умовах товарного виробництва. Моделі фінансових відносин. 4. Специфічні ознаки фінансів і їх взаємозв'язок з іншими вартісними економічними категоріями 5. Функції фінансів.

Слайд 18:

Мета дослідити історичні передумови виникнення і розвиток фінансів, розглянути моделі фінансових відносин, визначити соціально економічну сутність та функції фінансів Ключові слова фінанси, фінансові відносини, об’єкти фінансів, суб’єкти фінансів, фінансова діяльність, моделі фінансових відносин, функції фінансів, розподільна функція фінансів, контрольна функція фінансів, сфера фінансових відносин

Слайд 18:

ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ сукупність фінансових відносин, що виникають на різних етапах розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту, різних рівнях економічної системи, між різними суб'єктами відносин та економічною основою яких є рух вартості у її грошовій формі

Слайд 18:

Фінансові відносини – це розподільні відносини, Кінцева мета фінансових відносин ХАРАКТЕРНІ РИСИ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН які виникають у відтворювальному циклі на стадії розподілу, безпосередньо пов'язані з розподілом і перерозподілом валового внутрішнього продукту та за допомогою розподілу впливають на всі інші стадії відтворювального циклу (виробництво, обмін, споживання) носієм яких є гроші формування і використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів усіх суб'єктів для забезпечення відповідного рівня соціально-економічного розвитку суспільства та задоволення економічних інтересів членів суспільства. Фінансові відносини – це грошові відносини ,

Слайд 18:

Причиною появи фінансів можна вважати потреби суб’єктів господарювання і держави у фінансових ресурсах, що забезпечують їх діяльність ... Передумови виникнення фінансів Поява грошей та товарно-грошових відносин Функціонування держави Дія економічних законів

Слайд 18:

ФІНАНСИ це одна з конкретних історичних форм економічних відносин, функціонування яких пов’язано з об’єктивною необхідністю розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту з метою формування і використання централізованих і децентралізованих грошових фондів для виконання функцій і завдань держави.

Слайд 18:

За послідовністю розподілу ВВП розрізняють дві моделі фінансових відносин: адміністративну і ринкову . Сутність адміністративної моделі фінансових відносин полягає в тому, що переважна частина ВВП централізовано концентрується в бюджеті і виключається із розподільних відносин. Держава спрямовує в бюджет централізований чистий дохід – податок з обороту і частину децентралізованого чистого доходу – прибутку підприємств (через систему платежів з прибутку). Адміністративна модель фінансових відносин була характерна для колишнього СРСР та інших соціалістичних країн

Слайд 18:

Адміністративна модель фінансових відносин Характерною ознакою цієї моделі є те, що переважну частину своїх доходів держава отримує в процесі первинного розподілу ВВП . Вона є закритою і не відображає фінансових реалій у суспільстві, а саме: – вона не показує реального рівня доходів юридичних і фізичних осіб; – доходи юридичних і фізичних осіб не відображають їх вклад у створення ВВП; – неможливо достовірно визначити рівень оподаткування; – відсутні стимули до продуктивної праці.

Слайд 18:

Фінансова модель фінансових відносин Сутність фінансової моделі ринкової економіки полягає в тому, що спочатку вартість реалізованого ВВП розподіляється між тими, хто зайнятий у його створенні. Це насамперед власники виробництва, котрі отримують прибуток, і робітники та службовці; яким виплачується заробітна плата. Характерна ознака моделі полягає в тому, що держава отримує свої доходи на основі перерозподілу ВВП; На відміну від адміністративної, ринкова модель фінансових відносин є відкритою, зрозумілою і достатньо повно відображає реалії у суспільстві: – у ній точно відображається рівень доходів кожної юридичної і фізичної особи, який у свою чергу, характеризує їх вклад у створення ВВП; – достовірно визначається рівень оподаткування; – чітко зафіксовано стимули до зростання доходів на основі зростання виробництва і підвищення продуктивності праці.

Слайд 18:

За рівнем державної централізації ВВП у межах фінансової моделі ринкової економіки умовно виділяють три моделі: американську, західноєвропейську та скандинавську.

Слайд 18:

Американська модель заснована на максимальному рівні самозабезпечення фізичних і самофінансування юридичних осіб, характеризується незначним рівнем бюджетної централізації, близько 25–30 %. Фінансове втручання в економіку зведене до мінімуму. У соціальній сфері забезпечуються тільки ті верстви населення, які не в змозі обійтися без державної допомоги. Така модель створює максимальну фінансову стимуляцію: з одного боку, вона дає можливість заробляти, з іншого – вимагає цього. Це досить жорстка, але високоефективна модель, оскільки ґрунтується, по суті, на примусовій фінансовій стимуляції. Західноєвропейська модель характеризується поміркованим рівнем централізації ВВП у бюджеті, близько 35–45 %. Внаслідок вищого рівня централізації ВВП більш розгалуженою є й державна соціальна сфера, насамперед у галузі освіти. Сутність цієї моделі зводиться до паралельного функціонування державних і комерційних установ у соціальній сфері. Скандинавська модель передбачає досить високий рівень централізації ВВП в бюджеті, близько 50–60 %. Відповідно вона характеризується розгалуженою державною соціальною сферою як у галузі освіти, так і охорони здоров’я. Ця модель створює клімат упевненості і соціальної врівноваженості. Однак така модель можлива лише за таких умов: високого рівня ВВП на душу населення, який забезпечує високий рівень і суспільного, і індивідуального споживання; високого рівня культури та свідомості народу, відповідного ставлення до праці і поваги до державного сектора.

Слайд 18:

Отже, вибір моделі фінансових відносин залежить від багатьох чинників , а саме: рівня розвитку суспільства; характеру та масштабу діяльності держави, її втручання в економіку, і типу здійснюваної нею соціальної політики; характеру міжнародної діяльності та воєнної доктрини; історичних традицій народу; рівня розвитку культури тощо. Основний критерій вибору – вплив на суспільство через встановлення стимулів до праці і ефективного господарювання і забезпечення надійної системи соціальних гарантій. Вибір фінансової моделі – це вибір шляху розвитку суспільства, встановлення певної системи економічних інтересів, які лежать в основі забезпечення впливу на темпи і пропорції цього розвитку.

Слайд 18:

Прояв сутності фінансів у реальній практичній діяльності розглядається через характеристику їхніх функцій . Традиційно виділяють дві функції фінансів – розподільну і контрольну .

Слайд 18:

Схема розподільної функції фінансів Суть розподільної функції полягає в розподілі та перерозподілі вартості національного доходу між різними суб’єктами господарювання та напрямами цільового використання. Розподільна функція охоплює дві стадії : первинний розподіл ВВП; вторинний розподіл (перерозподіл) ВВП.

Слайд 18:

Первинні доходи поділяють на дві групи: –  перша – заробітна плата робітників, службовців, доходи селян, зайнятих у сфері матеріального виробництва; –  друга – прибуток підприємств у сфері матеріального виробництва. Водночас первинний розподіл ВВП не утворює суспільних грошових фондів для забезпечення економічних, соціальних і політичних функцій держави, здійснення соціального захисту населення. Такі фонди створюються шляхом вторинного розподілу (перерозподілу) ВВП . У результаті перерозподілу утворюються вторинні доходи. До них належать доходи, одержані в галузях невиробничої (бюджетної) сфери: освіта, медичне обслуговування, наука, правоохоронна система, оборона тощо. Таким чином, беручи активну участь у розподілі і перерозподілі створеної вартості, фінанси сприяють трансформації пропорцій, що виникли під час її первинного розподілу, в пропорції кінцевого використання.

Слайд 18:

Поряд з розподільною функцією фінанси виконують контрольну функцію, сутність якої проявляється в контролі за розподілом ВВП між відповідними грошовими фондами і каналами розподілу та їхнім цільовим використанням. Її реалізація спрямована на вирішення таких основних завдань: – пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності; – своєчасне виконання фінансових зобов’язань перед суб’єктами господарювання, бюджетом, банками; – мобілізація фінансових ресурсів у обсязі, необхідному для фінансування виробничого і соціального розвитку; – збільшення власного капіталу; – ефективні цільовий розподіл та використання фінансових ресурсів.

Слайд 18:

Дякую за увагу!

Слайд 18:

Icon Set Fully editable

authorStream Live Help