Презентация_Лекція 1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Фінансова безпека

Comments

By: wars123 (25 month(s) ago)

.m,

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

« ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ » Лекція №1 з дисципліни «Фінансова безпека» на тему:

Презентация PowerPoint:

Мета: оволодіти знаннями щодо теоретичних засад фінансової безпеки в системі економічної безпеки, засвоїти наявні загрози фінансової безпеки, ознайомитись із методологічними засадами оцінки рівня фінансової безпеки, дослідити індикатори фінансової безпеки. План лекції 1. Теоретичні основи фінансової безпеки в системі економічної безпеки. 2. Загрози фінансової безпеки. 3. Методологічні засади оцінки рівня фінансової безпеки. 4. Індикатори фінансової безпеки. Ключові поняття: фінансова безпека, економічна безпека, загрози фінансовій безпеці, індикатори фінансової безпеки.

Презентация PowerPoint:

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277 Економічна безпека – це стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому економічному середовищі і характеризує здатність національної економіки до сталого та збалансованого зростання. Складовими економічної безпеки є: виробнича, демографічна, енергетична, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, макроекономічна, продовольча, соціальна, фінансова безпеки.

Презентация PowerPoint:

Фінансова безпека - це стан фінансової системи країни, за якого створюються необхідні фінансові умови для стабільного соціально-економічного розвитку країни, забезпечується її стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, створюються умови для збереження цілісності та єдності фінансової системи країни. Фінансова безпека, у свою чергу, має такі складові: банківська безпека - це рівень фінансової стійкості банківських установ країни, що дає змогу забезпечити ефективність функціонування банківської системи країни та захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників незалежно від умов її функціонування; безпека небанківського фінансового сектору - це рівень розвитку фондового та страхового ринків, що дає змогу повною мірою задовольняти потреби суспільства в зазначених фінансових інструментах та послугах; - бюджетна безпека - це стан забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості державних фінансів, що надає можливість органам державної влади максимально ефективно виконувати покладені на них функції;

Презентация PowerPoint:

боргова безпека - відповідний рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування та ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення між ними, достатній для задоволення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує суверенітету держави та її фінансовій системі; валютна безпека - це стан курсоутворення, який характеризується високою довірою суспільства до національної грошової одиниці, її стійкістю, створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняної економіки, залучення в країну іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи, а також максимально захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках. грошово-кредитна безпека - це стан грошово-кредитної системи, що забезпечує всіх суб'єктів національної економіки якісними та доступними кредитними ресурсами в обсягах та на умовах, сприятливих для досягнення економічного зростання національної економіки.

Презентация PowerPoint:

Місце економічної безпеки в загальній системі безпеки України

Презентация PowerPoint:

Класифікаційні ознаки ризиків в системі економічної безпеки України

Презентация PowerPoint:

Сутнісні характеристики, які надають можливість виокремити фінансові ризики із сукупності інших видів ризиків : фінансовий характер стохастичних подій; виникнення ризику у відносинах, що мають фінансовий характер; вплив на об'єкти управління фінансами; існування наслідків впливу фінансових ризиків у сфері порушення дотримання фінансовий цілей та результатів. Дослідники Всесвітнього економічного форуму представили 30 глобальних загроз економіці у 2016 році, серед яких до категорії « фінансові загрози » слід віднести наступні: фіскальні кризи в ключових економіках; нерівність доходів; крах провідного фінансового інституту чи механізму; зміну значущості долара як світової валюти; шоки від нестабільності цін на нафту; кризу ліквідності у ринків капіталу або банків; вихід з ладу провідних інфраструктурних мереж.

Презентация PowerPoint:

Класифікаційні ознаки фінансових ризиків в системі економічної безпеки України

Презентация PowerPoint:

Алгоритм управління фінансовими ризиками в системі економічної безпеки України

Презентация PowerPoint:

Послідовність визначення інтегрального показника стану економічної безпеки України* 1. Ідентифікація індикаторів стану економічної безпеки України та їх розподіл за виокремленими підгрупами системи економічної безпеки 2. Нормування значень кожного з індикаторів стану економічної безпеки України, узагальнених показників стану виокремлених підгруп системи економічної безпеки та інтегрального показника її стану із застосуванням макроекономічних моделей, статистичних та аналітичних функціональних залежностей, регуляторного підходу, оцінок міжнародних рейтингових організацій та експертних оцінок, інтегрального методу 3. Виокремлення діапазонів значень для індикаторів стану економічної безпеки України 4. Визначення значень вагових коефіцієнтів для показників стану економічної безпеки України та її виокремлених підгруп 5. Розрахунок узагальнених значень стану кожної з виокремлених підгруп системи економічної безпеки України 6. Визначення інтегрального показника стану економічної безпеки України та порівняння його значення з пороговими

Презентация PowerPoint:

Для кожного з переліку індикаторів, що характеризує стан економічної безпеки України, запропоновані характеристичні значення, які діагностують рівень економічної безпеки України. Так, діапазон таких значень поділяється на 5 інтервалів: – [y0, yкрит); – [yкрит, yнебезп); – [yнебезп, yнездв); – [yнездв, yздв); – [yздв, yопт], де y0 – результат розрахунку індикатора, що характеризує мінімальний рівень економічної безпеки внаслідок чого її рівень дорівнює 0; yкрит – результат розрахунку індикатора, що характеризує критичний рівень економічної безпеки на рівні 20 % від оптимального значення; yнебезп – результат розрахунку індикатора, що характеризує небезпечний рівень економічної безпеки на рівні 40 % від оптимального значення; yнездв – результат розрахунку індикатора, що характеризує незадовільний рівень економічної безпеки на рівні 60 % від оптимального значення; yздв – результат розрахунку індикатора, що характеризує задовільний рівень економічної безпеки на рівні 80 % від оптимального значення; yопт – результат розрахунку індикатора, що характеризує оптимальний рівень економічної безпеки.

Презентация PowerPoint:

Діапазон характеристичних значень, які діагностують рівень економічної безпеки України за різними типами індикаторів

Презентация PowerPoint:

Нормування індикатора за типом C здійснюється за такою формулою:

Презентация PowerPoint:

Нормування індикатора за типом B здійснюється за такою формулою: де xij - значення i- го індикатора в період j; yij - нормоване значення індикатора xij; ni - константа згладжування, для кожного індикатора визначається окремо експертним шляхом.

Презентация PowerPoint:

Вагові коефіцієнти складових економічної безпеки, що мають використовуватись для визначення інтегрального показника її стану

Презентация PowerPoint:

Для кожної зі сфер економічної безпеки України проводиться розрахунок інтегрального індикатора за наступною формулою: де Im – агрегований показник m- ї сфери економічної безпеки України ( m=(1, 2, … 9); di – визначений за методом експертних оцінок ваговий коефіцієнт, який характеризує розмір внеску в інтегральний індекс i- го індикатора; yi – нормоване значення i- го індикатора. Узагальнюючий інтегральний індикатор стану економічної безпеки України визначається за наступною формулою: де I – узагальнюючий інтегральний індикатор стану економічної безпеки України; dm – визначений за методом експертних оцінок ваговий коефіцієнт, який характеризує розмір внеску в інтегральний індекс агрегованого показника m- ї сфери економічної безпеки України

Презентация PowerPoint:

Фінансові ризики та характеристика індикаторів стану фінансової безпеки в залежності від її складових

Презентация PowerPoint:

Шляхи ефективного управління фінансовими ризиками в системі економічної безпеки України Фінансові ризики у відповідній підсистемі економічної безпеки України Шляхи ефективного управління фінансовими ризиками Інструменти управління 1 2 3 Банківська безпека – ризик збільшення простроченої заборгованості за кредитами в загальному обсязі кредитів, наданих банками резидентам України; – ризик невідповідності співвідношень: банківських кредитів та депозитів в іноземній валюті; частки іноземного капіталу у статутному капіталі банків; довгострокових кредитів та депозитів; ліквідних активів до короткострокових зобов'язань; – ризик невідповідної рентабельності активів; – ризик критичного збільшення частки активів п'яти найбільших банків у сукупних активах банківської системи. – спрямування державної політики на переорієнтацію системи на внутрішні ринки фінансових ресурсів, сприяння формуванню власної ресурсної бази, що спричинить гідний рівень фінансування реального сектору економіки; – удосконалення методів повернення проблемних кредитів, що сприятиме підвищенню якості кредитного портфеля; – застосування комплексних оновлених підходів до оцінки банківських кредитних ризиків; – розширення спектра і розвиток нових фінансових послуг, що сприятиме залученню нових споживачів, які не мають необхідних знань про споживчі характеристики та особливості фінансових послуг, до ринку; – підвищення рівня обізнаності та фінансової грамотності населення, що сприятиме зростанню довіри споживачів до фінансової системи країни, мінімізації ризиків, спричинених недостатнім рівнем поінформованості про характеристики фінансових послуг. – відсоткові ставки; – валютні курси; – рівень дохідності цінних паперів; – умови отримання та погашення кредитів; – рекапіталізація банків; – рефінансування; – введення тимчасової адміністрації. Безпека небанківського фінансового ринку – ризик непомірного зменшення рівня проникнення страхування; – ризик невідповідного рівня капіталізації лістингових компаній; – ризик непомірного збільшення волатильності індексу Першої фондової торговельної системи; – ризик непомірного збільшення частки надходжень страхових премій 3-х найбільших страхових компаній у загальному обсязі надходжень страхових премій. – удосконалення засад саморегулювання та ринкової інфраструктури, сприяння їх ефективному і надійному функціонуванню; – збільшення ліквідності та капіталізації фондового ринку, сприяння підвищенню фінансової стійкості і платоспроможності небанківських фінансових установ; – розширення спектру дії механізмів захисту прав інвесторів, удосконалення рівня захисту споживачів небанківських фінансових послуг; – систематичний моніторинг фондового ринку, в т. ч. запобігання застосуванню небанківських фінансових установ з метою виведення капіталу за кордон; – узгодження зі стандартами Міжнародної асоціації органів страхового нагляду принципів страхового нагляду; – облігації; – векселі; – акції; – форварди; – ф’ючерси; – опціони; – інструменти сек’юритизації страхових ризиків; – інструменти хеджування ризиків; – страховий поліс;

Презентация PowerPoint:

1 2 3 Боргова безпека – ризики непомірного збільшення: відношення обсягу державного та гарантованого державою боргу до ВВП; відношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП; індексу EMBI + Україна; – ризик невідповідного рівня середньозваженої дохідності облігацій внутрішньої державної позики на первинному ринку; – ризик непомірного зменшення відношення обсягу офіційних міжнародних резервів до обсягу валового зовнішнього боргу. – моніторинг виконання положення стратегії управління державним боргом щодо розміщення боргових інструментів відповідно до графіку МФУ з урахуванням обсягів платежів та строків їх здійснення, що сприятиме недопущенню пікових навантажень на бюджет; – прийняття Закону України «Про державний борг», який визначить механізми і принципи управління державним боргом, перелік інструментів державних запозичень; – узгодження політики у сфері управління державним боргом України з особливостями грошово-кредитної та бюджетної політики; – розширення переліку боргових інструментів держави; – оптимізаційні заходи щодо структури державного боргу в розрізі відсоткових ставок і валюти; – утримання середнього строку до погашення державного боргу України в оптимальному діапазоні; – сприяння ефективній діяльності первинних дилерів, в т. ч. підтриманню двостороннього котирування боргових цінних паперів; – забезпечення максимальної прозорості та публічності дій, пов’язаних з управлінням державним боргом України; – вид, строк, валюта, відсоткова ставка державного запозичення; – граничні обсяги державного боргу та надання державних гарантій; – реструктуризація; – новація; – уніфікація позик; – конверсія; – консолідація; – відстрочення погашення позик; Бюджетна безпека – ризики невідповідного рівня: відношення дефіциту державного бюджету до ВВП; дефіциту бюджетних та позабюджетних фондів сектору загальнодержавного управління; перерозподілу ВВП через зведений бюджет; – ризик непомірного збільшення відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до доходів державного бюджету; – забезпечення необхідної відповідності завдань бюджетної політики країни її фінансовим можливостям; – збільшення рівня ефективності та гнучкості видатків державного бюджету України, оптимізація державних цільових і бюджетних програм; – зростання якості капітального бюджетування завдяки: спрямуванню доходів, що перевищують планові, на фінансування інвестиційних проектів та реформ; створенню комплексної бази даних стосовно впливу інвестицій на стан державних активів; визначенню принципів і критеріїв розподілу інвестиційних субвенцій; – максимальне дотримання індикативних планових показників бюджету із одночасним підвищенням якості прогнозування показників, удосконалення бюджетного планування в розрізі кварталів; – уникнення відволікання ресурсів на фінансування невластивих завдань для бюджетного процесу, надання підтримки державним монополіям з бюджету; – забезпечення бездефіцитності Пенсійного фонду України через збалансування його бюджету; – розробка заходів, спрямованих на скорочення бюджетного дефіциту завдяки підвищенню ефективності управління боргом, нарощенню доходного потенціалу. – ставки податків і зборів; – пільги; – трансферти; – норми амортизаційних відрахувань; – процентна ставка; – бюджетні нормативи; – бюджетні норми; – норми витрат; – тарифи; – державі позики; – створення резервів;

Презентация PowerPoint:

1 2 3 Валютна безпека – ризик непомірного коливання індексу зміни офіційного курсу національної грошової одиниці до долара США; – ризик невідповідної різниці між форвардним і офіційним курсом гривні; – ризик критичного зменшення валових міжнародних резервів України, визначених у місяцях імпорту; – ризик непомірного збільшення частки кредитів в іноземній валюті в загальному обсязі наданих кредитів; – ризик порушення збалансованості сальдо купівлі-продажу населенням іноземної валюти; – забезпечення оптимального, економічно обґрунтованого рівня резервних активів, розвиток ефективної системи валютного регулювання в частині руху капіталу; – створення рівних умов в частині законодавчо зафіксованого обов’язку проведення розрахунків за інвестиційними операціями виключно в національній валюті України для нерезидентів та резидентів країни; – запобігання нелегальних готівкових операцій в іноземній валюті; – запровадження механізмів всебічної підтримки експортерів високотехнологічних товарів з метою збільшення обсягу надходжень валюти; – застосування програм імпортозаміщення з метою вирівнювання платіжного балансу України, застосуванню заходів щодо тимчасового обмеження імпортних операцій шляхом введення до ставок ввізного мита тимчасової надбавки; – посилення прозорості діяльності і підзвітності НБУ, підвищення його політичної незалежності. – валютні інтервенції (девізна політика); – облікова ставка (дисконтна політика); – регулювання режиму валютного курсу; – лімітування (обмеження) валютних операцій; – диверсифікація валютних резервів;   Грошово-кредитна безпека – ризики непомірного збільшення: готівки поза банками в загальному обсязі грошової маси; загального обсягу вивезення фінансових ресурсів за межі країни; – ризик невідповідної різниці між процентними ставками за кредитами та депозитами; – ризик невідповідного рівня середньозваженої процентної ставки за кредитами в гривні відносно індексу споживчих цін; – ризик критичних змін частки споживчих кредитів, наданих домогосподарствам, у загальній структурі кредитів; – активне коригування норм обов’язкових резервів з метою управління грошовою пропозицією та кредитною активністю банків; – своєчасна зміна облікової ставки з урахуванням змін умов функціонування грошово-кредитної системи з метою коригування обсягів запозичень у НБУ та, відповідно, активності у сфері кредитування банками, загального рівня грошової пропозиції. – проведення грошово-кредитної політики України з урахуванням реальних соціальних і економічних процесів в країні, посилення координації КМУ та НБУ стосовно виконання завдання підтримання цінової стабільності в країні; – забезпечення постійного функціонування гнучкої системи управління курсом національної валюти; – підвищення вимог до статутного капіталу фінансових установ в частині його мінімального розміру; – удосконалення законодавства стосовно полегшення злиття банків; – забезпечення ефективного функціонування агентства кредитних історій, підвищення результативності функціонування системи гарантування внесків населення. – операції на відкритому ринку (купівля або продаж державних казначейських векселів та облігацій); – спеціальні депозити (розміщення частки ліквідних активів банківського сектора в центральному банку з метою контролю над грошовою масою); – директиви (контроль над кредитними операціями банків з метою регулювання пропозиції грошей); – облікова ставка; – ліміти кредитування; – процентні ставки;

Презентация PowerPoint:

Дякую за увагу!

authorStream Live Help