Sai lầm siêu âm sản phụ khoa

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Có thể nào gặp sai lầm trong chẩn đoán 1 thai thành 2 thai trên siêu âm? Bs. Nguyễn Quý Khoáng - Medic Hoà Hảo

Comments

Presentation Transcript

CÓ THỂ NÀO GẶP SAI LẦM TRONG CHẨN ĐOÁN 1 THAI THÀNH 2 THAI TRÊN SIÊU ÂM ?:

CÓ THỂ NÀO GẶP SAI LẦM TRONG CHẨN ĐOÁN 1 THAI THÀNH 2 THAI TRÊN SIÊU ÂM ? BS.NGUYEÃN QUYÙ KHOAÙNG

I- KHÓ CÓ THỂ CHẨN ĐOÁN SAI TRONG 2 TAM CÁ NGUYỆT ĐẦU NHẤT LÀ TCN I :

Một thai 5 tuần tuổi I- KHÓ CÓ THỂ CHẨN ĐOÁN SAI TRONG 2 TAM CÁ NGUYỆT ĐẦU NHẤT LÀ TCN I

Song thai 5 tuần tuổi:

March 19, 2013 3 Song thai 5 tuần tuổi

PowerPoint Presentation:

1 thai từ 6 đến 7 tuần tuổi

Song thai từ 6 đến 7 tuần tuổi:

March 19, 2013 5 Song thai từ 6 đến 7 tuần tuổi

PowerPoint Presentation:

March 19, 2013 6 Song thai,một túi ối, 9 tuần 3 ngày tuổi

Song thai,2 túi ối, 10 tuần 3 ngày:

March 19, 2013 7 Song thai,2 t úi ối, 10 tuần 3 ng ày

PowerPoint Presentation:

March 19, 2013 8 SONG THAI 13 TUẦN TUỔI

Song thai 14 tuần tuổi:

March 19, 2013 9 Song thai 14 tuần tuổi

PowerPoint Presentation:

March 19, 2013 10 SONG THAI 20 TUẦN TUỔI

II- CÓ THỂ CHẨN ĐOÁN SAI :

March 19, 2013 11 II- CÓ THỂ CHẨN ĐOÁN SAI 1/TAM CÁ NGUYỆT I VÀ II a/ SONG THAI LÚC ĐẦU NHƯNG 1 THAI BỊ HƯ

PowerPoint Presentation:

March 19, 2013 12 b/ HÌNH GIAÛ DO KHUÙC XAÏ (REFRACTION)

HÌNH GIAÛ DO KHUÙC XAÏ (REFRACTION):

March 19, 2013 13 HÌNH GIAÛ DO KHUÙC XAÏ (REFRACTION) Cắt ngang :Hai túi thai trong lòng tử cung Cắt chếch : Hình giả do khúc xạ biến mất,chỉ còn thấy 1 túi thai . (Trích trong Textbook of OB-GYN Ultrasonography của GS Peter Callen).

II- CÓ THỂ CHẨN ĐOÁN SAI 2/TRONG TAM CÁ NGUYỆT III, :

II- CÓ THỂ CHẨN ĐOÁN SAI 2 / TRONG TAM CÁ NGUYỆT III,

VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI VÀ MÁY SIÊU ÂM ?:

March 19, 2013 15 VAI TR Ò CỦA CON NGƯỜI VÀ MÁY SIÊU ÂM ? 1/ BÁC SĨ KHÁM SIÊU ÂM: -Cần được đào tạo đàng hoàng về lý thuyết và thực hành vì kết quả siêu âm tuỳ thuộc người khám. -Cần kỹ löôõng,kh ách quan, trung thöïc. - L ý giải hình siêu âm trong bối cảnh lâm sàng. 2/ M ÁY SIÊU ÂM: -Máy siêu âm đen-trắng (2D) là đủ. -Máy siêu âm Doppler màu cần trong trường hợp muốn đánh giá thêm về tim thai - Máy Siêu âm 3D, 4D không cần thiết trong trường hợp này.

PowerPoint Presentation:

March 19, 2013 16 HÌNH 3D HÌNH 2 D

PowerPoint Presentation:

March 19, 2013 17 HÌNH 3 D HÌNH 2 D

PowerPoint Presentation:

March 19, 2013 18 KẾT LUẬN 1/Ñieàu tieân quyeát laø khoâng gaây haïi (“ Primum non nocere ”, lời Hippocrate ). 2/ Người bác sĩ Siêu âm phải luôn luôn nhaân từ, khieâm toán v à cầu tieán. 3/ S iêu âm là một kỹ thuật tuyệt vời trong chẩn đoán sản phụ khoa tuy nhiên,nó cũng có hạn chế khi có nhiều hơi trong ổ bụng. 4/Có thể chụp X Quang kiểm tra khi cần thiết.

PowerPoint Presentation:

March 19, 2013 19 KẾT LUẬN “S iêu âm không bao giờ nói dối. Chỉ có chúng ta mới tự dối mình khi chúng ta diễn tả sai lầm tiếng nói của Siêu âm hoặc chúng ta đòi hỏi những gì ngoài khả năng của Siêu âm.” Dựa theo lời của GS Antoine B éclère khi ông nói về Tia X.

PowerPoint Presentation:

XIN CAÛM ÔN SÖÏ CHUÙ YÙ THEO DOÕI CUÛA QUYÙ BAÙC SÓ

authorStream Live Help