Các hội chứng X Quang

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Bs Nguyễn Thị Kim Yến, BV Chợ Rẫy

Comments

Presentation Transcript

CAÙC HOÄI CHÖÙNG X QUANG:

CAÙC HOÄI CHÖÙNG X QUANG BS. Nguyeãn Thò Kim Yeán Khoa CÑHA – BV Chôï Raãy

DAØN BAØI:

DAØN BAØI Hoäi chöùng thaønh ngöïc Hoäi chöùng maøng phoåi Hoäi chöùng pheá nang Hoäi chöùng moâ keõ

HOÄI CHÖÙNG THAØNH NGÖÏC:

HOÄI CHÖÙNG THAØNH NGÖÏC Bao goàm caùc toån thöông thuoäc: -Moâ meàm - Xöông : söôøn, xöông ñoøn, xöông baû vai, xöông öùc, coät soáng.

MOÂ MEÀM COÅ VAØ COÄT SOÁNG:

MOÂ MEÀM COÅ VAØ COÄT SOÁNG

KHUNG SÖÔØN:

KHUNG SÖÔØN

COÄT SOÁNG NGÖÏC:

COÄT SOÁNG NGÖÏC

HOÄI CHÖÙNG THAØNH NGÖÏC:

HOÄI CHÖÙNG THAØNH NGÖÏC ÑAËC ÑIEÅM: -Moät bôø roõ, moät bôø môø. -Hai bôø roõ -Hai bôø môø. -Töïa vaøo thaønh ngöïc - goùc Bernou -Daáu hieäu “vieàn maøng phoåi” (ñieån hình cho toån thöông thaønh ngöïc) -Coù toån thöông xöông

HOÄI CHÖÙNG THAØNH NGÖÏC:

HOÄI CHÖÙNG THAØNH NGÖÏC -Ñaäm ñoä: + Môø: vieâm, u,.. + Saùng khoâng ñoái xöùng: baát saûn/teo cô thaønh ngöïc, caét boû vuù + Voâi moâ meàm (haïch, nhieãm KST, tuï maùu cuõ) -Khoâng laøm thay ñoåi caáu truùc maïch maùu phoåi

A- Trong nhu moâ B- Maøng phoåi C- Ngoaøi maøng phoåi:

A- Trong nhu moâ B- Maøng phoåi C- Ngoaøi maøng phoåi HOÄI CHÖÙNG THAØNH NGÖÏC

DAÁU NGOAØI PHOÅI:

DAÁU NGOAØI PHOÅI  GOÙC BERNOU

HOÄI CHÖÙNG THAØNH NGÖÏC:

HOÄI CHÖÙNG THAØNH NGÖÏC Chaån ñoaùn phaân bieät: -Toån thöông phoåi -Toån thöông maøng phoåi

TOÅN THÖÔNG NGOAØI MAØNG PHOÅI:

TOÅN THÖÔNG NGOAØI MAØNG PHOÅI -Khoái môø -Töïa vaøo maøng phoåi. -Bôø trong saéc neùt, bôø ngoaøi khoâng roõ -Toån thöông xöông söôøn

HOÄI CHÖÙNG THAØNH NGÖÏC :

XÖÔNG: -K ích thöôùc, hình daùng vaø ñöôøng bôø moãi xöông. -Ñaäm ñoä -So saùnh ñoä daøy voû xöông vôùi khoang tuûy, beø xöông; tìm moøn xöông, gaõy xöông, caùc vuøng tieâu hoaëc ñaëc xöông HOÄI CHÖÙNG THAØNH NGÖÏC

XÖÔNG:

XÖÔNG *Caùc daïng toån thöông: -Dò daïng -Gaõy xöông -Vieâm -Di caên -U xöông nguyeân phaùt -Caùc beänh khaùc

CAÙC DÒ DAÏNG XÖÔNG SÖÔØN:

CAÙC DÒ DAÏNG XÖÔNG SÖÔØN

XÖÔNG SÖÔØN COÅ:

XÖÔNG SÖÔØN COÅ

XÖÔNG SÖÔØN COÅ:

XÖÔNG SÖÔØN COÅ

BAÉT CAÀU XÖÔNG SÖÔØN:

BAÉT CAÀU XÖÔNG SÖÔØN

XÖÔNG SÖÔØN PHAÂN NHAÙNH (Forked rib) :

XÖÔNG SÖÔØN PHAÂN NHAÙNH (Forked rib)

XÖÔNG SÖÔØN PHAÂN NHAÙNH:

XÖÔNG SÖÔØN PHAÂN NHAÙNH

DÍNH XÖÔNG SÖÔØN:

DÍNH XÖÔNG SÖÔØN Dính xöông söôøn 3, 4 (T)

BAÉT CAÀU XÖÔNG SÖÔØN :

BAÉT CAÀU XÖÔNG SÖÔØN

KHÔÙP GIAÛ XÖÔNG SÖÔØN 1 (P):

KHÔÙP GIAÛ XÖÔNG SÖÔØN 1 (P)

DÒ DAÏNG SPRENGEL (Xô hoùa cô Delta):

DÒ DAÏNG SPRENGEL (Xô hoùa cô Delta) -Coå “mang ñai” -Vai baát ñoäng -Naâng cao cuûa xöông baû vai +Thöôøng keát hôïp vôùi hoäi chöùng Klippel- Feil, baát thöôøng thaän

Dò daïng Sprengel:

Dò daïng Sprengel

Dò daïng Sprengel:

dvvv Dò daïng Sprengel HC Klippel - Feil

CHAÁN THÖÔNG XÖÔNG LOÀNG NGÖÏC:

CHAÁN THÖÔNG XÖÔNG LOÀNG NGÖÏC

CAÙC CHIEÀU THEÁ CHUÏP CHAÅN ÑOAÙN GAÕY XÖÔNG SÖÔØN :

CAÙC CHIEÀU THEÁ CHUÏP CHAÅN ÑOAÙN GAÕY XÖÔNG SÖÔØN -Phim PA hoaëc AP, cho 1/3 tröôùc vaø sau cuûa caùc xöông söôøn treân cô hoaønh. Tö theá ñöùng thích hôïp hôn vì cô hoaønh haï thaáp hôn. -Phim AP tia cöùng cho caùc xöông söôøn döôùi hoaønh. -Phim cheách cho phaàn naùch cuûa xöông söôøn. -Theá chuïp khu truù (conned views) ôû vuøng nghi gaõy.

GAÕY XÖÔNG:

GAÕY XÖÔNG

GAÕY XÖÔNG ÖÙC:

GAÕY XÖÔNG ÖÙC

TOÅN THÖÔNG XÖÔNG SÖÔØN:

TOÅN THÖÔNG XÖÔNG SÖÔØN *Lôùn xöông söôøn: -Loaïn saûn sôïi *Huûy xöông: -Vieâm -U nguyeân phaùt -U thöù phaùt (di caên)

Metastatic breast cancer in a 69-year-old woman who presented with hypercalcemia. (a) Lateral chest radiograph shows absence of the ring shadow of the right posterior sixth rib with a mass smoothly indenting the lung (arrowheads). (b) Frontal view reveals destruction of the right sixth rib (arrowheads) as well as a subtler lesion of the left sixth rib (arrow). :

Metastatic breast cancer in a 69-year-old woman who presented with hypercalcemia. (a) Lateral chest radiograph shows absence of the ring shadow of the right posterior sixth rib with a mass smoothly indenting the lung (arrowheads). (b) Frontal view reveals destruction of the right sixth rib (arrowheads) as well as a subtler lesion of the left sixth rib (arrow). DI CAÊN HUÛY XÖÔNG SÖÔØN

DI CAÊN TÖØ UNG THÖ PHOÅI:

DI CAÊN TÖØ UNG THÖ PHOÅI

Metastatic prostate cancer in a 63-year-old man. (a, b) Frontal (a) and lateral (b) chest radiographs show a diffuse increase in bone density. The loss of distinct cortical lines is especially noticeable in some of the right ribs on the lateral view (arrows in b); the frontal view shows loss of corticomedullary distinction, which is particularly well seen in the fifth rib (arrow in a). :

Metastatic prostate cancer in a 63-year-old man. (a, b) Frontal (a) and lateral (b) chest radiographs show a diffuse increase in bone density. The loss of distinct cortical lines is especially noticeable in some of the right ribs on the lateral view (arrows in b ); the frontal view shows loss of corticomedullary distinction, which is particularly well seen in the fifth rib (arrow in a ). DI CAÊN ÑAËC XÖÔNG

Pancoast tumor? :

Pancoast tumor? 8 weeks later 11W

CAÙC U XÖÔNG SÖÔØN NGUYEÂN PHAÙT:

CAÙC U XÖÔNG SÖÔØN NGUYEÂN PHAÙT

CHONDROSARCOMA:

CHONDROSARCOMA

OSTEOSARCOMA:

OSTEOSARCOMA

VIEÂM:

VIEÂM

CAÙC TOÅN THÖÔNG XÖÔNG SÖÔØN KHAÙC:

CAÙC TOÅN THÖÔNG XÖÔNG SÖÔØN KHAÙC

LOAÏN SAÛN SÔÏI (Fibrous Dysplasia):

LOAÏN SAÛN SÔÏI (Fibrous Dysplasia)

LOAÏN SAÛN SÔÏI Hình aûnh kính môø (ground glass):

LOAÏN SAÛN SÔÏI Hình aûnh kính môø (ground glass)

LOAÏN SAÛN SÔÏI :

LOAÏN SAÛN SÔÏI

KHUYEÁT XÖÔNG SÖÔØN(rib notching) :

KHUYEÁT XÖÔNG SÖÔØN(rib notching)

KHUYEÁT XÖÔNG SÖÔØN(rib notching) Heïp eo ñoäng maïch chuû :

KHUYEÁT XÖÔNG SÖÔØN(rib notching) Heïp eo ñoäng maïch chuû

Taïo huyeát ngoaïi tuûy (Extramedullary hematopoiesis) :

Taïo huyeát ngoaïi tuûy (Extramedullary hematopoiesis)

MOÂ MEÀM:

*Caùc daïng toån thöông: -Boùng ñoàng haønh -Ñoùng voâi -Khoái choaùn choã -Tuï khí baát thöôøng MOÂ MEÀM

Khoâng coù boùng vuù phaûi:

Khoâng coù boùng vuù phaûi

TAÏO HÌNH VUÙ:

TAÏO HÌNH VUÙ

ÑOÙNG VOÂI MOÂ MEÀM:

ÑOÙNG VOÂI MOÂ MEÀM - Haïch naùch hoaëc haïch thöôïng ñoøn ñoùng voâi. - Kyù sinh truøng. - Maùu tuï cuõ.

ÑOÙNG VOÂI THAØNH NGÖÏC:

ÑOÙNG VOÂI THAØNH NGÖÏC HAÏCH VOÂI HOÙA ÔÛ BEÄNH NHAÂN COÙ TIEÀN CAÊN LAO PHOÅI

BAÁT THÖÔØNG HOAËC TOÅN THÖÔNG MOÂ MEÀM ÑOÙNG VOÂI MOÂ MEÀM:

BÖÔÙU MÔÕ LÔÙN ÔÛ THAØNH NGÖÏC (P) BAÁT THÖÔØNG HOAËC TOÅN THÖÔNG MOÂ MEÀM ÑOÙNG VOÂI MOÂ MEÀM TOÅN THÖÔNG MOÂ MEÀM

PowerPoint Presentation:

BÖÔÙU VUÙ (P)

PowerPoint Presentation:

CHÍCH SILICONE TRÖÏC TIEÁP VAØO MOÂ TUYEÁN VUÙ HAI BEÂN

TRAØN KHÍ DÖÔÙI DA :

TRAØN KHÍ DÖÔÙI DA

TRAØN KHÍ MAØNG BUÏNG :

TRAØN KHÍ MAØNG BUÏNG

HOÄI CHÖÙNG MAØNG PHOÅI:

HOÄI CHÖÙNG MAØNG PHOÅI -Traøn dòch maøng phoåi -Traøn khí maøng phoåi -Daøy dính maøng phoåi -Ñoùng voâi maøng phoåi -U maøng phoåi

GIAÛI PHAÃU MP :

GIAÛI PHAÃU MP

TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI:

TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI -Traøn dòch töï do: *Tuø goùc söôøn hoaønh *Ñöôøng cong Damoiseau *Ñaåy trung thaát veà phía ñoái dieän -Traøn dòch khu truù: *Raõnh lieân thuøy *Coù ngaên (loculated effusion) *Döôùi ñaùy phoåi (subpulmonic effusion)

CAÙC DAÏNG TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI:

a.Traøn dòch maøng phoåi khu truù. b.Traøn dòch maøng phoåi khu truù. c.Traøn dòch maøng phoåi khu truù. d.Traøn dòch raõnh lieân thuøy beù. e.Traøn dòch raõnh lieân thuøy lôùn. f.Traøn dòch döôùi ñaùy phoåi (f>1,5cm). CAÙC DAÏNG TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI

TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI TÖÏ DO:

TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI TÖÏ DO

PowerPoint Presentation:

TRAØN DÒCH TÖÏ DO LÖÔÏNG NHIEÀU

TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI (CHUÏP NAÈM):

TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI (CHUÏP NAÈM)

Caùc daáu hieäu TDMP ôû tö theá naèm ngöõa:

Caùc daáu hieäu TDMP ôû tö theá naèm ngöõa a. Môø, gioáng nhö maïng che maët nöûa loàng ngöïc vôùi boùng maïch maùu vaãn coøn. b. Maát boùng môø saéc neùt cuûa voøm hoaønh ñoàng beân. c. Tuø goùc söôøn hoaønh. d. Daøy raõnh lieân thuøy beù.

TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI DÖÔÙI ÑAÙY PHOÅI (SUBPULMONIC EFFUSION) :

TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI DÖÔÙI ÑAÙY PHOÅI (SUBPULMONIC EFFUSION) 1.Voøm hoaønh cao roõ reät (baát thöôøng) 2.Ñænh voøm hoaønh naèm ngoaøi ñöôøng trung ñoøn. 3.Goùc söôøn hoaønh caïn (shallow costophrenic sinus) 4.Deït cô hoaønh roõ ôû phía tröôùc treân phim nghieâng, vuøng raõnh lieân thuøy lôùn. 5.Roäng khoaûng giöõa boùng hôi daï daøy vaø cô hoaønh (>1,5cm) 6.Treân phim PA chuïp ñuùng yeáu toá, khoâng thaáy maïch maùu phoåi chaïy xuoáng döôùi voøm hoaønh.

TRAØN DÒCH DÖÔÙI ÑAÙY PHOÅI:

TRAØN DÒCH DÖÔÙI ÑAÙY PHOÅI LATERAL DECUBITUS PA

Theá Lateral decubitus:

Theá Lateral decubitus

TRAØN DÒCH DÖÔÙI ÑAÙY PHOÅI:

TRAØN DÒCH DÖÔÙI ÑAÙY PHOÅI

TRAØN DÒCH DÖÔÙI ÑAÙY PHOÅI:

TRAØN DÒCH DÖÔÙI ÑAÙY PHOÅI LATERAL DECUBITUS

TRAØN DÒCH RAÕNH LIEÂN THUØY:

TRAØN DÒCH RAÕNH LIEÂN THUØY -Lieân quan raõnh lieân thuøy. -Hình daùng giaûm daàn (goït buùt chì), bôø cuûa vuøng taêng ñaäm ñoä naèm ôû vò trí raõnh lieân thuøy. Baûn chaát hai maët loài. -U ma (ghost tumor).

TRAØN DÒCH RAÕNH LIEÂN THUØY :

TRAØN DÒCH RAÕNH LIEÂN THUØY

TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI RAÕNH LIEÂN THUØY BEÙ :

TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI RAÕNH LIEÂN THUØY BEÙ

PowerPoint Presentation:

TRAØN DÒCH RAÕNH LIEÂN THUØY LÔÙN (P)

TRAØN DÒCH ÑOÙNG KEÙN:

TRAØN DÒCH ÑOÙNG KEÙN *Ñöôøng bôø xaùc ñònh roõ neùt. *Chuïp theá nghieâng. *Decubitus views: thay ñoåi veà hình daùng vaø ñaäm ñoä. *Chaån ñoaùn phaân bieät: u phoåi, u trung thaát, u maøng phoåi

PowerPoint Presentation:

TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI KHU TRUÙ

TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI:

TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI - Nguyeân Nhaân: Chaán thöông, töï phaùt, beänh phoåi maïn, ung thö, do thaày thuoác -Tìm vuøng thaáu quang baát thöôøng hoaëc bôø saéc neùt baát thöôøng -Traøn khí aùp löïc

TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI :

TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI *Tö theá ñöùng: -Khí trong khoang maøng phoåi thaáu quang. -Ñöôøng traéng cuûa maøng phoåi taïng nhìn thaáy roõ. -Maát theå tích phoåi beân döôùi. *Tö theá naèm ngöõa: -Daáu ngaùch söôøn hoaønh saâu: Goùc söôøn hoaønh tröôùc saéc nhoïn.

TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI CHAÅN ÑOAÙN PHAÂN BIEÄT:

-Neáp gaáp da, aùo quaàn, caùc baát thöôøng thaønh ngöïc, -Beänh lyù phoåi taïo hang vaø boùng khí (bullous). -Boùng khí pheá thuõng voâ maïch lôùn (large avascular emphysematous bullae), keùn khí thaønh moûng. TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI CHAÅN ÑOAÙN PHAÂN BIEÄT

TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI :

TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI

TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI :

TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI

TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI :

TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI

TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI :

TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI

TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI:

TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI TRAØN KHÍ ÑAÙY PHOÅI (P) TRAØN KHÍ ÑAÙY PHOÅI (T) DAÁU HIEÄU VOØM HOAØNH ÑOÂI (DOUBLE-DIAPHRAGM SIGN)

Phaân bieät TD-TKMP vôùi Abscess phoåi:

Phaân bieät TD-TKMP vôùi Abscess phoåi Abscess TD-TK MP Hình daùng Troøn Baàu duïc doïc theo thaønh ngöïc Möùc khí-dòch A=B A B Bôø Khoâng ñeàu hoaëc saéc neùt Saéc neùt Thaønh Daøy Moûng Phoåi Vò trí bình thöôøng Di leäch Maøng phoåi Khoâng nhìn thaáy Taùch ra Maïch maùu/pheá quaûn Beân trong Khoâng nhìn thaáy

TRAØN DÒCH- TRAØN KHÍ MP:

TRAØN DÒCH- TRAØN KHÍ MP

TRAØN DÒCH -TRAØN KHÍ MP:

A B TRAØN DÒCH -TRAØN KHÍ MP

PowerPoint Presentation:

P # P’ A = A’

DAØY DÍNH MAØNG PHOÅI:

DAØY DÍNH MAØNG PHOÅI

PowerPoint Presentation:

VOÂI HOÙA MAØNG PHOÅI:HÌNH AÛNH MAI MÖÏC

ÑOÙNG VOÂI MAØNG PHOÅI :

ÑOÙNG VOÂI MAØNG PHOÅI

CAÙC KHOÁI CHOAÙN CHOÃ MAØNG PHOÅI:

CAÙC KHOÁI CHOAÙN CHOÃ MAØNG PHOÅI -U maøng phoåi laønh tính: u sôïi (pleural fibroma) hay u trung bieåu moâ laønh tính (benign mesothelioma), u môõ. -U maøng phoåi aùc tính: Di caên maøng phoåi, u trung bieåu moâ aùc tính.

U TRUNG BIEÅU MOÂ LAØNH TÍNH :

U TRUNG BIEÅU MOÂ LAØNH TÍNH -40-60 tuoåi, Nam: Nöõ = 1: 1 -Khoái ñôn ñoäc, khoâng lieân quan amian. -Bôø ñeàu. Thöôøng ôû ½ ngöïc döôùi. -80% töø maøng phoåi taïng, 20% maøng phoåi thaønh. -Ñoùng voâi < 5%, hoaïi töû neáu u lôùn. -Thöôøng keát hôïp beänh lyù phì ñaïi xöông-khôùp.

Mesothelioma aùc tính. :

Mesothelioma aùc tính. -  Chieám < 5% beänh lyù aùc tính maøng phoåi. -  Coù lieân quan vôùi asbestos. -  Lan khaép maøng phoåi  daøy maøng phoåi, khoâng ñeàu, coù noát. -  Ñoùng voâi maøng phoåi 5%. -  Traøn dòch maøng phoåi. -  Khoâng coù hình aûnh ñaëc hieäu.

U MAØNG PHOÅI:

U MAØNG PHOÅI MESOTHELIOMA

MESOTHELIOMA:

MESOTHELIOMA

U SÔÏI MAØNG PHOÅI :

U SÔÏI MAØNG PHOÅI

HOÄI CHÖÙNG PHEÁ NANG :

HOÄI CHÖÙNG PHEÁ NANG 1.Ñaùm môø khoâng ñeàu, bôø khoâng roõ 2.Coù tính chaát hôïp löu, heä thoáng 3.Coù khí aûnh noäi pheá quaûn (air bronchogram) 4.Toån thöông ôû trung taâm nhieàu hôn ôû ngoaïi vi 5.Beänh lyù caáp tính, thay ñoåi nhanh theo thôøi gian.

KHÍ AÛNH NOÄI PHEÁ QUAÛN (AIR BRONCHOGRAM) :

KHÍ AÛNH NOÄI PHEÁ QUAÛN (AIR BRONCHOGRAM)

KHÍ AÛNH NOÄI PHEÁ QUAÛN:

Bình thöôøng caùc pheá quaûn trong nhu moâ phoåi khoâng nhìn thaáy ñöôïc treân phim Khi coù toån thöông pheá nang, pheá quaûn chöùa khí töông phaûn vôùi nhu moâ phoåi xung quanh bò môø. Coù khí aûnh noäi pheá quaûn chöùng toû toån thöông trong nhu moâ phoåi KHÍ AÛNH NOÄI PHEÁ QUAÛN

KHÍ AÛNH NOÄI PHEÁ QUAÛN:

KHÍ AÛNH NOÄI PHEÁ QUAÛN

KHÍ AÛNH NOÄI PHEÁ QUAÛN:

KHÍ AÛNH NOÄI PHEÁ QUAÛN

KHÍ AÛNH NOÄI PHEÁ QUAÛN:

KHÍ AÛNH NOÄI PHEÁ QUAÛN

KHÍ AÛNH NOÄI PHEÁ QUAÛN :

1.     Vieâm phoåi. 2.     Daõn pheá quaûn 3.     Phuø phoåi. 4.     Nhoài maùu phoåi 5.     Bronchogenic carcinoma. KHÍ AÛNH NOÄI PHEÁ QUAÛN

TOÅN THÖÔNG PHEÁ NANG HÌNH CAÙNH BÖÔÙM:

TOÅN THÖÔNG PHEÁ NANG HÌNH CAÙNH BÖÔÙM

NGUYEÂN NHAÂN TOÅN THÖÔNG PHEÁ NANG LAN TOÛA:

NGUYEÂN NHAÂN TOÅN THÖÔNG PHEÁ NANG LAN TOÛA 1.     Phuø phoåi. 2.     Xuaát huyeát phoåi lan toûa. 3.     Nhieãm truøng phoåi lan toûa.

NGUYEÂN NHAÂN TOÅN THÖÔNG PHEÁ NANG KHU TRUÙ:

1.     Nhieãm truøng: 2.     U: nguyeân phaùt, thöù phaùt, lymphoma. 3.     Nhoài maùu phoåi. 4.     Tia xaï. 5.    Vieâm maïch maùu. NGUYEÂN NHAÂN TOÅN THÖÔNG PHEÁ NANG KHU TRUÙ

HOÄI CHÖÙNG MOÂ KEÕ:

HOÄI CHÖÙNG MOÂ KEÕ Bao goàm caùc daáu hieäu X quang dieãn taû söï hieän dieän cuûa dòch, teá baøo trong moâ keõ

ÑAËC ÑIEÅM XQUANG :

ÑAËC ÑIEÅM XQUANG 1.Coù tính chaát khoâng hôïp löu, toån thöông thöôøng nhoû, rôøi raïc ôû caû hai phoåi 2.Thöôøng lan toûa, hoaëc ñoái xöùng 3.Bieåu hieän daïng noát, ñöôøng, löôùi

ÑAËC ÑIEÅM XQUANG :

-Daïng ñöôøng: Kerley A, B, C. -Daïng löôùi: taïo ra nhieàu khoang nhoû hình ña giaùc… -Daïng kính môø: thöôøng laø bieåu hieän cuûa toån thöông moâ keõ caáp. -Daïng noát nhoû (haït keâ) -Daïng noát lôùn -Hình toå ong ÑAËC ÑIEÅM XQUANG

PowerPoint Presentation:

CAÙC DAÏNG TOÅN THÖÔNG MOÂ KEÕ

TOÅN THÖÔNG MOÂ KEÕ :

TOÅN THÖÔNG MOÂ KEÕ Ñöôøng Kerley B (B=Base): thöôøng gaëp nhaát, laø nhöõng ñöôøng môø naèm ngang daøy 1-2mm, daøi 1cm, vuoâng goùc vôùi maøng phoåi, ôû vuøng ñaùy phoåi vaø goùc söôøn hoaønh. Ñöôøng Kerley A (A=Apex): hieám hôn, hình cong, beà daøy 3-4mm, daøi töø 3-5cm, ôû vuøng giöõa vaø ñænh phoåi, trung taâm. Ñöôøng Kerley C (C=Cross): thaáy ñöôïc treân phim nghieâng, ñöôïc taïo neân do choàng leân nhau cuûa caùc ñöôøng A vaø B.

CAÙC ÑÖÔØNG KERLEY NGUYEÂN NHAÂN:

CAÙC ÑÖÔØNG KERLEY NGUYEÂN NHAÂN 1.Phuø phoåi moâ keõ 2.Nhieàm truøng moâ keõ. 3.Di caên theo ñöôøng baïch huyeát: thöôøng gaëp laø K vuù, phoåi.

:

ÑÖÔØNG KERLEY B

ÑÖÔØNG KERLEY:

ÑÖÔØNG KERLEY

TOÅN THÖÔNG MOÂ KEÕ DAÏNG KEÂ:

1.U di caên 2.Sarcoidosis. 3.Beänh phoåi nhieãm ñoäc. 4.Nhieãm truøng, ñaëc bieät laø lao keâ. TOÅN THÖÔNG MOÂ KEÕ DAÏNG KEÂ

DAÏNG TOÅ ONG:

DAÏNG TOÅ ONG

DAÏNG NOÁT LÖÔÙI:

DAÏNG NOÁT LÖÔÙI

DAÏNG KEÂ:

DAÏNG KEÂ

DAÏNG NOÁT LÔÙN:

DAÏNG NOÁT LÔÙN

authorStream Live Help