CT Bệnh lý lách

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Bs. Nguyễn Trí Dũng, Khoa CĐHA, BV Chợ Rẫy

Comments

Presentation Transcript

CT BỆNH LÝ LÁCH:

CT BỆNH LÝ LÁCH Bs Nguyễn Trí Dũng Khoa CĐHA, BV Chợ Rẫy

Nang Lách:

Nang Lách Kích thước: thay đổi (nang bẩm sinh thường lớn, nang mắc phải thường nhỏ) Phân loại: Nang bẩm sinh: 10-25% Nang mắc phải: 80%, thành xơ, đóng vôi thành (35-50%)

Nang Lách:

Nang Lách CT Nang bẩm sinh: Hình cầu, đơn độc, giới hạn rõ, đậm độ nước Thành mỏng, giới hạn rõ với mô lách bình thường Xuất huyết, nhiễm trùng, đậm độ Protein cao: đậm độ cao Không bắt thuốc viền, bên trong nang Hiếm đóng vôi thành

Nang Lách:

Nang Lách Nang mắc phải: Nhỏ, đơn độc, giới hạn rõ, đậm độ nước Thường đóng vôi thành Không bắt thuốc cản quang

Viêm, Áp xe Lách:

Viêm, Áp xe Lách Kích thước: trung bình 3-5cm (áp xe do vi trùng sinh mủ), <1,5cm (do nấm) Hình dạng: Hình tròn, bờ không đều Đa thùy Chèn ép bao lách Phân vách bên trong thường gặp

Viêm, Áp xe Lách:

Viêm, Áp xe Lách NECT: Tổn thương đậm độ thấp giới hạn không rõ Khí, mực dịch khí bên trong (hiếm) CECT: Bắt thuốc dạng viền Phần phức hợp dịch không bắt thuốc, có thể lan ra dưới bao lách Hiếm khi vỡ gây viêm phúc mạc.

Nhồi máu Lách:

Nhồi máu Lách Kích thước: thùy, phân thùy Hình dạng: Wedge-shaped (thường gặp nhất) Hình tròn (hiếm)

PowerPoint Presentation:

NECT: khó phát hiện CECT: Phân thùy: Wedge-shaped hoặc hình tròn Thùy: toàn bộ Lách không bắt thuốc cản quang, có hoặc không có "cortical rim sign"

Hemangioma:

Hemangioma U nguyên phát thường gặp nhất (1) baét töông phaûn trung gian keùo daøi ñoàng nhaát (2) baét thuoác ngoaïi bieân sôùm vôùi baét thuoác treã ñoàng nhaát (3) baét thuoác ngoaïi bieân vôùi tieán trieån höôùng taâm nhöng baét thuoác keùo daøi vôùi phaàn seïo xô trung taâm . Ñoùng voâi coù theå coù daïng ñöôøng hoaëc daïng voû tröùng

PowerPoint Presentation:

Figure 11a.  Multiple splenic hemangiomas in a 74-year-old asymptomatic man with a history of prostate cancer. Abbott R M et al. Radiographics 2004;24:1137-1163 ©2004 by Radiological Society of North America

PowerPoint Presentation:

Figure 11b.  Multiple splenic hemangiomas in a 74-year-old asymptomatic man with a history of prostate cancer. Abbott R M et al. Radiographics 2004;24:1137-1163 ©2004 by Radiological Society of North America

Lymphangiomas:

Lymphangiomas U lành tính hiếm gặp Một ổ hoặc nhiều ổ, thành mỏng, đậm độ thấp, không bắt thuốc cản quang.

PowerPoint Presentation:

Figure 19a.  (a) Splenic lymphangiomas in a 41-year-old woman who was being evaluated for ovarian torsion. Abbott R M et al. Radiographics 2004;24:1137-1163 ©2004 by Radiological Society of North America

PowerPoint Presentation:

Figure 19b.  (a) Splenic lymphangiomas in a 41-year-old woman who was being evaluated for ovarian torsion. Abbott R M et al. Radiographics 2004;24:1137-1163 ©2004 by Radiological Society of North America

PowerPoint Presentation:

Figure 19c.  (a) Splenic lymphangiomas in a 41-year-old woman who was being evaluated for ovarian torsion. Abbott R M et al. Radiographics 2004;24:1137-1163 ©2004 by Radiological Society of North America

Di căn:

Di căn Ít gặp Đa ổ (60%), một ổ (31,5%), dạng thâm nhiễm nốt hoặc lan tỏa (8,5%) Vú (21%), phổi (18%), buồng trứng (8%), dạ dày (7%), melanoma (6%), tiền liệt tuyến (6%).

PowerPoint Presentation:

CT: Giảm đậm độ, giới hạn rõ Đa ổ, dạng đặc, nang hoặc giảm đậm độ Melanoma: dạng đặc hoặc nang Buồng trứng, vú: dạng nang Bắt thuốc cản quang viền hoặc trung tâm Đóng vôi hiếm ngoại trừ u nguyên phát từ adenocarcinoma nhầy

Lymphoma:

Lymphoma U ác tính thường gặp nhất. CT: Lách to Một ổ, đa ổ hoặc thâm nhiễm Đậm độ thấp, bắt thuốc cản quang kém Hạch rốn lách, ổ bụng, sau phúc mạc

PowerPoint Presentation:

Figure 3.  Non-Hodgkin lymphoma involving the spleen. Leite N P et al. Radiographics 2007;27:1613-1634 ©2007 by Radiological Society of North America

PowerPoint Presentation:

Figure 4.  Multinodular splenic lymphoma. Leite N P et al. Radiographics 2007;27:1613-1634 ©2007 by Radiological Society of North America

PowerPoint Presentation:

Figure 5.  Hepatic, splenic, and lymph node involvement in non-Hodgkin lymphoma. Leite N P et al. Radiographics 2007;27:1613-1634 ©2007 by Radiological Society of North America

authorStream Live Help