CuocDoiDucPhat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Cuộc Đời Đức Phật : 

Cuộc Đời Đức Phật Một Số Tranh Về Âm Nhạc: Ánh Đạo vàng

Thánh Maya Mộng Ứng Điềm LànhVua Tịnh Phạn Phước Sanh Con Thảo : 

Thánh Maya Mộng Ứng Điềm LànhVua Tịnh Phạn Phước Sanh Con Thảo Thái Tử Sĩ Đạt Ta Đản Sanh

Slide 3: 

A Tư Đà Xem Tướng Thái Tử

Slide 4: 

Thời Niên Thiếu Trong Hoàng Cung

Slide 5: 

Bên Dòng Sông Anoma Cắt Tóc

6 Năm Khổ Hạnh Rừng Già : 

6 Năm Khổ Hạnh Rừng Già

Slide 7: 

Nhận Bát Sửa của Sudata

Slide 8: 

Trước Giờ Phút Thành Đạo

Slide 9: 

Ma Vương Quấy Phá

Slide 10: 

Hầu Vương Cúng Dường Trái Cây

Slide 11: 

Thuyết Pháp Độ 5 Anh Em Kiều Trần Như

Slide 12: 

Thuyết Pháp Độ Vua

Slide 13: 

Đức Phật Thuyết Pháp cho Chư Tỳ Kheo

Slide 14: 

Về Thăm Bệnh Phụ Vương

Slide 15: 

Độ Ngài La Hầu La Xuất Gia

Slide 16: 

Hiện Tướng Niết Bàn

authorStream Live Help