The ballad of Ho Chi Minh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

The ballad of Ho Chi Minh (Ewan Macoll)Anh hùng ca về Hồ Chí Minh : 

The ballad of Ho Chi Minh (Ewan Macoll)Anh hùng ca về Hồ Chí Minh

Far away across the oceanFar beyond the sea’s eastern rimLives a man who is father of the Indo-Chinese peopleAnd his name it is Ho Chi Minh.Ho, Ho, Ho Chi Minh,Ho, Ho, Ho Chi Minh.Xa mãi phía bên kia đại dương Xa mãi phía bên kia bờ biển Đông Một con người sống với vai trò là cha của toàn thể nhân dân Đông Dương Và ông mang tên Hồ Chí Minh. Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh, Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh. : 

Far away across the oceanFar beyond the sea’s eastern rimLives a man who is father of the Indo-Chinese peopleAnd his name it is Ho Chi Minh.Ho, Ho, Ho Chi Minh,Ho, Ho, Ho Chi Minh.Xa mãi phía bên kia đại dương Xa mãi phía bên kia bờ biển Đông Một con người sống với vai trò là cha của toàn thể nhân dân Đông Dương Và ông mang tên Hồ Chí Minh. Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh, Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh.

From Viet Bac to the Sai Gon DeltaFrom the mountains and plains belowYoung and old workers, peasants and the toiling tenant farmersFight for freedom with Uncle Ho.Ho, Ho, Ho Chi Minh,Ho, Ho, Ho Chi Minh.Từ Việt Bắc tới Sài Gòn Từ vùng núi đến đòng bằngNhững người công nhân già và trẻ, những điền chủ và những người nông dân vất vả Đấu tranh cho tự do cùng Cụ Hồ.Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh,Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh. : 

From Viet Bac to the Sai Gon DeltaFrom the mountains and plains belowYoung and old workers, peasants and the toiling tenant farmersFight for freedom with Uncle Ho.Ho, Ho, Ho Chi Minh,Ho, Ho, Ho Chi Minh.Từ Việt Bắc tới Sài Gòn Từ vùng núi đến đòng bằngNhững người công nhân già và trẻ, những điền chủ và những người nông dân vất vả Đấu tranh cho tự do cùng Cụ Hồ.Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh,Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh.

Now Ho Chi Minh was a deep sea sailorHe served his time out on the seven seaWork and hardship were part of his early educationExploitation his ABC.Ho, Ho, Ho Chi Minh,Ho, Ho, Ho Chi Minh.Hồ Chí Minh từng là thuỷ thủ của biển thẳmBôn ba khắp năm châu bốn bểNgười lao động và gian khổ là một thử tháchĐó là bài học đầu tiên cần trải qua.Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh,Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh. : 

Now Ho Chi Minh was a deep sea sailorHe served his time out on the seven seaWork and hardship were part of his early educationExploitation his ABC.Ho, Ho, Ho Chi Minh,Ho, Ho, Ho Chi Minh.Hồ Chí Minh từng là thuỷ thủ của biển thẳmBôn ba khắp năm châu bốn bểNgười lao động và gian khổ là một thử tháchĐó là bài học đầu tiên cần trải qua.Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh,Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh.

Now Ho Chi Minh came home for sailingAnd he looked out on his native landSaw the want and the hunger of the Indo-Chinese peopleForeign soldiers on every hand.Ho, Ho, Ho Chi Minh,Ho, Ho, Ho Chi Minh.Hồ Chí Minh đã về đây để chèo lái con thuyền đất nướcVà Người trông thấy trên mảnh đất quê hương mìnhTrông thấy sự thiếu thốn và đói khổ của nhân dân Đông DươngĐều do bàn tay của những tên xâm lược.Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh,Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh. : 

Now Ho Chi Minh came home for sailingAnd he looked out on his native landSaw the want and the hunger of the Indo-Chinese peopleForeign soldiers on every hand.Ho, Ho, Ho Chi Minh,Ho, Ho, Ho Chi Minh.Hồ Chí Minh đã về đây để chèo lái con thuyền đất nướcVà Người trông thấy trên mảnh đất quê hương mìnhTrông thấy sự thiếu thốn và đói khổ của nhân dân Đông DươngĐều do bàn tay của những tên xâm lược.Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh,Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh.

Now Ho Chi Minh went to the mountainsAnd he trained a determined bandHeroes all, sworn to liberate the Indo-Chinese people.Ho, Ho, Ho Chi MinhHo, Ho, Ho Chi Minh.Hồ Chí Minh từng vượt qua bao ngọn núiNgười đã rèn luyện lòng quyết tâmNgười anh hùng, nguyện dành lại tự do cho nhân dân Đông Dương.Hồ, Hồ, Hồ Chí MinhHồ, Hồ, Hồ Chí Minh. : 

Now Ho Chi Minh went to the mountainsAnd he trained a determined bandHeroes all, sworn to liberate the Indo-Chinese people.Ho, Ho, Ho Chi MinhHo, Ho, Ho Chi Minh.Hồ Chí Minh từng vượt qua bao ngọn núiNgười đã rèn luyện lòng quyết tâmNgười anh hùng, nguyện dành lại tự do cho nhân dân Đông Dương.Hồ, Hồ, Hồ Chí MinhHồ, Hồ, Hồ Chí Minh.

Fourteen men become a hundredA hundred thousand and Ho Chi MinhForged and tempered the army of the Indo-Chinese peopleFreedom’s Army of Viet Minh.Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho, Ho, Ho Chi Minh.Mười bốn, rồi tới một trăm ngườiMột trăm nghìn người và Hồ Chí MinhCứ tăng dần và cùng xây dựng đoàn quân của nhân dân Đông DươngĐoàn quân tự do của Việt Minh.Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh,Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh. : 

Fourteen men become a hundredA hundred thousand and Ho Chi MinhForged and tempered the army of the Indo-Chinese peopleFreedom’s Army of Viet Minh.Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho, Ho, Ho Chi Minh.Mười bốn, rồi tới một trăm ngườiMột trăm nghìn người và Hồ Chí MinhCứ tăng dần và cùng xây dựng đoàn quân của nhân dân Đông DươngĐoàn quân tự do của Việt Minh.Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh,Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh.

Every soldier is a farmerComes the evening and he grabs his hoeComes the morning and he swings his rifle on his shoulderThis is the army of Uncle Ho.Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho, Ho, Ho Chi Minh.Mọi người lính đều là nông dânBan đêm cầm cuốc làm ruộngBan ngày vác súng trên vaiĐó chính là đoàn quân của Cụ Hồ.Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh,Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh. : 

Every soldier is a farmerComes the evening and he grabs his hoeComes the morning and he swings his rifle on his shoulderThis is the army of Uncle Ho.Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho, Ho, Ho Chi Minh.Mọi người lính đều là nông dânBan đêm cầm cuốc làm ruộngBan ngày vác súng trên vaiĐó chính là đoàn quân của Cụ Hồ.Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh,Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh.

From the mountains and the junglesFrom the ricelands and the Plain of ReedsMarch the man and the women of the Indo-Chinese ArmyPlainting freedom with victory seeds.Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho, Ho, Ho Chi Minh.Từ vùng núi tới đồng bằngTừ ruộng đồng tới cao nguyên hoang dạiĐoàn quan của nhân dân Đông DươngTrồng trên tự do những mầm giống chiến thắng.Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh,Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh. : 

From the mountains and the junglesFrom the ricelands and the Plain of ReedsMarch the man and the women of the Indo-Chinese ArmyPlainting freedom with victory seeds.Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho, Ho, Ho Chi Minh.Từ vùng núi tới đồng bằngTừ ruộng đồng tới cao nguyên hoang dạiĐoàn quan của nhân dân Đông DươngTrồng trên tự do những mầm giống chiến thắng.Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh,Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh.

From Viet Bac to the Sai Gon DeltaMarched the army of Viet MinhAnd the wind stirs the banners of Indo-Chinese peoplePeace and freedom and Ho Chi Minh.Ho, Ho, Ho Chi Minh,Ho, Ho, Ho Chi Minh.Từ Việt Bắc tới Sài GònĐoàn quân của Việt Minh tiến bướcMột luồng gió lay động ngọn cờ nhân dân Đông DươngHoà bình, tự do và Hồ Chí Minh...Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh,Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh : 

From Viet Bac to the Sai Gon DeltaMarched the army of Viet MinhAnd the wind stirs the banners of Indo-Chinese peoplePeace and freedom and Ho Chi Minh.Ho, Ho, Ho Chi Minh,Ho, Ho, Ho Chi Minh.Từ Việt Bắc tới Sài GònĐoàn quân của Việt Minh tiến bướcMột luồng gió lay động ngọn cờ nhân dân Đông DươngHoà bình, tự do và Hồ Chí Minh...Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh,Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh

Cảm ơn các bạn đã theo dõi : 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi

authorStream Live Help