toán 1 - luyện tập-150

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

toán lớp 1 luyện tập

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Khởi động

PowerPoint Presentation:

Kieåm tra baøi cuõ

PowerPoint Presentation:

An coù 7 vieân bi, An cho Baûo 3 vieân bi. Hoûi An coøn laïi maáy vieân bi

PowerPoint Presentation:

Baøi giaûi Soá vieân bi An coøn laïi laø: 7 – 3 = 4 (vieân bi) Ñaùp soá: 4 vieân bi

PowerPoint Presentation:

Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012 Toán Luyeän taäp

PowerPoint Presentation:

Cöûa haøng coù 15 buùp beâ, ñaõ baùn ñi 2 buùp beâ. Hoûi cöûa haøng coøn laïi bao nhieâu buùp beâ? Baøi 1:

PowerPoint Presentation:

Toùm taét Coù: … buùp beâ Ñaõ baùn: … buùp beâ Coøn laïi: … buùp beâ? 15 2 ?

PowerPoint Presentation:

Thaûo luaän nhoùm

PowerPoint Presentation:

Baøi giaûi Soá buùp beâ coøn laïi laø: 15–2 =13(buùp beâ) Ñaùp soá:13 buùp beâ.

PowerPoint Presentation:

Thö giaõn

PowerPoint Presentation:

Baøi 2: Treân saân bay coù 12 maùy bay, sau ñoù coù 2 maùy bay bay ñi. Hoûi treân saân bay coøn laïi bao nhieâu maùy bay ?

PowerPoint Presentation:

Toùm taét Coù : … maùy bay Bay ñi: … maùy bay Coøn laïi: … maùy bay 12 2 ?

PowerPoint Presentation:

Baøi 3: Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng:

PowerPoint Presentation:

Thi ñua.

PowerPoint Presentation:

17 18 14 -2 -3 -4 +1 +2 -5 15 16 14 15 12 11

PowerPoint Presentation:

Cuûng coá

PowerPoint Presentation:

Coù : 14 caùi ly Cho ñi: 4 caùi ly Coøn laïi: caùi ly Toùm taét ?

PowerPoint Presentation:

14 – 4 = 10

PowerPoint Presentation:

11 15 17 -1 -3 -4 +8 +2 -6 10 19 11 19 7 13

PowerPoint Presentation:

Chuùc caùc con hoïc gioûi!

authorStream Live Help