Chuong-4

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

§iÖn tö sè : 

1 §iÖn tö sè Ch­¬ng 4 M¹ch d·y (Sequential circuit)

Kh¸i niÖm m¹ch d·y : 

2 Kh¸i niÖm m¹ch d·y M¹ch d·y lµ m¹ch mµ tÝn hiÖu ra kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo tÝn hiÖu vµo mµ cßn phô thuéc vµo tÝn hiÖu ra ë thêi ®iÓm tr­íc ®ã. M¹ch d·y TÝn hiÖu vµo TÝn hiÖu ra

Néi dung ch­¬ng 4 : 

3 Néi dung ch­¬ng 4 Bé ®Õm (counter) Bé ®Öm (buffer) Thanh ghi dÞch (shift register)

Bé ®Õm : 

4 Bé ®Õm Bé ®Õm nhÞ ph©n Bé ®Õm thËp ph©n Bé ®Õm c¬ sè bÊt kú

Bé ®Õm nhÞ ph©n : 

5 Bé ®Õm nhÞ ph©n Bé ®Õm nhÞ ph©n thuËn (tiÕn) Bé ®Õm nhÞ ph©n ng­îc (lïi)

Bé ®Õm nhÞ ph©n thuËn : 

6 Bé ®Õm nhÞ ph©n thuËn VÝ dô: ThiÕt kÕ bé ®Õm nhÞ ph©n, thuËn, c¬ sè 8, dïng m¹ch lËt RS. §å h×nh tr¹ng th¸i: 000 001 010 011 111 110 101 100

Bé ®Õm nhÞ ph©n thuËn : 

7 Bé ®Õm nhÞ ph©n thuËn B¶ng ch©n lý: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 x 0 x 0 x 0 0 1 0 x 0 x 0 x 1 0 x 0 0 1 0 x 1 0 x 0 0 1 0 x 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0

Bé ®Õm nhÞ ph©n thuËn : 

8 Bé ®Õm nhÞ ph©n thuËn Ph­¬ng tr×nh: R0 = S0 = Q0 R1 = Q1.Q0 S1 = R2 = Q2.Q1.Q0 S2 =

Bé ®Õm nhÞ ph©n thuËn : 

9 Bé ®Õm nhÞ ph©n thuËn S¬ ®å logic: Clk Clr

Bé ®Õm nhÞ ph©n ng­îc : 

10 Bé ®Õm nhÞ ph©n ng­îc VÝ dô: ThiÕt kÕ bé ®Õm nhÞ ph©n, ng­îc, c¬ sè 16, dïng m¹ch lËt JK. §å h×nh tr¹ng th¸i: 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 1000 0111 0010 0011 0100 0101 0110 0000 0001

Bé ®Õm nhÞ ph©n ng­îc : 

11 Bé ®Õm nhÞ ph©n ng­îc B¶ng ch©n lý: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 1 x 0 x 0 x 0 x 1 0 x 0 x 0 x 1 x x 0 x 1 0 x 1 x x 0 x 1 0 x 1 x x 1 1 x x 1 1 x x 1 1 x x 1 1 x

Bé ®Õm nhÞ ph©n ng­îc : 

12 Bé ®Õm nhÞ ph©n ng­îc B¶ng ch©n lý: 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 1 x x 0 x 0 x 0 x 1 0 x 0 x 0 x 1 x x 0 x 1 0 x 1 x x 0 x 1 0 x 1 x x 1 1 x x 1 1 x x 1 1 x x 1 1 x

Bé ®Õm nhÞ ph©n ng­îc : 

13 Bé ®Õm nhÞ ph©n ng­îc Ph­¬ng tr×nh: J0 = J1 = J2 = J3 = 1 K0 = 1 K1 = K2 = K3 =

Bé ®Õm nhÞ ph©n ng­îc : 

14 Bé ®Õm nhÞ ph©n ng­îc S¬ ®å logic: Clk Ps 1

Bé ®Õm thËp ph©n : 

15 Bé ®Õm thËp ph©n Bé ®Õm thËp ph©n thuËn Bé ®Õm thËp ph©n ng­îc

Bé ®Õm thËp ph©n thuËn : 

16 Bé ®Õm thËp ph©n thuËn VÝ dô: dïng m¹ch lËt D. §å h×nh tr¹ng th¸i: 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1101 1100 1011 1010 1001 1111 1110

Bé ®Õm thËp ph©n thuËn : 

17 Bé ®Õm thËp ph©n thuËn B¶ng ch©n lý: Tr/th hiÖn t¹i Tr/th tiÕp theo D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Bé ®Õm thËp ph©n thuËn : 

18 Bé ®Õm thËp ph©n thuËn B¶ng ch©n lý: Tr/th hiÖn t¹i Tr/th tiÕp theo D3 D2 D1 D0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 0 x x x x x x 0 0 x x x x x x 0 0 x x x x x x 1 0 x x x x x x

Bé ®Õm thËp ph©n thuËn : 

19 Bé ®Õm thËp ph©n thuËn Ph­¬ng tr×nh: D0 = D1 = D2 = D3 = S¬ ®å logic (tù vÏ):

Bé ®Õm thËp ph©n ng­îc : 

20 Bé ®Õm thËp ph©n ng­îc VÝ dô: dïng m¹ch lËt T. §å h×nh tr¹ng th¸i: 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 1100 1101 1110 1111 0000 1010 1011

Bé ®Õm thËp ph©n ng­îc : 

21 Bé ®Õm thËp ph©n ng­îc B¶ng ch©n lý: Tr/th hiÖn t¹i Tr/th tiÕp theo T3 T2 T1 T0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 0 0 0 0 1 1 1 x x x x x x 0 1 x x x x x x 0 1 x x x x x x 0 1 x x x x x x 1 1

Bé ®Õm thËp ph©n ng­îc : 

22 Bé ®Õm thËp ph©n ng­îc B¶ng ch©n lý: Tr/th hiÖn t¹i Tr/th tiÕp theo T3 T2 T1 T0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Bé ®Õm thËp ph©n ng­îc : 

23 Bé ®Õm thËp ph©n ng­îc Ph­¬ng tr×nh: T0 = T1 = T2 = T3 = 1 S¬ ®å logic (tù vÏ):

Bé ®Õm c¬ sè bÊt kú : 

24 Bé ®Õm c¬ sè bÊt kú Nguyªn t¾c chung: §Ó thiÕt kÕ bé ®Õm c¬ sè N (bÊt kú), ta ph¶i chän sè l­îng m¹ch lËt lµ n tháa m·n: Bé ®Õm thuËn Bé ®Õm ng­îc n lµ sè nguyªn nhá nhÊt sao cho: n  log2N

Bé ®Õm thuËn bÊt kú : 

25 Bé ®Õm thuËn bÊt kú VÝ dô: ThiÕt kÕ bé ®Õm thuËn, c¬ sè 5, dïng m¹ch lËt RS. Sè l­îng m¹ch lËt lµ: 3 §å h×nh tr¹ng th¸i: 000 001 010 011 111 110 101 100 ???

Bé ®Õm thuËn bÊt kú : 

26 Bé ®Õm thuËn bÊt kú B¶ng ch©n lý: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x 0 x 0 x 0 0 1 1 0 x x x x x x x 0 0 1 0 x 1 0 x 0 x x x x x x 0 1 1 0 0 1 1 0 x 0 x x x x x x

Bé ®Õm thuËn bÊt kú : 

27 Bé ®Õm thuËn bÊt kú Ph­¬ng tr×nh: R0 = S0 = Q0 R1 = Q1.Q0 S1 = R2 = Q1.Q0 S2 =

Bé ®Õm thuËn bÊt kú : 

28 Bé ®Õm thuËn bÊt kú S¬ ®å logic: Clk Clr

Bé ®Õm ng­îc bÊt kú : 

29 Bé ®Õm ng­îc bÊt kú VÝ dô: ThiÕt kÕ bé ®Õm ng­îc, c¬ sè 7, dïng m¹ch lËt T. Sè l­îng m¹ch lËt lµ: 3 §å h×nh tr¹ng th¸i: 110 101 100 011 111 000 001 010 ???

Bé ®Õm ng­îc bÊt kú : 

30 Bé ®Õm ng­îc bÊt kú B¶ng ch©n lý: 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Tr/th hiÖn t¹i Tr/th tiÕp theo T2 T1 T0 x x x 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 x 0 0 1 0 0 0 1 x 1 0 1 0 1 0 1 x 1 1 1 1 1 1 0

Bé ®Õm ng­îc bÊt kú : 

31 Bé ®Õm ng­îc bÊt kú Ph­¬ng tr×nh: T0 = Q2 + Q1 + Q0 T1 = T2 =

Bé ®Õm ng­îc bÊt kú : 

32 Bé ®Õm ng­îc bÊt kú S¬ ®å logic: Clk Clr Ps

Bé ®Öm : 

33 Bé ®Öm Kh¸i niÖm: Bé ®Öm (buffer), cßn gäi lµ thanh ghi ®Öm, lµ thµnh phÇn quan träng cña c¸c thiÕt bÞ sè, ®­îc dïng ®Ó chøa d÷ liÖu, lÖnh,... t¹m thêi trong qu¸ tr×nh xö lý. Nguyªn t¾c: d÷ liÖu ®­a vµo bé ®Öm vµ ®­îc l­u tr÷ ë ®ã, khi cÇn cã thÓ lÊy ra mµ kh«ng bÞ thay ®æi.

Bé ®Öm : 

34 Bé ®Öm Bµi to¸n: thiÕt kÕ bé ®Öm 4 bit. B¶ng ch©n lý: D÷ liÖu vµo D÷ liÖu ra . . . . . . . . . . Nh­ vËy, m¹ch lËt ®­îc dïng lµ D hoÆc lo¹i kh¸c nh­ng m¾c theo kiÓu D.

Bé ®Öm : 

35 Bé ®Öm VÝ dô 1: dïng m¹ch lËt D. Clk x0 x1 x2 x3

Bé ®Öm : 

36 Bé ®Öm VÝ dô 2: dïng m¹ch lËt RS. Clk x0 x1 x2 x3

Thanh ghi dÞch : 

37 Thanh ghi dÞch Kh¸i niÖm: thanh ghi dÞch (cßn gäi lµ bé ghi dÞch) cã kh¶ n¨ng l­u gi÷ vµ dÞch th«ng tin (dÞch ph¶i hoÆc dÞch tr¸i). CÊu t¹o: Gåm mét d·y c¸c m¹ch lËt m¾c liªn tiÕp nhau. C¸c m¹ch lËt ®­îc sö dông lµ D hoÆc lo¹i kh¸c nh­ng m¾c theo kiÓu D.

Thanh ghi dÞch : 

38 Thanh ghi dÞch Ph©n lo¹i: Vµo nèi tiÕp - ra nèi tiÕp: th«ng tin ®­îc ®­a vµo vµ lÊy ra tõng bit. Vµo nèi tiÕp - ra song song: th«ng tin ®­îc ®­a vµo tõng bit, nh­ng lÊy ra cïng mét lóc Vµo song song - ra nèi tiÕp: th«ng tin ®­îc ®­a vµo cïng mét lóc, nh­ng lÊy ra tõng bit. Vµo song song - ra song song: th«ng tin ®­îc ®­a vµo vµ lÊy ra cïng mét lóc.

Thanh ghi dÞch : 

39 Thanh ghi dÞch H×nh ¶nh: thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp, ra nèi tiÕp, dÞch tr¸i (1001 1101). 1 0

Thanh ghi dÞch : 

40 Thanh ghi dÞch H×nh ¶nh: thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp, ra nèi tiÕp, dÞch tr¸i (1001 1101). 1 0 0

Thanh ghi dÞch : 

41 Thanh ghi dÞch H×nh ¶nh: thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp, ra nèi tiÕp, dÞch tr¸i (1001 1101). 1 0 0 1

Thanh ghi dÞch : 

42 Thanh ghi dÞch H×nh ¶nh: thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp, ra nèi tiÕp, dÞch tr¸i (1001 1101). 1 0 0 1 1

Thanh ghi dÞch : 

43 Thanh ghi dÞch H×nh ¶nh: thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp, ra nèi tiÕp, dÞch tr¸i (1001 1101). 1 0 0 1 1 1

Thanh ghi dÞch : 

44 Thanh ghi dÞch H×nh ¶nh: thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp, ra nèi tiÕp, dÞch tr¸i (1001 1101). 1 0 0 1 1 1 0

Thanh ghi dÞch : 

45 Thanh ghi dÞch H×nh ¶nh: thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp, ra nèi tiÕp, dÞch tr¸i (1001 1101). 1 0 0 1 1 1 0 1

Thanh ghi dÞch : 

46 Thanh ghi dÞch H×nh ¶nh: thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp, ra nèi tiÕp, dÞch tr¸i (1001 1101). 1

Thanh ghi dÞch : 

47 Thanh ghi dÞch H×nh ¶nh: thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp, ra nèi tiÕp, dÞch tr¸i (1001 1101). 0

Thanh ghi dÞch : 

48 Thanh ghi dÞch H×nh ¶nh: thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp, ra nèi tiÕp, dÞch tr¸i (1001 1101). 0

Thanh ghi dÞch : 

49 Thanh ghi dÞch H×nh ¶nh: thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp, ra nèi tiÕp, dÞch tr¸i (1001 1101). 1

Thanh ghi dÞch : 

50 Thanh ghi dÞch H×nh ¶nh: thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp, ra nèi tiÕp, dÞch tr¸i (1001 1101). 1

Thanh ghi dÞch : 

51 Thanh ghi dÞch H×nh ¶nh: thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp, ra nèi tiÕp, dÞch tr¸i (1001 1101). 1

Thanh ghi dÞch : 

52 Thanh ghi dÞch H×nh ¶nh: thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp, ra nèi tiÕp, dÞch tr¸i (1001 1101). 0 1

Thanh ghi dÞch : 

53 Thanh ghi dÞch H×nh ¶nh: thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp, ra nèi tiÕp, dÞch tr¸i (1001 1101). 1

Thanh ghi dÞch : 

54 Thanh ghi dÞch VÝ dô 1: thiÕt kÕ thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp – ra nèi tiÕp, dÞch tr¸i, dïng m¹ch lËt D. Clk DL vµo

Thanh ghi dÞch : 

55 Thanh ghi dÞch M« t¶ ho¹t ®éng: gi¶ sö d÷ liÖu vµo lµ 1101 DL vµo Clk Q0 Q1 Q2 Q3 1 1 0 1

Thanh ghi dÞch : 

56 Thanh ghi dÞch M« t¶ ho¹t ®éng: d÷ liÖu vµo lµ 1101 Gi¸ trÞ trong thanh ghi dÞch 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Thanh ghi dÞch : 

57 Thanh ghi dÞch VÝ dô 2: ThiÕt kÕ thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp – ra song song, dÞch tr¸i, dïng m¹ch lËt RS. Clk x0 x1 x2 x3 DL vµo

Thanh ghi dÞch : 

58 Thanh ghi dÞch M« t¶ ho¹t ®éng: gi¶ sö d÷ liÖu vµo lµ 1010 DL vµo Clk x0 x1 x2 x3 1 0 1 0

Thanh ghi dÞch : 

59 Thanh ghi dÞch M« t¶ ho¹t ®éng: d÷ liÖu vµo lµ 1010 Gi¸ trÞ c¸c ®Çu ra 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0

Thanh ghi dÞch : 

60 Thanh ghi dÞch VÝ dô 3: thiÕt kÕ thanh ghi dÞch vµo nèi tiÕp – ra nèi tiÕp, dÞch ph¶i, dïng m¹ch lËt D. Clk DL vµo

§iÖn tö sè : 

61 §iÖn tö sè HÕt ch­¬ng 4

§iÖn tö sè : 

62 §iÖn tö sè KÕt thóc ch­¬ng tr×nh Xin c¶m ¬n, hÑn gÆp l¹i !

authorStream Live Help