Chuong-3

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

§iÖn tö sè : 

1 §iÖn tö sè Ch­¬ng 3 M¹ch lËt

Néi dung ch­¬ng 3 : 

2 Néi dung ch­¬ng 3 Giíi thiÖu chung M¹ch lËt RS M¹ch lËt D M¹ch lËt JK M¹ch lËt T B¶ng ®Çu vµo kÝch Sù chuyÓn ®æi lÉn nhau.

Giíi thiÖu chung : 

3 Giíi thiÖu chung M¹ch lËt (Flip Flop - FF, Trigger) lµ phÇn tö cã kh¶ n¨ng nhí ®­îc 1 trong 2 tr¹ng th¸i 0 hoÆc 1. §Æc ®iÓm: NÕu kh«ng cã t¸c ®éng tõ ngoµi => gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i tr­íc ®ã. NÕu cã t¸c ®éng tõ ngoµi: x¶y ra 2 kh¶ n¨ng: §¶o (lËt) tr¹ng th¸i tr­íc ®ã. §¹t ®­îc gi¸ trÞ 0 hoÆc 1 theo ý muèn.

Giíi thiÖu chung : 

4 Giíi thiÖu chung CÊu tróc: cã c¸c lo¹i tÝn hiÖu sau: Cã 1 ®Õn 2 ®Çu vµo ®iÒu khiÓn Cã 2 ®Çu ra Q vµ Q ng­îc nhau Cã thÓ cã tÝn hiÖu ®/kh xung nhÞp (Clock - Clk) Cã thÓ cã tÝn hiÖu lËp thµnh 1 (Preset - Ps) Cã thÓ cã tÝn hiÖu xãa vÒ 0 (Clear - Clr).

Giíi thiÖu chung : 

5 Giíi thiÖu chung Ký hiÖu vÒ tÝnh tÝch cùc: TÝch cùc lµ møc logic cao (1) TÝch cùc lµ møc logic thÊp (0) TÝch cùc lµ s­ên d­¬ng cña xung nhÞp TÝch cùc lµ s­ên ©m cña xung nhÞp

Giíi thiÖu chung : 

6 Giíi thiÖu chung

M¹ch lËt RS : 

7 M¹ch lËt RS M¹ch lËt RS c¬ b¶n M¹ch lËt RS cã nhÞp (®ång bé)

M¹ch lËt RS c¬ b¶n : 

8 M¹ch lËt RS c¬ b¶n Ký hiÖu: B¶ng ch©n lý: B¶ng rót gän: (R: Reset, S: Set) Qn-1 1 0 x

M¹ch lËt RS c¬ b¶n : 

9 M¹ch lËt RS c¬ b¶n B¶ng ®Çy ®ñ: 0 1 1 1 0 0 x x Ph­¬ng tr×nh:

M¹ch lËt RS c¬ b¶n : 

10 M¹ch lËt RS c¬ b¶n S¬ ®å logic S R Q

M¹ch lËt RS c¬ b¶n : 

11 M¹ch lËt RS c¬ b¶n §å h×nh tr¹ng th¸i: Q = 0 Q = 1

M¹ch lËt RS c¬ b¶n : 

12 M¹ch lËt RS c¬ b¶n Gi¶n ®å thêi gian: R S Q 0

M¹ch lËt RS cã nhÞp : 

13 M¹ch lËt RS cã nhÞp Ký hiÖu:

M¹ch lËt RS cã nhÞp : 

14 M¹ch lËt RS cã nhÞp B¶ng ch©n lý B¶ng rót gän: B¶ng ®Çy ®ñ: Qn-1 Qn-1 Qn-1 Qn-1 Qn-1 1 0 x

M¹ch lËt RS cã nhÞp : 

15 M¹ch lËt RS cã nhÞp 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 x x

M¹ch lËt RS cã nhÞp : 

16 M¹ch lËt RS cã nhÞp Ph­¬ng tr×nh:

M¹ch lËt RS cã nhÞp : 

17 M¹ch lËt RS cã nhÞp S¬ ®å logic: S R Q Clk

M¹ch lËt RS cã nhÞp : 

18 M¹ch lËt RS cã nhÞp Gi¶n ®å thêi gian: R S Q Clk 0

M¹ch lËt D : 

19 M¹ch lËt D M¹ch lËt D c¬ b¶n M¹ch lËt D cã nhÞp

M¹ch lËt D c¬ b¶n : 

20 M¹ch lËt D c¬ b¶n Ký hiÖu: B¶ng rót gän: 0 0 1 1 B¶ng ch©n lý: B¶ng ®Çy ®ñ: (D: Delay)

M¹ch lËt D c¬ b¶n : 

21 M¹ch lËt D c¬ b¶n XÐt b¶ng ch©n lý cña m¹ch lËt RS: Ta cã: 

M¹ch lËt D c¬ b¶n : 

22 M¹ch lËt D c¬ b¶n S¬ ®å logic S R D

M¹ch lËt D c¬ b¶n : 

23 M¹ch lËt D c¬ b¶n §å h×nh tr¹ng th¸i: Q = 0 Q = 1 D D

M¹ch lËt D c¬ b¶n : 

24 M¹ch lËt D c¬ b¶n Gi¶n ®å thêi gian: D Q 0

M¹ch lËt D cã nhÞp : 

25 M¹ch lËt D cã nhÞp Ký hiÖu:

M¹ch lËt D cã nhÞp : 

26 M¹ch lËt D cã nhÞp B¶ng ch©n lý B¶ng rót gän: Qn-1 Qn-1 0 1

M¹ch lËt D cã nhÞp : 

27 M¹ch lËt D cã nhÞp 0 1 0 1 0 0 1 1 B¶ng ®Çy ®ñ:

M¹ch lËt D cã nhÞp : 

28 M¹ch lËt D cã nhÞp S¬ ®å logic: S R D

M¹ch lËt D cã nhÞp : 

29 M¹ch lËt D cã nhÞp Gi¶n ®å thêi gian: D Q Clk 0

M¹ch lËt JK : 

30 M¹ch lËt JK M¹ch lËt JK c¬ b¶n M¹ch lËt JK cã nhÞp (®ång bé)

M¹ch lËt JK c¬ b¶n : 

31 M¹ch lËt JK c¬ b¶n Ký hiÖu: B¶ng ch©n lý: B¶ng rót gän: R S x K J

M¹ch lËt JK c¬ b¶n : 

32 M¹ch lËt JK c¬ b¶n B¶ng ®Çy ®ñ: 0 1 0 0 1 1 1 0 Ph­¬ng tr×nh:

M¹ch lËt JK c¬ b¶n : 

33 M¹ch lËt JK c¬ b¶n S¬ ®å logic J K Q

M¹ch lËt JK c¬ b¶n : 

34 M¹ch lËt JK c¬ b¶n §å h×nh tr¹ng th¸i: Q = 0 Q = 1 J K

M¹ch lËt JK c¬ b¶n : 

35 M¹ch lËt JK c¬ b¶n Gi¶n ®å thêi gian: J K Q 0

M¹ch lËt JK cã nhÞp : 

36 M¹ch lËt JK cã nhÞp Ký hiÖu:

M¹ch lËt JK cã nhÞp : 

37 M¹ch lËt JK cã nhÞp B¶ng ch©n lý B¶ng rót gän: B¶ng ®Çy ®ñ: Qn-1 Qn-1 Qn-1 Qn-1 Qn-1 0 1

M¹ch lËt JK cã nhÞp : 

38 M¹ch lËt JK cã nhÞp 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0

M¹ch lËt JK cã nhÞp : 

39 M¹ch lËt JK cã nhÞp Ph­¬ng tr×nh:

M¹ch lËt JK cã nhÞp : 

40 M¹ch lËt JK cã nhÞp S¬ ®å logic: J K Q Clk

M¹ch lËt JK cã nhÞp : 

41 M¹ch lËt JK cã nhÞp Gi¶n ®å thêi gian: J K Q Clk 0

M¹ch lËt T : 

42 M¹ch lËt T M¹ch lËt T c¬ b¶n M¹ch lËt T cã nhÞp

M¹ch lËt T c¬ b¶n : 

43 M¹ch lËt T c¬ b¶n Ký hiÖu: B¶ng rót gän: 0 1 1 0 B¶ng ch©n lý: B¶ng ®Çy ®ñ: (T: Toggle)

M¹ch lËt T c¬ b¶n : 

44 M¹ch lËt T c¬ b¶n XÐt b¶ng ch©n lý cña m¹ch lËt JK: Ta cã: 

M¹ch lËt T c¬ b¶n : 

45 M¹ch lËt T c¬ b¶n S¬ ®å logic J K T

M¹ch lËt T c¬ b¶n : 

46 M¹ch lËt T c¬ b¶n §å h×nh tr¹ng th¸i: Q = 0 Q = 1 T T

M¹ch lËt T c¬ b¶n : 

47 M¹ch lËt T c¬ b¶n Gi¶n ®å thêi gian: T Q 0

M¹ch lËt T cã nhÞp : 

48 M¹ch lËt T cã nhÞp Ký hiÖu:

M¹ch lËt T cã nhÞp : 

49 M¹ch lËt T cã nhÞp B¶ng ch©n lý B¶ng rót gän: Qn-1 Qn-1 Qn-1

M¹ch lËt T cã nhÞp : 

50 M¹ch lËt T cã nhÞp 0 1 0 1 0 1 1 0 B¶ng ®Çy ®ñ:

M¹ch lËt T cã nhÞp : 

51 M¹ch lËt T cã nhÞp S¬ ®å logic: J K T

M¹ch lËt T cã nhÞp : 

52 M¹ch lËt T cã nhÞp Gi¶n ®å thêi gian: T Q Clk 0

B¶ng ®Çu vµo kÝch : 

53 B¶ng ®Çu vµo kÝch 0 1 0 1 0 1 1 0

Sù chuyÓn ®æi lÉn nhau : 

54 Sù chuyÓn ®æi lÉn nhau Tõ JK chuyÓn thµnh RS, D, T Tõ D chuyÓn thµnh RS, JK, T Tõ T chuyÓn thµnh RS, D, JK

Tõ JK chuyÓn thµnh RS, D, T : 

55 Tõ JK chuyÓn thµnh RS, D, T

Tõ D chuyÓn thµnh RS, JK, T : 

56 Tõ D chuyÓn thµnh RS, JK, T

Tõ T chuyÓn thµnh RS, D, JK : 

57 Tõ T chuyÓn thµnh RS, D, JK

§iÖn tö sè : 

58 §iÖn tö sè HÕt ch­¬ng 3

authorStream Live Help