PRAVILA O RADU BIRACKIH ODBORA 2017

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

PRAVILA O RADU BIRACKIH ODBORA ZA IZBORE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE RASPISANIH ZA 2 ARPIL 2017

Comments

Presentation Transcript

П Р А В И Л А О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА:

П Р А В И Л А О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ, РАСПИСАНИХ ЗА 2. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ

УВОД:

УВОД

Slide3:

Члановима бирачког одбора који су одређени да рукују спрејом с невидљивим мастилом , а гласају на другом бирачком месту, омогућује се да на њиховом бирачком месту гласају уз решење о именовању за члана бирачког одбора . Сви чланови и заменици чланова бирачког одбора су дужни да на бирачком месту све време и на видном месту носе идентификационе картице које им обезбеђује Републичка изборна комисија .

ПРИМОПРЕДАЈА МАТЕРИЈАЛА:

ПРИМОПРЕДАЈА МАТЕРИЈАЛА РАДНО ТЕЛО РИК-а и општинска управа предају бирачким одборима изборни материјал за спровођење председничких избора до 30. марта 2017. године у 24 часа

Приликом примопредаје 30. марта 2017. године, бирачки одбор од радног тела и општинске управе прима следећи изборни материјал::

Приликом примопредаје 30. марта 2017. године, бирачки одбор од радног тела и општинске управе прима следећи изборни материјал :

Slide6:

1 ) Листу кандидата за избор председника Републике , 2) извод из Решења о одређивању бирачких места, 3) Решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу , 4) Решење о именовању чланова бирачког одбора у проширеном саставу , 5) извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком месту или посебан извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи који су на извршењу заводске санкције , 6 ) посебан извод из бирачког списка , ако на бирачком месту гласају бирачи који су на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије , 7 ) потребан број гласачких листића за гласање бирача по изводу из бирачког списка, односно посебном изводу из бирачког списка за гласање бирача на извршењу заводске санкције , 8) потребан број гласачких листића за гласање бирача који су на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије , ако на бирачком месту гласају и ови бирачи , 9) КОНТРОЛНИ ЛИСТ ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ , 10) Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор председника Републике ,

Slide7:

11) Правила о раду бирачких одбора , 12) Државну заставу Републике Србије , 13) обрасце потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места, 14) Образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном саставу на бирачком месту, у два примерка, 15) Образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу на бирачком месту, у два примерка, 16) овлашћења посматрача за праћење рада бирачких одбора , ако их има , 17) идентификационе картице за чланове бирачког одбора , 18) гласачку кутију , 19) потребан број паравана за обезбеђивање тајности гласања , у зависности од броја бирача који треба да гласају на бирачком месту,

Slide8:

20) два спреја за обележавање прста бирача , 21) две УВ лампе , ОДМАХ ИЗВРШИТИ ПРОВЕРУ 22) батерије за УВ лампе , ОДМАХ ИЗВРШИТИ ПРОВЕРУ 23) прибор за писање ( оловке и маркер), 24) прибор за печаћење гласачке кутије и другог изборног материјала ( печат и печатни восак ), 25) коверат у који ће бирачки одбор након гласања ставити контролни лист за проверу исправности гласачке кутије , 26) коверат у који ће бирачки одбор након гласања ставити неупотребљене гласачке листиће , 27) коверат у који ће бирачки одбор након гласања ставити неважеће гласачке листиће , 28) коверат у који ће бирачки одбор након гласања ставити важеће гласачке листиће , 29) коверат у који ће бирачки одбор након гласања ставити потписане потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места , 30) коверте у које бирачи који гласају ван бирачког места стављају свој гласачки листић ; 31) коверте у које бирачи који гласају ван бирачког места стављају коверат са својим гласачким листићем и потписаном потврдом о изборном праву за гласање ван бирачког места ; 32) маказе , селотејп , лењир , папир за писање .

Slide9:

бирачком одбору се приликом примопредаје изборног материјала пре гласања , доставља и контролни формулар за логичко-рачунско слагање резултата гласања

ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ГЛАСАЊА:

ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ГЛАСАЊА Дана 2. априла 2017 . године бирачки одбор се састаје у 6,00 часова на бирачком месту, да би се извршиле припреме за почетак гласања .

ПРИПРЕМА:

ПРИПРЕМА Чланови бирачког одбора припремају почетак гласања следећим редоследом: отварају врећу са изборним материјалом запечаћену сигурносном затворницом утврђују да ли је материјал за гласање исправан и потпун , уређују бирачко место договарају се о начину рада и подели задужења

ПРИПРЕМА:

ПРИПРЕМА Сигурносну затворницу која је скинута са вреће са изборним материјалом бирачки одбор обавезно предаје радном телу приликом примопредаје изборног материјала након гласања .

Утврђивање потпуности и исправности изборног материјала:

Утврђивање потпуности и исправности изборног материјала Упоређивање са стањем из свих записника о примопредаји изборног материјала Ако нешто од изборног материјала недостаје , бирачки одбор то констатује у записнику о раду бирачког одбора и о томе одмах обавештава радно тело

Slide14:

Ако бирачком одбору није уручен довољан број гласачких листића , он отвара бирачко место са гласачким листићима које поседује , а остатак ће му бити достављен у току гласања .

Уређивање бирачког места:

Уређивање бирачког места О д улаза до гласачких кутија , места за обављање изборних радњи постављају се следећим редоследом:

Slide16:

UV лампа Утврђивање идентитета Бирачки списак Гласачки листићи С преј П аравани Гласачка кутија улаз

Slide17:

Бирачки одбор проверава да ли су на бирачком месту и на 50 метара од бирачког места истакнуте ознаке кандидата за председника Републике , симболи предлагача кандидата ( политичких странака , страначких коалиција , група грађана ) и други изборни пропагандни материјал . Ако је на бирачком месту и на 50 метара од бирачког места истакнут изборни пропагандни материјал , бирачки одбор га сам уклања или о потреби да се он уклони обавештава надлежну комуналну службу.

Договор о подели рада:

Договор о подели рада Чланови бирачког одбора договарају се о подели рада, при чему је најважније да се утврди који ће чланови , односно заменици чланова обављати послове који су утврђени самим уређењем бирачког места.

ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА:

ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА Пре отварања бирачког места , председник бирачког одбора у записник о раду бирачког одбора уноси имена присутних чланова и заменика чланова бирачког одбора (рубрика 1.1. Записника ).

ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА:

ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА Осим уписивања присутних чланова и заменика чланова бирачког одбора у записник о раду бирачког одбора , председник бирачког одбора је дужан да присутне чланове и заменике чланова бирачког одбора упише у одговарајућу евиденцију присутних чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном или проширеном саставу , која служи као основ за исплату накнада за рад у бирачком одбору .

Отварање бирачког места:

Отварање бирачког места Пошто обави припреме за спровођење гласања , бирачки одбор утврђује да гласање може да почне , и то констатује у записнику о раду бирачког одбора. Бирачко место се отвара 2. априла 2017. године у 7,00 часова .

Провера исправности гласачке кутије:

Провера исправности гласачке кутије врши се у присуству првог бирача који дође на бирачко место, а резултат провере уписује се у контролни лист за проверу исправности гласачке кутије . не може се вршити у присуству бирача за кога је , након провере УВ лампом , утврђено да је гласао на другом бирачком месту, који нема важећу јавну исправу за утврђивање идентитета , или који није уписан у извод из бирачког списка

Поступак провере се обавља следећим редоследом::

Поступак провере се обавља следећим редоследом : када на бирачко место приступи први бирач који није члан бирачког одбора (ни у сталном нити у проширеном саставу ), бирачки одбор ће : извршити проверу УВ лампом , утврдиће његов идентитет и утврдиће да ли је уписан у извод из бирачког списка;

Slide24:

у присуству тог бирача бирачки одбор проверава да ли је гласачка кутија исправна и празна

Slide25:

попуњава се контролни лист , који потписују сви чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место; у присуству првог бирача , контролни лист се убацује у гласачку кутију , која се након тога затвара и печати јемствеником и печатним воском ; све извршене радње констатују се у записнику о раду бирачког одбора

ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ:

ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ Када бирач дође на бирачко место , бирачки одбор је дужан да предузме следеће радње : провера да ли је бирач гласао на другом бирачком месту утврђује идентитет бирача проверава да ли је бирач уписан у извод из бирачког списка уручује гласачки листић обележава бирача спрејом поучава бирача о начину гласања

Провера да ли је бирач гласао на другом бирачком месту:

Провера да ли је бирач гласао на другом бирачком месту Када уђе на бирачко место, бирач прилази члану бирачког одбора са УВ лампом , који проверава да ли је кажипрст десне руке бирача већ обележен невидљивим мастилом . У случају да бирач нема кажипрст десне руке, проверава се да ли су невидљивим мастилом обележени остали прсти десне руке, а ако бирач нема десну руку, проверава се да ли су невидљивим мастилом обележени прсти леве руке . Ако се након провере УВ лампом утврди да је бирач гласао на другом бирачком месту, он не може да гласа и дужан је да без одлагања напусти бирачко место.

Поступак гласања:

Поступак гласања Пошто се утврди да бирач није гласао , он прилази следећем члану бирачког одбора , саопштава му своје име и презиме , предаје му обавештење о гласању и доказује свој идентитет . Бирач не може да гласа ако не поднесе доказ о свом идентитету . Бирач може да приступи гласању и без обавештења о дану и времену одржавања избора бирачки одбор не може да бирача услови показивањем тог обавештења , већ мора да приступи проналажењу бирача у изводу из бирачког списка према доступним подацима о бирачу из његовог документа којим доказује идентитет

Свој идентитет бирач доказује :

Свој идентитет бирач доказује важећом личном картом , односно важећом путном исправом ( пасошем ), као и важећом возачком дозволом која садржи јединствени матични број грађана

Доказивање идентитета:

Доказивање идентитета У случају да на бирачко место дође бирач који поседује важећи документ у којем је наведено друго презиме у односу на презиме наведено у изводу из бирачког списка , бирачки одбор треба том бирачу да омогући да гласа , без обзира на ту околност , под условом да на основу слике бирача и јединственог матичног броја у документу којим доказује свој идентитет може да утврди да је у питању иста особа .

Војници:

Војници Бирач који је уписан у посебан извод из бирачког списка за гласање бирача који се налазе на одслужењу војног рока , на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије , свој идентитет може да докаже и војном књижицом која садржи слику бирача и његов јединствени матични број грађана .

Утврђивање да ли је бирач уписан у извод из бирачког списка и уручивање гласачког листића:

Утврђивање да ли је бирач уписан у извод из бирачког списка и уручивање гласачког листића Када се утврди његов идентитет , бирач прилази члану бирачког одбора који је задужен за руковање изводом из бирачког списка за гласање на п редседничким изборима , који проналази бирача и заокружује редни број испред имена бирача , а након тога се бирач потписује на одговарајућем месту у изводу из бирачког списка. Пошто се бирач потпише , члан бирачког одбора му предаје гласачки листић за председничке изборе .

ВАЖНО !!!:

ВАЖНО !!! Бирачки одбор не сме вршити никаква дописивања или друге промене у изводима из бирачког списка . Бирачки одбор неће дозволити да гласа лице које није уписано у извод из бирачког списка Ниједно лице не може добити више од једног гласачког листића нити је допуштено да једно лице гласа уместо другог лица Гласање уз помагача из члана 25. правила о раду бирачких одбора не сматра се гласањем уместо другог лица.

СПРЕЈ:

СПРЕЈ Тек када му се уручи гласачки листић , бирач прилази члану бирачког одбора који му специјалним спрејом обележава кажипрст десне руке испод корена нокта као знак да је гласао .

Гласање:

Гласање Члан бирачког одбора ће посебно упозорити бирача : да може да гласа само за једног кандидата за председника Републике , заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата; да је гласање тајно и да се обавља иза паравана за гласање ; да је гласање слободно и да нико нема право да спречава или приморава бирача да гласа , да га позива на одговорност због тога што јесте или није гласао или да тражи од бирача да се изјасни зашто је и за кога је гласао .

Попуњавање гласачког листића:

Попуњавање гласачког листића Бирач попуњава гласачки листић иза паравана за гласање Пошто попуни гласачки листић , бирач сaм пресавија гласачки листић тако да се не види како је гласао и ставља гласачки листић у гласачку кутију , а затим напушта бирачко место . Бирачки одбор је дужан да се стара о обезбеђивању тајности гласања .

Лице које није у стању да попуни гласачки листић:

Лице које није у стању да попуни гласачки листић Бирач који не може сам да попуни гласачки листић ( слепо, инвалидно или неписмено лице) има право да на бирачко место поведе помагача који ће уместо њега попунити гласачки листић онако како му бирач одреди. У записнику о раду бирачког одбора се уписује : Укупан број бирача који је гласао уз помоћ помагача колико је од тог броја гласало : слепих лица , колико лица са другим видовима инвалидитета и колико неписмених лица под којим редним бројевима су ти бирачи уписани у извод из бирачког списка.

Лице које није у стању да дође на бирачко место:

Лице које није у стању да дође на бирачко место Бирач који није у стању да гласа на бирачком месту обавештава бирачки одбор најкасније до 11,00 часова на дан гласања , да жели да гласа . Немоћним и спреченим лицима сматрају се лица која из здравствених разлога нису у могућности да дођу на бирачко место, особе са инвалидитетом и немоћна стара лица . Немоћним и спреченим лицима не сматрају се лица која због природе посла који обављају нису у могућности да у време док је бирачко место отворено обаве гласање на бирачком месту П редседник бирачког одбора задужује три члана бирачког одбора у проширеном саставу , који су представници подносилаца три различита кандидата за Председника Републике ( повереници бирачког одбора ) да спроведу гласање ван бирачког места.

Гласање ван бирачког места:

Гласање ван бирачког места Пре одласка код бирача , бирачки одбор мора да обезбеди да се бирачу понесе потврда о изборном праву. Повереници бирачког одбора одлазе код бирача , утврђују његов идентитет и врше проверу УВ лампом . Потом повереници бирачког одбора предају службени коверат у којем се налазе : гласачки листић , листа кандидата, потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места и посебан коверат у који ће бити стављен попуњени гласачки листић . Након тога, повереници бирачког одбора специјалним спрејом обележавају прст бирача , на начин утврђен чланом 21. правила .

Гласање ван бирачког места:

Гласање ван бирачког места (1) Пошто упознају бирача с начином гласања , повереници бирачког одбора напуштају просторију у којој бирач гласа . (2) Пошто гласа, бирач потписује потврду о свом изборном праву . (3) Потом ставља попуњени и пресавијени гласачки листић у посебну коверту коју повереници бирачког одбора пред њим печате жигом на печатном воску . (4) Тако запечаћену посебну коверту бирач ставља заједно с потписаном потврдом о свом изборном праву у службени коверат који после тога повереници бирачког одбора пред њим печате жигом на печатном воску . (5) Пре печаћења службене коверте са посебном ковертом и потврдом о изборном праву, повереници бирачког одбора обавезно морају да провере да ли је бирач потписао потврду о изборном праву .

Гласање ван бирачког места:

Гласање ван бирачког места Одмах по повратку на бирачко место, повереници бирачког одбора предају службени коверат бирачком одбору , који отвара службени коверат у којем се налази потписана потврда о изборном праву и заокружује редни број под којим је бирач уписан у извод из бирачког списка . Затим бирачки одбор отвара запечаћени коверат и из њега вади пресавијени гласачки листић и убацује га у гласачку кутију . Ако недостаје потписана потврда о изборном праву, сматра се да бирач није гласао , што се уноси у записник о раду бирачког одбора

Гласање ван бирачког места:

Гласање ван бирачког места Бирачки одбор уноси у записник о раду бирачког одбора : - укупан број бирача који су гласали ван бирачког места ; - колико је од тог броја гласало лица која нису могла да дођу на бирачко место из здравствених разлога , колико лица са инвалидитетом и колико немоћних старих лица, - под којим редним бројевима су ти бирачи уписани у извод из бирачког списка, Бирачки одбор након гласања , уз остали изборни материјал , у посебној коверти прилаже и потписане потврде о изборном праву свих бирача који су гласали ван бирачког места . Гласање бирача ван бирачког места може се обавити само на подручју општине којој припада бирачко место.

ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ:

ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ Забрањено је задржавање З абрањено је коришћење мобилних телефона, фотоапарата и камера, Забрањено је да се праве спискови бирача Изузетно, дозвољено је уписивањем цртица водити евиденцију о излазности бирача Медији - само ради припреме извештаја о току гласања

Ред на бирачком месту:

Р ед на бирачком месту Ако се на бирачком месту наруши ред , бирачки одбор може да прекине гласање док се ред не успостави . Разлози за прекид гласања и трајање прекида гласања уносе се у записник о раду бирачког одбора Ако је прекид гласања трајао дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико времена колико је прекид трајао

Посматрачи:

П осматрачи Бирачки одбор је дужан да посматрачима којима је Републичка изборна комисија одобрила праћење избора и издала акредитације , омогући несметано праћење сваке изборне радње Бирачки одбор може да удаљи посматрача са бирачког места ако нарушава ред

ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА:

ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА Бирачко место се затвара у 20,00 часова

ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА:

ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА Бирачима који су се затекли на бирачком месту (на бирачком месту или непосредно испред ) приликом затварања бирачког места, омогућава се да гласају , и они се о томе обавештавају . Један члан бирачког одбора дужан је да стане иза последњег затеченог бирача како би означио крај реда .

Поступак утврђивања резултата гласања :

Поступак утврђивања резултата гласања

Поступак утврђивања резултата:

Поступак утврђивања резултата После затварања бирачког места бирачки одбор утврђује резултате гласања на бирачком месту . Утврђивању резултата гласања морају да присуствују сви чланови бирачког одбора или њихови заменици . Током утврђивања резултата гласања , бирачки одбор прво попуњава контролни формулар за проверу логичко-рачунске исправности резулатата гласања на бирачком месту Након попуњавања контролног формулара и извршене логичко-рачунске контроле, резултати гласања уносе се у Записник о раду бирачком одбора на утврђивању резултата гласања на бирачком месту ( Образац ИПР-13/17)

Попуњавање контролног формулара:

Попуњавање контролног формулара прво се на основу броја бирача уписаних у извод из бирачког списка, списка накнадних промена у бирачком списку, ако је достављен уз извод из бирачког списка, и у посебан извод из бирачког списка за гласање бирача који се налазе на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије , ако гласају на том бирачком месту, утврђује укупан број уписаних бирача на бирачком месту , који се уписује у рубрику 12.1. контролног формулара ; након тога се у рубрику 12.2. контролног формулара уписује број примљених гласачких листића ; потом се пребројавају неупотребљени гласачки листићи и тај број се уписује у рубрику 12.3. контролног формулара ; затим се пребројавају бирачи који су заокружени у изводу из бирачког списка, списку накнадних промена у бирачком списку и посебном изводу из бирачког списка и тако се утврђује број бирача који су изашли на изборе , који се уписује у рубрику 12.4. контролног формулара ; након тога се отвара гласачка кутија и проверава да ли се у њој налази контролни лист за проверу исправности гласачке кутије ;

Попуњавање контролног формулара:

Попуњавање контролног формулара потом се пребројавају сви гласачки листићи који се налазе у гласачкој кутији и тако се утврђује број бирача који су гласали , који се уписује у рубрику 12.5. контролног формулара ; гласачки листићи се, потом, разврставају на важеће и неважеће ; пребројавају се прво неважећи гласачки листићи и тај број се уписује у рубрику 12.6. контролног формулара ; затим се пребројавају сви важећи гласачки листићи и тај број се уписује у рубрику 12.7. контролног формулара ; након тога се важећи гласачки листићи разврставају по кандидатима за председника Републике , утврђује се број гласова који је дат сваком од кандидата и сваки од тих бројева се уписује у одговарајуће поље у табели у оквиру рубрике 12.8 . контролног формулара ;

Поступак утврђивања резултата:

Поступак утврђивања резултата Бирачки одбор мора да обрати пажњу да контролни лист случајно не уброји међу гласачке листиће . Осим тога, у случају да неки бирачки одбор залепи један гласачки листић на гласачку кутију , тај гласачки листић , након гласања треба да уброји међу неупотребљене гласачке листиће .

Разликовање важећег и неважећег гласачког листића:

Разликовање важећег и неважећег гласачког листића Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић , који је попуњен тако да се не може утврдити за коју је изборну листу бирач гласао

НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋ::

НЕВАЖЕЋИ ЛИСТИЋ : Ако је бирач заокружио или подвукао : више од једног редног броја више од једног имена или презимена кандидата више од једног назива предлагача кандидата

Важећи гласачки листић:

Важећи гласачки листић ако је на гласачком листићу бирач заокружио или подвукао : име и/или презиме кандидата ; назив предлагача кандидата ; део назива предлагача кандидата ; и редни број и име и презиме кандидата и назив предлагача тог кандидата ; редни број кандидата и/или име и презиме кандидата и/или назив предлагача кандидата .

листић ће бити важећи упркос томе:

листић ће бити важећи упркос томе што су на листићу исписани или нацртани коментари , пароле и друге поруке; што су имена других кандидата прецртана

Логичко рачунска контрола:

Логичко рачунска контрола Укупан број бирача који су гласали 12.5 = Број гласачких листића у гласачкој кутији Укупан број бирача који су гласали 12.5 ≤ број бирача уписаних у изводу из бирачког списка и у посебном изводу из бирачког списка 12.4

Логичко рачунска контрола:

Логичко рачунска контрола Укупан број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији 12.5 једнак је или мањи од броја бирача који су изашли на изборе 12.4 Број примљених гласачких листића 12.2 = неупотребљени 12.3 + изашли на изборе 12.4

Логичко рачунска контрола:

Логичко рачунска контрола Број гласачких листића у гласачкој кутији 12.5 = неважећи 12.6 + важећи 12.7 Број важећих 12.7 = збир гласова свих кандидата за Председника 12.8

Попуњавање записника о раду Образац ИПР-13/17:

Попуњавање записника о раду Образац ИПР-13/17 датум и место гласања ; број и назив бирачког места; податке о гласању бирача на бирачком месту уз помоћ помагача податке о гласању бирача ван бирачког места да ли је у гласачкој кутији пронашао контролни лист за проверу исправности гласачке кутије укупан број уписаних бирача - из рубрике 12.1. контролног формулара број примљених гласачких листића - из рубрике 12.2. контролног формулара број неупотребљених гласачких листића - из рубрике 12.3. контролног формулара број бирача изашлих на изборе - из рубрике 12.4. контролног формулара број бирача који су гласали - из рубрике 12.5. контролног формулара број неважећих гласачких листића - из рубрике 12.6. контролног формулара број важећих гласачких листића - из рубрике 12.7. контролног формулара број гласова датих за сваког кандидата за председника Републике - из табеле у оквиру рубрике 12.8. контролног формулара

Попуњавање записника о раду:

Попуњавање записника о раду уносе се и примедбе и мишљења чланова и заменика Ако записнике о раду бирачког одбора не потпишу сви чланови бирачког одбора , то се констатује Воде се на прописаним обрасцима обрасцу ИПР-13/17 у 6 примерака

Попуњавање записника о раду:

Попуњавање записника о раду ПРВИ ПРИМЕРАК - оригинал се доставља радном телу Други примерак записника истиче се на бирачком месту на јавни увид Преостала четири примерка записника се уручују уручују представницима предлагача кандидата који су освојили највећи број гласова на бирачком месту

ПАКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА:

ПАКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА контролни лист за проверу исправности гласачке кутије ставља у посебан коверат који печати и на којем исписује да је у њему контролни лист ; неупотребљене гласачке листиће ставља у посебан коверат који печати и на којем исписује да су у њему неупотребљени гласачки листићи ; неважеће гласачке листиће ставља у посебан коверат који печати и на којем исписује да су у њему неважећи гласачки листићи ; СВЕ важеће гласачке листиће ставља у посебан коверат који печати и на којем исписује да су у њему важећи гласачки листићи ; потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места ставља у посебан коверат који печати и на којем исписује да су у њему потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места.

ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА:

ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА Ако се чланови бирачког одбора не договоре другачије , председник бирачког одбора и његов заменик одговорни су за предају изборног материјала

предаја у згради општине у оригиналном џаку:

предаја у згради општине у оригиналном џаку први примерак Записника извод из бирачког списка и посебан извод из бирачког списка запечаћени коверат у којем је контролни лист запечаћени коверат – неупотребљени запечаћени коверат – неважећи запечаћени коверат – важећи запечаћени коверат - потписане потврде за гласање ван бирачког места СИГУРНОСНА ЗАТВОРНИЦА

Предаја материјала:

Предаја материјала ИСКЉУЧИВО - председник бирачког одбора је дужан да општинској управи достави евиденције о присутности на бирачком месту Без уредене евиденције о присутности уредно ПОТПИСАНЕ од стране председника БО неће бити исплата дневница. Преостали материјал ( идентификационе картице , гласачку кутију , параване за гласање , УВ лампе, прибор за писање и др ) бирачки одбор предаје општинској / градској управи

Slide67:

Хвала на пажњи

authorStream Live Help