Presentation of Sanskrit

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ivaYaya : Slaaok: AiBaYaok gaga- Anauraga isaMgalaa ihmaaMSau caaOhana kunaala Aga`vaala inaSaaMt gauPta d\vaara :

PowerPoint Presentation:

pRiqavyaaM ~IiNa r%naaina jalaMnnaM sauBaaiYatma\ . maUZ,O paYaaNaKNaDoYau r%nasaM&a ivaQaIyato ..1.. Baavaaqa- : [sa saMsaar maoM vaastivak r%na tao tIna hI hOM : jala , Anna AaOr sauMdr vaaNaI ikMtu maU#a- laaoga [nakao r%na nahIM maanato.vao ijasao r%na maanato hOM , vao vaastva maoM r%na nahIM haoto . vao tao p%qar ko TukD,o hI haoto hOM .

PowerPoint Presentation:

yaid sa%sa D\gairtao BaivaYyaisa BaivaYyaisa . Aqa duja-nasaMsagao- pitYyaisa pitYyaisa ..2.. Baavaaqa- : yaid tuma sajjanaaoM kI saMgait maoM Aasa@t haoMgao tao Apnao klyaaNa maaga- sao yau@t hao jaaAaogao AaOr yaid tuma duja-naaoM kI saMgait maoM Aasa@t rhaogao tao Apnao klyaaNa maaga- sao Ba`YT hao jaaAaogao .

PowerPoint Presentation:

gacCna\ ippIlakao yaait yaaojanaanaaM Satanyaip . AgacCna\ vaOntoyaao|ip pdmaokM na gacCit ..3.. Baavaaqa- : ga$D kI tulanaa maoM caIMTa ek inaba-la p`aNaI hO . Vah calata huAa BaI kafI dUr tk calaa jaata hO jabaik ga$D, ek Sai@tsampnna jaIva hO @yaaoMik vah na calata huAa BaI ek pga BaI par nahIM krta hO . [sa p`kar manauYya kao Aalasa CaoD,kr pirEama krnaa caaihe . pirEamaI vyai@t hI sada saflata p`aPt krta hO .

PowerPoint Presentation:

Saaokao naaSayato QaOya-M , Saaokao naaSayato Eautma\ . Saaokao naaSayato sava-M , naaist Saaoksamaao irpu: ..4.. Baavaaqa- : Saaok QaOya- kao naYT krta hO . Saaok Saas~&ana kao naYT krta hO . Saaok saba kuC naYT kr dota hO . Saaok ko samaana Sa~u nahIM hO .

PowerPoint Presentation:

gaaOrvaM p`aPyato danaat\ na tu iva%tsya saHcayaat\ . isqait$ccaO: pyaaodanaaM pyaaoQaInaamaQa: isqait: ..5.. Baavaaqa- : dana sao gaaOrva p`aPt haota hO laoikna Qana ko saMcaya sao nahIM . vaYaa- ko $p maoM jala ka dana krnao vaalao baadlaaoM kI isqait }^McaI haotI hO prntu jala kao QaarNa krnao vaalao samaud`aoM kI isqait naIcaI haotI hO .

PowerPoint Presentation:

sad\iBastu laIlayaa p`ao@tM iSalaailaiKtmaxarma\ . Asad\iBa: Sapqaonaaip jalao ilaiKtmaxarma\ ..6.. Baavaaqa- : sajjanaaoM ko d\vaara sahjata sao khI gayaI baat caT\Tana pr ilaKo gayao Axar kI Baa^Mit haotI hO tqaa duja-naaoM ko d\vaara SapqapUva-k khI gayaI baat panaI maoM ilaKo gayao Axar kI Baa^Mit haotI hO .

PowerPoint Presentation:

Bavaint nama`astrva: flaaod\gamaO: , navaambauiBaBaU-irivalaimbanaao Ganaa: . Anauwta: sa%pu$Yaa: samaRiwiBa: , svaBaava evaOYa praopkairNaama\ ..7.. Baavaaqa- : vaRxa flaaoM ko Aagamana pr Jauk jaato hOM . Baadla nayao jalaaoM sao yau@t haonao pr A%yaiQak Jauk jaato hOM . sajjana sampnnata sao yau@t haonao pr nama` hao jaato hOM . yah praopkairyaaoM ka svaBaava hI hO .

PowerPoint Presentation:

kaYzadignajaa-yato maqyamaanaad\ BaUimastaoyaM Knyamaanaa ddait . saao%saahanaaM naas%yasaaQyaM naraNaaM maagaa-rbQaa: sava-ya%naa: flaint ..8.. Baavaaqa- : ijasa p`kar lakD,I kao Aapsa maoM rgaD,nao sao Aaga ]%pnna haotI hO tqaa BaUima kao Kaodnao sao jala inaklata hO ]saI p`kar saahsaI manauYya d\vaara ]icat idSaa maoM ike gae saBaI p`ya%na fladayak haoto hOM .

PowerPoint Presentation:

vayaimah pirtuYTa: valklaOs%vaM dukUlaO: sama [h pirtaoYaao inaiva-SaoYaao ivaSaoYa: . Sa tu Bavait dird`ao yasya tRYNaa ivaSaalaa manaisa ca pirtuYTo kao|qa-vaana\ kao dird`: ..9.. Baavaaqa- : kuC vyai@t tao saamaanya Baaojana va vas~ p`aPt krko santuYT hao jaato hOM tqaa kuC ivaSaoYa p`kar kI vastuAaoM sao hI santuYT haoto hOM . Prntu ijasaka mana santuYT hao jaae tao ]sako ilae iksaI BaI bahumaUlya pdaqa- kI AavaSyakta nahIM rhtI .

PowerPoint Presentation:

eoSvaya-sya ivaBaUYaNaM saujanata SaaOya-sya vaa@saMyamaao &anasyaaopSama: kulasya ivanayaao iva%tsya pa~o vyaya: . Ak`aoQastpsa: xamaa balavataM Qama-sya inavyaa-jata savao-Yaamaip sava-karNaimadM SaIlaM pr BaUYaNama\ ..10.. Baavaaqa- : manauYya ko AcCo cair~ kao hI ]saka sabasao baD,a AaBaUYaNa batayaa gayaa hO . Anya saBaI AaBaUYaNa gaaoNa hOM .eosaa vyai@t hI sava-~ sammaana p`aPt krta hO .

PowerPoint Presentation:

Qanyavaad

authorStream Live Help