н у “ с в. к л и м е н т о х р и д с к и ” - 2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

7 5 г о д и н и Н У “ С В. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И ” - 2

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

… Константин Философ , наречен Кирил, брат му Методий и техните ученици – Климент Охридски и Наум сътвориха тридесет и осем букви , едни по образец на гръцката азбука, а други според славянската реч .

Slide 3:

В далечни времена българите нямали свои букви. Не можели да напишат това , за което говорели.

Slide 4:

Константин не забелязвал това , защото по цели дни работел в библиотеката. Изучавал буквите на различни народи и създавал писменост за славяните. Манастирът Полихрон бил по – слънчев от всякога.

Slide 5:

Той имал добри помощници, между които брат му Методий и умният и предан Климент.

Slide 6:

Ден след ден Константин измислял нови букви. И една сутрин показал на помощниците си знаци за всички славянски звукове, подредени в точно определен ред. Най – напред поставил “А” и я нарекъл “Азъ”, после Б – “Буки”, след нея В – “Веди” и т.н.

Slide 8:

Нетърпеливите му ученици още същия ден научили реда им и с възторг ги повтаряли. Аз , Буки , Веди , Глаголи … Това е така наречената г л а г о л и ц а .

Slide 9:

Късно следобед Кирил помолил Климент да изреди буквите по памет. Той с готовност възкликнал “азбукето ли?”. Така, без да разбере ,той дал име на реда , по който и днес казваме буквите – А З Б У К А .

Slide 10:

По – късно под защитата и помощта на княз Борис I Климент преработва глаголицата и я прави достъпна до славянското произношение . Така създава азбука от 30 букви , наречена к и р и л и ц а , на която и до ден днешен четат и пишат повече от 300 милиона славяни.

7 5 г о д и н и Н У “ С В. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И ”:

7 5 г о д и н и Н У “ С В. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И ”

11 февруари 1935:

11 февруари 1935

Преди …:

Преди …

1 3 а п р и л 1 9 3 5:

1 3 а п р и л 1 9 3 5

Директори, ръководили училището за времето от основаването му до днес::

Директори, ръководили училището за времето от основаването му до днес: Стамен Гешев от 1935 до 1965 година Петко Крушев от 1966 до 1974 година В. Вълков от 1974 до 1977 година Филка Вангелова от 1977 до 1985 година Румен Стоянов от 1986 до 1987 година Евгени Костадинов от 1987 до 1993 година Галина Стоянова от 1993 до 1995 година Райна Петрова от 1995 до днес Елена Трифонова- временно изпълняващ директор в момента.

7 5 г о д и н и Н У “ С В. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И ”:

7 5 г о д и н и Н У “ С В. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И ”

authorStream Live Help