giáo án

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

kính chaøo quyù thaày coâ giaùo ! Xin traân troïng GIAÙO VIEÂN THÖÏC HIEÄN : V Õ THỊ BẢN ANH PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRIỆU PHONG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 TRIỆU PHƯỚC

Slide 2:

Toaùn 2/ Tính nhaåm : a) 7 x 8 = 56 : 7 = 56 : 8 = 56 8 7 b) 6 x 3 = 18 : 6 = 18 : 3 = 18 3 6 1/ Đọc bảng nhân 9 Thöù 6 ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2010

Slide 3:

Toaùn 9 : 9 = 1 18 : 9 = 2 27 : 9 = 3 36 : 9 = 4 45 : 9 = 5 54 : 9 = 6 63 : 9 = 7 72 : 9 = 8 81 : 9 = 9 90 : 9 = 10 Bảng chia 9 Thöù 6 ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2010

Slide 4:

Toaùn Baûng chia 9 59. Thöù 6 ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2010

Slide 5:

Toaùn Baûng chia 9 Baøi 2 : Tính nhaåm: a/9 x 6 = 54 : 9 = 54 : 6 = b) 9 x 7 = 63 : 9 = 63 : 7 = 54 6 9 63 7 9 Thöù 6 ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2010

Slide 6:

Toaùn Baûng chia 9 3/ C ó 27l dầu rót đều vào 9 can. Hỏi mỗi can có mấy lít ? Bài giải S ố lít dầu mỗi can có là: : 27 : 9 = 3 (lít) Đáp số : 3 l ít 4/ C ó 27l dầu rót vào các can, mỗi can có 9l dầu. Hỏi có mấy can dầu ? Bài giải : Số can d ầu có là: 27 : 9 = 3 (can d ầu) Đáp số : 3 can d ầu Thöù 6 ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2010

Slide 7:

Thöù 6 ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2010 Tr ò chơi : Truyền điện. Giáo viên nêu một phép tính bất kì trong bảng nhân 9. Gọi một em nêu kết quả, em đó nêu tiếp một phép tính bất kì trong bảng chia 9 rồi chỉ định một bạn khác nêu kết quả và phép tính khác ...... Toaùn Baûng chia 9

Slide 8:

caûm ôn vaø kính chaøo quyù thaày coâ giaùo ! Coâ chaøo caùc em ! Xin traân troïng

authorStream Live Help