Ben Tre My Tho_tren Ben song Buon_

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

B?n Tre & M? Tho Trên B?n Sông Bu?n Tác Gi?: Chua tìm ra Gi?ng Ca: Huong Lan – Thanh Tuy?n Hu?nh Chi?u Ð?ng 3-Fev-2009

Slide 21: 

Thua quí b?n hình ?nh chua du?c ung ý vì quá nh?, nhi?u noise, màu s?c cung kém. L? làm ra slide show n?y r?i thôi thì m?i quí b?n xem d?.

authorStream Live Help