Mytho2009

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chút gì d? nh? d? thuong M? Tho 2009 Ai Nh? Chang Ai Huong Lan H?a l?i slide c?a th?y Hu?nh Chi?u Ð?ng 07-March-09 Trân tr?ng kính t?ng th?y Ð?ng và các b?n 12C.

Slide 24: 

Nghe thoáng dâu dây ngu?i nam cu G?i gió dua v? ti?ng nh?c xua (?)

Slide 29: 

Xin luu luy?n chia tay. H?n quí v? slide show v? M? Tho ti?p theo

authorStream Live Help