Mytho2009

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chút gì d? nh? d? thuong M? Tho 2009 Ai Nh? Chang Ai Huong Lan H?a l?i slide c?a th?y Hu?nh Chi?u Ð?ng 07-March-09 Trân tr?ng kính t?ng th?y Ð?ng và các b?n 12C.

Slide 24: 

Nghe thoaùng ñaâu ñaây ngöôøi naêm cuõ Gôûi gioù ñöa veà tieáng nhaïc xöa. (?)

Slide 29: 

Xin luu luy?n chia tay. H?n quí v? slide show v? M? Tho ti?p theo Sau bao naêm löu laïc tha höông, khoùi soùng naøo laøm loøng ta tha thieát.

authorStream Live Help