cach-viet-bai-luan-bang-tieng-anh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

1 W r i t i n g A r g u m e n t E s s a y 1. S t r u c t u r e s S t r u c t u r e s I n t r o d u c t i o n : - I n t r o d u c i n g t h e t o p i c . - G i v i n g b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n a n d N a r r o w i n g t h e t o p i c . - G i v i n g y o u r p o i n t o f v i e w a n d m e n t i o n i n g t h e m a i n a r e a s c o v e r e d i n t h e e s s a y . B o d y : - R e a s o n 1 w i t h 2 s u p p o r t i n g i d e a s . - R e a s o n 2 w i t h 2 s u p p o r t i n g i d e a s . - R e a s o n 3 w i t h 2 s u p p o r t i n g i d e a s . C o n c l u s i o n : - R e s t a t e y o u r p o i n t o f v i e w . - S u m m a r y i s r e q u i r e d . 2. U s e f u l e xp r e s s i on s f or gi vi n g you r p oi n t of vi e w N h ữ ng c ụm t ừ gợ i ý để khẳ ng đị nh ý ki ế n bả n t h â n ở vấ n đề nê u r a ở đề bà i . N h ữ ng c ụm t ừ nà y t h ư ờ ng s ẽ đư ợ c s ử dụng ở ph ầ n m ở bà i hoặ c kế t bà i . - I n m y opi ni on/ I n m y v i e w / F r om m y poi nt of v i e w . - I s t r ongl y be l i e v e / t hi nk t hat - M y opi ni on i s … - T o m y m i nd … - T he w ay I s e e i t … - A s f ar as I am c onc e r ne d … - I t s e e m s / appe ar s t o m e t hat … - I do not agr e e w i t h … - I s t r ongl y / abs ol ut e l y / t ot al l y / c e r t ai nl y / par t i al l y | agr e e w i t h/ appr ov e of / s uppor t / di s agr e e w i t h. - I am t ot al l y agai ns t … - I t s t r i k e s m e t hat … - I am not c onv i nc e d t hat … - I t i s m y f i r m be l i e f t hat … T as k: N ow aday s c om pu t e r s ar e an i m por t an t par t of m os t pe opl e ’ s e v e r y day l i v e s . T h i s c h an ge h as i m pr ov e d t h e w ay pe opl e l i v e . T o w h at e xt e n t do y ou agr e e or di s agr e e

slide 2:

2 I n t r od u c t i on M ột m ở bà i ha y c ầ n nê u r a đư ợ c c h ủ đề g i ớ i hạ n c h ủ đề và o vấ n đề c ủa đề bà i và nê u r a ý ki ế n c ủa c á nhâ n. a. I n t r od u c i n g t h e t op i c Đ ầ u t i ê n c h úng t a c ầ n xá c đị nh C h ủ đề c ủa đề bà i l à gì N e u c h ủ đề xá c đị nh l à “ C om put e r s ” t h ì quá r ộng s ẽ r ấ t m ấ t c ông để g i ớ i hạ n c h ủ đề ở c á c c â u s a u như vậ y m ở bà i s ẽ dà i không c ầ n t hi ế t . V ậ y c h ủ đề c ó t h ể l à : “T h e c h an ge s c om p u t e r s h ave on ou r l i ve s ”. N h ư vậ y c â u đầ u t i ê n c ủa m ở bà i bạ n c ó t h ể vi ế t :  T he c ha nge s c om put e r s ha ve on our l i ve s ha s be c om e a s our c e of c ont r ove r s y ove r t he y e a r s .  W i t hout a doubt c om put e r s ha ve c ha nge d t he w a y pe opl e l i ve . b . G i vi n g b ac k gr ou n d i n f or m at i on an d N ar r ow i n g t h e t op i c Ở đâ y g i ớ i hạ n l ạ i t opi c đã đư a r a T he c ha nge s c om put e r s ha ve on our l i ve s . H ư ớ ng g i ớ i hạ n ở đâ y bạ n dự a và o đề bà i : T h i s c h an ge h as i m pr ov e d t h e w ay pe opl e l i v e . Đ ó l à s ự đ án h gi á t ốt xấ u t í c h c ự c t i ê u c ự c về nhữ ng t ha y đổi m à m á y t í nh t ạ o nê n c ho đờ i s ống c on ngư ờ i . N h ư vậ y đề bà i s ẽ đư ợ c g i ớ i hạ n về vấ n đề “E val u at i n g t h e q u al i t y of t h os e c h an ge s ” T ừ đó c â u vă n t i ế p t he o c ó t h ể l à :  E va l ua t i ng t he qua l i t y of t hos e c ha nge s i s l e s s c l e a r a nd i s s ubj e c t t o i ndi vi dua l opi ni ons a nd a t t i t ude s .  P e opl e ha ve m a ny di f f e r e nt w a y s of e va l ua t i ong t he s e c ha nge s . c . G i vi n g you r p oi n t of vi e w an d m e n t i on i n g t h e m ai n ar e as c ove r e d i n t h e e s s ay Ở đâ y bạ n t r ự c t i ế p đư a r a qua n đi ể m c ủa m ì nh t ứ c l à hoặ c đồng ý hoặ c không đồng ý hoặ c c h ỉ m ột ph ầ n đồng ý. Ở đâ y c ó l ẽ c á c h c h ọn khôn ng oa n nhấ t l à “ pa r t l y a gr e e / di s a gr e e ” . T ứ c l à c h ỉ đồng ý/ kh ông đồng ý m ột phầ n v ì r õ r à ng t á c động c ủa m á y t í nh l ê n đờ i s ống c on ngư ờ i vừ a c ó nh ữ ng m ặ t t í c h c ự c vừ a c ó nh ữ ng m ặ t t i ê u c ự c . V ớ i đề bà i nà y m ì nh s ẽ c h ọn c á c h t i ế p c ậ n đó l à : S ự t ác đ ộ n g c ủ a m áy t í n h c h ủ yế u l à t í c h c ực t u y n h i ê n c ũ n g c ó m ột s ố vấn đ ề đ á n g q u an t âm . T ừ đó c â u vă n c u ối c ùng c ủa m ở bà i c ó t h ể l à : “ B a s e d on m y e x pe r i e nc e s a nd obs e r va t i ons I t hi nk t ha t on t he ba l a nc e c om put e r s ha ve i m pr ove d m os t pe opl e ’ s l i ve s how e ve r t he be ne f i t s s houl d be s e e n i n l i g ht of a f e w s ubs t a nt i a l pr obl e m s ” T uy nhi ê n nế u bạ n c h ọn h ướ n g t h ứ h ai : M áy t í n h c h ủ yế u t ác đ ộ n g t i ê u c ự c l ê n c u ộc s ốn g c on n g ườ i t u y n h i ê n c ũ n g c ó n h ữ n g t ác đ ộ n g t í c h c ự c c ần c h ú ý bạ n c ó t h ể vi ế t : “ B a s e d on m y e x pe r i e nc e s a nd obs e r va t i ons I t hi nk t ha t on t he ba l a nc e c om put e r s ha ve ha r m m os t pe opl e ’ s l i ve s how e ve r t he dr a w ba c ks s houl d be s e e n i n l i g ht of a f e w s ubs t a nt i a l be ne f i t ” C h ú ý: B ạ n c ó t h ể t h ấ y c á c h v i ế t ở đ â y r ấ t l i nh h oạ t s ử dụn g h i ệ u q u ả vốn t ừ n g ữ c ấ u t r ú c c â u . V í dụ: - L i n k i n g w or d s : on t he ba l a nc e how e ve r . - E xp r e s s i on s f or gi vi n g you r p oi n t of vi e w : B a s e d on m y e x pe r i e nc e s a nd obs e r va t i ons I t hi nk t ha t . - C au t i ou s l an gu age : s houl d be s e e n. - S yn on ym s : pr obl e m s a nd dr a w ba c ks . - A n t on ym s : i m pr ove a nd ha r m . - P h r as e s l i ke “ i n l i ght of ” N h ư vậ y bạ n đã c ó m ột m ở bà i hoà n c h ỉ nh:

slide 3:

3 W i t hout a doubt c om put e r s ha ve c ha nge d t he w a y pe opl e l i ve . E va l ua t i ng t he qua l i t y of t hos e c ha nge s i s l e s s c l e a r a nd i s s ubj e c t t o i ndi vi dua l opi ni ons a nd a t t i t ude s . B a s e d on m y e x pe r i e nc e s a nd obs e r va t i ons I t hi nk t ha t on t he ba l a nc e c om put e r s ha ve i m pr ove d m os t pe opl e ’ s l i ve s how e ve r t he be ne f i t s s houl d be s e e n i n l i g ht of a f e w s ubs t a nt i a l pr obl e m s . B od y Ở ph ầ n m ở bà i c h ú ng t a đã c h ọn qua n đi ể m : T ác đ ộ n g c ủ a m áy t ì n h l ê n đ ờ i s ốn g c h ủ yế u l à t í c h c ự c t u y n h i ê n c ũ n g c ó m ột s ố t ác đ ộ n g t i ê u c ự c . V ì t h ế ở t h â n bà i n g ư ờ i v i ế t s ẽ t ậ p t r ung p h â n t í c h n h ữ n g k h í a c ạ n h t í c h c ự c m à m á y t í n h t á c đ ộ n g l ê n c u ộc s ốn g c on n g ư ờ i n h ư n g k h ôn g q u ê n p h â n t í c h c ả n h ữ n g k h í a c ạ n h t i ê u c ự c . N h ư t h ế t a c ó t h ể c hi a t h â n bà i r a l à m b a đoạ n : 2 đoạ n c ho n h ữ n g t á c đ ộ n g t í c h c ự c và 1 đoạ n c ho n h ữ n g t á c đ ộ n g t i ê u c ự c . P h ầ n t á c đ ộ n g t i ê u c ự c n ê n vi ế t gọn v ì đâ y không phả i t r ọng t â m c ủa bà i . T r ư ớ c khi đi và o bà i vi ế t c ụ t h ể c h úng t a đã phả i vạc h ý b r ai n s t or m c ho nh ữ ng gì vi ế t t r ong t h â n bà i . C ó t h ể g i ả i quyế t vớ i m ột s ố g ợ i ý: P os i t i ve c h an ge s : - I nc r e as e d ac c e s s t o i nf or m at i on. S ự t i ế p c ận r ộng r ãi hơ n v ớ i t h ông t i n . - B e t t e r c om m uni c at i on. S ự gi ao t i ế p t ốt hơ n . - B us i ne s s t r ans ac t i ons and gov e r m e nt c onf e r e nc i ng S ự hỗ t r ợ t r ong k i nh doanh gi ao dị c h v à nhữ ng hội nghị c h í nh phủ . - Y our opi ni on . N e gat i ve c h an ge s : - P hy s i c al and ps y c hol ogi c al pr obl e m s . N h ữ ng v ấn đề v ề t h ể c h ất t âm l í . - Y our opi ni on . S a u đâ y l à ba đoạ n vă n t r ong phầ n t h â n bà i . Đ oạ n m ột và ha i n ói về nhữ ng t á c độ ng t í c h c ự c đoạ n ba nói về t á c động t i ê u c ự c . T r ong c á c đoạ n vă n m ì nh đã đá nh dấ u c ấu t r ú c c ủa m ột đoạ n t h â n bà i như đã t r a o đổ i vớ i c á c bạ n ở nhữ ng bà i vi ế t t r ư ớ c . F i r s t B od y P ar agr ap h : T op i c s e n t e n c e T o b e gi n w i t h c om put e r s ha ve s ubs t a nt i a l l y i m pr ove d pe opl e ’ s l i ve s . S u p p or t i n g I d e a 1 N e e d l e s s t o s ay i n c r e as e d ac c e s s t o i n f or m at i on i s one of t he m os t e vi de nt w a y s c om put e r s ha ve c ha nge d t he w a y w e l i ve . E x a m pl e F r om w or k t o hobbi e s t o l e a r ni ng a bout w or l d e ve nt s a nd s c i e nt i f i c a dva nc e m e nt s t he I n t e r ne t ha s g i ve n pe opl e i m m e di a t e a c c e s s t o i nf or m a t i on t ha t w a s pr e vi ous l y di f f i c ul t or e ve n i m pos s i bl e t o g e t . E x pa ndi ng W i t h m or e a nd be t t e r i nf or m a t i on w e c a n m a ke s m a r t e r de c i s i ons . S u p p or t i n g I d e a 2 A n ot h e r be ne f i c i a l c ha nge t o pe opl e ’ s l i ve s t ha t c a n be di r e c t l y a t t r i but e d t o c om put e r s i s t ha t of b e t t e r c om m u n i c at i on t e c h n ol ogi e s . E x a m pl e T he s e i nc l ude t he m os t pe r s ona l e xc ha nge s c a r r i e d out vi a e m a i l or i ns t a nt m e s s a gi ng t o t he m os t c om pl e x c om m uni c a t i on s a t e l l i t e s y s t e m s t ha t a l l ow us t o w a t c h a W or l d C up g a m e l i ve f r om t he ot he r s i de of t he w or l d. S e c on d B od y P ar agr ap h : S u p p or t i n g I d e a 3 M or e ove r on t op of t he s e a dva nc e s i n our a bi l i t y t o obt a i n i nf or m a t i on a nd c om m uni c a t e c om put e r s f a c i l i t a t e e ve r yd ay b u s i n e s s t r an s ac t i on s an d gove r n m e n t c on f e r e n c i n g . E x pa ndi ng 1 P e opl e now a da y s c a n do bus i ne s s onl i ne w hi c h s a ve s t he m a l ot of t i m e a nd m one y . E x a m pl e 1 O nl i ne s y s t e m s a l l ow pe opl e t o do t he i r ba nki ng pa y t he bi l l s a nd e ve n buy a ne w w a r dr obe w i t hout ha vi ng t o l e a ve hom e or e ve n put t i ng pe n t o pa pe r . E x pa ndi ng 2 S i m i l a r l y g ove r m e nt c onf e r e nc i ng c a n t a ke pl a c e onl i ne w i t h no ne e d t o t r a ve l l ong di s t a nc e s t o a t t e nd m e e t i ng s . E x a m pl e 2

slide 4:

4 T hi s f or m of m e e t i ng i s be c om i ng m or e a nd m or e popul a r i n m a ny c ount r i e s . C on c l u d i n g T hus s i nc e t he a dve nt of c om put e r s pe opl e ’ s l i ve s ha ve c ha nge d a l ot i n a pos i t i ve w a y . T h i r d b od y p ar agr ap h : T op i c s e n t e n c e S om e obs e r ve r s m i g ht s a y t hi s a l l s ounds g r e a t y e t t he r e a r e d ow n s i d e s t o t he c om put e r r e vol ut i on t ha t l e s s e n s om e of t he a ppe a l of t he s e be ne f i t s i f onl y s l i g ht l y . S uppor t i ng i de a 1 T he m os t pr om i ne nt i s phy s i c a l pr obl e m s . E x pa ndi ng 1 I f pe opl e s pe nd s o m uc h t i m e a t t he i r c om put e r s t he y do not g e t e nough e x e r c i s e w hi c h c a n l e a d t o num e r ous he a l t h pr obl e m s . S uppor t i ng i de a 2 P s y c hol l ogi c a l l y w i t h t oo m uc h t i m e s pe nt s i t t i ng i n f r ont of c om put e r s t he y do not de ve l op he a l t hy i nt e r pe r s ona l s ki l l s . E x a m pl e 2 I n c r e a s e s i n de pr e s s i on a nd vi ol e nc e a r e t w o vi s i bl e e f f e c t s of t hi s pr obl e m . C on c l u s i on S u m m a r y I t i s f ar f r om c l e ar w he r e t he c ha nge s c om put e r s ha ve br ought t o our l i ve s w i l l e ve nt ua l l y t a ke us . L i ke a l l ne w t e c hnol ogy c om put e r s br i ng m i x e d bl e s s i ngs t o pe ol e ’ s e ve r y d a y l i ve s . O p i n i on A t pr e s e nt I be l i e ve t he be ne f i t s out w e i gh t he ne ga t i ve c ons e que nc e s . Đ oạ n vă n c ó nhữ ng t ừ khó hi ể u c ó t h ể t ạ m dị c h: C h úng t a khó c ó t h ể bi ế t nhữ ng t ha y đổi m à m á y t í nh đe m đế n c u ộc s ống s ẽ đư a t a t ớ i đâ u. G i ống như t ấ t c ả nhữ ng c ông ng h ệ m ớ i nhữ ng t á c động c ủa m á y t í nh r ấ t phứ c t ạ p c ả t í c h c ự c l ẫ n t i ê u c ự c . N h ư ng ở t h ờ i đi ể m nà y t ôi t i n r ằ ng nhữ ng l ợ i í c h vư ợ t xa nhữ ng hạ n c h ế m à m á y t í nh đã đe m l ạ i . Đ oạ n kế t t he o đúng n h ữn g yê u c ầu c ủa m ột kế t bà i vừ a t óm t ắt phầ n nội dung ở t h â n bà i vừ a khẳ ng đị nh l ạ i q u an đ i ể m đã nê u ở m ở bà i đồng t h ờ i t ạ o c ả m g i á c h o à n c h ỉ n h c ho m ột bà i vi ế t . M ột đ ề b ài t h am k h ảo: “I n or d e r t o s ol ve t r af f i c p r ob l e m s gove r n m e n t s s h ou l d t ax p r i vat e c ar ow n e r s h e avi l y an d u s e t h e m on e y t o i m p r ove p u b l i c t r an s p or t at i on . Wh at ar e t h e ad van t age s an d d i s ad van t age s of s u c h a s ol u t i on ” E s s a y P l a n S t r u c t u r e 1. I n t r od u c t i on : - I n t r oduc i ng t he t opi c . - G i vi ng ba c kgr ound i nf or m a t i on a nd N a r r ow i ng t he t opi c . - G i vi ng y o ur poi nt of vi e w a nd m e nt i oni ng t he m a i n a r e a s c ove r e d i n t he e s s a y . 2. B od y - P a r a gr a ph 1: A dva nt a ge s . - P a r a gr a ph 2: D i s a dva nt a ge s . C á c bạ n hã y dà nh c ho A dva nt a ge s m ột đoạ n r i ê ng và D i s a dva nt a ge s c ũng vậ y . V ớ i m ỗi đoạ n bạ n nê n đư a r a 3 s u p p or t i n g i d e as ng h ĩ a l à s ẽ c ó 3 m ặ t m ạ nh và 3 m ặ t yế u. T uy nhi ê n 2 s u p p or t i n g i d e as c ho m ỗi đoạ n c ũng l à đủ nế u bạ n vi ế t đủ dà i và s â u. L ưu ý : C á c bạ n nê n vi ế t 2 đoạ n vớ i d u n g l ượ n g t ư ơ n g đ ố i bằ n g n ha u k h ôn g nê n t hi ê n l ệ c h bi a s đ ố i vớ i a dva nt a g e s v à d i s a dva nt a g e s . G i á m k h ả o s ẽ k h ôn g đ á n h g i á c a o nế u bạ n c h ỉ dà n h 50 t ừ c h o ad van t age s và đế n 150 t ừ c h o d i s ad van t age s . Đ ể c h u y ể n đ oạn bạ n nê n s ử dụng l i nh hoạ t m ột s ố l i ê n t ừ ho ặ c m ẫ u c âu m a ng ý ng h ĩ a n h ượ n g b ộ/ đ ố i l ập . D ư ớ i đâ y l à m ột s ố m ẫ u c â u ví dụ m à bạ n c ó t h ể á p dụng c ho m ọi đ ề b ài .  D e s pi t e t he s e a t t r a c t i ons how e ve r s om e dr a w ba c ks do e x i s t …

slide 5:

5  A l t houg h … ha s m a ny a dva nt a ge s t he r e s t i l l e x i s t s om e not e w or t hy di s a dva nt a ge s .  H ow e ve r … i s not c om pl e t e l y be ne f i c i a l t he r e a r e s om e ne ga t i ve a s pe c t s t ha t s houl d be t a ke n i nt o c ons i de r a t i on. 3. C on c l u s i on : R e s t a t e i n s um m a r y t he m a i n a dva nt a ge s a nd di s a dva nt a ge s of t he t opi c be i ng de t a i l e d. N ế u đ ề b à i k h ôn g y ê u c ầ u đ ư a r a ý k i ế n c á n h â n v ấ n đ ề nà y t ốt h a y xấ u l ợ i h a y hạ i t h ì bạ n k h ôn g p h ải và k h ôn g n ê n đ ư a vào ý k i ế n c ủ a m ì n h . S a u khi đọc xong phầ n t h â n bà i dự a và o nhữ ng l í l ẽ dẫ n c h ứ ng m à bạ n đư a r a ngư ờ i đọc đã phả i hì nh t h à nh m ột qua n đi ể m r i ê ng c ho m ì nh. B ạ n nê n khẳ ng đị nh l ạ i vấ n đề c ó c ả m ặ t t ốt và m ặ t xấ u và t á c động c ủa nó phụ t hu ộc c h ủ yế u v à o c á c h c h úng t a kha i t h á c m à t h ôi . V í d ụ : T o c onc l ude t hi s s ol ut i on i s w or t h c ons i de r i ng t o i m pr ove t he c ur r e nt s i t ua t i on but t he r e a r e a dva nt a ge s a nd di s a dva nt a ge s of i nt r oduc i ng s uc h a pol i c y . L an gu age : P h r as e s t o l i s t ad van t age s or d i s ad van t age s : A d van t age s : - T he f i r s t / m a i n/ g r e a t e s t / m os t i m por t a nt a dva nt a ge of …. i s … . - O ne / a not he r / a n a ddi t i ona l a dva nt a ge of …. i s …. - W ha t m a ke s … s t a nd out / i m por t a nt / … i s … - O ne / A not he r poi nt i n f a vor of …. i s …. C h ú ý : Ở dạ ng bà i A c ad e m i c Wr i t i n g bạ n nê n t r á nh nhữ ng t ừ i nf or m a l như P r os / C ons pl us poi nt s / m i nus poi nt s pl us e s / m i nus e s … T uy nhi ê n nhữ ng t ừ nà y c ó t h ể vậ n dụ ng l i nh ho ạ t t r ong phầ n t hi nói S p e ak i n g vì ở S pe a ki ng pa r t 1 r ấ t i nf or m a l pa r t 2 ne ut r a l / s e m i f or m a l c òn pa r t 3 t h ì t ư ơ ng đối f or m a l . N ê n nhữ ng t ừ i nf or m a l c ó t h ể vậ n dụng ở pa r t 1 và pa r t 2. D i s ad van t age s - T he f i r s t / m a i n/ g r e a t e s t / m os t s e r i ous di s a dva nt a ge of …. i s …. - O ne / a not he r / a n a ddi t i ona l di s a dva nt a ge of …. i s …. - A not he r ne ga t i ve a s pe c t of … . i s …. S am p l e : I n or de r t o s ol v e t r af f i c pr obl e m s gov e r n m e n t s s h ou l d t ax pr i v at e c ar ow n e r s h e av i l y an d u s e t h e m on e y t o i m pr ov e pu bl i c t r an s por t at i on . W h at ar e t h e adv an t age s an d di s adv an t age s of s u c h a s ol u t i on T op i c T r a f f i c pr obl e m s i n m a ny c i t i e s a r ound t he w or l d a r e be c om i ng m or e a nd m or e s e r i ous . B ac k gr ou n d I n f or m at i on O ne pos s i bl e s ol ut i on t o t hi s pr obl e m i s t o i m pos e he a vy t a x e s on c a r dr i ve r s a nd us e t hi s m one y t o m a ke publ i c t r a ns por t be t t e r . M e n t i on i n g t h e ar e as c ove r e d i n t h e b od y S uc h a m e a s ur e ha s i t s ow n a dva nt a ge s a nd di s a dva nt a ge s . T op i c s e n t e n c e 1 I t i s c l e a r t ha t i m pos i ng he a vy t a x e s on c a r dr i ve r s ha s s om e not e w or t hy pos i t i ve e f f e c t s . S u p p or t i n g i d e a 1 O ne of t he f i r s t be ne f i t s of s uc h a m e a s ur e i s t ha t t he he a vy t a x e s w ou l d di s c ou r a ge c a r ow n e r s f r om us i ng t he i r c a r s be c a u s e i t w ou l d be c om e ve r y e x pe ns i ve t o dr i ve . T hi s w oul d m e a n t ha t t he y w oul d be gi n t o m a ke us e of publ i c t r a ns por t i ns t e a d t hus r e duc i ng t r a f f i c pr obl e m s a nd pol l ut i on a s w e l l . S u p p or t i n g i d e a 2 A not he r be ne f i t w oul d be t ha t m uc h m or e us e w oul d be m a de of publ i c t r a ns por t i f i t w e r e i m pr ove d. I t i s of t e n t he c a s e t ha t publ i c t r a ns por t i n c i t i e s i s ve r y poor . F or e x a m pl e w e of t e n s e e ol d bus e s a nd t r a i ns t ha t pe opl e w oul d r a t he r not us e . H i g h t a x e s c oul d g e ne r a t e e nough m one y t o m a ke t he ne c e s s a r y c ha nge s .

slide 6:

6 T op i c s e n t e n c e 2 N e ve r t he l e s s t he r e a r e dr a w ba c ks t o s uc h a s ol ut i on. S u p p or t i n g i d e a 1 F i r s t a nd f or e m os t t hi s m i g ht be a he a vy bur de n on t he c a r dr i ve r s . A t pr e s e nt t a x e s a r e a l r e a dy hi g h f or a l ot of pe opl e a nd s o f ur t he r t a x e s w oul d onl y m e a n l e s s m one y a t t he e nd of t he m ont h f or m os t pe opl e w ho m a y ha ve no c hoi c e but t o dr i ve e ve r y da y . S u p p or t i n g i d e a 2 I n a ddi t i on t hi s t y p e of t a x w oul d l i ke l y t o be s e t a t a f i x e d a m ount . T hi s w oul d m e a n t ha t i t w oul d hi t t hos e w i t h l e s s m one y ha r de r w hi l s t t he r i c h c oul d l i ke l y a f f or d i t . I t i s t he r e f or e not a f a i r t a x . T o c onc l ude t hi s s ol ut i on i s w or t h c ons i de r i ng t o i m pr ove t he c ur r e nt s i t ua t i on but t he r e a r e a dva nt a ge s a nd di s a dva nt a ge s of i nt r oduc i ng s uc h a pol i c y . C á c d ạ n g đ ề v à c á c h l à m b à i c h o w r i t i n g t a s k 2 I . N h ận d i ệ n d ạn g đ ề : L o ại 1: A r gu m e n t T h ư ờ ng l à dạ ng c â u hỏi s a u c ho 2 ý ki ế n t r á i c hi ề u và “ T o w ha t e x t e nd do y o u a gr e e or di s a gr e e ” hoặ c “ w ha t a r e y o u opi ni on on t hi s “ D ạ ng nà y yê u c ầ u ngư ờ i vi ế t phả i đứ ng về 1 qua n đ i ể m và bả o vệ qua n đi ể m đó – c ó nói l ê n ý ki ế n c ủa m ì nh. V d : c ó ngư ờ i nói r ằ ng ng hi ê n c ứ u vũ t r ụ l à không c ầ n t hi ế t như ng c ó ngư ờ i l ạ i nói r ằ ng nó hữ u í c h bạ n c ó đồng ý ha y ko c h ọn 1 t r ong 2 qua n đi ể m ở t r ê n và bả o vệ nó c ó nói l ê n qua n đi ể m c ủa m ì nh. L o ạ i nà y r a t h ư ờ ng xuyê n nhấ t vì nó yê u c ầ u ng ư ờ i vi ế t phả i c ó qua n đi ể m r i ê ng để động nã o và yê u c ầ u ki ế n t h ứ c xã hội nhi ề u L o ại 2: D i s c u s s i n g L ư u ý: dễ nhầ m l ẫ n vớ i l o ạ i 1 ở t r ê n c ũng c ho 2 ý ki ế n t r á i c hi ề u nha u như ng hỏi “ D i s c us s t he s e t w o vi e w s ” . D ạ ng nà y yê u c ầ u ngư ờ i vi ế t phả i m ở r ộng g i ả i t h í c h 2 ý ki ế n t r á i c hi ề u nha u - ng h ĩ a l à ngư ờ i vi ế t c h ỉ g i ả i t h í c h 2 ý m à đề đư a r a – không nói l ê n ý ki ế n c ủa m ì nh. V d : c ó ngư ờ i nói r ằ ng ng hi ê n c ứ u vũ t r ụ l à kh ông c ầ n t hi ế t như ng c ó ngư ờ i l ạ i nói r ằ ng nó hữ u í c h bạ n h ã y c ho bi ế t qua n đi ể m c ủa 2 ý ki ế n t r ê n l à như t h ế nà o L o ại 3: A d van t age s và D i s ad van t age s dạ ng đề : c ho bi ế t ư u và như ợ c đi ể m c ủa 1 xu hư ớ ng nà o đó. V d: hã y c ho bi ế t ư u và như ợ c đi ể m c ủa vi ệ c phá t t r i ể n du l ị c h ngà y na y . L o ại 4: C au s e s an d E f f e c t s / C au s e s an d S ol u t i on s Đ ề đư a r a 1 hi ệ n t ư ợ ng nà o đó yê u c ầ u t ì m r a nhữ ng ng uy ê n nhâ n gâ y r a hi ệ n t ư ợ ng đó và nhữ ng t á c động c ủa nó / ng uy ê n nhâ n và nhữ ng g i ả i phá p c ho hi ệ n t ư ợ ng đó V d : ngà y c à ng c ó nhi ề u ngư ờ i r ờ i bỏ vùng quê để l ê n t h à nh phố hã y t ì m nhữ ng ng uy ê n nhâ n dẫ n t ớ i xu hư ớ ng nà y và nhữ ng t á c động c ủa nó / hã y t ì m r a nhữ ng g i ả i phá p để hạ n c h ế hi ệ n t ư ợ ng nà y I I . S ườ n c h u n g 1 bà i e s s a y hoà n c h ỉ nh phả i gồm đầ y đủ c ó 3 phầ n m ở bà i t h â n bà i kế t l u ậ n N ê n nế u t r ong l úc vi ế t bạ n đa ng vi ế t dở t h â n bà i như ng s ắ p hế t g i ờ t h ì hã y dừ ng ở đó và vi ế t ng a y 1 c á i kế t c ho bà i vă n s a u đó m ớ i qua y l ê n vi ế t t i ế p đoạ n c òn dở . N h ư vậ y t h ì t í nh c h ặ t c h ẽ và l i ề n m ạ c h s ẽ vẫ n đư ợ c đả m bả o c á c yế u t ố c òn l ạ i l à ngữ phá p c a o t ừ vự ng r ộng và i de a 1 bà i t ốt t r ong I E L T S l à bà i c ó 4 đ oạ n: 1 m ở bà i 1 kế t bà i 2 đoạ n body M ở bà i và kế t bà i đư ợ c t r ì nh bà y ở phầ n s a u c ủa g ui dl i ne s nà y . T h â n bà i t ốt c ầ n c ó 2 đoạ n. M ỗi đoạ n phả i c ó 1 ý c h ủ đạ o c h í nh và đư ợ c t r ì nh bà y ng a y ở c â u đầ u t i ê n c ủa đoạ n s a u đó l à ý phụ để g i ả i t h í c h c ho ý c h í nh đó t i ế p t he o l à 1 ví dụ c ho ý nà y 1 c â u để kế t t h úc đoạ n. I I I . S ườ n c h o t ừn g d ạn g 1. L o ại 1: A r gu m e n t A . M ở b ài V ì l à dạ ng đề “ t r a nh l u ậ n” nê n c ầ n phả i nói l ê n qua n đi ể m c ủa m ì nh ng a y t r ê n m ở bà i t h ư ờ ng l à c â u nằ m s á t c â u c u ối c ùng . C â u c u ối c ùng l à c â u nói l ê n nhữ ng ý ki ế n s uppor t c ho qua n đi ể m c ủa ng vi ế t t h ư ờ ng l à 2 ý c â u c u ối nà y r ấ t qua n t r ọng vì ng uy ê n phầ n body gồm 2 pa ga gr a ph ph ả i gắ n bó vớ i 2 ý ki ế n nà y 1 c á c h l ầ n l ư ợ t . N ế u như body m à đi l ạ c khỏi 2 ý nà y l à s a i v à m ấ t đi ể m . N h ư ng t r ong bà i hư ớ ng

slide 7:

7 dẫ n nà y t ôi hư ớ ng dẫ n c á c bạ n c á c h vi ế t c â u c u ối a n t o à n như t h ế c ó t h ể phá t t r i ể n body không c ầ n w or r i e s c ó b ị l ạ c khỏi ý c h í nh đã xá c đị nh ha y không . Đ ề 1: I nt e r ne t đã phá t t r i ể n t r ê n khắ p t h ế g i ớ i và t r ở nê n phổ bi ế n vớ i m ọi ngư ờ i . vậ y l i ệ u t he i nt e r ne t s ẽ l à m m ọi ngư ờ i s uy ng h ĩ v à hà nh động như nha u qua n đi ể m c ủa bạ n như t h ế nà o T he i nt e r ne t ha s de ve l ope d a r ound t he w or l d a nd be c om e popul a r w i t h a l l pe opl e . S o c oul d i t c a us e pe opl e t o t hi nk a nd a c t t he s a m e W ha t i s y o ur opi ni on T he pa s t 50 y e a r s ha ve w i t ne s s e d a dr a m a t i c i nc r e a s e i n t he a va i l a bi l i t y of t he I n t e r ne t . I t i s i ndi s put a bl e t r a nh l u ậ n t ha t i t ha s br oug ht s i g ni f i c a nt be ne f i t s t o our l i ve s i n m a ny s phe r e s s uc h a s e c onom y a nd s c i e nc e . Y e t t hi s r a i s e s a c e r t a i n pr obl e m a s t o w he t he r t he I n t e r ne t w i l l c a us e i t s us e r s t hr oughout t he w or l d t o t hi nk a nd a c t i n t he s a m e w a y or not . W hi l e t he r e a r e va l i d a r gum e nt s t o t he c ont r a r y i t i s m y pos i t i on t ha t t he I n t e r ne t i s not c a pa bl e of i nduc i ng t huy ế t phục pe opl e t o t hi nk a nd a c t t he s a m e . T he r e a r e t w o r e a s ons f or m y pe r s pe c t i ve on t hi s Đ ề 2: C ó ngư ờ i nói hút t hu ốc không t ốt và nê n bị c ấ m hoà n t o à n bạ n c ó đồng ý khô ng . S om e pe opl e a r gue t ha t s m oki ng s houl d be ba nne d be c a us e of i t s a dve r s e e f f e c t s on he a l t h. D o y o u a gr e e or di s a gr e e w i t h t hi s pr opos i t i on T he pa s t 50 y e a r s ha ve w i t ne s s e d a n i nc r e a s e i n num be r of pe opl e w ho ha ve di e d f r om s m oki ng - r e l a t e d di s e a s e s . T hi s r a i s e s a c e r t a i n pr obl e m a s t o w he t he r t oba c c o s houl d be ba nne d or not . W hi l e t he r e a r e va l i d a r gum e nt s t o t he c ont r a r y i t i s m y pos i t i on t ha t t oba c c o a nd i t s pr oduc t s s houl d i nde e d be m a de i l l e g a l . T he r e a r e t w o r e a s ons f or m y pe r s pe c t i ve on t hi s . Đ ề 3: C ó ngư ờ i nói không nê n c ứ u nhữ ng c on động vậ t đa ng t r ê n bờ vự c t uy ệ t c h ủng vì c h úng không c ó í c h đế n vớ i c u ộc s ống c on ng ư ờ i bạ n c ó đồng ý không S om e pe opl e a r gue t ha t w e s houl d not r e s c ue t he a ni m a l s t ha t a r e ne a r i ng e x t i nc t i on be c a us e t he y a r e not us e f ul f or hum a n l i f e . T he pa s t 50 y e a r s ha ve w i t ne s s e d a s i g ni f i c a nt i nc r e a s e i n t he num be r of a ni m a l s t ha t ha ve be c om e e x t i nc t out . T hi s r a i s e s a c e r t a i n pr obl e m a s t o w he t he r hum a ns s houl d a t t e m pt t o s a ve e nda nge r e d s pe c i e s or not .W hi l e t he r e a r e va l i d a r gum e nt s t o t he c ont r a r y i t i s m y pos i t i on t ha t t he y s houl d i n f a c t be pr e s e r ve d. T he r e a r e t w o r e a s ons f or m y pe r s pe c t i ve a bout t hi s . B . T h â n b ài : T h â n bà i c ủa dạ ng a r gum e nt phả i gồm 2 ý s uppor t c ho qua n đi ể m đồng ý/ không đồng ý nê n ngư ờ i c h ấ m t h ư ờ ng nhì n và o 2 c â u đầ u t i ê u c ủa 2 pa r a gr a ph xe m c ó đúng s ư ờ n ha y khô ng . S ư ờ n ha y và c hu ẩ n t h ư ờ ng như s a u. C h ú ý m ỗi pa r a gr a ph phả i c ó 1 c â u đầ u l à ý ba o t r ùm c ho đoạ n. c á c c â u s a u đó g i ả i t h í c h c ho ý n à y c ó 1 c â u ví dụ và 1 c â u kế t . Đ ề 1: F i r s t l y one poi nt t ha t i s a bs ol ut e l y pi vot a l i s t he f a c t t ha t i ndi vi dua l s i n r e a l i t y ha ve di f f e r e nt a ppr oa c he s t o r e a c hi ng t he i r opi ni ons a bout c e r t a i n pr obl e m s . A l t houg h t he I n t e r ne t ha s c onne c t e d m a ny i s ol a t e d or l e s s w e l l de ve l ope d c om m uni t i e s t o t he m ode r n w or l d e a c h c ul t ur e ha s i t s ow n va l ue s w hi c h s t r ong l y i m pa c t i t s r e s i de nt s . F ur t he r m a l e a nd f e m a l e na t ur a l l y ha ve di s t i nc t f e a t ur e s w hi c h m e a n t he y f r e que nt l y do not r e s pond i de nt i c a l l y t o m a j or i s s ue s . E s pe c i a l l y i n c ont e m por a r y s oc i e t i e s t he s e da y s t he a ppr oa c h t o t he r i ght of f r e e dom i n publ i c l y e x pr e s s i on of opi ni ons ha ve be e n l e gi t i m i z e d by l e gi s l a t i on i n s om e c ount r i e s . T he A m e r i c a n l e ga l s y s t e m c oul d be t a ke n a s a pa r t i c ul a r l y s a l i e nt e x a m pl e of t hi s . E qua l l y i m por t a nt l y t he I n t e r ne t ha s g a i ne d c ur r e nc y w or d w i de . I n s pi t e of t hi s f a c t a va s t a m ount of m a t e r i a l on t he i nt e r ne t i s di f f i c ul t t o obt a i n.. T he I n t e r ne t i s s t i l l c ons t r a i ne d i n s e ve r a l na t i ons due t o r i gi d g ove r nm e nt pol i c i e s w hi c h r e s t r i c t c i t i z e ns f r om a c c e s s i ng s e ns i t i ve i nf or m a t i on w hi c h i s of t e n c ons i de r e d i l l e ga l . T hus i t doe s n ’ t m e a n t ha t t he de ve l opm e nt of t he I n t e r ne t c oul d r e s ul t i n uni f or m i t y of i de a s a nd opi ni ons . F or i ns t a nc e s oc i a l ne t w or ks s uc h a s F a c e book a nd T w i t t e r ha ve be e n r e c e nt l y pr ohi bi t e d unof f i c i a l l y i n bot h V i e t na m a nd C hi na i n a n a t t e m pt t o pr e ve nt c ha nge s i n t he pol i t i c a l c ondi t i ons i n t he s e s oc i a l i s t c ount r i e s .

slide 8:

8 C . K ế t b ài : Đ ề 1: I n c onc l us i on I w oul d a gr e e t ha t t he I n t e r ne t ha s pl a c e d t he e nt i r e t he w or l d a t our f i ng e r t i ps a nd i t i s f a i r l y s t r a i ght f or w a r d t o a c c e s s i t . N e ve r t he l e s s uni f or m i t y of t houg ht s pe e c h or a c t i on i s hi g hl y unl i ke l y t o oc c ur i n t he f or e s e e a bl e f ut ur e g i ve n t he di f f e r e nc e s i n t r a i t s a m ong pe opl e a nd t he r e s t r i c t i ons on t he f r e e f l ow of i nf or m a t i on i n c e r t a i n c ount r i e s . L e t t e r I . A d d r e s s e s : 1 Y ou r A d d r e s s T he r e t ur n a ddr e s s s houl d be w r i t t e n i n t he t op r i ght - ha nd c or ne r of t he l e t t e r . 2 T h e A d d r e s s of t h e p e r s on you ar e w r i t i n g t o T he i ns i de a ddr e s s s houl d be w r i t t e n on t he l e f t s t a r t i ng be l ow y o ur a ddr e s s . I I . D at e : D i f f e r e nt pe opl e put t he da t e on di f f e r e nt s i de s of t he pa ge . Y ou c a n w r i t e t hi s on t he r i ght or t he l e f t on t he l i ne a f t e r t he a ddr e s s y o u a r e w r i t i ng t o. W r i t e t he m ont h a s a w or d. I I I . S al u t at i on or gr e e t i n g: 1 D e ar S i r or M ad am I f y o u do not know t he na m e of t he pe r s on y o u a r e w r i t i ng t o us e t hi s . I t i s a l w a y s a dvi s a bl e t o t r y t o f i nd out a na m e . 2 D e ar M r Je n k i n s I f y o u know t he na m e us e t he t i t l e M r M r s M i s s or M s D r e t c . a nd t he s ur na m e onl y . I f y o u a r e w r i t i ng t o a w om a n a nd do not know i f s he us e s M r s or M i s s y o u c a n us e M s w hi c h i s f or m a r r i e d a nd s i ng l e w om e n. I V . E n d i n g a l e t t e r : 1 Y ou r s f ai t h f u l l y I f y o u do not know t he na m e of t he pe r s on e nd t he l e t t e r t hi s w a y . 2 Y ou r s s i n c e r e l y I f y o u know t he na m e of t he pe r s on e nd t he l e t t e r t hi s w a y . 3 Y ou r s i gn at u r e S i g n y o ur na m e t he n pr i nt i t unde r ne a t h t he s i g na t ur e . I f y o u t hi nk t he pe r s on y o u a r e w r i t i ng t o m i g ht not know w he t he r y o u a r e m a l e of f e m a l e put y o u t i t l e i n br a c ke t s a f t e r y o ur na m e . V . C on t e n t of a F or m al L e t t e r 1. F i r s t p ar agr ap h T he f i r s t pa r a gr a ph s houl d be s hor t a nd s t a t e t he pur pos e of t he l e t t e r - t o m a ke a n i nqui r y c om pl a i n r e que s t s om e t hi ng e t c . T he pa r a gr a ph or pa r a gr a phs i n t he m i ddl e of t he l e t t e r s houl d c ont a i n t he r e l e va nt i nf or m a t i on be hi nd t he w r i t i ng of t he l e t t e r . M os t l e t t e r s i n E ngl i s h a r e not ve r y l ong s o ke e p t he i nf or m a t i on t o t he e s s e nt i a l s a nd c onc e nt r a t e on or ga ni z i ng i t i n a c l e a r a nd l og i c a l m a nne r r a t he r t ha n e x pa ndi ng t oo m uc h.

slide 9:

9 2. L as t P ar agr ap h T he l a s t pa r a gr a ph of a f or m a l l e t t e r s houl d s t a t e w ha t a c t i on y o u e x pe c t t he r e c i pi e nt t o t a ke - t o r e f und s e nd y o u i nf or m a t i on e t c . E S S A Y C ó 3 l o ạ i e s s a y t r ong W r i t i ng T a s k 2 l à : A r gum e nt a t i ve e s s a y di s c us s i on e s s a y và a c c ount e s s a y adv ant age s - di s adv ant age s - pr obl e m - c aus e - e f f e c t - s ol ut i on . M ỗi l o ạ i c ó phầ n m ở - t h â n- k ế t bà i vớ i c ấ u t r úc khá c nha u. N h ư ng c ơ bả n e s s a y vẫ n phả i đủ 3 phầ n c h í nh: I n t r o- B od y- C on c l u s i on E S S A Y T yp e 1: A d van t age s an d d i s ad van t age s o I n t r o :  G e ne r a l t opi c f a c t / t r e nd  A dva nt a ge s a nd di s a dva nt a ge s  T he s i s s t a t e m e nt o B ody :  A dva nt a ge 1 4- 5 l i ne s i s s ui t a bl e  A dva nt a ge 2  D i s a dva nt a ge 1  D i s a dva nt a ge 2 o C on c l u s i on V í dụ: I n t r o: I t i s a f ac t t hat … … H ow e v e r … … T hi s e s s ay w i l l e x am i ne t he pr os and c ons of … . B od y: T he f i r s t and m os t obv i ous m e r i t i s t hat … … B y t hi s I m e an … .. A f ut he r pos s i v e as pe c t w or t h m e nt i oni ng i s t hat … . D e s pi t e t he abov e - m e nt i one d be ne f i t s t he r e e x i s t s om e s hor t c om i ng.. … I n addi t i on t o t hi s … . C on c l u s i on : F r om w hat has be e n di s c us s i t i s obv i ous t hat … . E S S A Y T yp e 2: A r gu m e n t at i ve e s s ay – qua n t r ọng nhấ t c ủa dạ ng nà y l à “ M a ke s ur e y o u c hoos e t he s i de t ha t y o u c a n f ul l y s uppor t ” I n t r odu c t i on - I n t r oduc e t he t opi c w i t h a g e ne r a l s t a t e m e nt - S t a t e w hy i t i s i m por t a nt - S t a t e t he r e i s a di f f e r e nc e of opi ni on a bout t hi s t opi c - T he s i s s t a t e m e nt m us t s t a t e w ha t Y O U R c l a i m i s a nd c a n i nc l ude t he “ pa r t s ” of t he a r gum e nt y o u a r e g oi ng t o s t a t e .

slide 10:

10 B ody : gồm t ốt nhấ t 3 đo ạ n để đư a r a l ậ p l u ậ n c ủa c á nhâ n về vấ n đề t r a nh l u ậ n. C á c h s ắ p xế p c á c ý: “Wh e n au d i e n c e i s agai n s t you b e gi n w i t h s t r on ge s t w h e n au d i e n c e i s w i t h you b e gi n w i t h w e ak e s t ” - A r gum e nt s f or : T he r e a s ons “ pa r t s ” of y o ur t he s i s s t a t e m e nt w i l l be i n y o ur body pa r a gr a phs . - G i ve c l e a r a r gum e nt s f or y o ur c l a i m w i t h s uppor t e x a m pl e s s t a t i s t i c s e x pl a na t i ons e t c . - U s e t r a ns i t i on w or ds a s y o u m ove f r om pa r a gr a ph t o pa r a gr a ph F i r s t l y s e c ondl y f ur t he r m or e i n addi t i on m or e ov e r f i nal l y . - Y ou c a n a l s o us e a ny of t he t r a ns i t i ons f r om t he ot he r e s s a y t y p e s a s l ong a s t he y a r e a ppr opr i a t e f or y o ur a r gum e nt . Y ou m ay w ant t o c om par e / c ont r as t t hi ngs gi v e r e as ons / r e s ul t s de s c r i pt i ons de f i ni t i ons e t c . C on c l u s i on : - R e s t a t e m e nt of t he s i s a nd s uppor t i ng i de a s . M a ke a pr e di c t i on a r e c om m e nda t i on or a s um m a r y E S S A Y T yp e 3: D i s c u s s i on e s s ay l ấ y t ừ w e b d ạ ng nà y e m c h ư a h ọc nê n c h ư a bi ế t r à nh l ắ m . T uy nhi ê n c ũng s e a r c h t h ử và r a đư ợ c c á i f or m a t như t h ế nà y a nh và H i ế u t ha m khả o nhé T he t opi c of … . has ar ous e d publ i c c onc e r n. Som e pe opl e s ay t hat … w hi l s t ot he r s c l ai m t hat … . I t i s qui t e nat ur al t hat pe opl e f r om di f f e r e nt bac k gr ounds hav e t he i r ow n opi ni ons on t he i s s ue . T o be gi n w i t h t hos e w ho be l i e v e t hat … . hav e c oge nt r e as ons f or i t . I de a 1 i de a 2 e t c . L i k e w i s e t he s t at e m e nt abov e i s not ge ne r al l y c ons i s t e d as an ac c ur at e one t o e v e r y body s i nc e t he r e al s o s om e pe opl e w ho do not adv oc at e i t . A s r e gar ds t he i r j us t i f i c at i on a r e as on us ual l y c l ai m e d by m any of t he m t o c onv i nc e us i s t hat … . I n s hor t I f i r m l y c om m i t t o t he not i on t hat …  C á c bạ n c ùng xe m m ột đề bà i ví dụ: I n m an y c ou n t r i e s t r adi t i on al f oods ar e be i n g r e pl ac e d by i n t e r n at i on al f as t f ood. M an y pe opl e t h i n k t h at i t i s good t o e at t r adi t i on al f oods w h i l e ot h e r s be l i e v e t h at f as t f ood i s a good c h oi c e . D i s c u s s bot h v i e w s an d gi v e y ou r ow n opi n i on . M ờ i c á c bạ n t ha m khả o dà n ý E s s a y P l a n và nhữ ng t ừ c ụm t ừ P hr a s e s c ầ n t hi ế t c ho m ột bà i D i s c us s i on E s s a y . E s s ay P l an S t r u c t u r e 1. I n t r od u c t i on : - I n t r oduc i ng t he t opi c . - G i vi ng ba c kgr ound i nf or m a t i on a nd N a r r ow i ng t he t opi c . - G i vi ng y o ur poi nt of vi e w a nd m e nt i oni ng t he m a i n a r e a s c ove r e d i n t he e s s a y . 2. B od y - P a r a gr a ph 1: S i de 1 A dva nt a ge s . a bout 2- 3 A dva nt a ge s - P a r a gr a ph 2: S i de 2 A dva nt a ge s . a bout 2- 3 A da va nt a ge s D ù l à D i s c us s như ng bạ n không nê n đề c ậ p đế n D i s a dva nt a ge s vì t h ông t h ư ờ ng A dva nt a ge c ủa S i de 1 s ẽ l à D i s a dva nt a ge c ủa S i de 2. V í dụ như A dva nt a ge c ủa T r a di t i ona l F ood l à he a l t hy t ốt c ho s ứ c khoẻ t h ì D i s a da nt a ge c ủa F a s t F ood s ẽ l à unhe a l t hy kh ông t ốt c ho s ứ c khỏe . V ì t h ế nế u ở phầ n bà n l u ậ n về F a s t F ood bạ n nê u r a c ả D i s a dva nt a ge s ẽ c ó t h ể t r ùng l ặ p ý vớ i A dva nt a ge c ủa F a s t F ood.

slide 11:

11 3. C on c l u s i on : - S t a t e t ha t b ot h s i d e s ar e good i n s om e c as e s / b ot h s i d e s ar e i m p or t an t : B ạ n phả i t ổng kế t l ạ i r ằ ng c ả 2 ý ki ế n t r á i c hi ề u đề u c ó nhữ ng m ặ t đúng c ủa nó hoặ c đề u qua n t r ọng . - Y our opi ni on: W hi c h s i de i s be t t e r : S a u khi t ổng kế t l ạ i bạ n m ớ i đư a r a ý ki ế n c á nhâ n: Ý ki ế n nà o t r ong 2 ý ki ế n đã c ho t ốt hơ n. C ầ n c h ú ý r ằ ng bạ n đ ừ n g đư a ý k i ế n c h ủ q u an c ủa bả n t h â n và o phầ n t h â n bà i vì ở phầ n t h â n bà i c h úng t a đa ng g i ả i quyế t vế đầ u t i ê n c ủa c â u hỏi D i s c us s bot h vi e w s xe m xé t vấ n đề m ột c á c h khá c h qua n nhấ t . Ý ki ế n c á nhâ n c h ỉ nê n đư a r a ở phầ n kế t bà i . T i ế p t he o m ì nh s ẽ c ùng c á c bạ n t r a o đổi m ột s ố c á c h vi ế t m ẫ u c â u I m p e r s on al r ấ t khá c h qua n c ó t h ể dùng c ho phầ n t h ân b ài . L an gu age : I m p e r s on al P h r as e s : - S om e / m a ny / m os t pe opl e | t hi nk/ c ons i de r t ha t … E x : M a ny pe opl e t hi nk t ha t f a s t f ood i s ve r y c onve ni e nt … - I t i s w i de l y be l i e ve d t ha t … E x : I t i s w i de l y be l i e ve d t ha t e a t i ng f a s t f ood i s not g ood f or he a l t h. - I t i s pos s i bl e / pr oba bl e t ha t … E x : I t i s pos s i bl e t ha t f a s t f ood w i l l be c om e m uc h m or e popul a r i n t he f ut ur e . - I t c a n be a r gue d t ha t … E x : I t c a n be a r gue d t ha t i n s om e c a s e s f a s t f ood i s be t t e r t ha n t r a di t i ona l f ood. - I t ha s be e n s ug ge s t e d t ha t … E x : I t ha s be e n s ug ge s t e d t ha t pe opl e s houl d not g o out t o e a t t oo of t e n. - O ppone nt s of … t hi nk/ be l i e ve / c l a i m t ha t … E x : O ppone nt s of f a s t f ood be l i e ve t ha t i t i s not g ood f or he a l t h a t a l l . P h r as e s t o l i s t ad van t age s : S a u đâ y m ì nh s ẽ đư a r a m ột s ố c ụm t ừ để l i ệ t kê nhữ ng đi ể m đúng đi ể m m ạ nh c ủa m ột t r ong ha i ý ki ế n. N h ữ ng c ụm t ừ nà y c ũng s ẽ hữ u dụng t r ong dạ ng bà i A d van t age s an d D i s ad van t age s - T he f i r s t / m a i n/ m os t i m por t a nt a dva nt a ge of …. i s …. E x : T he m a i n a dva nt a ge of f a s t f ood i s i t s c onve ni e nc e . - O ne / a not he r / a n a ddi t i ona l a dva nt a ge of …. i s …. - W ha t m a ke s … s t a nd out / i m por t a nt / … i s … - O ne / A not he r poi nt i n f a vor of …. i s …. E x : A not he r poi nt i n f a vor of f a s t f ood i s i t s c onve ni e nc e . S am p l e . C á c bạ n đọc bà i l u ậ n m ẫ u và c h ú ý nhữ ng phầ n đư ợ c t ô đậ m / g ạ c h c h â n nhé T a s k S om e pe opl e be l i e ve t he a i m of uni ve r s i t y e duc a t i on i s t o he l p g r a dua t e s g e t be t t e r j obs . O t he r s be l i e ve t he r e a r e m uc h w i de r be ne f i t s of uni ve r s i t y e duc a t i on f or bot h i ndi vi dua l s a nd s oc i e t y . D i s c u s s b ot h vi e w s an d gi ve you r op i n i on .

slide 12:

12 T he s e da y s m or e a nd m or e pe opl e a r e m a ki ng t he c hoi c e t o g o t o uni ve r s i t y . Wh i l e s om e p e op l e ar e of t h e op i n i on t h at t h e on l y p u r p os e of a u n i ve r s i t y e d u c at i on i s t o i m p r ove j ob p r os p e c t s ot h e r s t h i n k t h at s oc i e t y an d t h e i n d i vi d u al b e n e f i t i n m u c h b r oad e r w ays . V e r y c l e ar t h e s i s I t i s c e r t ai n l y t r u e t h at on e of t h e m ai n ai m s of u n i ve r s i t y i s t o s e c u r e a b e t t e r j ob . T he m a j or i t y of pe opl e w a nt t o i m pr ove t he i r f ut ur e c a r e e r pr os pe c t s a nd a t t e ndi ng uni ve r s i t y i s one of t he be s t w a y s t o do t hi s a s i t i nc r e a s e s a pe r s on ’ s m a r ke t a bl e s ki l l s a nd a t t r a c t i ve ne s s t o pot e nt i a l e m pl oy e r s ./ I n a ddi t i on f ur t he r e duc a t i on i s ve r y e x pe ns i ve f or m a ny pe opl e s o m os t w oul d not c ons i de r i t i f i t w oul d not pr ovi de t he m w i t h a m or e s e c ur e f ut ur e a nd a hi g he r s t a nda r d of l i vi ng . T hus j ob pr os pe c t s a r e ve r y i m por t a nt . H ow e ve r t h e r e ar e ot h e r b e n e f i t s f or i n d i vi d u al s an d s oc i e t y. F i r s t l y t he i nde pe nde nc e of l i vi ng a w a y f r om hom e i s a be ne f i t be c a us e i t he l ps t he s t ude nt s de ve l op be t t e r s oc i a l s ki l l s a nd i m pr ove a s a pe r s on. A c a s e i n poi nt i s t ha t m a ny s t ude nt s w i l l ha ve t o l e a ve t he i r f a m i l i e s l i ve i n ha l l s of r e s i de nc e a nd m e e t ne w f r i e nds . A s a r e s ul t t he i r m a t ur i t y a nd c onf i de nc e w i l l g r ow e na bl i ng t he m t o l i ve m or e f ul f i l l i ng l i ve s ./ S e c ondl y s oc i e t y w i l l g a i n f r om t he c ont r i but i on t ha t t he g r a dua t e s c a n m a ke t o t he e c onom y . W e a r e l i vi ng i n a ve r y c om pe t i t i ve w or l d s o c ount r i e s ne e d e duc a t e d pe opl e i n or de r t o c om pe t e a nd pr os pe r . T he r e f or e I be l i e ve t ha t al t h ou gh a m ai n ai m of u n i ve r s i t y e d u c at i on i s t o ge t t h e b e s t j ob t h e r e ar e c l e ar l y f u r t h e r b e n e f i t s . I f w e c ont i nue t o pr om ot e a nd e nc our a ge uni ve r s i t y a t t e nda nc e i t w i l l l e a d t o a be t t e r f ut ur e f or i ndi vi dua l s a nd s oc i e t y . K i n d s o f a p a r a g r a p h C á c d ạ n g đ o ạ n v ă n 1. Đ O Ạ N V Ă N Đ Ị N H N G H Ĩ A Đ ị n h n gh ĩ a: Đ oạ n v ă n đị nh ng h ĩ a l à đoạ n vă n đư ợ c dùng để g i ả i t h í c h ngữ ng h ĩ a c h ứ c nă ng và ng u ồn g ốc c ủa s ự vậ t hi ệ n t ư ợ ng . L o ạ i đoạ n vă n nà y đư ợ c d ùng c ả t r ong vă n học t hu ậ t và t r ong t i ể u t huy ế t . Đ ể vi ế t đoạ n vă n đị nh ng h ĩ a ngư ờ i vi ế t nê n t ậ p t r ung và o va i t r ò c ủa c h ủ đề t r ong vă n c ả nh r ồi đư a r a ý ki ế n c ủa m ì nh s a u đó g i ả i t h í c h. V í d ụ : M ột đoạ n vă n vi ế t để đị nh ng h ĩ a về m ột l o ạ i t h ú nuôi . N h ữ ng t ừ s a u c ó t h ể g i úp bạ n vi ế t m ột đoạ n vă n đị nh ng h ĩ a đạ t yê u c ầ u. 1. " i s de f i ne d a s " V í dụ: A pe s t i s de f i ne d a s a ny a ni m a l or pl a nt t ha t da m a ge s c r ops f or e s t s or pr ope r t y . 2. " i s a ki nd of " V í dụ: A pe s t i s a ki nd of a ni m a l or pl a nt t ha t da m a ge s c r ops f or e s t s or pr ope r t y . 2. Đ O Ạ N V Ă N P H Â N L O Ạ I Đ ị n h n gh ĩ a Đ oạ n v ă n phâ n l o ạ i l à đoạ n vă n đư ợ c d ùng để phâ n c hi a vấ n đề c ủa đoạ n vă n t he o nhữ ng vă n c ả nh c ụ t h ể . S ự phâ n l o ạ i ấ y c ó t h ể di ễ n r a ở nhi ề u m ứ c độ. T h ứ nhấ t l à ngữ ng h ĩ a s o s á nh s ự khá c nha u về ng h ĩ a c ủa c á c vậ t s a u đó l à về m ặ t ngôn ngữ và ng o à i r a c òn nhi ề u m ặ t khá c nữ a . K hi vi ế t đoạ n vă n phâ n l o ạ i bạ n nê n nhóm nhữ ng s ự vi ệ c hoặ c ý ki ế n t he o nhữ ng phạ m t r ù c ụ t h ể . Đ i ề u đó s ẽ g i úp đoạ n vă n c ủa bạ n l og i c và khoa học hơ n. V í d ụ : Đ oạ n vă n vi ế t để t r a nh l u ậ n về ha i ng u ồn nă ng l ư ợ ng khá c nha u. N h ữ ng t ừ s a u c ó t h ể g i úp bạ n vi ế t m ột đoạ n vă n phâ n l o ạ i t ốt .

slide 13:

13 N h ữn g t ừ h ữ u d ụ n g i s a ki nd of c a n be di vi de d i nt o i s a t y p e of f a l l s unde r be l ongs t o i s a pa r t of f i t s i nt o i s g r oupe d w i t h i s r e l a t e d t o i s a s s oc i a t e d w i t h V Í D Ụ C oa l i s a k i n d of non- r e ne w a bl e r e s our c e . E ne r gy r e s our c e s c an b e d i vi d e d i n t o t w o t y p e s . C oa l i s a t yp e of non- r e ne w a bl e r e s our c e . C oa l f al l s u n d e r t he c a t e gor y of non- r e ne w a bl e r e s our c e s . C oa l b e l on gs t o t he c a t e gor y of non- r e ne w a bl e r e s our c e s . C oa l i s a p ar t of t he c a t e gor y of non- r e ne w a bl e r e s our c e s . C oa l f i t s i n t o t he c a t e gor y of non- r e ne w a bl e r e s our c e s . C oa l i s gr ou p e d w i t h non- r e ne w a bl e r e s our c e s . C oa l i s r e l at e d t o ot he r non- r e ne w a bl e r e s our c e s . C oa l i s as s oc i at e d w i t h ot he r non- r e ne w a bl e r e s our c e s .

slide 14:

14 3. Đ O Ạ N V Ă N M I Ê U T Ả Đ ị n h n gh ĩ a Đ oạ n vă n m i ê u t ả l à đoạ n vă n đư ợ c dùng để t ả ngư ờ i đị a đi ể m hoặ c s ự vậ t g i úp bạ n m ư ờ ng t ư ợ ng t r ong đầ u m ột s ố hì nh ả nh v ề nhữ ng gì đa ng di ễ n r a . T h ông t h ư ờ ng nh ữ ng đoạ n vă n m i ê u t ả c ó xu hư ớ ng t ậ p t r ung và o hà nh động đư ợ c t h ể hi ệ n bằ ng động t ừ hơ n l à c ả m g i á c đư ợ c bi ể u đạ t bằ ng t r ạ ng t ừ và t í nh t ừ . N g o à i r a đoạ n vă n m i ê u t ả nê n đư ợ c vi ế t m ột c á c h r õ r à ng c hi t i ế t và đư ợ c đư a r a t he o t r ì nh t ự t h ờ i g i a n. V í d ụ : Đ oạ n vă n vi ế t để m i ê u t ả gấ u B ắ c c ự c ha y m ột đoạ n vă n vi ế t để t i ê u t ả vị t r í đị a l ý c ủa C a na da . N h ữ ng t ừ s a u c ó t h ể g i úp bạ n vi ế t m ột đoạ n vă n m i ê u t ả t ốt : Đ ặ c t í n h K í c h t h ướ c S ự t ươ n g t ự V ị t r í s i z e l e ngt h i s l i ke i n c ol our w i dt h r e s e m bl e s a bove s ha pe m a s s / w e i ght be l ow pur pos e s pe e d be s i de ne a r nor t h/ e a s t / s out h/ w e s t V Í D Ụ Đ ặ c t í n h P ol a r be a r s a r e bi g i n s i z e . P ol a r be a r s a r e us ua l l y w hi t e i n c ol ou r . P ol a r be a r s ha ve a s pe c i a l s h ap e . T he p u r p os e of t he pol a r be a r s f ur i s t o ke e p i t w a r m . K í c h t h ướ c T he l e n gt h of a pol a r be a r s c l a w s i s 20 c m . T he w i d t h of a pol a r be a r s he a d i s a bout 50 c m . P ol a r be a r s w e i gh up t o 650 kg . P ol a r be a r s c a n s w i m a t a s p e e d of 40 km pe r hour .

slide 15:

15 S ự t ươ n g t ự A pol a r be a r i s l i k e ot he r be a r s i n s ha pe . A pol a r be a r r e s e m b l e s ot he r be a r s i n s ha pe . V ị t r í M os t of C a na da s m a nuf a c t ur i ng i s l oc a t e d i n O nt a r i o a nd Q ue be c . T he c e i l i ng i s ab ove us . M os t of O nt a r i o i s b e l ow H uds on B a y . Q ue be c i s l oc a t e d b e s i d e O nt a r i o. M a ny c om pa ni e s a r e l oc a t e d n e ar T or ont o. O nt a r i o i s w e s t of Q ue be c . 4. Đ O Ạ N V Ă N S O S Á N H Đ ị n h n gh ĩ a Đ oạ n vă n s o s á nh l à đoạ n v ă n đư ợ c dùng để đư a r a nhữ ng đi ể m t ư ơ ng đồng và khá c bi ệ t g i ữ a ngư ờ i đị a đi ể m s ự vậ t và ý ki ế n. V í d ụ : Đ oạ n vă n vi ế t để s o s á nh t h ờ i t i ế t ở V a nc ouve r và H a l i f a x . N h ữ ng t ừ s a u c ó t h ể g i úp bạ n vi ế t m ột đoạ n vă n s o s á nh t ốt : N h ữ n g t ừ h ữu í c h đ ể c h ỉ Đ i ể m t ươ n g đ ồ n g Đ i ể m k h ác b i ệ t N h ữ n g l i ê n t ừ n g ắn N h ữ n g l i ê n t ừ n gắn i s s i m i l a r t o how e ve r S i m i l a r l y ... but L i ke w i s e ... y e t ...t he s a m e ... i n c ont r a s t ...t he s a m e a s ... B y c ont r a s t bot h a l s o

slide 16:

16 t oo a s w e l l C ác h bi ể u đạt dài h ơ n N h ữ n g l i ê n t ừ ph ụ t h u ộc I n t he s a m e w a y O n t he ot he r ha nd X i s s i m i l a r t o Y i n t ha t e ve n t houg h X a nd Y a r e s i m i l a r i n t ha t t he y ... a l t houg h L i ke X Y ... di f f e r s f r om I n l i ke m a nne r unl i ke O ne w a y i n w hi c h X i s s i m i l a r t o w hi l e A not he r w a y i n w hi c h X i s s i m i l a r t o Y i s t ha t ... w he r e a s ne ve r t he l e s s V Í D Ụ Đ i ể m t ươ n g đ ồ n g S pr i ng w e a t he r i n V a nc ouve r i s s i m i l ar t o s pr i ng w e a t he r i n H a l i f a x . B ot h V a nc ouve r a nd H a l i f a x ha ve r a i n i n t he s pr i ng . H a l i f a x al s o ha s a r a i ny s pr i ng s e a s on. H a l i f a x ha s a r a i ny s pr i ng s e a s on t oo. A s w e l l H a l i f a x ha s r a i ny s pr i ng s e a s on. Đ i ể m k h ác b i ệ t O n t h e ot h e r h an d w i nt e r i s m uc h c ol de r i n H a l i f a x . H ow e ve r w i nt e r i s m uc h c ol de r i n H a l i f a x . V a nc ouve r ha s a m i l d w i nt e r b u t H a l i f a x ha s a c ol d one .

slide 17:

17 I n c on t r as t t o V a nc ouve r H a l i f a x ha s a c ol d w i nt e r . H a l i f a x d i f f e r s f r om V a nc ouve r by ha vi ng a c ol d w i nt e r . Wh i l e V a nc ouve r ha s a m i l d w i nt e r H a l i f a x ha s a c ol d w i nt e r . 5. Đ O Ạ N V Ă N T Ư Ờ N G T H U Ậ T Đ ị n h n gh ĩ a Đ oạ n vă n t ư ờ ng t hu ậ t l à đoạ n vă n đư ợ c dùng để kể c ho ngư ờ i đọc nhữ ng đi ề u di ễ n r a t r ong c â u c huy ệ n. Đ oạ n v ă n t ư ờ ng t hu ậ t đư ợ c dùng phổ bi ế n nhấ t t r ong t i ể u t huy ế t . C h úng t h ư ờ ng ba o gồm t ấ t c ả c á c yế u t ố c ầ n t hi ế t c ho s ự phá t t r i ể n c ủa hà nh động như : ngư ờ i g i ữ va i t r ò c h í nh s ự bố t r í s ự s ắ p đặ t m ục đí c h m ục t i ê u s ự t r ở ng ạ i đỉ nh đi ể m v à s ự g i ả i quy ế t . C h í nh vì vậ y đoạ n vă n t ư ờ ng t hu ậ t t h ư ờ ng y ê u c ầ u ngư ờ i vi ế t s ắ p xế p s ự ki ệ n t he o t h ứ t ự l i ê n t ục hoặ c t he o t r ì nh t ự t h ờ i g i a n. P h ầ n t h â n c ủa đoạ n vă n t ư ờ ng t hu ậ t t h ư ờ ng gồm nhi ề u yế u t ố như ng nế u vi ế t đúng c á c h né t nổi bậ t c ủa đoạ n vă n s ẽ l à hà nh độ ng c h ứ không phả i l à m i ê u t ả . V í d ụ : M ột đoạ n vă n đư a r a quá t r ì nh m ột ngư ờ i t r ở t h à nh t h ủ t ư ớ ng . N h ữ ng t ừ s a u c ó t h ể g i úp bạ n vi ế t m ột đoạ n vă n t ư ờ ng t hu ậ t t ốt : N h ữn g t ừ h ữ u d ụ n g T h e o t h ứ t ự T h e o t h ờ i gi an f i r s t s e c ond t hi r d e t c . r e c e nt l y i n t he be gi nni ng pr e vi ous l y be f or e a f t e r w a r ds t he n w he n a f t e r a f t e r f i na l l y a t l a s t s ubs e que nt l y

slide 18:

18 V Í D Ụ T h e o t h ứ t ự F i r s t y o u ne e d t o be c om e a l e a de r of a pol i t i c a l pa r t y . S e c on d y o u ne e d t o w i n a s e a t i n t he H ous e of C om m ons . T h i r d y o ur pa r t y m us t ha ve a m a j or i t y of s e a t s . I n t h e b e gi n n i n g y o u ne e d t o be c om e a l e a de r of a pol i t i c a l pa r t y . B e f or e be c om i ng t he pr i m e m i ni s t e r y o u ne e d t o be c om e t he l e a de r of a pol i t i c a l pa r t y . T h e n y o u m us t w i n a s e a t i n t he H ous e of C om m ons . A f t e r w i nni ng a s e a t i n t he H ous e of C om m ons y o u m us t m a ke s ur e y o u ha ve a m a j or i t y of s e a t s . F i n al l y a f t e r a l l t he s e s t e ps y o u c a n c a l l y o ur s e l f t he pr i m e m i ni s t e r . A t l as t y o u c a n c a l l y o ur s e l f t he pr i m e m i ni s t e r . S u b s e q u e n t l y y o u m us t m a ke s ur e y o u ha ve a m a j or i t y of s e a t s i n t he H ous e of C om m ons . T h e o t h ờ i gi an S he w a s r e c e n t l y e l e c t e d pr i m e m i ni s t e r . S he i s t he ne w pr i m e m i ni s t e r . P r e vi ou s l y s he w or ke d a s a l a w y e r i n T or ont o. S he w on t he pa r t y l e a de r s hi p l a s t y e a r . A f t e r w ar d s s he w on t he e l e c t i on. Wh e n s he w on t he pa r t y l e a de r s hi p s he w a s s t i l l w or ki ng a s a l a w y e r . A f t e r w i nni ng a s e a t i n t he H ous e of C om m ons y o u m us t m a ke s ur e y o u ha ve a m a j or i t y of s e a t s . 6. Đ O Ạ N V Ă N L Ự A C H Ọ N Đ ị n h n gh ĩ a Đ oạ n vă n l ự a c h ọn l à đoạ n vă n m à bạ n c ầ n phả i quyế t đị nh s ẽ l ự a c h ọn đối t ư ợ ng ý t ư ở ng hoặ c hà nh động nà o m à bạ n t h í c h. T h ông t h ư ờ ng bạ n s ẽ c ầ n đư a r a ý ki ế n c ủa bạ n về s ự l ự a c h ọn c ủa m ì nh h à nh động hoặ c hi ệ n t ư ợ ng . V í d ụ : M ột đoạ n vă n vi ế t để nói xe m bạ n s ẽ t h í c h c h ơ i khúc c ôn c ầ u ha y l ac r os s e m ôn t h ể t ha o dùng vợ t để bắ t và né m bóng .

slide 19:

19 N h ữ ng t ừ s a u c ó t h ể g i úp bạ n vi ế t m ột đoạ n vă n t ư ờ ng t hu ậ t t ốt : N h ữn g t ừ h ữu d ụ n g Q u an đ i ể m Ý k i ế n c á n h ân i n m y opi ni on l i ke / di s l i ke be l i e f hope i de a f e e l unde r s t a ndi ng I t hi nk t ha t I c ons i de r I be l i e ve i t s e e m s t o m e I pr e f e r V Í D Ụ Q u an đ i ể m I n m y op i n i on hoc ke y i s m or e f un t ha n l a c r os s e . M y b e l i e f i s t ha t hoc ke y i s m or e f un t ha n l a c r os s e . M y i d e a i s t ha t hoc ke y i s m or e f un t ha n l a c r os s e . M y u n d e r s t an d i n g i s t ha t hoc ke y i s m or e f un t ha n l a c r os s e . I t h i n k t h at I w oul d pr e f e r t o pl a y hoc ke y a nd not l a c r os s e . I c on s i d e r hoc ke y t o be m or e e x c i t i ng t ha n l a c r os s e . I b e l i e ve hoc ke y i s m or e e x c i t i ng t ha n l a c r os s e . I t s e e m s t o m e t ha t hoc ke y i s m or e e x c i t i ng t ha n l a c r os s e . I p r e f e r hoc ke y ove r l a c r os s e .

slide 20:

20 Ý k i ế n c á n h ân I l i k e t he s por t of hoc ke y be c a us e i t i s f a s t a nd e x c i t i ng . I h op e t ha t I c a n pl a y hoc ke y i n t he f ut ur e . I f e e l t ha t hoc ke y i s m y f a vor i t e s por t . 7. Đ O Ạ N V Ă N G I Ả I T H Í C H Đ ị n h n gh ĩ a Đ oạ n vă n g i ả i t h í c h l à đoạ n vă n m à t r ong đó bạ n c ầ n phả i g i ả i t h í c h hoặ c đư a r a l ý do xả y r a s ự vi ệ c nà o đó. T h ông t h ư ờ ng t r ong c á c c huy ê n ngà nh ng hi ê n c ứ u về xã hội bạ n s ẽ c ầ u phả i t ì m hi ể u ng uy ê n nhâ n và kế t quả c ủa m ột s ự ki ệ n nà o đó. V í d ụ : M ột đoạ n vă n vi ế t để g i ả i t h í c h t ạ i s a o c ó r ấ t nhi ề u ngư ờ i C h â u  u di c ư đế n C a na da t r ong khoả ng t h ế kỷ 19. N h ữ ng t ừ s a u c ó t h ể g i úp bạ n vi ế t m ột đoạ n vă n g i ả i t h í c h t ốt : N h ữn g t ừ h ữ u d ụ n g N gu y ê n n h â n K ế t q u ả be c a us e t he r e f or e s i nc e t hus a s a r e s ul t of c ons e que nt l y i s due t o he nc e i t f ol l ow s t ha t i f . . . t he n V Í D Ụ N gu y ê n n h ân P e opl e m ove d t o C a na da f r om E ur ope dur i ng t he ni ne t e e nt h c e nt ur y b e c au s e t he y ha d poor l i vi ng c ondi t i ons i n E ur ope . S i n c e l i vi ng c ondi t i ons i n E ur ope w e r e t e r r i bl e m a ny pe opl e m ove d t o C a na da . P e opl e m ove d t o C a na da f r om E ur ope as a r e s u l t of poor l i vi ng

slide 21:

21 c ondi t i ons i n E ur ope . T he l a r ge i nf l ux of pe opl e t o C a na da w as d u e t o e c onom i c pr e s s ur e s i n E ur ope . K ế t q u ả L i vi ng c ondi t i ons i n E ur ope w e r e t e r r i bl e . T h e r e f or e m a ny pe opl e m ove d t o C a na da f or a be t t e r l i f e . L i vi ng c ondi t i ons i n E ur ope w e r e t e r r i bl e . T h u s m a ny pe opl e m ove d t o C a na da f or a be t t e r l i f e . L i vi ng c ondi t i ons w e r e t e r r i bl e i n E ur ope . C on s e q u e n t l y m a ny pe opl e m ove d t o C a na da . L i vi ng c ondi t i ons w e r e t e r r i bl e i n E ur ope . H e n c e m a ny pe opl e m ove d t o C a na da . L i vi ng c ondi t i ons w e r e t e r r i bl e i n E ur ope . I t f ol l ow s t h at m a ny pe opl e m ove d t o C a na da . I f l i vi ng c ondi t i ons w e r e be t t e r i n E ur ope t h e n f e w e r pe opl e w oul d ha ve m ove d t o C a na da . 8. Đ O Ạ N V Ă N Đ Á N H G I Á Đ ị n h n gh ĩ a Đ oạ n vă n đá nh g i á l à đoạ n vă n m à t r ong đó bạ n s ẽ đư a r a l ờ i nhậ n xé t đá nh g i á c ủa bạ n về ngư ờ i ý ki ế n hoặ c nh ữ ng hà nh động c ó t h ể xả y r a . B ạ n c ầ n phả i đá nh g i á dự a t r ê n nh ữ ng t i ê u c hu ẩ n nh ấ t đị nh. K hi vi ế t dạ ng đ oạ n vă n nà y bạ n c ó t h ể đư a r a l ờ i đá nh g i á và gợ i ý t r ư ớ c r ồi c ủng c ố nhữ ng ý ki ế n đó bằ ng c á c h đư a r a hệ t i ê u c hu ẩ n c ủa bạ n. V í d ụ : M ột đoạ n vă n vi ế t để đá nh g i á xe m c ó nê n s ử dụng t hu ốc t r ừ s â u và o vi ệ c t r ồng t r ọ t ha y không . N h ữ ng t ừ s a u c ó t h ể g i úp bạ n vi ế t m ột đoạ n vă n g i ả i t h í c h t ốt : N h ữn g t ừ h ữ u d ụ n g T i ê u c h u ẩn đ ể đ á n h gi á S ự gợ i ý g ood / ba d s ug ge s t c or r e c t / i nc or r e c t r e c om m e nd m or a l / i m m r a l a dvi s e r i g ht / w r ong a r gue i m por t a nt / t r i vi a l

slide 22:

22 V Í D Ụ T i ê u c h u ẩn T he us e of pe s t i c i de s s uc h a s D D T i s b ad f or t he e nvi r onm e nt . T he be l i e f t ha t pe s t i c i de s m us t be us e d i s i n c or r e c t . T he us e of pe s t i c i de s t o c ont r ol pe s t s i s i m m o r al be c a us e i t ha r m s t he e nvi r onm e nt . I t i s w r on g t o us e pe s t i c i de s be c a us e t he y ha r m t he e nvi r onm e nt . T he i s s ue of pe s t i c i de s i s a n i m p or t an t one be c a us e i t a f f e c t s t he e nvi r onm e nt . S ự gợ i ý I s u gge s t t ha t pe s t i c i de s s houl d not be us e d t o c ont r ol pe s t s . I r e c om m e n d t ha t pe s t i c i de s s houl d not be us e d be c a us e t he y a r e ha r m f ul t o t he e nvi r onm e nt . I w oul d ad vi s e f a r m e r s not t o us e pe s t i c i de s i f pos s i bl e . I w oul d ar gu e t ha t pe s t i c i de s s houl d not be us e d be c a us e t he y ha r m t he e nvi r onm e nt . B À I T Ậ P T H Ự C H À N H : C á c bạ n hã y xá c đị nh dạ ng c ủa nhữ ng đoạ n vă n dư ớ i đâ y . 1. T he W i k i A ns w e r s s i t e i s a c ol or f ul pl ac e . B r i ght or ange s bl ue s and gr e e ns e nt i c e t he e y e and m ak e y ou w ant t o l ook ar ound and s e e w hat i s t he r e . L i t t l e c ar t oon al i e ns de c or at e t he s i t e and poi nt t o i nt e r e s t i ng t hi ngs . C l i c k i ng on t he but t ons and ar r ow s m ak e ne w page s pop up or m ak e t hi ngs c hange ar ound. 2. T he w r i t e r paus e s t o c ons i de r w hat t he s t ude nt s ne e d t o k now t he n w r i t e s anot he r s e nt e nc e . T he s e s e nt e nc e s al l l e ad t he r e ade r t ow ar d t he i de a t hat a par agr aph i s j us t a w ay of c om m uni c at i ng. A f t e r t he w r i t e r f i ni s he s t hi s par agr aph t he r e w i l l be anot he r t hat ne e ds t o be w r i t t e n. T he w r i t e r gl anc e s at t he c l oc k on t he w al l . W i l l t he r e be e nough t i m e

slide 23:

23 3. " A m e r i c ans c an be di v i de d i nt o t hr e e gr oups - - s m ok e r s nons m ok e r s and t hat e x pandi ng pac k of us w ho hav e qui t . T hos e w ho hav e ne v e r s m ok e d don t k now w hat t he y r e m i s s i ng but f or m e r s m ok e r s e x - s m ok e r s r e f or m e d s m ok e r s c an ne v e r f or ge t . W e ar e v e t e r ans of a pe r s onal w ar l i nk e d by t hat w at e r s he d e x pe r i e nc e of c e as i ng t o s m ok e and by t he t e m pt at i on t o hav e j us t one m or e c i gar e t t e . F or al m os t al l of us e x - s m ok e r s s m ok i ng c ont i nue s t o pl ay an i m por t ant r ol e i n our l i v e s . A nd now t hat i t i s be i ng r e s t r i c t e d i n r e s t aur ant s ar ound t he c ount r y and w i l l be banne d i n al m os t al l i ndoor publ i c pl ac e s i n N e w Y or k St at e s t ar t i ng ne x t m ont h i t i s v i t al t hat e v e r y one unde r s t and t he di f f e r e nt e m ot i onal s t at e s c e s s at i on of s m ok i ng c an c aus e . I hav e obs e r v e d f our of t he m and i n t he i nt e r e s t of s c i e nc e I hav e c l as s i f i e d t he m as t hos e of t he z e al ot t he e v ange l i s t t he e l e c t and t he s e r e ne . E ac h day e ac h c at e gor y gai ns ne w r e c r ui t s ." F r ank l i n Z i m r i ng " C onf e s s i ons on an E x - Sm ok e r " N e w s w e e k 4. P ar agr aphs ar e l i k e c onv e r s at i ons . E ac h c onv e r s at i on i s a s e r i e s of s t at e m e nt s que s t i ons or e x pl anat i ons t hat pas s al ong i nf or m at i on. E ac h par agr aph i s al s o a s e r i e s of s e nt e nc e s t hat pas s al ong i nf or m at i on. A par agr aph i s di f f e r e nt f r om a c onv e r s at i on be c aus e a par agr aph c an be e di t e d and c hange d af t e r y ou w r i t e i t dow n and a c onv e r s at i on c an t be t ak e n bac k onc e y ou hav e s pok e n t he w or ds . 5. I n or de r t o w r i t e a par agr aph f i r s t y ou t hi nk about w hat y ou w ant t o s ay . P r e t e nd t hat y ou ar e e x pl ai ni ng t hi ngs t o y our f r i e nds or t o a y ounge r pe r s on. T r y t o e x pl ai n i n s i m pl e t e r m s t hat ar e e as y t o f ol l ow . O nc e y ou hav e t hought about i t s t ar t w r i t i ng dow n w hat y ou w oul d s ay out l oud. T hat s al l y ou ne e d t o do t o w r i t e a par agr aph. 6. A de f i ni t i on t e l l s y ou w hat a w or d or t e r m m e ans . T hi s par agr aph t e l l s y ou w hat a de f i ni ng par agr aph i s s o t hi s par agr aph i s a de f i ni ng par agr aph about de f i ni ng par agr aphs W h e n y ou de f i ne s om e t hi ng y ou w ant t o us e s i m pl e w or ds s o t hat y our r e ade r w i l l unde r s t and w hat y ou ar e s ay i ng. 7. M y m os t v al uabl e pos s e s s i on i s an ol d s l i ght l y w ar pe d bl ond gui t ar - - t he f i r s t i ns t r um e nt I t aught m y s e l f how t o pl ay . I t s not hi ng f anc y j us t a M ade i r a f ol k gui t ar al l s c uf f e d and s c r at c he d and f i nge r - pr i nt e d. A t t he t op i s a br am bl e of c oppe r - w ound s t r i ngs e ac h one hook e d t hr ough t he e y e of a s i l v e r t uni ng k e y . T he s t r i ngs ar e s t r e t c he d dow n a l ong s l i m ne c k i t s f r e t s t ar ni s he d t he w ood w or n by y e ar s of f i nge r s pr e s s i ng

slide 24:

24 c hor ds and pi c k i ng not e s . T he body of t he M ade i r a i s s hape d l i k e an e nor m ous y e l l ow pe ar one t hat w as s l i ght l y dam age d i n s hi ppi ng. T he bl ond w ood has be e n c hi ppe d and gouge d t o gr ay par t i c ul ar l y w he r e t he pi c k guar d f e l l of f y e ar s ago. N o i t s not a be aut i f ul i ns t r um e nt but i t s t i l l l e t s m e m ak e m us i c and f or t hat I w i l l al w ay s t r e as ur e i t . 8. P ar aphr as i ng i s us e d f or di f f e r e nt pur pos e s . Som e par aphr as e s w i l l be de s i gnat e d t o s uppor t al r e ady e x i s t i ng e v i de nc e . O t he r s w i l l r e i nf or c e ar gum e nt at i on agai ns t e v i de nc e . St i l l ot he r s w i l l he l p t o de v e l op e x i s t i ng ar gum e nt s and pr ov i de bac k - up f or any c onc l us i on dr aw n i n t he c our s e of w r i t i ng. D e pe ndi ng on t he f unc t i on par aphr as e s w i l l be i nt r oduc e d i n ac c or danc e w i t h t he i r uni que c ont e x t . Q uot at i ons r e qui r e y e t anot he r appr oac h. T he y ar e not s e l f - e x pr e s s i v e be c aus e e v e r y quot at i on c an s i gni f y a num be r of di f f e r e nt t hi ngs i n v ar i ous c ont e x t s . I t i s bot h t he i nt r oduc t i on and t he c om m e nt ar y t hat f ol l ow s i t w hi c h de c i de s about i t s c ont e x t and t he ul t i m at e m e ani ng of a gi v e n c i t at i on i n an e s s ay . P ar aphr as i ng quot at i ons - c hangi ng t he or i gi nal w or ds or s e ns e i s not al l ow e d . 9. E v e n t hough A r i z ona and R hode I s l and ar e bot h s t at e s of t he U .S. t he y ar e s t r i k i ngl y di f f e r e nt i n m any w ay s . F or e x am pl e t he phy s i c al s i z e of e ac h s t at e i s di f f e r e nt . A r i z ona i s l ar ge hav i ng an ar e a of 114000 s quar e m i l e s w he r e as R hode I s l and i s onl y about a t e nt h t he s i z e hav i ng an ar e a of onl y 1214 s quar e m i l e s . A not he r di f f e r e nc e i s i n t he s i z e of t he popul at i on of e ac h s t at e . A r i z ona has about f our m i l l i on pe opl e l i v i ng i n i t but R hode I s l and has l e s s t han one m i l l i on. T he t w o s t at e s al s o di f f e r i n t he k i nds of nat ur al e nv i r onm e nt s t hat e ac h has . F or e x am pl e A r i z ona i s a v e r y dr y s t at e c ons i s t i ng of l ar ge de s e r t ar e as t hat do not r e c e i v e m uc h r ai nf al l e v e r y y e ar . H ow e v e r R hode I s l and i s l oc at e d i n a t e m pe r at e z one and r e c e i v e s an av e r age of 44 i nc he s of r ai n pe r y e ar . I n addi t i on w hi l e A r i z ona i s a l andl oc k e d s t at e and t hus has no s e as hor e R hode I s l and l i e s on t he A t l ant i c O c e an and doe s hav e a s i gni f i c ant c oas t l i ne . 10. A de f i ni t i on t e l l s y ou w hat a w or d or t e r m m e ans . T hi s par agr aph t e l l s y ou w hat a de f i ni ng par agr aph i s s o t hi s par agr aph i s a de f i ni ng par agr aph about de f i ni ng par agr aphs W h e n y ou de f i ne s om e t hi ng y ou w ant t o us e s i m pl e w or ds s o t hat y our r e ade r w i l l unde r s t and w hat y ou ar e s ay i ng.

authorStream Live Help