Ozbiljna komedija, crkvena drama, liturgijska drama

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ozbiljna komedija, crkvena drama, liturgijska drama, crkvena prikazanja :

Ozbiljna komedija, crkvena drama, liturgijska drama, crkvena prikazanja Filozofski fakultet u Rijeci Književna genologija Hrvatski jezik i književnost Rijeka, 24. svibnja 2012 . Studentica: Klara Šarčević

Ozbiljna komedija:

Ozbiljna komedija komedija u kojoj gledatelji traže pravu emociju, smijeh ili suzu, distancu ili želju za uskakanjem u središte radnje obrađuje vrline i dužnosti približava se drami mlađi suvremenik Voltaireov, Denis Diderot, odvraća se od normi klasičnog kazališta, jednako kao i od plačljive komedije, pa zastupa drame serieux (ozbiljnu dramu), zapravo ozbiljnu građansku dramu djela: Nezakoniti sin i Otac obitelji primjeri su te nove dramske vrste

CRKVENA DRAMA :

CRKVENA DRAMA Crkvena drama dijeli se na: LITURGIJSKU DRAMU CRKVENO PRIKAZANJE: - misterij - mirakul - moralitet CRKVENA DRAMA (vrsta)- fikcionalno djelo specifična sadržaja u kojem nema autorskih komentara, a pisana je u obliku dijaloga; nadređena je podvrstama: liturgijska drama i crkveno prikazanje

PowerPoint Presentation:

naziv za sve oblike drame tematski i prema mjestu izvođenja vezane za crkvu razvila se u srednjem vijeku neovisno o tradiciji antičke drame, ali na sličan način iz crkvenih obreda koje već i same imaju elemente dramske strukture, pri čemu se iz njih postupno izdvajaju dijelovi u dijalozima, pjevanje i određeni postupci nalik scenskoj igri počeci se vezuju osobito uz proslave crkvenih blagadana, kao Uskrsa i Božića, kada se u crkvi, ili kasnije, pred crkvom, igraju scene iz Biblije i života svetaca uz takvu, strogo vjersku tematiku, s vremenom se uvode i motivi iz svagdašnjeg života, pa u načelno uzvišeni stil ulaze i elementi humora, a obrada dobiva i donekle svjetovni karakter

LITURGIJSKA DRAMA:

LITURGIJSKA DRAMA liturgijska drama (podvrsta) - nastala s ciljem propagiranja crkvenih istina, obilježena kršćanskom dogmom i učenjem o moralu pisana litrugijskim jezikom (latinskim ili crkvenoslavenskim) izvođena od strane svećenika-glumca u crkvenom prostoru za vrijeme bogoslužja, dakle sastavni dio liturgije najstariji njezini primjerci nastali su u 10. stoljeću u švicarskoj opatiji Saint Gall iz uskršnjeg tropa, dijaloškog umetka u svečanu liturgiju te su se anonimne i latinskim jezikom pisane drame širile Europom putem crkvenih knjiga

PowerPoint Presentation:

LITRUGIJSKA DRAMA Visitatio sepulchri Tractus stellae Prophetae Christi

PowerPoint Presentation:

Visitatio sepulchri - najkraća liturgijska drama nastala na temelju opisa iz Evađelja kako Marija Magdalena dolazi do groba tražeći mrtvog Krista, te joj se tamo ukazuje anđeo upozoravajući je da je tijelo Kristovo uskrsnulo (Matej XXVII, Marko XVI, Luka XXIV) Tractus stellae – božićna igra (Matej I) nastala “na temelju primarnog tropa iz igre Isusova uskrsnuća” Ideši že milostivče, ka požrtju – rudimentarni je oblik drame u kojoj se obrađuje prvi element drame Visitatio sepulchri – tematski je vezan uz biblijsku priču o Kristovu uskrsnuću važnost tog vrlo jednostavnog teksta je u činjenici da je on jedini tekst, za razliku od ostale tri litrugijske drame koje su pisane latinskim jezikom, pisan glagoljicom (to nam samo pokazuje kako su predstavnici slavenske crkve smatrali svoje slavensko bogoslužje u svemu ravno latinskom)

PowerPoint Presentation:

Prophetae Christi – razlikuje se od prethodno spomenutih liturgijskih drama u tome što njegov izvor predstavlja propovijed, a ne biblijski predložak i liturgijski obred. Sve hrvatske liturgijske drame motive crpe iz nadasve dramatski intoniranih dijelova liturgije: navještenja, rođenja, muke i uskrsnuća Isusova. Sve su one pisane liturgijskim jezikom (latinskim i staroslavenskim) – službenim jezikom crkve toga doba

Crkveno prikazanje:

Crkveno prikazanje Crkveno prikazanje (podvrsta) – nastalo za potrebe pučkih pobožnosti uvjetovano je novom primjenom i praktičnim životom Ta dominantna funkcija uvjetovala je niz osobina na osnovi kojih se crkveno prikazanje moglo odvojiti od vrste crkvene drame, ali i od podskupine litrugijskih drama. Tematika, iako bitno proširena, u toj podvrsti ostaje ista kao i u njoj nadređenoj vrsti, ali i u suprotstavljenoj podvrsti. Namijenjenost novom krugu gledalaca uvjetovala je prelazak na narodni jezik, izlazak iz crkvenog prostora na trg ispred crkve, spuštanje stila na razinu slušatelja. Izravno obraćanje gledaocima radi snažnog poticanja emocija i religiozno-didaktičnog poučavanja.

PowerPoint Presentation:

ne poznaju podjelu na činove, a najčešće obuhvaćaju prolog, komentare unutar teksta i epilog likovi u njima poprimaju osobine “uloga”, nisu psihološki razrađeni, a postupci su im podređeni strogo kodiranom predlošku iz kojeg su potekli Simultana pozornica – proizlazi iz takve kompozicije, na njoj su se za vrijeme vjerskih praznika izvodile predstave većina je prikazanja u srednjem vijeku djelo anonimnih autora, a pisana su osmeračkim distisima koji su ponajbolje odgovarali misaonim dometima tadašnjeg pučkog čovjeka jezik postaje narodni, stil se spušta na razinu slušatelja, pokretač prikazanja postaje puk koji uslijed straha od kazni, koji se narodu utjelovljuje propovijedanjem, teži traženju oprosta, štovanju nekih svetaca, ali i kultu mrtvih, grijeha i naplate, te brizi za pojedinačno spasenje svakoga osobno

NASTANAK CRKVENIH PRIKAZANJA:

NASTANAK CRKVENIH PRIKAZANJA 4. STUPNJA RAZVOJA: - Lirsko-narativna pjesma - Dijaloški plač - Prvotna dramatizacija - Razvijeno prikazanje

LIRSKO-NARATIVNA PJESMA:

LIRSKO-NARATIVNA PJESMA Lirski tekstovi, nastali za pjevanje u bratovštinskim pučkim pobožnostima Postupno širenje motiva i pojednih epizoda Nisu imali scensku namjenu Primjer: - Pesan od muki Hristovi - Edga čusmo želne glase

DIJALOŠKI PLAČ:

DIJALOŠKI PLAČ prijelaz s lirsko - narativnih pjesama na dijaloški plač uvjetovan je kvalitativnim i kvantitativnim postupcima KVALITATIVNI: dinamički postupci, dovode do strukturalnih promjena, presudni su za prelazak u novi žanrovski stupanj-didaskalije, podjela na činove, povećanje broja likova (podjela na uloge i povećanje sadržaja) KVANTITATIVNI: statički postupci, ne utječu na nastajanje novih žanrova- odnos smanjivanja i povećavanja stihova (EKSTRAPOLACIJA I INTERPOLACIJA), povećanje broja scena i motiva u odnosu na prethodni stupanj u dijaloškom plaču javlja se veći broj dvostihova, a tekst je organiziran kao dijaloški iskaz, s podjelom na uloge. sadržaj se širi dijaloška verzija unosi aktivna dramska, a po nekim elementima i scenska lica koja već sačinjavaju mali ansambl: Anjel, Gospa (majka), Ivan, Magdalena, Gospodin (sin) i Osip didaskalije - označavaju tko govori i kome se govori, te pobuđuju dinamiku i kretanje

PRVOTNA DRAMATIZACIJA:

PRVOTNA DRAMATIZACIJA prijelaz iz dijaloških plačeva prema novom žanru tzv. dramatizaciji izvršen je zahvaljujući, također, znatnijim kvalitativnim i kvantitativnim postupcima kvalitativni postupci vidljivi su u dosljednoj podjeli čitavog teksta na uloge, te čvrsto zacrtanoj scenskoj predodžbi koja je postala podlogom za sadržajno obuhvatnije tekstove koji će postati primjerom novih žanrovskih struktura primjer: - Muka – iz Tkonskog zbornika, nastala krajem 14. ili početkom 15.st. taj tekst predstavlja temelj za izučavanje skupine crkvenih prikazanja

RAZVIJENO PRIKAZANJE:

RAZVIJENO PRIKAZANJE najviši stupanj razvoja očituje se u formiranju didaskalija koje su obilježene razvijenim smislom za scenski doživljaj zbivanja one u prikazanjima sadrže upute o kretanju glumaca, o načinu glumačkog izražavanja, preciznije formulirane geste i mimiku

PRIMJERI::

PRIMJERI: DIJALOŠKE PJESME: - Prigovaranje blažene dive Marije i križa Isusova - Isusova mučila - Govorenje Judino škalam na obisenje hodeći PLAČEVI: - Plač Gospoje CRKVENO PRIKAZANJE: - Govorenje svetago Bernarda od duše osujene (eshatološka tematika) - Historija svetoga Panucija ( hagiografska tematika) - Od rojenja Isusova ( božićna tematika) - Muka Spasitelja našega ( pasionsko-uskrsna tematika)

PowerPoint Presentation:

u svim navedenim djelima možemo prepoznati jedinstveni siže . u središtu njihova zbivanja nalazi se skroman život jednog lica - Krista ili pak nekog sveca (čiji je život zapravo prefiguracija Spasiteljeva života) sve što se je u svijetu događalo prije njegove pojave samo je priprema za njegov dolazak, ono što se desilo nakon njegova dolaska i muke put je iskupljenja međusobni odnosi likova i njihovi odnosi prema Kristu (ili nekom svecu) podvrgnuti su pri tome određenoj tradiciji, običaju, obredu vezanom uz njegovu slavu.

Prigovaranje bl. Dive marije…:

Prigovaranje bl. Dive marije…

Muka spasitelja našega:

Muka spasitelja našega

Plač gospoje:

Plač gospoje

PowerPoint Presentation:

CRKVENO PRIKAZANJE Misteriji – obrađuju teme iz starozavjetnoga ili novozavjetnoga materijala Mirakuli – posvećeni temama iz svetačkog života Moraliteti – pregovaraju o moralnim pitanjima vezanim uz teme posljdnjeg suda

Zaključak::

Zaključak: crkvena prikazanja pisana su narodnim jezikom, tematikom su utemeljena na biblijskim temama i motivima izravno obraćanje gledaocima uz snažno poticanje emocija najčešće su obuhvaćala prolog (izgovara ga obično anđeo ili svetac), komentare unutar teksta i nužni epilog sa snažno izraženom poukom upućenom gledateljima većina prikazanja ne sadrži podjelu na činove, radnja se izlaže uglavnom redom izlaganja u svojim izvorima, tj. u Bibliji ili legendi iz kompozicije proizlazi mnogostruka ili simultana pozornica na kojoj događaji slijede jedan za drugim – prikazanja su se izvodila najčešće za vrijeme vjerskih praznika pisana su bez oznake autora, u osmeračkim distisima

LITERATURA::

LITERATURA: Batušić, Nikola / Švacov, Vladan, Drama, dramaturgija, kazalište,, u: Uvod u književnost, Globus, Zagreb Bačić-Karković, D., Car-Mihec, A., Uvod u genologiju , Izdavački centar Rijeka Solar, Milivoj, Rječnik književnog nazivlja, Golden marketing, Zagreb, 2006 . Materijal za ponavljanje i bilješke s kolegija Hrvatska srednjovjekovna drama

authorStream Live Help