Xmas2008

Views:
 
     
 

Presentation Description

slide for xmas

Comments

Presentation Transcript

XMAS 2008 : 

XMAS 2008 …. DIRECTED BY

Slide 2: 

Cùng m? quà nào… ONLY FOR K51 A

Thu g?i : 

Thu g?i Ông già noel

Kính thua Santa Clauss, : 

Kính thua Santa Clauss, Ð?a tr? nào ch? vi?t ngay danh sách quà, d?i lo?i nhu:

Cháu v?a b? v? dá, xin ông mang t?ng cháu 1 cô b?n gái m?i, không c?n xinh l?m,c? Duong Truong Thiên Lý cung ok. : 

Cháu v?a b? v? dá, xin ông mang t?ng cháu 1 cô b?n gái m?i, không c?n xinh l?m,c? Duong Truong Thiên Lý cung ok.

Slide 6: 

Hay là… cho cháu 100 tri?u , ti?n m?t, cháu không l?y séc!

Cháu không c?n nh?ng di?u nhu v?y! : 

Cháu không c?n nh?ng di?u nhu v?y! Ði?u cháu mong mu?n nh?t là … Sinh viên l?p k51 a thích ngh? h?c thì ngh?, không ph?i làm bài t?p mà v?n có b?ng gi?i!

Ðùa thôi… : 

Ðùa thôi… Là cho các b?n bè K51 A m?t giáng sinh an lành ?p áp T?t c? ÐOÀN K?T nhu lúc tru?c Chúc t?t c? m?t nam 2009 tràn d?y h?nh phúc - ti?ng cu?i

PS: Nh?ng bí m?t c?a ông già noel : 

PS: Nh?ng bí m?t c?a ông già noel Ph?n I: Ông già noel và b?c thu b? m?t

Hôm ?y ông già noel an m?m tôm : 

Hôm ?y ông già noel an m?m tôm B? tiêu ch?y c?p

V?n d? là : 

V?n d? là H?t gi?y…

Ông phát hi?n ra : 

Ông phát hi?n ra May quá!!! Còn gi?y :D Ph?n ti?p theo các b?n bi?t r?i d?y, ông già noel m?t 1 b?c thu!!!!

PH?N II. BÀ GIÀ NOEL : 

PH?N II. BÀ GIÀ NOEL GHI HÌNH C?A T? TIMES V? ÔNG BÀ GIÀ NOEL M?T NAI OI, XIN Ð?NG ÐI CHA CHA

Slide 14: 

?C,TH?NG CHA ? TRÊN XÌ HOI TH?I QUÁ CHAPITRE 3.SANTA CLAUSS LUY?N T?P Gi? V? NHU KHÔNG BI?T NOT ME, I SWEAR! TÊN NÀY M?I LÀ TH? PH?M

VÀ TAI N?N NGH? NGHI?P … : 

VÀ TAI N?N NGH? NGHI?P … TH?NG NÀO BÔI D?U VÀO C?A S? Ð?YYYYYY!!!!

Slide 16: 

LET ME OUT OF HERE

N?U ÔNG KHÔNG TH?C HI?N MONG MU?N C?A CHÁU : 

N?U ÔNG KHÔNG TH?C HI?N MONG MU?N C?A CHÁU MAI NH?NG B?C HÌNH NÀY S? LÊN TRUY?N HÌNH TOÀN TH? Gi?I

Chúc ông noel vui v? : 

Chúc ông noel vui v? Bên bà già Noel YÊU ÔNG!!! …

authorStream Live Help