EL DRET A L'EDUCACIÓ EN EL MARC DELS DRETS HUMANS Sils octubre de 2011

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Presentació d'Albert Bayot al Centre Cívic de Sils el dia 27 d'octubre de 2011.

Comments

Presentation Transcript

            :

EL DRET A L’EDUCACIÓ EN EL MARC DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS CURS 2011-2012 Per a l’Institut de Sils octubre de 2011

SUMARI:

SUMARI 1. Reflexió: els Drets Humans i la Història . 2. Quin sentit pot tenir el dret a l’EDUCACIÓ ? 3. Què és l’educació i qui “la fa”? 4. L’educació en el marc de la Declaració Universal dels Drets Humans. 5. Els drets... i els deures. Algunes propostes per “anar-hi pensant”

Slide 3:

1. Reflexió: els Drets Humans i la Història . -Base ètica i moral de la persona >>> condició natural... Cada cultura té la seva base Cultura occidental moderna > punt de partida ? Sistematització Concepte modern : la persona per damunt de l’estament. Els drets subjectius de l’ésser humà : debat present en la història

Slide 4:

PERÒ... què són els Drets Humans ? INHERENTS IRREVOCABLES INALIENABLES IRRENUNCIABLES UNIVERSALS ATEMPORALS BASE ÈTICA i MORAL UNIVERSAL Revolució dels Estats Units Revolució Francesa

Slide 5:

Declaració dels Drets de Virgínia (1776) Constitució dels Estats Units (1787) Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà (1789 a França) Assemblea General de les Nacions Unides. Resolució 217 A (III) de 10 de desembre de 1948 a París.

Slide 6:

2. Quin sentit pot tenir el dret a l’EDUCACIÓ ? EDUCACIÓ: HI HA UN TRESOR AMAGAT A DINS (Jacques Delors) De la comunitat local a una societat mundial. De la cohesió social a la participació democràtica. Del creixement econòmic al desenvolupament humà. L’essència de l’ésser humà “L’home és bo per naturalesa...és la societat qui el corromp” Jean Jacques Rousseau (Suïssa 1712 –França 1778) “L’home és llop per a l’home...quan el desconeix. La societat el corregeix ...” Thomas Hobbes (Anglaterra 1588-1676)

Slide 7:

L’Educació al llarg de la història: Des de la necessitat d’educar de la “tribu”. El paper de la família en les societats tradicionals. L’educació com a privilegi d’uns quants. El paper de les institucions ( l’Església) L’educació en el treball i en la vida... Les primeres “obligacions de l’estat” vers l’educació Art. 366 de la Constitución de Cádiz de 1812 “A tots el pobles de la Monarquia s’establiran escoles de primeres lletres en les quals s’ensenyarà els infants a llegir, escriure i comptar, i el catecisme de la religió catòlica que també comprendrà una breu exposició de les obligacions civils...” Fins avui: obligatorietat dels 6 a 16 anys ... I més !

Slide 8:

3. Què és l’educació i qui “la fa”? Una definició que ens va bé: EDUCACIÓ ? ! Conjunt de situacions , experiències o esdeveniments capaços de provocar-nos CANVIS que ens permetin : SABER VIURE JUNTS SABER FER SABER SER SABER

Slide 9:

Qui “fa” educació ? Educació formal Educació no formal Educació informal

Slide 10:

Article 26 1. Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en el grau elemental i fonamental. L'ensenyament elemental és obligatori. Cal que l'ensenyament tècnic i professional sigui generalitzat, i que s'obri a tothom l'accés als estudis superiors amb plena igualtat per a tots amb atenció al mèrit de cadascú. 2. L'educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i al reforçament del respecte dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals. Ha d'afavorir la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i tots els grups socials o religiosos, i la difusió de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau. 3. El pare i la mare tenen, amb prioritat, dret a escollir la classe d'educació de llurs fills. 4. L’educació en el marc de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Slide 11:

Article 3 Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la persona. Article 7 Tothom és igual davant la llei i té dret d'obtenir-ne la mateixa protecció contra qualsevol discriminació que violi la present declaració contra tota provocació a una tal discriminació . Article 12 Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada ni en la de la seva família, en el seu domicili ni en la seva correspondència, ni d'atemptats contra la seva fama o reputació. Tota persona té dret a la protecció de la llei contra aquestes intromissions o aquests atemptats.

Slide 12:

Article 13 1. Tota persona té dret a circular i a escollir el seu lloc de residència a l'interior d'un estat. 2. Tota persona té dret a abandonar qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi. Article 18 Tota persona té dret a la llibertat de pensament , de consciència i de religió; aquest dret comporta la llibertat de canviar de religió o de convicció i la de manifestar-les individualment o en comú, en públic i en privat, mitjançant l'ensenyament, la predicació, el culte i l'acompliment de ritus. Article 19 Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió ; això comporta el dret a no ésser inquietat per causa de les opinions i el de cercar, rebre o difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà d'expressió i sense consideració de fronteres. Article 20 1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques . 2. Ningú no pot ésser obligat a pertànyer a una determinada associació .

Slide 13:

Article 21 1. Tothom té dret a prendre part en la direcció dels afers públics del seu país, sigui directament, sigui per mitjà de representants elegits lliurement. 2.Tota persona té dret a accedir a les funcions públiques del país en condicions d'igualtat. 3. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat dels poders públics; aquesta voluntat ha d'expressar-se mitjançant eleccions sinceres que cal celebrar periòdicament per sufragi universal igual i secret, o seguint qualsevol procediment equivalent que asseguri la llibertat del vot. Article 22 Tota persona, com a membre de la societat , té dret a la seguretat social; té la facultat d'obtenir la satisfacció dels drets econòmics socials i culturals indispensables a la seva dignitat i al lliure desenvolupament de la seva personalitat , per l'esforç nacional i la cooperació internacional, segons l'organització i els recursos de cada país.

Slide 14:

Article 24 Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment , a una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades . Article 27 1. Tota persona té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la comunitat, a fruir de les arts i a participar del progrés científic i dels beneficis que en resultin. 2. Qualsevol persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les produccions científiques, literàries i artístiques de què sigui autor.

Slide 15:

Article 29 1. Tota persona té dret a uns deures envers la comunitat en la qual, només, li és possible el lliure i ple desplegament de la personalitat. 2. En l'exercici dels drets i en el gaudi de les llibertats ningú no està sotmès sinó a les limitacions establertes en la llei, exclusivament en l'ordre a assegurar el reconeixement i el respecte dels drets i de les llibertats alienes, i a fi de satisfer les justes exigències de la moral, de l'ordre públic i del benestar general en una societat democràtica. 3. Aquests deures i aquestes llibertats mai no podran ésser exercits contra els fins i els principis de les Nacions Unides.

Slide 16:

5. Els drets... i els deures ! Algunes propostes per “anar-hi pensant” “Els ciutadans no s’haurien de preguntar tant què pot fer el país per a mi, sinó plantejar-se què puc fer jo per al meu país” John F, Kennedy 35è President dels Estats Units UNA PROPOSTA : 7 REPTES EDUCATIUS, AVUI: El gust per saber i per conèixer La tolerància La reflexió i la crítica La participació La resistència a la frustració La perseverança La responsabilitat

authorStream Live Help