Neus Lorenzo2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Neus Lorenzo

Comments

Presentation Transcript

Impuls als projectes plurilingües per a la construcció de la ciutadania europea : 

Impuls als projectes plurilingües per a la construcció de la ciutadania europea La diversitat, una riquesa col·lectiva Neus Lorenzo Galés nlorenzo@xtec.cat VIII Jornades de Llengües estrangeres Tarragona, 19 novembre 2009

Resum: Els grans reptes del futur : 

Resum: Els grans reptes del futur

L’Entorn: context i conseqüència : 

L’Entorn: context i conseqüència Tecnosostenibilitat Canvi climàtic Canvi energètic Canvis socioeconòmics Canvis d’entorn i context Canvis tecnològics i científics Canvis professionals Canvis d’estructura familiar Canvis conductuals Canvis convivencials Canvi comunicatiu, de relació Canvis de rol de gènere … … ...

Identitat: construcció conscient & inconscient : 

Identitat: construcció conscient & inconscient Glocalitat Canvis lingüístics Canvis d’interacció relacional Canvis cognitius i reflexius Canvis amb component biològic i individual Canvis educatius, acadèmics i curriculars Canvis socioeconòmics i professionals, de serveis Canvis de construcció d’identitat

Augment d’alumnat immigrant a Catalunya : 

Espanya: 12% (8,37 %) 0.81% 13.65% 10.05% 7.65% 5.04% 9.03% 14.15% Augment d’alumnat immigrant a Catalunya Source: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=274&t=2008

Inclusió: el relleu generacional a Catalunya : 

Inclusió: el relleu generacional a Catalunya

Alumnes arribats a Catalunya, per països d’origen : 

Alumnes arribats a Catalunya, per països d’origen Source: Servei d’Immersió i Ús de la llengua, 2008

Objectius del sistema educatiu : 

Objectius del sistema educatiu La política educativa de Catalunya vol consolidar i enriquir la ciutadania catalana a Europa i al món global (plurilingüisme versus multilingüisme). El sistema educatiu s’orienta al desenvolupament de competències de les noves generacions per abordar l’accés al mercat laboral, la sostenibilitat i els reptes de futur. L’autonomia dels centres educatius es basa en el reconeixement del lideratge i la presa de decisions per a gestionar la diversitat en un marc de comparabilitat i compatibilitat europeu. Source: “ATEE Annual Conference 2009”, Ives Beernaet, EUN Schoolnet,Educonsult: European Commitment for Educational Systems in Europe in the 21st century

Context sòcioeducatiu europeu per a les llengües: reptes comuns a la Unió Europea : 

Context sòcioeducatiu europeu per a les llengües: reptes comuns a la Unió Europea Des de l’1 de gener 2007 hi ha un nou Comissionat Europeu de MULTILINGÜISME amb un dossier propi per respondre tres grans reptes del segle XXI a la UE: a) Construir d’una identitat europea comuna i diversa b) Abordar la immigració i ampliació en convivència c) Gestionar les tendències laborals de globalització (Comissionat: Leonard Orban)

Context socioeducatiu català: reptes específics, objectius compartits : 

Esdevenir ciutadà actiu (compartir) Marc legislatiu Identificació d’espais privats (mantenir) Singularitats culturals Català, eix vertebrador d’una societat diversa i cohesionada SGLiC, Departament d’Educació Generalitat de Catalunya Context socioeducatiu català: reptes específics, objectius compartits

Slide 11: 

Data límit: 2010 Acords europes del segle XXI L’Europa del Coneixement

L’educació europea està vinculada a... : 

L’educació europea està vinculada a... Inclusió social: competències per a la vida, qualitat del sistema educatiu superior i postobligatori Innovació: creativitat i autonomia Indústria: empreneduria, competitivitat, professionalització Recerca: ciència & tecnologia a l’educació i la producció Marcs EU d’estratègies comunes pel multi/pluri-lingüisme Mercat laboral: Reconeixement de qualificacions professionals (Directiva 2005/36/EC) 23/10/2009 - "The benefits and challenges of linguistic diversity in Europe” (Leonard Orban) Font: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1574&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en Web: http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_en.htm

Cooperació europea de futur : 

Cooperació europea de futur Source: Communication from the Commission, 3.7.2008: Improving competences for the 21st Century: An Agenda for European Cooperation of Schools. Web: http://www.eun.org

Cooperació europea de futur : 

Cooperació europea de futur Millora de resultats: Desenvolupar plans d’acció per a incrementar els nivells de competència matemàtica i lecto-comprensiva, en les diverses llengües estratègiques (consciència de la diversitat de llengües i cultures). Reforçar transversalment, per projectes i de forma temàtica les competències, particularment aprendre a aprendre Adoptar una metodologia inclusiva per al desenvolupament de competències, aproximant i fent transferibles el curriculum, els materials d’aprenentatge, la formació del professorat, l’aprenentatge personalitzat, i les tècniques d’avaluació. Atenció a la diversitat: Generalitzar l’accés a l’educació infantil i preescolar de qualitat Mesurar i millorar l’impacte d’equitat dels sistemes educatius escolars, i reduir les diferències entre escoles garantir que el sistema escolar facilita la transició satisfactòria entre diferents nivells, etapes i tipus d’escola vers l’educació postobligatòria i superior, i vers l’ensenyament professional. Reduir l’abandonament escolar prematur Proporcionar suport temporal i accions d’atenció individualitzada dins de l’ensenyament ordinari i del grup classe, per a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Formació de formadors: Garantir que la formació inicial del professorat, la formació en pràctiques i l’actualització professional docent és coherent, coordinada, finançada adequadament, i de qualitat; millorar els recursos, la qualitat i l’actualització de la formació de formadors en pràctiques. Revisar l’accés a la carrera docent per atreure i seleccionar els candidats més capaços i situar el millor professorat en les escoles amb més marge de millora, en un marc on el repte educatiu trobi resposta en l’oferta professional plural de qualitat. Millorar la selecció de càrrecs directius i equipar-los per a un lideratge educatiu centrat en la millora de l’aprenentatge per part de l’alumnat i en el desenvolupament professional dels equips docents. Source: Communication from the Commission, 3.7.2008: Improving competences for the 21st Century: An Agenda for European Cooperation of Schools. Web: http://www.eun.org

Assoliments d’estudis a Catalunya : 

Assoliments d’estudis a Catalunya (població major de 12 anys) Equitat

Llengües, l’oportunitat de futur : 

Llengües, l’oportunitat de futur Source: Indescat: http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=3372&V4=3373&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B Excel·lència

Plurilingüisme pel futur de Catalunya : 

Plurilingüisme pel futur de Catalunya Tamazigh (Amazic) is the 3rd language in Catalonia Eficiència

No serem europeus ni catalans per compartir un passat... : 

No serem europeus ni catalans per compartir un passat...

No serem europeus ni catalans per compartir el present... : 

No serem europeus ni catalans per compartir el present...

Serem europeus i catalans per compartir el desig d’un futur comú : 

Serem europeus i catalans per compartir el desig d’un futur comú

Quina és la vostra experiència : 

Quina és la vostra experiència Font: JORBA, J. I CASELLES, E. (1996) La regulació i autoregulació dels aprenentatges ICE-UAB Model

Experiència personal : 

Experiència personal Durant aquest curs… Quin ha estat el moment en que t’has sentit més eficient, millor professional, més identificat amb la tasca docent i l’ensenyament de les llengües? Quina era la situació? Què vas fer? Com et vas sentir?… Per què? Què vas demostrar…? a) Coneixements b) Procediments c) Actituds personals d) Valors compartits (Posta en comú: 3 minuts)

Constructivisme pràctic en l’aprenentatge dialògic : 

Constructivisme pràctic en l’aprenentatge dialògic Font: JORBA, J. I CASELLES, E. (1996) La regulació i autoregulació dels aprenentatges ICE-UAB Model

Slide 24: 

L’aprenentatge de les llengües és un aprenentatge al llarg de la vida

Integració de projectes per al treball per competències : 

Integració de projectes per al treball per competències

Slide 26: 

Construïm coneixement Construïm comunitat

El futur depèn de les noves generacions : 

El futur depèn de les noves generacions

Els reptes comuns del segle XXI : 

Els reptes comuns del segle XXI Els conceptes han canviat: Educació Llengua Aprenentatge Coneixement

El coneixement -I- fruit de Deu, de l’home i del món : 

El coneixement -I- fruit de Deu, de l’home i del món El llenguatge ens delata: L’alumnat s’ha de llaurar un futur… Aquest alumne s’està torçant… Sense tutor creixen asilvestrats… La ciència es nodreix d’estudi, que dóna els seus fruits... El Paradigma hortícola/recolector: conflicte entre la norma i la transgressió Antiguitat

El coneixement -II- l’exercici del cervell : 

El coneixement -II- l’exercici del cervell El llenguatge ens delata: ‘Mens sana in corpore sano’ Qui no exercita el cervell, perd potencialitats… ‘La letra con sangre entra’… Cal fer l'esforç cada dia... Si no es practica, s’oblida… Qui fa els deures, millora la pràctica... El Paradigma biològic /gimnàstic: aprenentatge mecaniciste Positivismne

El coneixement -III- una adquisició individual : 

El coneixement -III- una adquisició individual El llenguatge ens delata: Aquest alumne té molta capacitat… Els nois no arriben al nivell, s’ha de baixar nivells… Els hem de donar continguts significatius... Treu insuficient en moltes matèries… Queda molta matèria sense donar... El Paradigma individualista /receptor Formalisme

El coneixement -IV- la connexió entre les xarxes : 

El coneixement -IV- la connexió entre les xarxes El llenguatge ens delata: Aquest alumne no es relaciona… Cal dissenyar itineraris diferenciats… Fem treball col·laboratiu, comunicatiu, conjunt… Pensar és fer connexions de causa i efecte… Hem d’accedir a la informació El Paradigma de tràfic / interactiu Modernitat

Slide 33: 


Llengua -I- dinàmiques de concepte i mètode : 

Llengua -I- dinàmiques de concepte i mètode

Llengua -II- dinàmiques de concepte i mètode : 

Llengua -II- dinàmiques de concepte i mètode

Llengua -III- dinàmiques de concepte i mètode : 

Llengua -III- dinàmiques de concepte i mètode

Slide 37: 

“AICLE-CLIL-EMILE: Tota activitat en la que la llengua estrangera s’utilitza com a einaen el procés d’aprenenentatge d’un contingut curricular no lingüístic, on tant la llengua com el contingut tenen un mateix paper rellevant.” (Font: David Marsh, 2002:58…...….. European Network of Administrators.Researchers and Practitioners (EUROCLIC, 1990’s)…. .….. -REPTE: metodologia de segona llengua per a totes les llengües- (Ex: Una matèria, àrea, projecte o bloc de continguts en llengua anglesa, en llengua francesa… en català a l’aula d’acollida, a l’aula oberta...) Mètodes d’integració de llengües i continguts Experiències autèntiques

Estratègies competencialsAprenentatge integrat : 

Estratègies competencialsAprenentatge integrat Comunitat (saber estar, fets culturals) Continguts (sabers) Comunicació (saber fer, projectar-se, interactuar) Cognició (saber ser, saber pensar) COMPLEXITAT diversitat, pluralitat, globalitat CRITERI PER A LA PRESA DE DECISIONS judicis, avaluació i acció, actuació fonamentada 4-C: Mehisto, Marsh, Frigols, 2005, 20085-C: Leonard Orban, Comissionat UE,20076-C Diamant competencial de les 6-C, 2009 Ref: Neus Lorenzo & Group Sys.6, 2009

“Fes-ho tan simple com sigui posible, però no més” (A. Einstein) : 

“Fes-ho tan simple com sigui posible, però no més” (A. Einstein) Comprensió (inter-acció) Context (intra-acció)

Transformació social vsSocietat de la transformació : 

Transformació social vsSocietat de la transformació Neus Lorenzo, 2009: Consciència Global a Europa Projectes de llengua per a la ciutadania: participació, creativitat, responsibilitat, innovació, implicació...

Les dificultats del trajecte : 

Les dificultats del trajecte

Les oportunitats de l’equip : 

Les oportunitats de l’equip

El camí comença ara... : 

El camí comença ara...

Slide 45: 

Planificar no és veure quina decisió prendrem demà, sinó quina decisió he de prendre avui per obtenir el demà que volem.Dels pensaments de Peter Drucker Plurilingüisme, un dinamitzador de la cognició i creativitat

authorStream Live Help