IES Altafulla

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Jose Luis Alabau

Comments

Presentation Transcript

INSTITUT D’ALTAFULLA : 

INSTITUT D’ALTAFULLA http://blocs.xtec.cat/iesaltafulla/ e3009977@xtec.cat

CONTEXT : 

CONTEXT Inauguració del nostre Institut: Curs 2007-2008 Grups en funcionament curs 2009-2010: 3 grups de 1er d’ESO 3 grups de 2n d’ESO 2 grups de 3r d’ESO

Perfil de l’alumnat en relació a les llengües estrangeres: : 

Perfil de l’alumnat en relació a les llengües estrangeres: Tot l’alumnat ha estudiat anglès com a llengua estrangera a Primària. Hi ha alumnes que estudien anglès en centres privats. Hi ha alumnes amb l’anglès com a llengua familiar. Hi ha alumnes d’orígen magrebí que tenen més afinitat cultural amb el francès que amb l’anglès.

OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES AL NOSTRE CENTRE: : 

OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES AL NOSTRE CENTRE: Llengua estrangera obligatòria: Anglès o francès. Matèries optatives: Francès, segona llengua estrangera, a partir de 1r d’ESO, i amb el compromís de cursar-la durant tota l’etapa. Matèries optatives en anglès: 1r: Teatre en anglès 2n: Cançons en anglès 3r: Curts en anglès

Estadístiques en relació a l’aprenentatge de les llengües estrangeres : 

Estadístiques en relació a l’aprenentatge de les llengües estrangeres

Slide 6: 

TEATRE EN ANGLÈS OBJECTIUS: Els objectius principals d’aquesta assignatura optativa són la pràctica de la llengua anglesa de forma lúdica i el treball de tècnica actoral, on es posa èmfasi a la concentració, memòria i treball en equip. Es fomenta el respecte i la valoració del treball propi i del grup i perfeccionar l’entonació, pronunciació i fluïdesa de l’alumnat en llengua anglesa. RESULTATS: L’ alumnat es motiva a crear o aprendre diàlegs en anglès. Milloren la seva pronunciació i dicció i mostren interès ja que les produccions són gravades en vídeo. Alumnes que no cursen anglès al centre, han participat en l’assignatura i els ha fet despertar l’interès per aprendre la llengua anglesa.

Learn English through songs : 

Learn English through songs OBJECTIUS Els objectius principals d’aquesta assignatura optativa són la pràctica de la llengua anglesa de forma lúdica i el treball de cançons que siguin atractives pels alumnes i que incitin el seu interès per comprendre i utilitzar la llengua anglesa. Una hora de les tres setmanals que ocupa aquesta assignatura, els alumnes disposaran de l'assistència del lector d'anglès assignat al centre per a aquest curs. Així doncs, es fomenta l'ús de l'anglès de forma més consistent al llarg de l'assignatura. RESULTATS Durant els dos anys de l’assignatura hi ha hagut metodologies diverses per ajustar-se als condicionants del centre. En ambdós casos s’ha assolit una alta motivació per part dels alumnes i creiem que fomenta l’interès dels alumnes en l’aprenentatge de l’idioma.

Taller de curts en anglès : 

Taller de curts en anglès OBJECTIUS: - la pràctica de la llengua anglesa de forma lúdica i creativa - potenciar la creativitat dels alumnes a l’hora de crear els textos escrits (els guions cinematogràfics) i d’organitzar tot el referent a la producció, gravació i edició dels curtmetratges. - Introducció dels alumnes al món de l’audiovisual i de les noves tecnologies    - desenvolupar la creativitat artística dels alumnes perfeccionar l’entonació, pronunciació i fluïdesa de l’alumnat en llengua anglesa. EXPECTATIVES: donar continuitat al treball oral en anglès i al treball actoral iniciat amb l’optativa de primer curs Participar al concurs escolar La Mostra amb les produccions dels alumnes.

Francès, segona llengua estrangera : 

Francès, segona llengua estrangera OBJECTIUS: - Aprendre una segona llengua estrangera.  - Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en francès de forma mínimament fluïda. EXPECTATIVES: Millorar la capacitat de l’alumnat per aprendre llengües estrangeres. Poder ofertar aquesta optativa durant els quatre cursos que dura l’ESO.

Com organitzem els nostres horaris per poder ofertar anglès i francès com a primera llengua estrangera? : 

Com organitzem els nostres horaris per poder ofertar anglès i francès com a primera llengua estrangera?

Aprofitar les hores de desdoblament per “optimitzar” horaris: : 

Aprofitar les hores de desdoblament per “optimitzar” horaris: Exemple amb un grup de 30 alumnes: 15 de francès i 15 d’anglès

Problemes amb els que ens hem trobat: : 

Problemes amb els que ens hem trobat: Recursos: són els mateixos si s’ofereixen dues llengües estrangeres com a primera que si se n’ofereix una. S’han de buscar estratègies organitzatives per poder donar resposta a l’opció triada pel centre.

Observacions: : 

Observacions: El projecte lingüístic és conegut i està aprovat per tot el claustre. No és un projecte exclusiu del Departament d’idiomes, implica tot l’Institut. Les dues llengües estrangeres planifiquen i participen en projectes conjuntament: Wiki Anglès: http://eflatiesaltafulla.wikispaces.com/home Francès: http://fleiesaltafulla.wikispaces.com/PR%C3%89SENTATION PELE: impuls de l’oralitat en les dues llengües estrangeres

PELE: impuls de l’oralitat : 

PELE: impuls de l’oralitat Dediquem com a mínim una sessió a la setmana a reforçar l’oral, aprofitant els desdoblaments. Recursos: Auxiliar de conversa Tecnologies de la informació Imaginació!

OBJECTIUS DE FUTUR: : 

OBJECTIUS DE FUTUR: Sol·licitud de participació en un COMENIUS implicant totes les llengües ensenyades al centre. Consolidar el grup de francès primera llengua estrangera. Continuar ofertant les matèries optatives d’anglès i de francès. Continuar treballant en equip amb tots els professors del departament.

INSTITUT D’ALTAFULLA : 

INSTITUT D’ALTAFULLA iesaltafulla@xtec.cat

authorStream Live Help