another

Views:
 
Category: Sports
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Proberen vaak een machtspositie te verwerven :

Proberen vaak een machtspositie te verwerven Ze bezetten graag een positie die het hun gemakkelijk maakt om prooien te vinden en binnen te halen. Een positie kan vertrouwen wekken, gezag verlenen, ontzag inboezemen of deernis wekken. De positie kan hen in contact brengen met (grote aantallen) kwetsbare mensen die geheel ontwapend zijn door het gunstige vooroordeel dat aan de maatschappelijke status van de psychopaat kleeft. Artsen, advocaten, rechters, jeugdbeschermers, religieuzen, therapeuten, leraren. Leiders van politieke en maatschappelijke organisaties, politiemensen, IGZ, managers, directeuren. 1

Psychopaten proberen vaak een machtspositie te verwerven II:

Psychopaten proberen vaak een machtspositie te verwerven II Vele psychopaten voelen zich aangetrokken tot de positie van manager. Ze zijn immers beter dan anderen en genieten ervan anderen te commanderen. Ze geven liefst vage en tegenstrijdige bevelen Brengen collega's en ondergeschikten in de war Geven hen voortdurend de indruk dat ze tekort schieten Wees bedacht op crisismanagers. 2

Wie zijn interessant:

Wie zijn interessant Volgens het gebruikte boek gaat het de psychopaat om kwaliteiten waarover hij/zij zelf niet beschikt, maar die hij begeert (jaloezie, extreem narcisme). De basis kenmerken, of zielsverbondenheid (innerlijke helderheid) genoemd, zijn: Gewetensvol zijn (bewustzijn) Waarachtig (rede) Hartelijk zijn (gevoel) Krachtig zijn (vitaliteit, wil, temperament) 3

Herkenbare kenmerken bij prooien I:

Herkenbare kenmerken bij prooien I 1. Hoog ontwikkeld moreel besef. Plichtsbewust, rechtvaardig en waarheidslievend . 2. Wordt gemakkelijk boos wegens onrecht jegens hemzelf (bijvoorbeeld een onterechte beschuldiging), anderen of andere wezens aangedaan 3. Denkt zelfstandig 4.Heeft een hoogontwikkeld bewustzijn, spontane piekervaringen of had een positieve bijna- doodervaring. 5. Zij is hoogbegaafd, getalenteerd (niet alleen intellectueel), fijnbesnaard en creatief 6.Koesterd belangrijke intenties, zet zich in voor belangrijke, relevante doelen 7. Is liefdevol, aanhankelijk, aangenaam in de omgang 8. Is vol mededogen voor het lot van anderen 9. Is hooggevoelig of empathisch aangelegd 4

Herkenbare kenmerken bij prooien II:

Herkenbare kenmerken bij prooien II 10. Is buitenmatig loyaal. Gaat diepe, betekenisvolle relaties aan. 11. Heeft een buitengewoon gevoel voor verantwoordelijkheid. 12. Is emotioneel afhankelijk. 13. Is vrijgevig en grootmoedig 14. gelooft in het goede in iedereen (en blijft hopen dat het zich zal manifesteren ook al is er overvloedig bewijs van het tegendeel) 15. Is naïf , goedgelovig 16. Interpreteert de geringste ‘verbetering’ als een hoopvol teken. 17. Is gevoelig voor kritiek, laat deze te gemakkelijk toe, neigt ertoe schuld bij zichzelf neer te leggen 5

Herkenbare kenmerken bij prooien III:

Herkenbare kenmerken bij prooien III 18. geeft het beste van zichzelf in relaties en in werk 19. spant zich in om anderen tevreden te stellen 20. Is zorgzaam en behulpzaam, is een helper van aard (mogelijk ook van beroep: therapeut, maatschappelijk werker, verpleger). 21. Is levendig en extravert, draagt haar geluk aan de buitenkant. Geeft uiting aan kennis, talenten, verwezenlijkingen en geluk 22. Spreekt over haar rijke relaties met anderen 23. Is geliefd, geëerd of geprezen (in een kring waar ook de psychopaat deel van uitmaakt) 24. Is ijdel of snel bereid iemand aardig te vinden die complimenten geeft 6

Tekenen van kwetsbaarheid:

Tekenen van kwetsbaarheid Ervaar je enkele van onderstaande tekenen dan ben je mogelijk al het slachtoffer van een psychopaat of je activeert hun instinct. (zijn ook symptomen van een posttraumatische stress stoornis). 1. Plotseling terugvallen in energie 2. Slaapstoornissen (inslapen, doorslapen, of uitslapen) 3. (Vaak) nachtmerries 4. (Plotselinge) gevoelens van angst, schuld, schaamte, zelftwijfel 5. Malende gedachten 6. Zeer aangedaan zijn door onrecht 7. Spontaan huilen om verdriet of moeilijkheden van anderen of uit ontroering 8. Oververmoeidheid, uitputting door teveel van jezelf te geven 9. Grote bezorgdheid of smart, bijvoorbeeld om het welzijn van anderen voor wie jij je verantwoordelijk voelt 7

Onderdelen van psychopathie:

Onderdelen van psychopathie Valse beschuldigingen. Agressieve en soms gewelddadig gedrag. Intens belasteren. Zet je eigen familie en vrienden tegen je op. Beschuldigd jou van deloyaal gedrag, ook wanneer dat niet zo is. Valt je af tegenover anderen. Pleegt emotionele chantage. Boos om een aantal feiten hoort eerder bij de prooi. 8

Laster, smaad en psychopathie:

Laster, smaad en psychopathie Smaad is het opzettelijk zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van feiten te beschuldigen waaraan hij of zij zich schuldig zou hebben gemaakt, zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging. Het doel is het aantasten van iemands reputatie of goede naam. De aantasting kan mondeling, bij schrift of bij afbeelding plaatsvinden. Deze laatste varianten vallen onder het begrip smaadschrift. Vaak worden de beschuldigingen aangedikt om het slachtoffer zo veel mogelijk te schaden. Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van feiten te beschuldigen waarvan men weet dat deze niet waar zijn. Het doel is het aantasten van iemands goede naam of reputatie. Anders dan bij laster gaat het bij smaad niet om beschuldigingen waarvan men weet dat ze niet waar zijn. De motieven voor beide delicten verschillen, maar worden vaak gevonden in wraak en frustratie, bijvoorbeeld na het beëindigen van een relatie, na ontslag of verlies. 9

Motivatie van de psychopaat voor destructief gedrag:

Motivatie van de psychopaat voor destructief gedrag Te doen lijden. Te doen lijden en ervan te genieten. Verantwoordelijkheid te ontlopen. Om de geringste aanleiding of omstandigheid, zonder duidelijke oorzaak, door willekeur en innerlijke stuurloosheid. Om negatieve aandacht te krijgen, ook hiermee wordt psychische energie afgetapt. Te intimideren Pronken, narcistisch. Als afweer: als verdediging tegen intimiteit wanneer een ernstig trauma of grote onzekerheid deze in de weg staat. 10

Onderstaande kenmerken kunnen een aanwijzing zijn voor psychopathie :

Onderstaande kenmerken kunnen een aanwijzing zijn voor psychopathie Legt de eigen schuld bij anderen neer, laat anderen opdraaien voor de eigen fouten. Laat anderen zijn boodschappen overbrengen Laat anderen vechten in conflicten die hij zelf heeft veroorzaakt Je krijgt een waslijst van klussen die menselijk gesproken niet in de voorgeschreven tijd kunnen worden uitgevoerd (zelfs wanneer je er met bijzondere inspanning in bent geslaagd, keurt hij/zij het resultaat af.) Legt de verantwoordelijkheid voor immoreel gedrag neer bij een leidinggevende, verwijst naar wetten of regels, morele of religieuze voorschriften, of een filosofische overtuiging Overlaad zijn slachtoffer met schuld Zegt dat je overgevoelig bent (terwijl het haar eraan ontbreekt) Wil je doen geloven dat je geestesziek bent en dat je klachten het product van je verbeelding zijn 11

Onderstaande kenmerken kunnen een aanwijzing zijn voor psychopathie:

Onderstaande kenmerken kunnen een aanwijzing zijn voor psychopathie Ze kunnen een indruk wekken van onmiddellijke vertrouwelijkheid of intimiteit tegenover een volslagen vreemde Het kan overkomen als een overdreven benadrukken van grenzen. Het gedrag kan kinderlijk overkomen, respectloos zijn, of agressief. Gasten opzettelijk laten wachten, het zogeheten antichambreren Te uitnodigend zijn Doen alsof ze niemand nodig hebben. Kleven. Aanhalen en afstoten( playing hard to get ) Onbuigzaam vasthouden aan formeel gedrag en kleding: etiquette, rituelen, emblemen, decoraties 12

De psychopaat in je persoonlijke levenssfeer. :

De psychopaat in je persoonlijke levenssfeer. Bespied je. Gaat je gangen na, of laat dat doen. Luistert je af Leest je correspondentie, en andere persoonlijke geschriften. Wil weten waar je bent, wat je doet, en met wie. Wil weten wat je van plan bent. Wil weten hoe jij je geld spendeert Vraagt je raad om je uit te horen. 13

De psychopaat in je persoonlijke levenssfeer II:

De psychopaat in je persoonlijke levenssfeer II Stalken . Wanneer een psychopaat fascinatie voor je opvat of na een scheiding weer bij je wil binnendringen, kan hij gaan stalken . Ook parasiteren vormt een inbreuk in je levenssfeer. Verstoort je privacy Gunt je geen rust Doet voortdurend beroep op je hulp. 14

Opgelegde taken bij de kinderen:

Opgelegde taken bij de kinderen Voor de ouder vechten tegen de partner en andere familieleden De ouder beschermen tegen de hele wereld Absoluut loyaal zijn aan de psychopaat Beschikbaar zijn voor allerlei wissewasjes. Zelf niet lastig zijn. Zijn emotionele of seksuele behoeften vervullen. Incest en pedofilie. Alles verborgen houden wat niet deugt. ( ‘ons geheim, dreigen met geweld, of dreigen dat de ouder anders in de gevangenis moet) Dienst doen als statussymbool (ze eisen dat je de beste bent, ‘Top’.) Oneindig dankbaar zijn Je laten beseffen dat je in alles tekortschiet Steeds opnieuw bevestigen dat de psychopaat de ideale ouder is 15

Psychopathie en antisociaal:

Psychopathie en antisociaal Psychopathie Antisociaal 16

Gedrag bij relaties:

Gedrag bij relaties De prooi die langdurig met een psychopaat samenleeft kan het gevoel hebben het leven van een ander te leven en dat het eigen leven is opgehouden. In een intieme relatie blijft hij echter afwezig , hij slaat op de vlucht of verdrijft je uit je natuur. 17

Bindingstactieken:

Bindingstactieken Misbruikt je zin voor loyaliteit (familie- en vriendschapsbanden.) Maakt je afhankelijk (financieel, materieel, mogelijkheden). Contract in een maatschap. Maakt misbruik van je morele principes (rechtvaardigheid, wederkerigheid) Schept gemeenschappelijkheid van bezit, relaties, beleving. Verwekt kinderen Maakt je tot zijn schuldenaar (materieel of psychisch) Betoont onregelmatige, voorwaardelijke en oppervlakkige affectie, zoals playing hard to get. Pleegt emotionele chantage Stelt eisen aan je – uitdrukkelijk of stilzwijgend – waardoor jij je verplicht voelt om te handelen zoals de psychopaat het wenst; geeft je een ongemakkelijk, onvrij gevoel. Pleegt fysiek of psychisch geweld 18

Toneeltruucs om te manipuleren I :

Toneeltruucs om te manipuleren I Sympathiek, de meest gebruikte verschijning. Wees op je hoede voor vleierijen, voor geschenken en invitaties die je een onvrij gevoel bezorgen, voor vertrouwelijke mededelingen waarbij jij je plaatsvervangend verlegen voelt, en voor manoeuvres die je doen geloven dat jij je tweelingziel hebt ontmoet. De Pp maakt gebruik van gespeelde vriendelijkheid om bij anderen een welwillende reactie te wekken, of om hen te ontwapenen. Verleidelijk, misbruik van liefde: Ze maken misbruik van haar bindende kracht in hen die wel beminnen. In alle relaties waarin liefde de kern vormt, veinzen zij liefde om in de ander-partner , kind, ouder-liefde op te wekken en hen eenzijdig aan hen te kluisteren. Hun schijn is beminnelijk, bekoorlijk en verleidelijk. Door de prooi te verleiden nodigen zij hun uit het hart te openen en zichzelf aan hen te schenken. Zo krijgen ze de meest geschikte positie voor diepe destructie. 19

Toneeltruucs om te manipuleren II:

Toneeltruucs om te manipuleren II Teergevoelig: Ze doen zich voor als hoogsensitief. Gedragen zich nogal eens hysterisch. Het is niet mogelijk met deze mensen voldoende rekening te houden. Alles is hen te veel, hun eisen zijn eindeloos. Hoe voorzichtig je in hun buurt ook bent, je doet altijd iets verkeerd. Je kunt geen stap verzetten en je mag ook iet blijven staan. Alles betrekken ze op zichzelf. De teergevoeligheid kan snel veranderen in een woede aanval. Ze smeren je de grootste schuldgevoelens aan. Zielig, hulpbehoevend, slachtoffer: De verschijning van de zielepoot is een graad erger dan teergevoelig. ‘Het puppy met het gebroken pootje.’ Ze wekken medelijden op. Vaak combineren ze ‘zielenpoot’ met ‘heldhaftig en tegenspoed’ Wanneer ze een prooi aanvallen, schakelen ze, wanneer zij de Pp confronteert, of wanneer een derde ten tonele verschijnt, vliegensvlug over naar de slachtofferrol. 20

Toneeltruucs om te manipuleren III:

Toneeltruucs om te manipuleren III Ziek, zwak en misselijk: Oververmoeid of een gebrek aan kracht. Het veinzen van ziekte kan buitengewoon overtuigend zijn, vaak op het miraculeuze af. Simulatie van negatieve emoties: De psychopaat voelt zich schuldig tegenover het slachtoffer, en dat is natuurlijk de schuld van het slachtoffer. Gedweeheid: Ze kunnen zich in de verleidingsfase meegaand voordoen bij de prooi en de omgeving om de indruk te wekken dat zij de perfecte partner hebben gevonden. In organisaties kan hij een hele sterke positie opbouwen door volgzaamheid. Sterk: Doen zich voorkomen alsof zij sterker, machtiger zijn dan anderen. Achtenswaardig, gezaghebbend, intimiderend. Oftewel openlijk antisociaal. 21

Toneeltruucs om te manipuleren III:

Toneeltruucs om te manipuleren III Leider: De indruk wekken over leiderschapskwaliteiten te beschikken. De gewetenloze ambitie brengt hen vaak in leider posities. Hij is echter blind voor de werkelijke behoeften van de mensen die onder hem geplaatst zijn. Ze kunnen wispelturig, willekeurig, tiraniek en meedogenloos zijn. De meester: Ze willen absolute controle verwerven over het leven van hun volgelingen. De held, durfal of rebel: Sommige mensen laten zich door hun ‘ bigger than life ’ act verblinden. Dit toneelstuk, of persoonlijkheidseigenschap passend bij antisociaal, heeft vooral succes bij gefrustreerde mensen. IGZ 22

Toneeltruucs om te manipuleren IV:

Toneeltruucs om te manipuleren IV Intimideren: Boos, verontwaardigd, geïrriteerd of beledigd. Geweld: Dit is geen toneelstuk, het is de ware aard. De Pp kan geweld laten escaleren zonder maat en beheersing en kan een kind, partner of ondergeschikte in voortdurende angst doenleven. Dienstbaar, menslievend: Wanneer je de dubbele agenda ontdekt is het meestal te laat. Hulp en luisterbereid, een vrijwilliger, een vriendin die steun en toeverlaat is. Onder dit mom kunnen psychopaten met instemming en steun van de prooi en haar omgeving een machtspositie uitbouwen. De Pp weet zich verzekerd van de steun van een ijzersterk netwerk van mensen die de ware bedoelingen niet doorhebben of die zich hebben gecompromitteerd. 23

Toneeltruucs om te manipuleren V:

Toneeltruucs om te manipuleren V Zorgzaam: Dit kan een erg moeilijk te doorzien toneelstuk zijn. Je zou immers verwachten dat mensen die geen oog hebben voor de behoefte van anderen niet zorgzaam zijn. Voor zorg zijn duizenden voorbeelden in elke omgeving en op TV, een verfijnde imitatie is niet al te moeilijk. Het zijn haast stereotypen. De zorgzaamheid kan zich verraden door overdrevenheid. Maar bij hen die handiger manipuleren is beter gedoseerd. Het komt vaak voor dat psychopaten en hun prooi in een positie van afhankelijkheid en hulpeloosheid manoeuvreren zodat zij de gelegenheid hebben om de triomf van hun bezorgdheid te vieren. Van kleine voorvallen kunnen ze flinke drama’s maken om de omgeving te laten zien hoe begaan ze zijn. Ze isoleren hun prooi en oefenen controle uit over de details van haar leven. Agressieve en beschadigende zorg ontstaat bijvoorbeeld als een psychopate ouder artsen onder druk zet om bij zijn kind fictieve gezondheidsproblemen te onderzoeken en te behandelen. Het kind kan op aandringen van de nodeloos bezorgde ouder operaties ondergaan. 24

Toneeltruucs om te manipuleren VI:

Toneeltruucs om te manipuleren VI Filantropisch: Zich laten bewonderen als weldoener. Publiekelijk 1.000 euro weggeven aan een goed doel terwijl hij een miljoen bij een dergelijke doelgroep als winst binnenhaalt. In de achtergrond, timide: Wanneer zich een situatie voordoet die voor hen vreemd is, dan is het mogelijk dat zij plotseling stilvallen en vanuit de coulisse nauwlettend gadeslaan wat de gewone mensen doen. Ze werpen zichzelf (luidruchtig) als leider in het middelpunt van belangstelling als ze menen de situatie begrepen te hebben. Jan met de pet, Mien met het sjaaltje: De grijze muis, de Pp die ondergaat in de massa. Draagt de kleur die in de mode is, doordeweeks, banaal, met de gangbare meningen en geen mening als het maar even kan. Het geweten is vervangen door de heersende norm. Toepassing van de letter van de wet zonder intelligentie, handhaving die verstoken is van mededogen en menselijkheid, is in wezen psychopatisch . 25

Psychopaat weet niet wat loyaliteit is:

Psychopaat weet niet wat loyaliteit is Valt je af tegenover anderen Zet je eigen familie en vrienden tegen je op Onthoudt je zijn steun bij conflicten of steekt je een mes in de rug Eist volstrekte loyaliteit van jou, zelfs in kwade zaken Beschuldigd jou van deloyaal gedrag, ook wanneer dat niet zo is. 26

De oplossing :

De oplossing Uitgebreide beschrijvingen staan in de volgende hoofdstukken van het boek: ‘Destructieve relaties op de schop. Psychopathie herkennen en hanteren.’ Zelfbescherming : pagina 205 t/m 234 Herstel : pagina 237 t/m 242 Aanbevelingen : pagina 234 t/m 247 27

Slide 28:

http://www.politie.nl/Aangifte/ 28 Psychopaten moeten, meer dan mensen met andere stoornissen, worden beoordeeld op wat ze doen en niet op wat ze zeggen.

Slide 29:

Wil zijn zin krijgen Duldt geen uitstel Geen oog voor belangen van anderen

Inhoud:

Inhoud Indruk die wordt gewekt Gevoelens bij mensen in de nabije omgeving Gedragssignalen Gedachtepatronen Verslaving Hoe om te gaan met iemand met deze persoonlijkheidsstoornis De kosten Medicamenteuze behandeling Naslagwerk Inhoudsopgave van het originele boek DSM-IV TR, HET handboek in de psychiatrie 30

Indruk die wordt gewekt:

Indruk die wordt gewekt Op jou en de buitenwereld wekken ze een zelfverzekerde indruk. Ze geven het idee dat ze alles gemakkelijk en snel kunnen regelen. Kunnen het gevoel wekken dat iets niet klopt. Wil zijn zin krijgen Duldt geen uitstel Geen oog voor belangen van anderen 31

Gevoelens die bij mensen in de nabije omgeving aanwezig kunnen zijn:

Gevoelens die bij mensen in de nabije omgeving aanwezig kunnen zijn Willen de persoon niet laten vallen. Zien ook de leuke kanten. Zijn afhankelijk van de persoon. Niks durven doen uit angst voor vergeldingsactie. Op sluipende wijze worden je grenzen overschreden waardoor je het laat door hebt. Wisselende emoties: liefde, woede, angst, bezorgdheid. Schuldgevoelens omdat hij/zij agressief is vanwege iets dat je uit angst of woede deed. Met als gevolg dat je dingen tegen je wil/zin in doet/laat doen. 32

Gevoelens die bij mensen in de nabije omgeving aanwezig kunnen zijn:

Gevoelens die bij mensen in de nabije omgeving aanwezig kunnen zijn Partners worden gedwongen tot dingen die ze niet willen., bijvoorbeeld prostitutie of drugssmokkel;als ze weigeren worden ze (ernstig) mishandeld, soms met dodelijke afloop. IGZ 33

Gedragssignalen:

Gedragssignalen - Opgeblazen gevoel van eigenwaarde - Neiging om zich te vervelen - Sterke behoefte aan nieuwe en spannende activiteiten - Veel en wisselende seksuele contacten - Achter de vriendelijkheid en zorgzaamheid komt zo nu en dan een andere kant tevoorschijn. - Soms een dwingende of openlijk agressieve kant. Snel geraakt en prikkelbaar. 34

Gedragssignalen:

- Belangstellende telefoontjes blijken bedoeld als controle. - Zonder verklaring later thuiskomen dan afgesproken. - Onverantwoordelijk gedrag. - Neiging om het gedrag goed te praten. - Slecht vooruit plannen. Handelt snel zonder gevolgen te overdenken. - Houdt dingen achter. - Lost problemen op door te liegen, te manipuleren, intimideren, ofte dreigen. IGZ 35 Gedragssignalen

Gedragssignalen:

Gedragssignalen Snel ruzie met anderen. Onverantwoordelijk en risicovol gedrag Overtreden van maatschappelijke regels Grote impulsiviteit Vertelt niet waar hij/zij is geweest. Soms onder invloed van middelen. De persoon kan je uit zijn antisociale leven houden en je tot zekere hoogte respectvol, hoewel waarschijnlijk afstandelijk en zakelijk, behandelen. Laat een spoor van vernieling op emotioneel vlak achter bij anderen door manipulatie, leugens of onverschilligheid. 36

Voorkomen:

Voorkomen De antisociale persoonlijkheid komt het sterkste tot uiting bij mannen tussen 25 en 45 jaar. Ook zonder behandeling neemt na die periode het impulsieve en agressieve gedrag af. De manlijke hormonen, testosteron, nemen af. De fysieke kracht en snelheid neemt af. IGZ 37

Gedachtepatronen:

Gedachtepatronen Vijf voorbeelden: Uitgaan van het ergste: als ik de waarheid vertel, wordt ik toch niet geloofd, ik kan dus net zo goed liegen. Jezelf in het middelpunt plaatsen: als ik iets wil dan heb ik het recht om het gewoon te pakken. Anderen de schuld geven: als ik de controle over mijzelf verlies, komt dat omdat anderen mij boos maken. Kleiner maken van de gevolgen: die gebroken arm geneest wel weer. Verkeerd benoemen: als ik weet dat ik ermee weg zal komen, ben ik wel gek als ik die fiets laat staan. 38

Verslaving:

Verslaving Ongeveer ¾ van alle mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis gebruikt veel alcohol, ongeveer de helft gebruikt overmatig softdrugs (meestal cannabis) of harddrugs (meestal cocaïne en stimulantia, bijvoorbeeld amfetamine). Een deel van deze mensen is daadwerkelijk verslaafd. IGZ 39

Hoe om te gaan met iemand met deze persoonlijkheidsstoornis:

Hoe om te gaan met iemand met deze persoonlijkheidsstoornis Het is onverstandig ‘je kop in het zand te steken’, je twijfels weg te drukken en na een uitbarsting te denken dat dit vast de laatste was, ook niet als je partner je dat wil laten geloven. Het wordt eerder erger dan beter, zeker zo lang je partner voor zichzelf (nog) niet heeft besloten dat hij het echt anders wil gaan doen omdat hij te veel last krijgt van zijn levensstijl. IGZ 40

Hoe om te gaan met iemand met deze persoonlijkheidsstoornis:

Hoe om te gaan met iemand met deze persoonlijkheidsstoornis Je partner is pas bereid zijn gedrag te veranderen als hij merkt dat de nadelen daarvan voor hem te groot worden. Ze zijn slecht in staat om zich in de gevoelens van anderen in te leven. Dat is eerder onmacht en onvermogen dan onwil. IGZ 41

Medicamenteuze behandeling :

Medicamenteuze behandeling Tegen agressie: SSRI’s ; Paroxetine ( Seroxat ), Fluoxetine ( Prozac ), Fluvoxamine ( Fevarin ). 5-HT2 remmer: Mirtazepine ( Remeron ). Antipsychotica: Quetiapine ( Seroquel ). Stabielere stemming: Lithium. Carbamazepine ( Tegretol ). Bij hevige opwinding en woede: Benzodiazepinen : zoals Oxazepam of Seresta Benzodiazepinen lijden makkelijk tot gewenning waardoor je steeds meer nodig hebt. Daarom kun je ze beter kort gebruiken. Maar ze zijn beter dan drugs en alcohol. 42

Kosten:

Kosten Mensen met een antisociale persoonlijkheid kosten de maatschappij veel geld. Door de materiële schade: auto-ongelukken, vernieling van huizen en eigendommen van anderen. Wegblijven bij sociale dienst en andere instanties Emotionele schade: angst, depressie, bedreigd. Doen veel beroep op de somatische gezondheidszorg. Hoge kosten voor beveiligingsmaatregelen. Kosten voor justitie, politie, gevangenissen. Forensiche poliklinieken. IGZ 43

authorStream Live Help